Polskie Towarzystwo

Prawa i Gospodarki
Rynkowej


Punkty za szkolenie
 • Radcowie i prawnicy otrzymują punkty za szkolenie na podstawie certyfikatu z podpisem sędziego

MODUŁI-III:9.00-14.40
LEGALIZACJA POBYTU i OPTYMALNA FORMA ZATRUDNIENIA

Praca sezonowa vs oświadczenie o powierzeniu pracy.
W ubiegłym roku powiatowe urzędy pracy w całej Polsce wpisały do ewidencji ponad 1,58 mln oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom z za wschodniej granicy, z czego ponad 90 proc. trafiło do Ukraińców.
Dodatkowo urzędy wydały 121,4 tys. zezwoleń na prace sezonowe, również głównie dla pracowników z Ukrainy - wynika z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W sumie w 2018 r do krótkoterminowych pracowników z zagranicy trafiło 1,7 mln oświadczeń i wydawanych po raz pierwszych sezonowych zezwoleń.

REFORMA KPC z 7.11 → Nowe obowiązki pracodowaców → Pozew po zmianach

Od 7 listopada zmieniają się zasady w postepowaniu cywilnym a tym samym przebieg postępowania przed sądem pracy: postępowanie dowodowe, wyrokowanie i środki zaskarżenia
DOKUMENTY POBYTOWE UPRAWNIAJĄCE CUDZOZIEMCÓW DO POBYTU - formy ochrony cudzoziemcówMODUŁIV: 15.00-17.00
OBOWIĄZKI PRACODAWCY - zezwolenia na pracę A, B,C,D,E


Oświadczenie o powierzeniu pracy vs Zezwolenie na pracę sezonową.
W 2017 roku najwięcej przyjezdnych ze Wschodu pracowało na roli - prawie 300 tys. osób. W tym samym czasie w przetwórstwie pojawiło się 215 tys. osób. To o 38 proc. więcej niż dokładnie sezon wcześniej. Podobnie w budownictwie - w sumie ponad 200 tys. wydanych pozwoleń na pracę w tym sektorze dla Ukraińców.

BEZ TESTÓW PRACY dla 197 zawodów . 1 lipca - nowelizacja rozporządzenia w sprawie zezwoleń na pracę cudzoziemców. Nowe prawo ułatwia zatrudnienie między innymi murarzy, lekarzy i programistów z zagranicy. Proponowana teraz przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej nowelizacja znosi obowiązek starania się o to zaświadczenie w dość licznych przypadkach – tzw. test rynku pracy nie będzie konieczny dla 197 zawodów.


MODUŁV: 17.00-17.30UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW →UBEZPIECZENIE PRACOWNIKA TRANSGRANICZNEGO

Mianem pracownika transgranicznego określa się osobę, która pracuje w innym, niż miejsce zamieszkania, państwie członkowskim. Pracownik taki wraca do kraju zamieszkania każdego dnia (Grenzgänger) lub co najmniej raz w miesiącu (Grenzpendelr). Pracownik transgraniczny musi być traktowany tak samo jak pracownicy w kraju w którym podjął pracę. Posiada on prawo do świadczeń podstawowych i dodatkowych. Do tej pierwszej grupy należą m. in. świadczenia w zakresie chorób, macierzyństwa, wypadków przy pracy, zasiłki czy świadczenia rodzinne.MODUŁVI: 17.30-18.15


MOBILNOŚĆ → PRZENIESIENIE → DELEGOWANIE CUDZOZIEMCÓW

Przedsiębiorstwa z państw członkowskich mogą także delegować w ramach świadcze- nia usług legalnie zatrudnionych przez siebie pracowników z państw trzecich. Dotyczy to także polskich pracowników wykonujących pracę w przedsiębior- stwach państw członkowskich Usługodawca prowadzący normalną działalność w jednym państwie członkow- skim może swobodnie oferować swoje usługi na całym jednolitym rynku UE bez obowiązku zakładania oddziałów czy filii. Aby tę usługę za granicą wyko- nać, musi jednak zatrudniać pracowników.Mobilność w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa


