Polskie Towarzystwo

Prawa i Gospodarki
Rynkowej


Punkty za szkolenie
 • Radcowie i prawnicy otrzymują punkty za szkolenie na podstawie certyfikatu z podpisem sędziego

MODUŁI-III:9.00-12.40
OPTYMALIZACJA ZATRUDNIENIA - ZARZĄDZANIE PERSONELEM W KRYZYSIE


optymalizacja zatrudnienia – czasowa ochrona miejsc pracy (świadczenia i środki na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników) a wdrażania trwałych rozwiązań organizacyjnych (modyfikacja warunków zatrudnienia)


Racjonalizacja funkcjonowania pracodawców:

polecenie wykonywania innej pracy, modyfikacja warunków pracy i płacy, porozumienia i wypowiedzenia zmieniające, nawiązywanie i rozwiązywanie relacji pracowniczych, realizacja roszczeń pracowniczychMODUŁIV: 13.00-15.00
ZATRUDNIANIE I MOBILNOŚĆ CUDZOZIEMCÓW : OBOWIĄZKI PRACODAWCY - zezwolenia na pracę A, B,C,D,E


Oświadczenie o powierzeniu pracy vs Zezwolenie na pracę sezonową.
W 2019 roku najwięcej przyjezdnych ze Wschodu pracowało na roli - i w przetwórstwie. Podobnie w budownictwie - w sumie ponad 200 tys. wydanych pozwoleń na pracę w tym sektorze dla Ukraińców.
MODUŁV: 15.00-16.30ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW Z PAŃSTW TRZECICH →SWOBODNY PRZEPŁYW PRACOWNIKÓW W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UE - PRAWO WŁAŚCIWE

Mianem pracownika transgranicznego określa się osobę, która pracuje w innym, niż miejsce zamieszkania, państwie członkowskim. Pracownik taki wraca do kraju zamieszkania każdego dnia (Grenzgänger) lub co najmniej raz w miesiącu (Grenzpendelr). Pracownik transgraniczny musi być traktowany tak samo jak pracownicy w kraju w którym podjął pracę. Posiada on prawo do świadczeń podstawowych i dodatkowych. Do tej pierwszej grupy należą m. in. świadczenia w zakresie chorób, macierzyństwa, wypadków przy pracy, zasiłki czy świadczenia rodzinne.MODUŁVI: 16.30-18.15


MOBILNOŚĆ → PRZENIESIENIE → DELEGOWANIE CUDZOZIEMCÓW - WDRAŻENIE DYREKTYWY 2018/957/UE

Przedsiębiorstwa z państw członkowskich mogą także delegować w ramach świadcze- nia usług legalnie zatrudnionych przez siebie pracowników z państw trzecich. Dotyczy to także polskich pracowników wykonujących pracę w przedsiębior- stwach państw członkowskich Usługodawca prowadzący normalną działalność w jednym państwie członkow- skim może swobodnie oferować swoje usługi na całym jednolitym rynku UE bez obowiązku zakładania oddziałów czy filii. Aby tę usługę za granicą wyko- nać, musi jednak zatrudniać pracowników.Mobilność w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa


Zezwolenia udziela się cudzoziemcowi będącemu pracownikiem kadry kierowniczej, specjalistą lub pracownikiem odbywającym staż, gdy celem jego pobytu na terytorium Polski jest wykonywanie pracy w jednostce przyjmującej mającej siedzibę w Polsce w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa. Okoliczności te powinny uzasadniać pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.Zezwolenie na pracę
 1. zezwolenia wydaje starosta, procedura realizowana jest w urzędach pracy (krótkie terminy)
 2. wydaje się na okres do 9 miesięcy - możliwość świadczenia każdej pracy sezonowej
 3. nie wpisuje się ani rodzaju pracy ani stanowiska
 4. możliwość podjęcia innej pracy niż sezonowa - maksymalnie przez okres 30 dni w ciągu ważności zezwolenia (warunek – cudzoziemiec jest obywatelem państwa objętego procedurą oświadczeniową, otrzymuje wynagrodzenie nie niższe niż określone w zezwoleniu i nie wykonuje pracy w charakterze pracownika tymczasowego,
 5. możliwość zmiany pracodawcy – procedura przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową (wyłączenie dla cudzoziemców, którzy wjechali do Polski w celu pracy sezonowej), na okres do 9 miesięcy w ciągu roku,
 6. zezwolenia na pracę sezonową bez ograniczeń względem obywateli wszystkich państw

