Polskie Towarzystwo

  Prawa i Gospodarki
  Rynkowej


  Punkty za szkolenie
  • Radcowie i prawnicy otrzymują punkty za szkolenie na podstawie certyfikatu z podpisem sędziego  MODUŁI: 9.15-12.15
  ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE POBYTU I ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W CZASIE EPIDEMII COVID-19

  • Nowelizacja Ustawy o Cudzoziemcach MSWiA
  • Polski ŁAD od 1.01.2022
  • przedłużanie ważności zezwolenia na pracę w dobie COVID
  • przedłużanie ważności zezwolenia na pobyt w dobie COVID

  RUCH WIZOWY VS BEZWIZOWY - SPECYFIKACJA WIZ
  Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach 2022


  MODUŁII: 12.15-15.15  LEGALIZACJA POBYTU CUDZOZIEMCA → ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW Z PAŃSTW TRZECICH →POBYT CZASOWY

  DOKUMENTY POBYTOWE, STEMPEL → przebieg procedur urzędowych
  Oświadczenie o powierzeniu pracy vs Zezwolenie na pracę sezonową.  MODUŁIII: 15.30-16.30


  Warsztaty "krok po kroku"
  MODUŁIV: 16.30-17.45


  MOBILNOŚĆ → PRZENIESIENIE → DELEGOWANIE CUDZOZIEMCÓW - SWOBODNY PRZEPŁYW PRACOWNIKÓW W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UE

  Przedsiębiorstwa z państw członkowskich mogą także delegować w ramach świadcze- nia usług legalnie zatrudnionych przez siebie pracowników z państw trzecich. Dotyczy to także polskich pracowników wykonujących pracę w przedsiębior- stwach państw członkowskich Usługodawca prowadzący normalną działalność w jednym państwie członkow- skim może swobodnie oferować swoje usługi na całym jednolitym rynku UE bez obowiązku zakładania oddziałów czy filii. Aby tę usługę za granicą wyko- nać, musi jednak zatrudniać pracowników.  CUDZOZIEMCY W PANDEMII
  Z szacunków Inicjatywy Mobilności Pracy wynika, że co roku około 10 tys. polskich firm deleguje do pracy za granicą ponad 500 tys. pracowników, z czego około 1 tyś. podmiotów wysyła do innych państw ponad 100 osób. Polscy pracownicy wykonują usługi głównie w branży budowlanej, transportowej oraz usługach opieki nad osobami starszymi. Warto jednak wiedzieć, kiedy świadczenie pracy poza granicami Polski należy uznać za oddelegowanie.  CUDZOZIEMCY 2022
  W pierwszej połowie 2021 roku do ewidencji urzędów pracy wpisano 998 tys. oświadczeń o zatrudnieniu pracowników ze Wschodu. To o 63% więcej niż przed rokiem, gdy wybuchła pandemia, ale też o 18% więcej niż w pierwszej połowie 2019 roku. Pracowników z Ukrainy jest jednak za mało. Alternatywą są pracownicy z Białorusi, których – jak szacują eksperci Personnel Service – jesteśmy w stanie przyciągnąć ok. 0,5 mln” – czytamy w komunikacie. Jak podaje Personnel Service, według statystyk ZUS, w czerwcu br. zarejestrowanych było 819 tys. cudzoziemców, o 100 tys. więcej niż w styczniu br. W I poł. liczba wydanych zezwoleń na pracę wyniosła 232 tys., czyli o 34 tys. więcej r/r. Najwięcej zezwoleń na pracę otrzymali Ukraińcy, bo ponad 159 tys., zatem aż 68%. Obywatele Białorusi są na drugim miejscu – dla nich wydano ponad 16,5 tys. zezwoleń, o ponad 4,3 tys. więcej niż rok wcześniej.
  Statystyka  Aktualne dane Urzędu ds. Cudzoziemców mówiące o liczbie pozwoleń na pobyt w Polsce. Na 28 maja 2020 było ich 445 539 (rok wcześniej było to nieco ponad 419 tys.). Pierwsza dziesiątka państw pochodzenia imigrantów kształtowała się następująco:
 • Ukraina
 • Białoruś
 • Niemcy
 • Rosja
 • Wietnam
 • Indie
 • Włochy
 • Chiny
 • Gruzja
 • Wielka Brytania
 • Gdybyśmy te dane oczyścili z obywateli Unii Europejskiej otrzymalibyśmy następujące zestawienie:
 • Ukraina
 • Białoruś
 • Rosja
 • Wietnam
 • Chiny
 • Gruzja
 • Turcja
 • Armenia
 • Mołdawia
 • USA
 • Nepal
 • Nowelizacja Ustawy 2022  Przewidywane są również zmiany kompetencyjne w zakresie „klasycznych” zezwoleń na pracę, tj. - przeniesienie właściwości organu do wydawania tych zezwoleń na poziom powiatów, oraz - przyznanie wojewodzie kompetencji organu odwoławczego w sprawach rozstrzyganych przez organy powiatowe.  Mobilność  Mobilność - uprawnienie cudzoziemca do wjazdu i pobytu na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, wynikające z posiadania ważnego dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich lub z posiadania ważnej wizy wydanej zgodnie z prawem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, niebędącego państwem obszaru Schengen, wydanych przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej niż to, w którym cudzoziemiec korzysta z tego uprawnienia  Pracownik Transgraniczny  Mianem pracownika transgranicznego określa się osobę, która pracuje w innym, niż miejsce zamieszkania, państwie członkowskim. Pracownik taki wraca do kraju zamieszkania każdego dnia (Grenzgänger) lub co najmniej raz w miesiącu (Grenzpendelr). Pracownik transgraniczny musi być traktowany tak samo jak pracownicy w kraju w którym podjął pracę. Posiada on prawo do świadczeń podstawowych i dodatkowych. Do tej pierwszej grupy należą m. in. świadczenia w zakresie chorób, macierzyństwa, wypadków przy pracy, zasiłki czy świadczenia rodzinne.