Zezwolenia udziela się cudzoziemcowi będącemu pracownikiem kadry kierowniczej, specjalistą lub pracownikiem odbywającym staż, gdy celem jego pobytu na terytorium Polski jest wykonywanie pracy w jednostce przyjmującej mającej siedzibę w Polsce w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa. Okoliczności te powinny uzasadniać pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.praca sezonowa
 1. zezwolenia wydaje starosta, procedura realizowana jest w urzędach pracy (krótkie terminy)
 2. wydaje się na okres do 9 miesięcy - możliwość świadczenia każdej pracy sezonowej
 3. nie wpisuje się ani rodzaju pracy ani stanowiska
 4. możliwość podjęcia innej pracy niż sezonowa - maksymalnie przez okres 30 dni w ciągu ważności zezwolenia (warunek – cudzoziemiec jest obywatelem państwa objętego procedurą oświadczeniową, otrzymuje wynagrodzenie nie niższe niż określone w zezwoleniu i nie wykonuje pracy w charakterze pracownika tymczasowego,
 5. możliwość zmiany pracodawcy – procedura przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową (wyłączenie dla cudzoziemców, którzy wjechali do Polski w celu pracy sezonowej), na okres do 9 miesięcy w ciągu roku,
 6. zezwolenia na pracę sezonową bez ograniczeń względem obywateli wszystkich państw

Oświadczenia


 1. Powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce stałego pobytu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń,
 2. procedura oświadczeniowa bardzo popularna i zdecydowanie uproszczona,
 3. oświadczenia na krótszy okres 6 miesięcy,
 4. wpisuje się rodzaj pracy i stanowisko: - praca cudzoziemca nie jest związana z działalnością sezonową (rozporządzenie ws. podklasy działalności według klasyfikacji PKD, w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową),
 5. oświadczenia tylko względem obywateli 6 państw - cudzoziemiec, któremu zostanie powierzona praca jest obywatelem Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy,

Zatrudnianie i delegowanie cudzoziemców : Legalizacja zatrudnienia → Obowiązki pracodawców i firm pośrednictwa pracy → Mobilność Cudzoziemców → POBYT CZASOWY vs PRACA SEZONOWA
 • Procedury zatrudniania i obowiązki pracodawców
 • samozatrudnienie cudzoziemców
 • Podejście Biznesowe
 • zatrudnianie cudzoziemców
 • umowy cywilnoprawne
 • samozatrudnienie
 • praca tymczasowa vs outsourcing
 • kiedy umowa cywilnoprawna może być uznazna za umowę o pracę ?
 • Zezwolenia na pracę vs Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy ?
 • ROSZCZENIA PRACOWNICZE
  Zmiany w zakresie roszczeń pracowniczych związanych z mobbingiem – czy po 7 września 2019 r. trzeba będzie zmienić wewnętrzną politykę antymobbingową ? Przedawnienie roszczeń pracowniczych – nowe zasady od 7 września 2019 r., Nowe zasady postępowania przed sądem pracy
  » Poznaj zakres polskiego prawa pracy w kontekscie zatrudniania cudzoziemców optymalizacji kosztów zatrudnienia.

  Zatrudnianie i delegowanie cudzoziemców : Legalizacja pobytu i Obowiązki pracodawców i firm pośrednictwa pracy → Formy ochrony Cudzoziemców → Analiza spraw Urzędów Wojewódzkich


  4.02.2020 godz. 9.00

  Sędzia Tomasz Kałużny

  Sędzia Orzekający w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury zajęcia dydaktyczne z prawa pracy i uninego prawa pracy z odniesieniem do tematyki konsekwencji członkostwa w UE dla praktyki orzeczniczej sędziów oraz szkolenia obejmujące tematykę modernizacji procesów zarządzania organizacją; współpracujący z The European Association of Labour Court Judges (EALCJ), The European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) oraz w ramach sieci Court Coordinators European Law (CCE). Eksper sieci TEAM EUROPE - koordynowanej przez Przedstawicielstwo UE w Polsce . Ekspert The World Bank ( BANK ŚWIATOWY )

  Założenie 1. LEGALIZACJA POBYTU i OPTYMALNA FORMA ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCA
  Leasing, Outsourcing, Samozatrudnienie; POBYT CZASOWY VS PRACA SEZONOWA ; Zezwolenia na pracę vs Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy ?