Oświadczenia


 1. Powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce stałego pobytu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń,
 2. procedura oświadczeniowa bardzo popularna i zdecydowanie uproszczona,
 3. oświadczenia na krótszy okres 6 miesięcy,
 4. wpisuje się rodzaj pracy i stanowisko: - praca cudzoziemca nie jest związana z działalnością sezonową (rozporządzenie ws. podklasy działalności według klasyfikacji PKD, w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową),
 5. oświadczenia tylko względem obywateli 6 państw - cudzoziemiec, któremu zostanie powierzona praca jest obywatelem Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy,
StatystykaAktualne dane Urzędu ds. Cudzoziemców mówiące o liczbie pozwoleń na pobyt w Polsce. Na 28 maja 2020 było ich 445 539 (rok wcześniej było to nieco ponad 419 tys.). Pierwsza dziesiątka państw pochodzenia imigrantów kształtowała się następująco:
 • Ukraina
 • Białoruś
 • Niemcy
 • Rosja
 • Wietnam
 • Indie
 • Włochy
 • Chiny
 • Gruzja
 • Wielka Brytania
 • Gdybyśmy te dane oczyścili z obywateli Unii Europejskiej otrzymalibyśmy następujące zestawienie:
 • Ukraina
 • Białoruś
 • Rosja
 • Wietnam
 • Chiny
 • Gruzja
 • Turcja
 • Armenia
 • Mołdawia
 • USA
 • Nepal

 • Optymalizacja kosztów pracy , uelastycznianie zatrudnienia, Zatrudnianie , Delegowanie, Mobilność cudzoziemców : POBYT CZASOWY vs PRACA SEZONOWA
 • ZARZĄDZANIE PERSONELEM W KRYZYSIE
 • WDRAŻENIE DYREKTYWY 2018/957/UE
 • Podejście Biznesowe
 • zatrudnianie cudzoziemców
 • umowy cywilnoprawne
 • samozatrudnienie
 • praca tymczasowa vs outsourcing
 • kiedy umowa cywilnoprawna może być uznazna za umowę o pracę ?
 • Zezwolenia na pracę vs Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy ?
 • ROSZCZENIA PRACOWNICZE
  Zmiany w zakresie roszczeń pracowniczych związanych z mobbingiem – czy po 7 września 2019 r. trzeba będzie zmienić wewnętrzną politykę antymobbingową ? Przedawnienie roszczeń pracowniczych – nowe zasady od 7 września 2019 r., Nowe zasady postępowania przed sądem pracy
  » Poznaj zakres polskiego prawa pracy w kontekscie zatrudniania cudzoziemców optymalizacji kosztów zatrudnienia.

  Zatrudnianie i delegowanie cudzoziemców : Legalizacja pobytu i Obowiązki pracodawców i firm pośrednictwa pracy → Formy ochrony Cudzoziemców → Obniżanie kosztów pracy


  20.10.2020 godz. 9.30

  Sędzia Tomasz Kałużny

  Sędzia Orzekający w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury zajęcia dydaktyczne z prawa pracy i uninego prawa pracy z odniesieniem do tematyki konsekwencji członkostwa w UE dla praktyki orzeczniczej sędziów oraz szkolenia obejmujące tematykę modernizacji procesów zarządzania organizacją; współpracujący z The European Association of Labour Court Judges (EALCJ), The European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) oraz w ramach sieci Court Coordinators European Law (CCE). Eksper sieci TEAM EUROPE - koordynowanej przez Przedstawicielstwo UE w Polsce . Ekspert The World Bank ( BANK ŚWIATOWY )