  Zatrudnianie CUDZOZIEMCÓW - Legalizacja pobytu i pracy → Polski Ład od 1/2022 → Nowelizacja ustawy o Cudzoziemcach
 • Pakiet Mobilności II/2022
 • ZAJĘCIA WARSZTATOWE
 • Podejście Biznesowe
 • zatrudnianie cudzoziemców
 • MOBILNOŚĆ
 • PRZEMIESZCZANIE
 • DELEGOWANIE
 • UBEZPIECZANIE
 • Przygotowanie do Polskiego Ładu
  Nowe zasady ustalenia podstawy naliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.
  Prowadzenie kilku działalności a opłacanie składki zdrowotnej według nowych zasad.
  Obowiązki sprawozdawcze względem ZUS przy ubezpieczeniu przedsiębiorcy.

  Zatrudnianie CUDZOZIEMCÓW -Zmiany i nowości wynikające z Polskiego ŁADU i COVID19: - Nowelizacja ustawy o Cudzoziemcach


  Sędzia Tomasz Kałużny

  Sędzia Orzekający w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury zajęcia dydaktyczne z prawa pracy i uninego prawa pracy z odniesieniem do tematyki konsekwencji członkostwa w UE dla praktyki orzeczniczej sędziów oraz szkolenia obejmujące tematykę modernizacji procesów zarządzania organizacją; współpracujący z The European Association of Labour Court Judges (EALCJ), The European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) oraz w ramach sieci Court Coordinators European Law (CCE).