  Co się bardziej opłaca ? Analiza sytuacji przedsiębiorstwa .

  Założenie 2.MOBILNOŚĆ CUDZOZIEMCÓW: Mobilność długoterminowa w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa Zezwolenie na pobyt czasowy w celu korzystania z mobilności długoterminowej Podstawa prawna – ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – art. 139 ustawy – wraz z aktami wykonawczymi. .

  Założenie 3. Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce → Samozatrudnienie cudzoziemców
  FAQ
  → Najczęściej zadawane pytania dotyczące pobytu i zatrudniania cudzoziemców; przedstawienie wymaganych formularzy wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, na pobyt czasowy i pracę (wraz z wymaganymi załącznikami) oraz wniosków o wydanie i przedłużenie zezwolenia na pracę.
  W 2018 do krótkoterminowych pracowników z zagranicy trafiło 1,7 mln oświadczeń i wydawanych po raz pierwszych sezonowych zezwoleń.


  9.00 Początek


  Sędzia Tomasz Kałużny

  Wyzwania rynku pracy w 2020 r.

   • Zarządzanie personelem
   • wzajemne relacje pracownik - pracodawca oraz STOSUNKÓW CYWILNOPRAWNYCH
   • ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW ( obywateli polskich i cudzoziemców) w ramach SWOBODY PRZEPŁYWU PRACOWNIKÓW
   • DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW ( W TYM CUDZOZIEMCÓW ) w ramach SWOBODY ŚWIDCZENIA USŁUG
   • MOBILNOŚĆ PRACOWNIKÓW ( OBYWATELI PAŃSTWA TRZECICH) w ramach PRZENIESIENIA WEWNĄTRZ PRZEDSIĘBIORSTWA

  WYBÓR FORMY ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW

  1. zATRUDNIENIE POZAPRACOWNICZE na podstawie umów cywilnoprawnych:
   • Umowa zlecenia
   • Umowa o dzieło
   • Inna umowa o swidczenie usług
   • kontrakty managerskie
   • Umowy o praktyki absolwenckie z cudzoziemcem, staże z urzędów pracy
   • zatrudnianie pracowników tymczasowych
   • ,
  2. zATRUDNIENIE PRACOWNICZE NA PODSTAWIE UMOWY I PRACĘ - w ramach stosunku pracy
   • umowa na okres próbny
   • umowa na czas nieokreślony czy określony,
   • stosunek służbowy
   • umowy o pracę nakładczą
   SAMOZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCA

   • SAMOZATRUDNIENIE -
   • uprawnienia i obowiązki samozatrudnionych
   • prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce
   • SPROBLEMATYKA STOSUNKU PRACY
   • realizacja roszczeń pracowniczych
   • spory sądowe po reformie KPC
   • Konsekwencje zawierania fikcyjnych umów cywilnoprawnych
  3. ZAKAZ KONKURENCJI I OCHORONA TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA – prawa i obowiązki stron stosunku pracy
  4. OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW
   • szczegółowe obowiązki pracodawcy z Kodeksu pracy
   • nowe obowiązki dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej
   • obowiązek przeciwdziałania mobbingowi
   • obowiązek niezwłocznego wydania świadectwa pracy
   • obowiązki związane z czasem pracy i urlopami pracowniczymi
   • obowiązki związane z rozpatrywaniem sporów o roszczenia ze stosunku pracy

  OUTSOURCING

  OUTSOURCING
  • zastępowanie pracowników tymczasowych outsourcingiem pracowniczym,
  • outsouricing w różnych konfiguracjach
  • zakaz konkurencji - zawierania umów z pracownikami o zakazie konkurencji w czasie i po ustaniu stosunku pracy

  LEASING PRACOWNICZY

  LEASING

  • leasingu pracowniczy poprzez agencję pracy
  • pracownik tymczasowy - agencja pracy tymczasowej