  Założenie 1. optymalizacja zatrudnienia – Ochrona miejsc pracy (świadczenia i środki na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników) a wdrażania trwałych rozwiązań organizacyjnych (modyfikacja warunków zatrudnienia) – legalizacja pracy a elastyczne formy zatrudnienia, stosunek pracy a „pozapracownicze” zatrudnienie w ramach wykonywania pracy zarobkowej na podstawie umów cywilnoprawnych i samozatrudnienia, praca tymczasowa a outsourcing pracowniczy – wyzwania rynku pracy, zarządzanie pracownikami, racjonalizacja funkcjonowania pracodawców: polecenie wykonywania innej pracy, modyfikacja warunków pracy i płacy, porozumienia i wypowiedzenia zmieniające, nawiązywanie i rozwiązywanie relacji pracowniczych, realizacja roszczeń pracowniczych

  Założenie 2. LEGALIZACJA POBYTU i OPTYMALNA FORMA ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCA
  Leasing, Outsourcing, Samozatrudnienie; POBYT CZASOWY VS PRACA SEZONOWA ; Zezwolenia na pracę vs Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy ? MOBILNOŚĆ CUDZOZIEMCÓW: Mobilność długoterminowa w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa Zezwolenie na pobyt czasowy w celu korzystania z mobilności długoterminowej .

  Założenie 3. Zatrudnianie cudzoziemców w ramach swobody przepływu pracowników w państwach UE oraz zatrudniania obywateli państw z poza UE – zagadnienia legalizacji pobytu, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy, zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, praca bez zezwolenia, obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu cudzoziemców aktywność pracowników w odniesieniu do wyzwań rynku pracy, migracje pracowników w ramach pracowniczego zatrudnienia, mobilność pracowników celem wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług - stosowanie regulacji pracowniczych i przepisów ubezpieczeń społecznych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; przedstawienie zmian regulacji unijnych i przepisów krajowych dotyczących delegowania pracowników →Na 28 maja 2020 było ich 445 539 (rok wcześniej było to nieco ponad 419 tys.). Pierwsza dziesiątka państw pochodzenia imigrantów kształtowała się następująco: 1. Ukraina; 2.Białoruś; 3. Rosja; 4.Indie; 5.Włochy; 6.Chiny; 7.Gruzja; 8.Wielka Brytania;


  9.00 Początek


  Sędzia Tomasz Kałużny

  - OPTYMALIZACJA ZATRUDNIENIA - Zarządzanie personelem w kryzysie


  OPTYMALIZACJA
  1. Wprowadzenie – ochrona zatrudnienia przewidziana Tarczą Antykryzysową
   • zwolnienie ze składek ZUS,
   • świadczenie postojowe,
   • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników,
   • uelastycznienie czasu pracy,
  2. Podstawowe uprawnienia i obowiązki pracodawcy wynikające ze specustawy COVID-19:
   • bieżące działania i wdrażane zmiany,
   • organizacji miejsca pracy (telepraca, praca zdalna/home office)
   • zapewnienie warunków BHP
   • organizacja czasu pracy, urlopy wypoczynkowe, delegacje służbowe, kwarantanny, świadczenia w związku z absencją pracowniczą
  3. Rozwiązania kryzysowe , w tym wprowadzone specustawami COVID-19, a istniejące w KP instrumenty uelastyczniające regulacje pracownicze - porozumienia o zawieszeniu stosowania zakładowych przepisów prawa pracy oraz o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia.
  4. Ochrona miejsc pracy – zatrudnienie pracownicze i „pozapracownicze”,
   • Stosunek pracy a „pozapracownicze” zatrudnienie na umowę cywilnoprawną, czy wykonywanie innej pracy zarobkowej.
   • przestój ekonomiczny a przestój z KP, obniżenie wymiaru czasu pracy
   • świadczenia i środki na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników (podstawa prawna, przedsiębiorcy uprawnieni, pojęcie pracownika, zakres pomocy, procedura postępowania, ochrona pracownika, obowiązki pracodawcy)
   • WARSZTATY – schematy postępowania, prezentacja wzorców dokumentacji.
   • Wymiar czasu pracy – możliwości obniżenia a wypowiedzenie zmieniające.
   • Ochrona miejsc pracy – świadczenia i środki na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników
   • podstawa prawna,
   • przedsiębiorcy uprawnieni,
   • pojęcie pracownika,
   • zakres pomocy,
   • procedura postępowania,
   • ochrona pracownika,
   • obowiązki pracodawcy
  5. Elastyczne warunki zatrudnienia i czasu pracy
   • stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z zawartych umów o pracę
   • ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku
   • wprowadzenie systemu równoważnego czasu pracy
  6. Powrót do pracy – propozycje, zalecenia, wytyczne.
  7. FAQ – Istotne zagadnienia „specustaw COVID-19” (najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi).