  Założenie 1. Nowelizacja Ustawy o cudzoziemcach - 29.01.2022 Uproszczenie procedury legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce REZYGNACJA Z WYMOGU POSIADANIA ZAPEWNIONEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA ORAZ WYMOGU POSIADANIA ŹRÓDŁA STABILNEGO I REGULARNEGO DOCHODU DLA UDZIELENIA ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY I PRACĘ. W ZAMIAN POJAWIA SIĘ WYMÓG OTRZYMYWANIA PRZEZ CUDZOZIEMCA WYNAGRODZENIA NIE NIŻSZEGO NIŻ MINIMALNE WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ NIEZALEŻNIE OD WYMIARU CZASU PRACY I RODZAJU STOSUNKU PRAWNEGO STANOWIĄCEGO PODSTAWĘ WYKONYWANIA PRACY PRZEZ CUDZOZIEMCA REGULACJA ZAKŁADA TEŻ WYDŁUŻENIE CZASU DOPUSZCZALNEJ PRACY NA PODSTAWIE OŚWIADCZEŃ O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY DO 24 MIESIĘCY. Równocześnie "wprowadzona została szczególna regulacja o charakterze czasowym, przewidująca uproszczony tryb udzielania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w odniesieniu do postępowań wszczętych przed 1 stycznia 2021 r., które w dniu wejścia w życie projektowanej ustawy będą pozostawać w toku".

  Założenie 2. Zmiany → powierzenie pracy na podstawie oświadczenia → powierzenie pracy na podstawie pozwoleń na pracę →jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. →ZEZWOLENIA NA PRACĘ (typu A, B, C, D, E i S) .


  9.15 7.02.2022 Początek


  Sędzia Tomasz Kałużny

  Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach - Zmiany i uproszczenia od 29.01.2022 r

  Uproszczony tryb udzielania zezwolenia Zasadniczym celem ustawy jest usprawnienie postępowań dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, które są najczęściej udzielanym rodzajem zezwoleń na pobyt czasowy w Polsce. Celem ustawy jest również poprawa innych obowiązujących rozwiązań w szeroko rozumianych sprawach cudzoziemców, w tym postępowań dotyczących przyjmowania pracowników przenoszonych wewnątrz przedsiębiorstwa. Proponuje się również skrócenie terminów na rozpatrywanie wniosków o wydanie wizy krajowej, czyli optymalizacja procedur oraz dążenie do skrócenia długości trwania postępowań.

  NOWELIZACJA od 29.01.2022

  1. zastąpienia wymogów posiadania zapewnionego miejsca zamieszkania oraz źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu cudzoziemca

  2. wymogiem otrzymywania przez cudzoziemca wynagrodzenia nie niższego niż minimalne - niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca

  3. poszerzenie katalogu okoliczności niewymagających zmiany lub wydania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę oraz wydania nowego zezwolenia na pracę;
  4. wprowadzenie rozwiązań przyśpieszających uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przez cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę u przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki,
  5. a także ułatwiających uzyskanie zezwolenia na pracę dla tych cudzoziemców;
  6. ustanowienie podstawy prawnej do priorytetowego rozpatrywania wniosków o wydanie wizy krajowej w celu wykonywania pracy pochodzących od obywateli określonych państw, wskazanych w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw zagranicznych;
  7. wydłużenie do 24 miesięcy możliwości powierzenia pracy cudzoziemcowi bez zezwolenia na pracę, na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
  8. określenie 60-dniowego terminu załatwienia sprawy administracyjnej dotyczącej udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w I instancji, oraz 90-dniowego terminu na rozpatrzenie sprawy przez organ odwoławczy;
  9. stworzenie podstaw prawnych dla wojewody do wzywania cudzoziemca o przedłożenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;
  10. skrócenie terminów na rozpatrywanie wniosków o wydanie niektórych wiz krajowych
   • wiz wydawanych w celu odbycia studiów,
   • prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,
   • odbycia stażu albo udziału w programie wolontariatu europejskiego z 60 do 30 dni;
  11. uporządkowanie przepisów dotyczących wszczynania postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w przypadkach, gdy wniosku nie składa osobiście cudzoziemiec, który ma to zezwolenie otrzymać;
  12. wprowadzenia zmian upraszczających prowadzenie postępowań w sprawie wydania zezwolenia na pracę sezonową, oraz związanych z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.

