Dla kogo szkolenie ?
 • Właściciele firm,
 • Kadra zarządzająca
 • Radcowie prawni
 • Specjaliści ds umów
 • Pion ds rozwoju
Punkty za szkolenie
 • Radcowie i prawnicy otrzymują punkty za szkolenie na podstawie certyfikatu z podpisem sędziego
Pliki i formularze


Jak pisać i rozliczać umowy korzystne dla firmy?


Umowa handlowa nie została precyzyjnie zdefiniowana w przepisach. Wyróżnić można jedynie jej dwie kategorie, a mianowicie: umowy zawierane pomiędzy firmami, tzw. obrót profesjonalny; umowy zawierane pomiędzy firmami a klientami indywidualnymi, tzw. obrót konsumencki. Zgodnie z powyższym umową handlową jest każda umowa dotycząca obrotu gospodarczego.


Forma dokumentowa w polskim prawie od 09.2016r.

 
 • Forma dokumentowa czynności prawnych
 • Czy pełnoprawną formą oświadczenia woli będzie sms lub e-mail?
 • oświadczenia woli, wiedzy lub ‘uczuć’ w nowym porządku prawnym
 • Ustawowe przypadki dokumentowej formy czynności prawnych: wypowiedzenie, odstąpienie, rozwiązanie umowy, potwierdzenie treści umowy
 • tradycyjna forma pisemna i jej obowiązywanie
Istotą umowy jest jej przedmiot - dokładnie zdefiniowany.

. Często w kontrakcie handlowym można spotkać się z sytuacją, że przedmiotem są produkty, które zostały zaprezentowane w ofercie handlowej.obowiązki stron umowy - Zawarte w umowie zapisy, dotyczące powinności każdej ze stron, określają ich prawa i obowiązki. Powinny one być jasne i przejrzyste oraz zapisane tak, aby każda ze stron nie miała wątpliwości w zakresie jej uprawnień i powinności. sposób rozliczenia i płatności . Tylko poprawnie skonstruowana umowa handlowa umożliwi skuteczne dochodzenie swoich praw, jeśli usługa zostanie niewłaściwie wykonana, bądź któraś ze stron nie wywiąże się ze zobowiązań.- umowa-handlowa

Zmiany KPC 2019

. Projektowana nowelizacja ze względu na swoją obszerność i zakres ma fundamentalne znaczenie dla przebiegu postępowania cywilnego. Najszersze zmiany są projektowane w zakresie zmian odnoszących się do dyskrecjonalnej władzy sądu co do gromadzenia materiału dowodowego(usunięcie regulacji art. 207 i 217 KPC i dodanie przepisów o posiedzeniu przygotowawczym i planie rozprawy). W projekcie ustawy niemal całkowicie przemodelowano również instytucję zażalenia, wprowadzając szeroko zasadę tzw. zażalenia poziomego do innego składu tego samego sądu oraz ucinając tzw. łańcuch zażaleń. Projekt obejmuje również wprowadzenie na powrót przepisów o postępowaniu w sprawach gospodarczych wraz z szeregiem odmienności tego typu postępowania w stosunku do przepisów o zwykłym procesie (np. wykluczenie zmian podmiotowych i przedmiotowych, skrócenie niektórych terminów, obowiązek powołania wszystkich dowodów w pierwszym piśmie procesowym i inne).

WADLIWOŚĆ WYKONANIA UMOWY A PRZESTĘPSTWO OSZUSTWA

W praktyce obrotu gospodarczego niejednokrotnie dochodzi do niezrealizowania, lub też wadliwego zrealizowania umowy przez którąś ze stron. Coraz częściej jednak, poza środkami natury cywilnoprawnej, strony sięgają także po próbę dochodzenia swych racji na drodze karnej, co nie zawsze może być skuteczne. Przyczyn tego stanu rzeczy należy szukać w fakcie, że kontrahenci błędnie utożsamiają swoje uzasadnione, czy też nie, poczucie bycia oszukanym z wypełnieniem przez drugą stronę znamion przestępstwa oszustwa z art.286§1kk.
Tworzenie i Rozliczanie umów korzystnych dla firmy w obrocie gospodarczym
(Treść, Klauzule, Warunki, Zabezpieczenia, Forma dokumentowa - Tryb zawierania, Wadliwość wykonania vs Oszustwo )
Skuteczny program sędziego
 • Tylko poprawnie skonstruowana umowa handlowa umożliwi skuteczne dochodzenie swoich praw, jeśli usługa zostanie niewłaściwie wykonana, bądź któraś ze stron nie wywiąże się ze zobowiązań.
 • Certyfikat ukończenia
  » Zapraszamy na najbliższe szkolenie radców prawnych - dyplom z zaznaczoną liczbą godzin oraz podpisem sędziego pozwala na uzyskanie punktów w OIRP