  DOKUMENTY POBYTOWE → OCHRONA CUDZOZIEMCÓW

  FORMY OCHRONY CUDZOZIEMCÓW

  • Wizy - wzór , rodzaje
  • ZEZWOLENIA POBYTOWE
   1. Zezwolenie na pobyt czasowy (decyzja o udzieleniu tego zezwolenia). Zezwolenie to jest wydawane na okres ważności nie przekraczający 3 lat.
   2. Zezwolenie na pobyt stały (decyzja o udzieleniu tego zezwolenia)- wydawane na czas nieoznaczony
   3. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE (lub WE) wydane na czas nieoznaczony (decyzja o udzieleniu tego zezwolenia) - Wydawane na czas nieoznaczony
  • ZGODA NA POBYT TOLEROWANY
  • Zgoda na pobyt tolerowany w postaci decyzji jest udzielana na czas nieoznaczony.
  • KARTA POBYTU - wzór
  • Świadectwa pracy
  • zmiany w zakresie wydawania świadectw pracy, również w sytuacji zakończenia bytu przedsiębiorcy (po wykreśleniu z KRS)
  karta pobytu
  • certyfikat rezydencji

  Zmiany w przepisach pracowniczych - REFORMA KPC - Nowe obowiązki pracodawcy - ROSZCZENIA

  • wpływ regulacji unijnych na krajowe prawo pracy
  • zmiany przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców
  • projekty nowych regulacji – w jakim kierunku idą zmiany ?
  Reforma KPC od 7.11.2019


  Reforma KPC od 7.11.2019 - Pracodawca przed sądem - zmiany w przepisach procesowych dla pracodawców.
  • sprawy rozpatrywane przed sądem pracy
   1. dyskryminacja
   2. roszczenia pracownicze
  • właściwość sądów pracy
  • pozew w sprawach z zakresu prawa pracy
  • doręczanie pism procesowych

  Możliwość nakazania dalszego zatrudnienia pracownika po przywróceniu do pracy do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy (pracodawca zwalnia pracownika, po kilku miesiącach zapada wyrok SR przywracający do pracy z obowiązkiem dalszego zatrudniania do czasu zakończenia postępowania przed SO a więc przez kolejny rok procedowania)

  MOBBING , DYSKRYMINACJA

  • Zmiany definicji dyskryminacji - zmiana obowiązująca od 07.09.2019 r.
  • Zmiany w zakresie roszczeń pracowniczych związanych z mobbingiem – czy po 7 września 2019 r. trzeba będzie zmienić wewnętrzną politykę antymobbingową ?
  • Przedawnienie roszczeń pracowniczych – nowe zasady od 7 września 2019 r.
  • Zrównanie praw przysługujących pracownikom – innym członkom najbliższej rodziny korzystającym z urlopu macierzyńskiego (lub rodzicielskiego) z prawami pracownika


  Zatrudnianie cudzoziemców: ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ / PRZEDŁUŻENIE


  Zezwolenia na pracę vs Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy

  Zezwolenia na pracę vs Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy
  1. zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy nie muszą uzyskiwać zezwolenia na pracę
  2. ułatwienia dla osób wykonujących pracę w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji
  1. Jakie dokumenty winien posiadać cudzoziemiec w okresie pobytu na terytorium RP ?
  2. Jakie są typy wiz ?
  3. Jakie są cele wiz (oznaczenia na wizach) ?
  4. Które wizy nie uprawniają do podjęcia pracy ?
  5. Kiedy cudzoziemiec może otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy?
  6. karta pobytu?
  7. Karta Polaka ?
  8. Jakie dokumenty powinien złożyć cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę ?

  praca sezonowa
  • Przepisy umożliwiające zatrudnianie cudzoziemców przy pracach w rolnictwie, ogrodnictwie i turystyce na podstawie zezwolenia na pracę sezonową
   1. rolnictwo
   2. ogrodnictwo
   3. turystyka
  • umowa cywilnoprawna o pomocy przy zbiorach.
  • WARUNKI DO WYDANIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ

   • zapewnienie wynagrodzenia nie niższego od wynagrodzenia od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku - „porównywalność wynagrodzenia”
   • realizacja testu rynku pracy – uzyskania informacji o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych (zwolnienie obywateli 6 państw)
   • kopia dokumentów uprawniających cudzoziemca do pobytu w Polsce
   • potwierdzenie zakwaterowania w okresie pobytu w Polsce