  Nowy tryb przy zmianie zezwolenina na pobyt czasowy i pracę w sytuacji zmiany podmiotu powierzającego wykonywanie zatrudnienia.

  Najwazniejszym uproszczeniem jest wprowadzenie nowego trybu zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w sytuacji zmiany podmiotu powierzającego wykonywanie pracy lub w warunkach zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

  II. Zmiany i specjalne rozwiązania dotyczące pobytu i zatrudniania cudzoziemców w Polsce w czasie epidemii COVID-19

  • przedłużenie ważności dokumentów legalizacyjnych pobyt i pracę cudzoziemca
  • przedłużenie ważności wiz
  • przekraczanie granicy w związku z wykonywaniem pracy na terytorium RP po 4 maja 2020 r.
  • Praca na podstawie zezwolenia na pracę w czasie COVID – 19.
  • Przedłużenie zezwolenia na pracę w czasie COVID – 19.

  III. LEGALIZACJA PRACY A ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA - WYBÓR FORMY ZATRUDNIENIA


  LEGALIZACJA PRACY
 • ZATRUDNIENIE POZAPRACOWNICZE na podstawie umów cywilnoprawnych:
  • Umowa zlecenia
  • Umowa o dzieło
  • Inna umowa o swidczenie usług
  • kontrakty managerskie
  • Umowy o praktyki absolwenckie z cudzoziemcem, staże z urzędów pracy
  • zatrudnianie pracowników tymczasowych
  • ,
 • ZATRUDNIENIE PRACOWNICZE NA PODSTAWIE UMOWY I PRACĘ - w ramach stosunku pracy
  • umowa na okres próbny
  • umowa na czas nieokreślony czy określony,
  • stosunek służbowy
  • umowy o pracę nakładczą
  • uprawnienia i obowiązki samozatrudnionych
  • prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce

  OUTSOURCING

  • zastępowanie pracowników tymczasowych outsourcingiem pracowniczym,
  • outsouricing w różnych konfiguracjach
  • zakaz konkurencji - zawierania umów z pracownikami o zakazie konkurencji w czasie i po ustaniu stosunku pracy

  LEASING PRACOWNICZY

  • leasingu pracowniczy poprzez agencję pracy
  • pracownik tymczasowy - agencja pracy tymczasowej

  IV. LEGALIZACJA POBYTU CUDZOZIEMCA → DOKUMENTY POBYTOWE, STEMPEL → przebieg procedur urzędowych

  WIZY

  Ruch wizowy vs bezwizowy a konsekwencje zatrudniania / podejmowania pracy przez cudzoziemca w CZASIE COVID-19

  • Wizy krajowe i dotychczasowe pobyty w czasie COVID – 19.
  • Ruch bezwizowy i zmiana pobytu w czasie COVID – 19.
  • Liczenie terminów w ramach ruchu bezwizowego.
  • Obywatele Wielkiej Brytanii w ruchu bezwizowym oraz na podstawie wiz krótko i długo-terminowych.
  • Wizy zwalniające z pracy i wizy dla Białorusi/ UKRAINY
  • Wizy nieuprawniające do pracy.
  • Kwestia odmów wiz dla małżonków.
  • Stampile w paszporcie a kwestia pracy w tzw. „procedurze”.
  LEGALIZACJA POBYTU
  • Warunki pobytu cudzoziemców na terytorium RP
  • Dokumenty podróży i dokumenty uprawniające do pobytu
  • Typy wiz
   1. wiza Schengen
   2. wiza krajowa
  • Cele wiz uprawniające do podjęcia pracy
  • Przedłużanie wiz
  • Zezwolenie na pobyt czasowy

  Wizy przeznaczone typowo do wykonywania pracy na terytorium Polski

  • „05a” – w celu wykonywania pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi - wpisanego do ewidencji przez powiatowy urząd pracy;
  • „05b” – praca sezonowa;
  • „06” – w celu wykonywania pracy, której nie obejmują powyższe wizy, tj. najczęściej na podstawie zezwolenia na pracę.
  • wiza typu „C” – wiza Schengen, krótkoterminowa
  • wiza typu „D” – wiza krajowa, długoterminowa, niezależnie od celu jej wydania