  10.07.2019

  Sędzia Leszek Ciulkin  Sędzia Sądu Okręgowego. Od 1994 r. orzeka w sprawach gospodarczych. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z zakresu postępowania rejestrowego, zagadnień dotyczących spółek, elementów procedury cywilnej, Współautor komentarza „Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe". W latach 1999 – 2002 i roku 2007 brał udział w pracach zespołu problemowego postępowania upadłościowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.  Założenie 1. Forma dokumentowa i zmiany KPC 2019
  Zmiany KPC 2019 - Projektowana nowelizacja ze względu na swoją obszerność i zakres ma fundamentalne znaczenie dla przebiegu postępowania cywilnego. Najszersze zmiany są projektowane w zakresie zmian odnoszących się do dyskrecjonalnej władzy sądu co do gromadzenia materiału dowodowego(usunięcie regulacji art. 207 i 217 KPC i dodanie przepisów o posiedzeniu przygotowawczym i planie rozprawy). W projekcie ustawy niemal całkowicie przemodelowano również instytucję zażalenia, wprowadzając szeroko zasadę tzw. zażalenia poziomego do innego składu tego samego sądu oraz ucinając tzw. łańcuch zażaleń. Projekt obejmuje również wprowadzenie na powrót przepisów o postępowaniu w sprawach gospodarczych wraz z szeregiem odmienności tego typu postępowania w stosunku do przepisów o zwykłym procesie (np. wykluczenie zmian podmiotowych i przedmiotowych, skrócenie niektórych terminów, obowiązek powołania wszystkich dowodów w pierwszym piśmie procesowym i inne).

  Założenie 2. - Jak pisać i rozliczać umowy korzystne dla firmy? a)Jak powinna wyglądać dobrze skonstruowana i zawarta umowa? b)Jak czytać i gdzie szukać pułapek w umowach handlowych przygotowanych przez kontrahentów? c)Co trzeba wiedzieć o swoim kontrahencie przed zawarciem umowy i gdzie szukać informacji o jego sytuacji prawnej i finansowej? d)Jak zawrzeć ważną umowę bezpośrednio i na odległość? e)Jakie znaczenie mają oferta i zamówienie, kiedy dochodzi do zawarcia umowy? f)Jak zabezpieczyć wykonanie umowy? g)Jak ograniczyć odpowiedzialność? h)Kiedy można ponosić odpowiedzialność za zobowiązania osób trzecich?

  Założenie 3. Jak rozpoznać / zapobiec oszustwu ? - Co powinna zawierać umowa handlowa?
  przedmiot umowy - Istotą umowy jest jej przedmiot. W związku z tym musi być on dokładnie opisany. Często w kontrakcie handlowym można spotkać się z sytuacją, że przedmiotem są produkty, które zostały zaprezentowane w ofercie handlowej. obowiązki stron umowy - Zawarte w umowie zapisy, dotyczące powinności każdej ze stron, określają ich prawa i obowiązki. Powinny one być jasne i przejrzyste oraz zapisane tak, aby każda ze stron nie miała wątpliwości w zakresie jej uprawnień  i powinności. sposób rozliczenia i płatności . Tylko poprawnie skonstruowana umowa handlowa umożliwi skuteczne dochodzenie swoich praw, jeśli usługa zostanie niewłaściwie wykonana, bądź któraś ze stron nie wywiąże się ze zobowiązań.

  9.15 Początek


  Sędzia Leszek Ciulkin

  1. Umowy handlowe i ich charakter formalno-prawny:

  1. rodzaje umów handlowych,
  2. przykłądy i klasyfikacja umów handlowych.
   • umowa sprzedaży,
   • umowa dostawy
   • umowa zlecenia
   • umowa o dzieło (umowa o roboty budowlane)
   • umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa (prawo konsumenta)
   • umowy zawierane na odległość (prawo konsumenta).
  zmiany KPC 2019

  Zmiany KPC 2019

  • Zmiany KPC VS Forma dokumentowa czynności prawnych
  • Krótkie terminy
  • Zeznania na piśmie
  • Koniec nadużywania zażaleń
  • Czym jest i jakie ma funkcje umowa dowodowa w postępowaniu gospodarczym?


  Czy pełnoprawną formą oświadczenia woli jest sms lub e-mail? oświadczenia woli, wiedzy lub ‘uczuć’ w nowym porządku prawnym Ustawowe przypadki dokumentowej formy czynności prawnych: wypowiedzenie, odstąpienie, rozwiązanie umowy, potwierdzenie treści umowy tradycyjna forma pisemna i jej obowiązywanie

  2. Kluczowe warunki UNIKANIA BŁĘDÓW W ZAKRESIE DANYCH FORMALNYCH UMÓW.

  • Konieczne informacje dotyczące stron umowy i kary za ich brak.
  • Zasady reprezentacji stron i ich weryfikacja.
  • Znaczenie preambuły w umowie.
  • Formułowanie i zasady analizy definicji w umowie.
  Błędy w umowach

  3. TRYB I FORMY ZAWIERANIA UMÓW vs nowa forma dokumentowa czynnosći prawnych

  1. oferta i jej przyjęcie
  2. rokowania
  3. negocjacje
  4. aukcja - przetarg
  5. umowy zawierane przez internet i drogą elektronoczną: mail, sms
  6. umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa (prawo konsumenta)

  UMOWA PRZEDWSTĘPNA czy LIST INTENCYJNY ?