   PROCEDURA UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ:

   • przygotowanie i złożenie wniosku (obejmującego dane podmiotu powierzającego pracę i dane cudzoziemca, informacje o pracy – okres pracy, wysokość wynagrodzenia, oświadczenie o zakwaterowaniu)
   • „ścieżka krajowa” – w sytuacji, gdy cudzoziemiec jest w Polsce – starosta weryfikuje wniosek i wydaje zezwolenie lub odmawia wydania zezwolenia w terminie 7 dni (opcja postępowania wyjaśniającego do 30 dni)
   • „ścieżka zagraniczna” – w sytuacji, gdy cudzoziemiec będzie starał się o wjazd do Polski w celu pracy sezonowej – starosta weryfikuje wniosek i wpisuje do ewidencji wniosków ws. pracy sezonowej lub odmawia wydania zezwolenia na pracę sezonową w terminie 7 dni (opcja postępowania wyjaśniającego do 30 dni)
   → ĆWICZENIE 1

   obowiązki pracodawcy w ramach zatrudniania cudzoziemców na podstawie zezwolenia na pracę sezonową

   1. zapewnienie wynagrodzenia nie niższego od wynagrodzenia od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku - „porównywalność wynagrodzenia”
   2. realizacja testu rynku pracy – uzyskania informacji o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych (zwolnienie obywateli 6 państw)
   3. kopia dokumentów uprawniających cudzoziemca do pobytu w Polsce
   4. potwierdzenie zakwaterowania w okresie pobytu w Polsce

  PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY

 • umieszczenie w dokumencie podróży cudzoziemca odcisku STEMPLA potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy
 • STEMPEL - legalizauje pobyt cudzoziemca w Polsce
 • przedłużenie • ZATRUDNIANIE OBYWATELI PAŃSTW TRZECICH - SWOBODNY PRZEPŁYW PRACOWNIKÓW w państwach członkowskich Unii Europejskiej

  1. SWOBODNY PRZEPŁYW PRACOWNIKÓW W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ
  2. ZATRUDNIANIE OBYWATELI PAŃSTW TRZECICH
   • zezwolenie na pracę (w tym zezwolenie na pracę sezonową)
   • zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (oraz inne zezwolenia na pobyt czasowy z opcją wykonywania pracy)
   • oświadczenie o powierzaniu wykonywania pracy
   • praca bez zezwolenia

  3. TEST RYNKU PRACY – regulacje lokalne, ZMIANY – ZWOLNIENIE Z TESTU RYNKU PRACY

  4. TEST RYNKU PRACY


  OBOWIĄZKI PRACODAWCY W RAMACH ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW


  1. obowiązek pracodawcy poinformowania powiatowy urząd pracy o podjęciu przez cudzoziemca pracy (najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy) lub niepodjęciu pracy (w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia wskazanej w oświadczeniu)
  2. obowiązek zawarcia z cudzoziemcem pisemnej umowy (uprzednie przedstawienie cudzoziemcowi tłumaczenia umowy na język zrozumiały dla cudzoziemca)
  3. obowiązek przechowywania kopii dokumentu pobytowego cudzoziemca, zgłoszenia cudzoziemca do ubezpieczeń społecznych oraz dokonywania rozliczeń podatkowych


  → ĆWICZENIE 2


  Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce →Ubezpieczenie pracownika transgranicznego

  Ubezpieczenia cudzoziemców

  Koordynacja w odniesieniu do zasad, zatrudnienie w krajach członkowskich, delegowania, umów międzynarodowych Określenie ustawodawstwa właściwego oparte jest na zasadzie miejsca wykonywania pracy (tzw. zasada lex loci laboris), zgodnie z którą osoba podlega zabezpieczeniu społecznemu państwa

  • zasada jednego ustawodawstwa,
  • zasada równego traktowania,
  • zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania,
  • zasada zachowania praw nabytych,
  • wyjątki od zasady podlegania ubezpieczeniu w kraju wykonywania pracy,
  • pracownicy delegowani,
  • pracownicy transportu międzynarodowego,
  • pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich,
  • działalność prowadzona w kilku państwach jednocześnie,
  • podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce,
  • ubezpieczenia obywateli państw trzecich.