  Szczególne regulacje dotyczące zezwoleń na pobyt czasowy

  1. zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, zezwolenie na pobyt czasowy:
   • w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
   • w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa,
   • w celu korzystania z mobilności,
   • w celu wykonywania pracy cudzoziemca delegowanego
  2. Zezwolenie na pobyt stały
  3. Karta pobytu
  4. Karta Polaka
  5. Wymagane dokumenty pobytowe
  6. certyfikat rezydencji
  7. ZGODA NA POBYT TOLEROWANY
   • KARTA POBYTU - wzór
   • Świadectwa pracy
   • zmiany w zakresie wydawania świadectw pracy, również w sytuacji zakończenia bytu przedsiębiorcy (po wykreśleniu z KRS)

  PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY

  1. STEMPEL - LEGALIZUJE POBYT CUDZOZIEMCA W POLSCE
  2. Dyrektywa 2009/52/WE z dnia 18.06.2009 przewidująca minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich – ustawa z dnia 15.06.2012 o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U.2012.769):
   • obowiązek sprawdzania legalności pobytu
   • obowiązek informowania o zatrudnieniu cudzoziemców
   • obowiązek realizacji roszczeń pracowniczych (domniemanie istnienia stosunku pracy i domniemanie wysokości wynagrodzenia)
  3. Wizy - wzór , rodzaje
  4. ZEZWOLENIA POBYTOWE
   • Zezwolenie na pobyt czasowy (decyzja o udzieleniu tego zezwolenia). Zezwolenie to jest wydawane na okres ważności nie przekraczający 3 lat.
   • Zezwolenie na pobyt stały (decyzja o udzieleniu tego zezwolenia)- wydawane na czas nieoznaczony
   • Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE (lub WE) wydane na czas nieoznaczony (decyzja o udzieleniu tego zezwolenia) - Wydawane na czas nieoznaczony
  5. ZGODA NA POBYT TOLEROWANY
  6. Zgoda na pobyt tolerowany w postaci decyzji jest udzielana na czas nieoznaczony.
  7. KARTA POBYTU - wzór
  8. Świadectwa pracy
  9. zmiany w zakresie wydawania świadectw pracy, również w sytuacji zakończenia bytu przedsiębiorcy (po wykreśleniu z KRS)
  10. certyfikat rezydencji

  ZEZWOLENIE JEDNOLITE - Niebieska Karta UE

  Niebieska Karta UE

  → Zezwolenie dla cudzoziemca na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Uzyskanie Niebieskiej Karty wymaga od cudzoziemców spełnienia wyższych wymogów w porównaniu ze zwykłym zezwoleniem na pobyt czasowy i pracę, w szczególności dotyczących kwalifikacji zawodowych, ale wiąże się też z dodatkowymi przywilejami. Przede wszystkim po upływie dwóch lat pobytu w Polsce na podstawie tego dokumentu jego posiadacz uzyskuje szerszy dostęp do rynku pracy. Może zmienić warunki zatrudnienia lub pracodawcę bez konieczności uzyskiwania nowego zezwolenia  • jednolite zezwolenie względem BLUE CARD

  OBOWIĄZKI PRCODAWCY W RAMACH ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW - legalizacja pobytu


  • Korzystanie ze swobody przepływu pracowników – pełen dostęp do rynku pracy
  • Zatrudnianie obywateli państw trzecich
  • Legalny pobyt a zezwolenie na pracę i zatrudnienie cudzoziemca
  • Obowiązek weryfikacji tytułu pobytowego

  ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW Z PAŃSTW TRZECICH oraz SWOBODNY PRZPŁYW PRACOWNIKÓW W PAŃSTWACH UE