  Nawiązywanie/ Rozwiązywanie relacji pracowniczych w kryzysie - Analiza stanów faktycznych

  1. zatrudnienie pracownicze na podstawie umowy o pracę, a wykonywanie pracy zarobkowej na podstawie umów cywilnoprawnych
   • SAMOZATRUDNIENIE
   • praca na KONTRAKTACH
   praca na KONTRAKTACH
   » SAMOZATRUDNIENIE vs praca na KONTRAKTACH
  2. Zawieranie umów o pracę – rodzaje umów o pracę, przesłanki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na okres próbny, zasady zatrudniania na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony i czas określony.
  3. Praca tymczasowa a outsourcing pracowniczy – możliwości wnikające ze współpracy na rynku pracy.
  4. Obowiązki stron stosunku pracy –

  RACJONALIZACJA ZATRUDNIENIA - MODYFIKOWANIE UMÓW:

  MODYFIKACJA UMÓW
  1. Powierzenie pracownikowi innej pracy na podstawie obowiązujących przepisów.
  2. Ogólne przepisy o rozwiązywaniu umów w Kodeksie pracy a przepisy ustawy z 13.03.2003 o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników – odniesienie do źródeł prawa pracy i weryfikacji naruszenia przez pracodawcę przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę.
  3. Modyfikacja treści umowy o pracę
   • Zmiana poziomu wynagrodzenia,
   • Zmiana wymiaru czasu pracy,
   • Zmiana systemu i rozkładu czasu pracy
  4. Telepraca a praca zdalna (home office) – wzajemne relacje, tryb wdrażania rozwiązań organizacyjnych, regulacje wewnętrzne, uprawnienia pracownicze.

  MOBILNOŚĆ CUDZOZIEMCÓW - uprawnienie cudzoziemca do wjazdu i pobytu na terytorium państw członkowskich UE


  Mobilność Cudzoziemców

  mobilność - uprawnienie cudzoziemca do wjazdu i pobytu na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, wynikające z posiadania ważnego dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich lub z posiadania ważnej wizy wydanej zgodnie z prawem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, niebędącego państwem obszaru Schengen, wydanych przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej niż to, w którym cudzoziemiec korzysta z tego uprawnienia
  Przeniesienie Cudzoziemców