  Wzajemne relacje zatrudnienia pracowniczego i pozapracowniczego - Zbieg umowy o pracę

 • Zbieg umowy o pracę z umową zlecenia z dwoma różnymi podmiotami
 • Zbieg umowy o pracę z umową zlecenia z tym samym podmiotem
 • Kilka zleceń
 • Dwa zlecenia jednocześnie – stanowisko ZUS
  • Umowa zlecenie i samozatrudnienie
  • ·

  DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW KRAJOWYCH I CUDZOZIEMCÓW

  • odróżnienie delegowania od delegacji wyjazdu służbowego,
  • odróżnienie pracowników delegowanych od pracowników migrujących,
  • dokonanie wyboru prawa, któremu podlega stosunek pracy,
  • przestrzeganie warunków zatrudnienia bez względu na stosowane prawo,
  • zmiana w umowie o pracę miejsca wykonywania pracy i innych istotnych warunków umowy o pracę (np.wynagordzenia) porozumieniem lub wypowiedzeniem zmieniającym,
  • warunki delegowania pracowników na terytorium RP,
  • obowiązki przy delegowaniu pracowników do państw UE (osoba do kontaktów, oświadczenia, dokumentacja i tłumaczenia),
  • obowiązki przy delegowaniu pracowników do państw z poza UE,
  • weryfikacja rzeczywistego delegowania,
  • warunki delegowania względem kraju docelowego,
  • możliwość uzyskania dokumentu potwierdzającego podleganie dotychczasowemu ustawodawstwu (zagadnienia problemowe),

  MOBILNOŚĆ CUDZOZIEMCÓW

  Mobilność Cudzoziemców

  mobilność - uprawnienie cudzoziemca do wjazdu i pobytu na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, wynikające z posiadania ważnego dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich lub z posiadania ważnej wizy wydanej zgodnie z prawem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, niebędącego państwem obszaru Schengen, wydanych przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej niż to, w którym cudzoziemiec korzysta z tego uprawnienia
  Przeniesienie Cudzoziemców

  "Przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa” oznacza czasowe oddelegowanie (celach zawodowych lub szkoleniowych), obywatela państwa trzeciego, którego miejsce pobytu w momencie składania wniosku o zezwolenie na przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa znajduje się poza terytorium państw członkowskich, z przedsiębiorstwa, które ma siedzibę poza terytorium państwa członkowskiego i z którym obywatel państwa trzeciego jest związany umową o pracę, do jednostki należącej do tego przedsiębiorstwa lub tej samej grupy przedsiębiorstw z siedzibą w tym państwie członkowskim, oraz w stosownym przypadku  • mobilność między jednostkami przyjmującymi mającymi siedzibę w jednym lub kilku drugich państwach członkowskich
  • zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa
  • jednostka przyjmująca – osoba prawna lub jednostka organizacyjna powiązana z jednostką macierzystą (oddział, przedstawicielstwo lub należąca do tej samej grupy przedsiębiorstw)
  • cudzoziemcy – pracownicy kadry kierowniczej, specjaliści lub pracownicy odbywający staż „przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa” i siedzibę w jednym lub kilku drugich państwach członkowskich
  • mobilność (krótkoterminowa lub długoterminowa) – uprawnienie cudzoziemca do wjazdu i pobytu na terytorium państwa członkowskiego
  • mobilność wewnątrzunijna – możliwość wjazdu, pobytu i pracy w innym państwie członkowskim   • 18.20 zakończenie

    • Cel: optymalizacja Zatrudnienia→ Analiza stanów faktycznych
     Forma i rodzaj zatrudnienia- ANALIZA STANÓW FAKTYCZNYCH
     Optymalizacja pod kątem ZUS i US


     optymalizacja: WYSYŁANIE › SKIEROWANIE› DELEGOWANIE CUDZOZIEMCÓW › ZATRUDNIANIE ZA GRANICĄ
     Zatrudnianie cudzoziemców z UE i z poza UE → Zatrudnienie za granicą