  POZYSKANIE ZEZWOLENIA A, B, C, D, E i S
 • ZEZWOLENIA NA PRACĘ (typu A, B, C, D, E i S)
 • WARSZTAT - UZYSKANIE ZEZWOLENIA  • Oferta pracy – test rynku pracy
 • ZWOLNIENIE Z TESTU RYNKU PRACY– kryteria wojewódzkie
 • ZMIANY - zwolnienie krajowe, zwolnienia inne (obywatele 6 państw)
 • Zezwolenie na pracę sezonową – ścieżka krajowa i ścieżka zagraniczna
 • ZEZWOLENIE JEDNOLITE na pobyt czasowy i pracę
  • Inne zezwolenia na pobyt czasowy z opcją wykonywania pracy)  NOWE OŚWIADCZENIE O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI - Przeprowadzenie procedury z „oświadczenia” na zezwolenie na po-byt/pracę. - ĆWICZENIE

  • Procedura oświadczeniowa – obowiązki pracodawcy
  • Kontynuacja pracy cudzoziemca, który pracował na podstawie oświadczenia
  • Zliczanie okresów pracy na oświadczenia
  • Sytuacje nie wymagające uzyskania nowego oświadczenia
  • Niedopełnienie obowiązków a odmowa uzyskania „oświadczenia”.
  • Przedłużenie „oświadczenia” w czasie COVID – 19.
  • Postępowanie przedsiębiorcy w przypadku przedłużającej się procedury zarejestrowa-nia „oświadczenia”

  KONTYNUACJA PRACY PO UPŁYWIE WAŻNOŚCI OŚWIADCZENIA O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY, - ZEZWOLENIA NA PRACĘ

  • przedłużania ważności zezwolenia na pracę
  • przedłużania ważności zezwolenia na pobyt,

   

  OBOWIĄZKI PRACODAWCY W RAMACH ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW - legalizacja pracy


  1. obowiązek pracodawcy poinformowania powiatowy urząd pracy o podjęciu przez cudzoziemca pracy (najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy) lub niepodjęciu pracy (w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia wskazanej w oświadczeniu)
  2. obowiązek zawarcia z cudzoziemcem pisemnej umowy (uprzednie przedstawienie cudzoziemcowi tłumaczenia umowy na język zrozumiały dla cudzoziemca)
  3. obowiązek przechowywania kopii dokumentu pobytowego cudzoziemca, zgłoszenia cudzoziemca do ubezpieczeń społecznych oraz dokonywania rozliczeń podatkowych


  Prawo właściwe dla umowy o pracę

  • W jaki sposób ustalić prawo właściwe dla umowy o pracę?
  • Czy strony umowy o pracę mają nieograniczoną swobodę w określeniu prawa właściwego?
  • Czy dla umowy o prace realizowanej wyłącznie na terytorium Polski można wybrać właściwość prawa obcego?
  • Jak działają przepisy wymuszające swoją właściwość?

  wzajemne relacje czasowego i stałego wykonywania pracy zdalnej, w tym wykonywania pracy zdalnej z Polski dla przedsiębiorcy zagranicznego i odwrotnie

  • praca zdalna
   1. Polski dla przedsiębiorcy zagranicznego
   2. z zagranicy dla przedsiębiorcy polskiego
   3. Optymalizacja