  "Przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa” oznacza czasowe oddelegowanie (celach zawodowych lub szkoleniowych), obywatela państwa trzeciego, którego miejsce pobytu w momencie składania wniosku o zezwolenie na przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa znajduje się poza terytorium państw członkowskich, z przedsiębiorstwa, które ma siedzibę poza terytorium państwa członkowskiego i z którym obywatel państwa trzeciego jest związany umową o pracę, do jednostki należącej do tego przedsiębiorstwa lub tej samej grupy przedsiębiorstw z siedzibą w tym państwie członkowskim, oraz w stosownym przypadku  • mobilność między jednostkami przyjmującymi mającymi siedzibę w jednym lub kilku drugich państwach członkowskich
  • zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa
  • jednostka przyjmująca – osoba prawna lub jednostka organizacyjna powiązana z jednostką macierzystą (oddział, przedstawicielstwo lub należąca do tej samej grupy przedsiębiorstw)
  • cudzoziemcy – pracownicy kadry kierowniczej, specjaliści lub pracownicy odbywający staż „przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa” i siedzibę w jednym lub kilku drugich państwach członkowskich
  • mobilność (krótkoterminowa lub długoterminowa) – uprawnienie cudzoziemca do wjazdu i pobytu na terytorium państwa członkowskiego
  • mobilność wewnątrzunijna – możliwość wjazdu, pobytu i pracy w innym państwie członkowskim

  WYBÓR FORMY ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW

 • ZATRUDNIENIE POZAPRACOWNICZE na podstawie umów cywilnoprawnych:
  • Umowa zlecenia
  • Umowa o dzieło
  • Inna umowa o swidczenie usług
  • kontrakty managerskie
  • Umowy o praktyki absolwenckie z cudzoziemcem, staże z urzędów pracy
  • zatrudnianie pracowników tymczasowych
  • ,
 • ZATRUDNIENIE PRACOWNICZE NA PODSTAWIE UMOWY I PRACĘ - w ramach stosunku pracy
  • umowa na okres próbny
  • umowa na czas nieokreślony czy określony,
  • stosunek służbowy
  • umowy o pracę nakładczą
  SAMOZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCA

  • SAMOZATRUDNIENIE -
  • uprawnienia i obowiązki samozatrudnionych
  • prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce
  • SPROBLEMATYKA STOSUNKU PRACY
  • realizacja roszczeń pracowniczych
  • spory sądowe po reformie KPC
  • Konsekwencje zawierania fikcyjnych umów cywilnoprawnych
 • ZAKAZ KONKURENCJI I OCHORONA TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA – prawa i obowiązki stron stosunku pracy
 • OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW
  • szczegółowe obowiązki pracodawcy z Kodeksu pracy
  • nowe obowiązki dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej
  • obowiązek przeciwdziałania mobbingowi
  • obowiązek niezwłocznego wydania świadectwa pracy
  • obowiązki związane z czasem pracy i urlopami pracowniczymi
  • obowiązki związane z rozpatrywaniem sporów o roszczenia ze stosunku pracy

  OUTSOURCING

  OUTSOURCING
  • zastępowanie pracowników tymczasowych outsourcingiem pracowniczym,
  • outsouricing w różnych konfiguracjach
  • zakaz konkurencji - zawierania umów z pracownikami o zakazie konkurencji w czasie i po ustaniu stosunku pracy

  LEASING PRACOWNICZY

  LEASING

  • leasingu pracowniczy poprzez agencję pracy
  • pracownik tymczasowy - agencja pracy tymczasowej

  LEGALIZACJA POBYTU CUDZOZIEMCA → DOKUMENTY POBYTOWE, STEMPEL LEGALIZUJĄCY POBYT, SKUTKI POWIERZANIA WYKONYWANIA PRACY BEZ SPRAWDZENIA LEGALNOŚCI POBYTU:

  LEGALIZACJA
  • Warunki pobytu cudzoziemców na terytorium RP
  • Dokumenty podróży i dokumenty uprawniające do pobytu
  • Typy wiz
   1. wiza Schengen
   2. wiza krajowa
  • Cele wiz uprawniające do podjęcia pracy
  • Przedłużanie wiz
  • Zezwolenie na pobyt czasowy