  Um. Przedwstępna
  List intencyjny
  1. Jakie ma znaczenie i konsekwencje ma list intencyjny?
  2. Czy i kiedy trzeba spisać umowę przedwstępną?
  3. Co w sytuacji, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy przyrzeczonej?

  4. ZAWIERANIE UMÓW W FORMIE OFERTY.

  Oferta
  1. Proces ofertowy i prawne aspekty oferty.
  2. Oferta handlowa sprzedającego a oferta kupującego.
  3. Zamówienie zmieniające warunki ofertowe.
  4. Niebezpieczeństwa związane z ofertami.
  5. Milcząca akceptacja oferty.
  6. Wycofanie się z wiążącej oferty.

  5. Zabezpieczenia finansowe a scenariusze realizacji umowy.

  Zabezpieczenie
  • Formułowanie różnego rodzaju zabezpieczeń finansowych.
  • Wykorzystanie nowych postanowień ustawy o terminach płatności.
  • Finansowe zabezpieczenia wykonania zobowiązań
  • reklamacyjnych, w tym z tytułu gwarancji jakości
  • Zabezpieczenie odroczonej płatności (kredytu kupieckiego).
  • Zabezpieczenie wykonania zobowiązań reklamacyjnych . w tym z tytułu gwarancji jakości
  • Zaliczka i Zadatek - zabezpieczenie płatności a zwrot zaliczki i zadatku
  Zadatek
  Zaliczka

   POZOSTAŁE METODY ZABEZPIECZANIA UMÓW:
  1. osobowe
  2. rzeczowe

  6. KLAUZULE ZASADNICZE A ISTOTNE ELEMENTY UMÓW - przedmiot umowy i obowiązki stron

  Przedmiot- Treść
  1. Określanie przedmiotu umowy
   • towar
   • usługa,
   • ilość i jej zmiany
   • CENA - Klauzule waloryzacji ceny oraz warunki ich użycia.
  2. obowiązki stron umowy

  7. PRAWIDŁOWE FORMUŁOWANIE OGÓLNYCH WARUNKÓW UMOWY - ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIE WYKONANIE

  Odpowiedzialność
  • Klauzule gwarancyjne oraz postępowania reklamacyjnego.
  • Zapisy zmieniające odpowiedzialność za jakość z mocy prawa (nowa rękojmia)
  • Formułowanie klauzul kar umownych. Używanie terminów zwłoka i opóźnienie w wykonaniu umowy.
  • Klauzule siły wyższej.
  • Wybór prawa właściwego.
  • Wskazanie sądu państwowego lub arbitrażowego.
  • Formułowanie klauzuli poufności, sankcji za ujawnienie tajemnicy przedsiębiorcy.
  • Klauzule wypowiedzenia umowy, a problem jej rozwiązania i odstąpienia od niej.

  → Zadanie - ANALIZA WARUNKÓW UMOWY.

  8. PUŁAPKI i NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE BŁĘDY W UMOWACH.

  Pułapki i błędy
  Oszustwo
  • Włączanie do umów ogólnych warunków, udostępnianych jedynie na stronie www.
  • KARY UMOWNE - Pułapki związane z karami umownymi.
  • Manipulacje przy wyborze sądu.
  • Niebezpieczeństwa związane z możliwością zmiany postanowień umownych.

  WADLIWOŚĆ WYKONANIA UMOWY A PRZESTĘPSTWO OSZUSTWA

  • Jak rozpoznać oszustwo ?
  • Jak zapobiec oszustwu ?

  → Zadanie - ANALIZA ZAPISÓW I BŁĘDÓW W UMOWACH

  9. ĆWICZENIA PRAKTYCZNE: ANALIZA ZAPISÓW UMÓW.

  Analiza zapisów
  • Praktyczna analiza zapisów umownych i wywołanych przez nie konsekwencji (na przykładach).
  • Uczestnicy otrzymują obszerny komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.

  ZAGADNIENIA PORUSZANE PRZEZ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

  1. pytania
  2. przypadki indywidualne


  18.45 Zakończenie  • Cel: TWORZENIE I ZAWIERANIE UMÓW
   ANALIZA UMOWY - TREŚĆ I WARUNKI
   KLAUZULE UMOWNE


   ZAWARCIE UMOWY
   ZABEZPIECZENIA UMOWY

  • CASUSY i PREZENTACJE
   analiza zapisów umownych wywołane przez nie konsekwencje
   BŁĘDY W UMOWACH - Jak pisać umowy korzystne dla firmy?


   Klauzule gwarancyjne oraz postępowania reklamacyjnego.
   ISTOTNE ELEMENTY UMÓW.

  • Najważniejsze obszary zmian w Kodeksie Cywilnym w 2017 roku


   1. Forma dokumentowa czynności prawnych
   2. Tradycyjna forma pisemna i jej obowiązywanie

   .

  • >

   CAUSY I PRZYKŁADY


   • umowa sprzedaży,
   • umowa dostawy
   • umowa zlecenia
   • umowa o dzieło (umowa o roboty budowlane)
   • umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa (prawo konsumenta)
   • umowy zawierane na odległość (prawo konsumenta).

  • Share