  V. DELEGOWANIE i MOBILNOŚĆ PRACOWNIKÓW KRAJOWYCH I CUDZOZIEMCÓW


  Pakiet Mobilności 1.02.2022

  Pakiet Mobilności 1.02.2022 i delegowanie w 2022
  • Oddelegowanie kierowców
  Dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r stosuje się do przedsiębiorstw prowadzących działalność w Państwie Członkowskim, które w ramach świadczenia usług poza jego granicami delegują pracowników na terytorium innego Państwa Członkowskiego, zgodnie z jej postanowieniami. Ten własnie pakiet zmian przepisowych zwany jest „Pakietem Mobilności”. Wymusza on na ustawodawcach wszystkich państw europejskich zmiany w zakresie rozliczania czasu pracy kierowców. Rozliczaniu pakietu mobilności, jest zatem wyzwaniem ogólnoeuropejskim.
 • Likwidacja diet i ryczałtów noclegowych
 • Zmiana ustawy
 • o czasie pracy kierowców oraz Polski Ład mogą się okazać większym zagrożeniem dla transportu międzynarodowego niż Pakiet Mobilności. Projekt ustawy zakłada odwrócenie zasady podlegania pod przepisy o podróżach służbowych. Jeśli ustawa wejdzie w życie, domyślnie kierowca nie będzie w podróży służbowej. Aby móc odliczać diety i noclegi od podatku dochodowego firmy oraz wypłacać je kierowcom bez ZUS-u i podatku od wynagrodzenia, trzeba odpowiednio przygotować umowę o pracę i regulamin wynagradzania.
 • Powrót kierowców co 4 tygodnie do miejsca zamieszkania
 • Skutki Pakietu Mobilności w kontekście czasu jazdy i odpoczynków tygodniowych

 • Przymusowy powrót kierowcy do centrum operacyjnego lub miejsca zamieszkania na odpoczynek tygodniowy regularny obniża rentowność tras. Dotychczasowe realizowanie odpoczynków tygodniowych skróconych w pojazdach musi zostać mocno skorygowane.
  Raportowanie zatrudnienia w przedsiębiorstwie na dzień 31 grudnia Nowe uprawnienia Inspekcji Transportu Drogowego w ramach Pakietu mobilności
  Konieczność raportowania raz do roku (w terminie do 31 marca) przez przewoźników liczby osób wykonujących przewozy drogowe na dzień 31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego. Dane te uzupełnią rejestry służące do oceny ryzyka, a tym samym analizy tzw. dobrej reputacji. Zmiana wynika z uszczelniania systemu w ramach Pakietu mobilności


  Delegowanie z Polski

  POLSKA JAKO PAŃSTWO WYSYŁAJĄCE - Delegowanie Z TERYTORIUM RP

  • mozliwosc wyboru prawa a warunki ZATRUDNIENIA bez wzgledu na stosowane prawo

  Delegowanie z państw pozaunijnych

  Delegowanie do POLSKI z poza UE


  1. obowiązek zapewnienia wynagrodzenia w wysokości przewidzianej dla danej branży w danej części państwa przyjmującego,
  2. wprowadzenie 12-miesięcznego okresu oddelegowania, z możliwością wydłużenia do 18 miesięcy, po przekroczeniu którego pracodawca będzie zobligowa
  3. przepisy zawarte w systemie prawnym państwa oddelegowania,
  4. konieczność stosowania przepisów dotyczących podróży służbowej w państwie oddelegowania
  5. poszerzone obowiązki związane z delegowaniem pracowników tymczasowych.

  • odróżnienie delegowania od delegacji wyjazdu służbowego,
  • odróżnienie pracowników delegowanych od pracowników migrujących,
  • dokonanie wyboru prawa, któremu podlega stosunek pracy,
  • Na czym polega mechanizm zasady korzystności?
  • W jaki sposób ustalić strukturę minimalnego wynagrodzenia, które musi być zapewnione pracownikowi delegowanemu?
  • przestrzeganie warunków zatrudnienia bez względu na stosowane prawo,
  • zmiana w umowie o pracę miejsca wykonywania pracy i innych istotnych warunków umowy o pracę (np.wynagordzenia) porozumieniem lub wypowiedzeniem zmieniającym,
  • warunki delegowania pracowników na terytorium RP,
  • obowiązki przy delegowaniu pracowników do państw UE (osoba do kontaktów, oświadczenia, dokumentacja i tłumaczenia),
  • obowiązki przy delegowaniu pracowników do państw z poza UE,
  • weryfikacja rzeczywistego delegowania,
  • warunki delegowania względem kraju docelowego,

  17.45 zakończenie

 •