  Szczególne regulacje dotyczące zezwoleń na pobyt czasowy

  1. zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, zezwolenie na pobyt czasowy:
   • w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
   • w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa,
   • w celu korzystania z mobilności,
   • w celu wykonywania pracy cudzoziemca delegowanego
  2. Zezwolenie na pobyt stały
  3. Karta pobytu
  4. Karta Polaka
  5. Wymagane dokumenty pobytowe
  6. certyfikat rezydencji
  7. karta pobytu
  8. ZGODA NA POBYT TOLEROWANY
   • KARTA POBYTU - wzór
   • Świadectwa pracy
   • zmiany w zakresie wydawania świadectw pracy, również w sytuacji zakończenia bytu przedsiębiorcy (po wykreśleniu z KRS)

  PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY – umieszczenie w dokumencie podróży cudzoziemca odcisku STEMPLA potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy

  1. STEMPEL LEGALIZUJE POBYT CUDZOZIEMCA W POLSCE
  2. Dyrektywa 2009/52/WE z dnia 18.06.2009 przewidująca minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich – ustawa z dnia 15.06.2012 o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U.2012.769):
   • obowiązek sprawdzania legalności pobytu
   • obowiązek informowania o zatrudnieniu cudzoziemców
   • obowiązek realizacji roszczeń pracowniczych (domniemanie istnienia stosunku pracy i domniemanie wysokości wynagrodzenia)
  3. sankcje dla podmiotów powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP
  4. Wizy - wzór , rodzaje
  5. ZEZWOLENIA POBYTOWE
   • Zezwolenie na pobyt czasowy (decyzja o udzieleniu tego zezwolenia). Zezwolenie to jest wydawane na okres ważności nie przekraczający 3 lat.
   • Zezwolenie na pobyt stały (decyzja o udzieleniu tego zezwolenia)- wydawane na czas nieoznaczony
   • Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE (lub WE) wydane na czas nieoznaczony (decyzja o udzieleniu tego zezwolenia) - Wydawane na czas nieoznaczony
  6. ZGODA NA POBYT TOLEROWANY
  7. Zgoda na pobyt tolerowany w postaci decyzji jest udzielana na czas nieoznaczony.
  8. KARTA POBYTU - wzór
  9. Świadectwa pracy
  10. zmiany w zakresie wydawania świadectw pracy, również w sytuacji zakończenia bytu przedsiębiorcy (po wykreśleniu z KRS)
  11. certyfikat rezydencji

  Zatrudnianie cudzoziemców z Państw trzecich oraz SWOBODNY PRZEPŁYW PRACOWNIKÓW W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UE


   • Korzystanie ze swobody przepływu pracowników – pełen dostęp do rynku pracy
   • Zatrudnianie obywateli państw trzecich
   • Legalny pobyt a zezwolenie na pracę i zatrudnienie cudzoziemca
   • Obowiązek weryfikacji tytułu pobytowego
  1. ZEZWOLENIA NA PRACĘ (typu A, B, C, D, E i S)
   • Oferta pracy – test rynku pracy
  2. ZWOLNIENIE Z TESTU RYNKU PRACY– kryteria wojewódzkie
  3. ZMIANY - zwolnienie krajowe, zwolnienia inne (obywatele 6 państw)
  4. Zezwolenie na pracę sezonową – ścieżka krajowa i ścieżka zagraniczna
  5. ZEZWOLENIE JEDNOLITE na pobyt czasowy i pracę
   • Inne zezwolenia na pobyt czasowy z opcją wykonywania pracy)
  6. OŚWIADCZENIE O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI
   • Procedura oświadczeniowa – obowiązki pracodawcy
   • Kontynuacja pracy cudzoziemca, który pracował na podstawie oświadczenia
   • Zliczanie okresów pracy na oświadczenia
   • Sytuacje nie wymagające uzyskania nowego oświadczenia
  7. PRACA BEZ ZEZWOLENIA
  8. WARSZTATY – sytuacje problemowe zezwolenie na pracę sezonową vs. oświadczenia
  9. WARSZTATY - FAQ ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE KWESTII POBYTOWYCH I ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE ZEZWOLEŃ NA PRACĘ