    • Ustawa z dnia 10.06.2016r. o delegowaniu pracowników
      W całej UE pracowników delegowanych w ramach świadczenia usług było rocznie 1,9 mln. Z Polski delegowanych jest 430 tys. osób - 22,3 proc. wszystkich w UE. Najwięcej pracowników z Polski pracuje w sektorze budowlanym - 46,7 proc., przemyśle – 16,6 proc., edukacji, ochronie zdrowia i zajęciach socjalnych 13,9 proc. Najczęściej osoby delegowane są do Niemiec (56 proc. wszystkich Polaków), Francji (12 proc.), Holandii i Belgii. Pracownik delegowany to osoba, którą firma z kraju UE wysyła na pewien czas do pracy w innym państwie członkowskim. Pozostaje on pracownikiem firmy wysyłającej i podlega przepisom kraju, w którym przedsiębiorstwo ma siedzibę, ale w kraju wykonywania pracy, przysługuje mu określony zestaw podstawowych praw - płaca minimalna, okres wypoczynku czy urlop.

      Przedstawienie regulacji dotyczących delegowania pracowników do wykonywania pracy poza granicami siedziby pracodawcy, omówienie przepisów ustawy z dnia 10.06.2016r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, w tym podstawowe pojęcia, warunki zatrudniania pracowników delegowanych, obowiązki pracodawcy delegującego pracownika i podmiotu współpracującego z pracodawcą.

     Prezes Zarządu.    • Zezwolenie praca sezonowa vs Oświadczenie o powierzeniu pracy +/_


     1. zezwolenia wydaje starosta, procedura realizowana jest w urzędach pracy (krótkie terminy)
     2. wydaje się na okres do 9 miesięcy - możliwość świadczenia każdej pracy sezonowej
     3. nie wpisuje się ani rodzaju pracy ani stanowiska
     4. możliwość podjęcia innej pracy niż sezonowa - maksymalnie przez okres 30 dni w ciągu ważności zezwolenia (warunek – cudzoziemiec jest obywatelem państwa objętego procedurą oświadczeniową, otrzymuje wynagrodzenie nie niższe niż określone w zezwoleniu i nie wykonuje pracy w charakterze pracownika tymczasowego,
     5. możliwość zmiany pracodawcy – procedura przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową (wyłączenie dla cudzoziemców, którzy wjechali do Polski w celu pracy sezonowej), na okres do 9 miesięcy w ciągu roku,
     6. zezwolenia na pracę sezonową bez ograniczeń względem obywateli wszystkich państw

     1. Powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce stałego pobytu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń,
     2. procedura oświadczeniowa bardzo popularna i zdecydowanie uproszczona,
     3. oświadczenia na krótszy okres 6 miesięcy,
     4. wpisuje się rodzaj pracy i stanowisko: - praca cudzoziemca nie jest związana z działalnością sezonową (rozporządzenie ws. podklasy działalności według klasyfikacji PKD, w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową),
     5. oświadczenia tylko względem obywateli 6 państw - cudzoziemiec, któremu zostanie powierzona praca jest obywatelem Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy,

     .

    • Referencje ze szkolenia

     1. 1. Szkolenie było bardzo interesujące a Pan Sędzia potrafił zainteresować uczestników formą omawianych zagadnień. Proszę nas informować na wypadek podobnych szkoleń w przyszłości. -- Marek Pastwa Ochrona Krajobrazu Przyrodniczego

     2. 2. Dziękujemy za możliwość uczestniczenia w zeszłotygodniowym szkoleniu.Pani Prezes była zachwycona poziomem prowadzonego szkolenia i wiedzą Pana Sędziego. Tym samym chcieli byśmy uczestniczyć w kolejnych organizowanych przez Państwa szkoleniach. Aldona Sobierajska - ROWENA SP ZOO
     3. 3. dzięki za wspaniałe szkolenie. Proszę o informacje o kolejnych, prowadzonych przez Towarzystwo. Agnieszka Dykałowicz AKMA sp.zo.o
     .