  OBOWIĄZKI PRACODAWCY W RAMACH ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW


  1. obowiązek pracodawcy poinformowania powiatowy urząd pracy o podjęciu przez cudzoziemca pracy (najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy) lub niepodjęciu pracy (w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia wskazanej w oświadczeniu)
  2. obowiązek zawarcia z cudzoziemcem pisemnej umowy (uprzednie przedstawienie cudzoziemcowi tłumaczenia umowy na język zrozumiały dla cudzoziemca)
  3. obowiązek przechowywania kopii dokumentu pobytowego cudzoziemca, zgłoszenia cudzoziemca do ubezpieczeń społecznych oraz dokonywania rozliczeń podatkowych
  Prawo właściwe

  Prawo właściwe dla umowy o pracę

  • wpływ regulacji unijnych na krajowe prawo pracy
  • W jaki sposób ustalić prawo właściwe dla umowy o pracę?
  • Czy strony umowy o pracę maja nieograniczona swobodę w określeniu prawa właściwego?
  • Czy dla umowy o prace realizowanej wyłącznie na terytorium Polski można wybrać właściwość prawa obcego?
  • Jak działają przepisy wymuszające swoją właściwość?

  Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce →Ubezpieczenie pracownika transgranicznego

  Ubezpieczenia cudzoziemców

  Koordynacja w odniesieniu do zasad, zatrudnienie w krajach członkowskich, delegowania, umów międzynarodowych Określenie ustawodawstwa właściwego oparte jest na zasadzie miejsca wykonywania pracy (tzw. zasada lex loci laboris), zgodnie z którą osoba podlega zabezpieczeniu społecznemu państwa

  • zasada jednego ustawodawstwa,
  • zasada równego traktowania,
  • zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania,
  • zasada zachowania praw nabytych,
  • wyjątki od zasady podlegania ubezpieczeniu w kraju wykonywania pracy,
  • pracownicy delegowani,
  • pracownicy transportu międzynarodowego,
  • pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich,
  • działalność prowadzona w kilku państwach jednocześnie,
  • podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce,
  • ubezpieczenia obywateli państw trzecich.

  Wzajemne relacje zatrudnienia pracowniczego i pozapracowniczego - Zbieg umowy o pracę

 • Zbieg umowy o pracę z umową zlecenia z dwoma różnymi podmiotami
 • Zbieg umowy o pracę z umową zlecenia z tym samym podmiotem
 • Kilka zleceń
 • Dwa zlecenia jednocześnie – stanowisko ZUS
  • Umowa zlecenie i samozatrudnienie
  • ·

  DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW KRAJOWYCH I CUDZOZIEMCÓW- wdrażenie dyrektywy 2018/957/UE

  dyrektywa 2018/957/UE

  Z dniem 30 lipca 2020 r., jednocześnie w każdym państwie członkowskim UE zostały wprowadzone przepisy wdrażające dyrektywę 2018/957/UE. Działanie to pociąga za sobą bardzo ważne zmiany w dotychczasowej praktyce delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług.

  1. obowiązek zapewnienia wynagrodzenia w wysokości przewidzianej dla danej branży w danej części państwa przyjmującego,
  2. wprowadzenie 12-miesięcznego okresu oddelegowania, z możliwością wydłużenia do 18 miesięcy, po przekroczeniu którego pracodawca będzie zobligowa
  3. przepisy zawarte w systemie prawnym państwa oddelegowania,
  4. konieczność stosowania przepisów dotyczących podróży służbowej w państwie oddelegowania
  5. poszerzone obowiązki związane z delegowaniem pracowników tymczasowych.

  • odróżnienie delegowania od delegacji wyjazdu służbowego,
  • odróżnienie pracowników delegowanych od pracowników migrujących,
  • dokonanie wyboru prawa, któremu podlega stosunek pracy,
  • Na czym polega mechanizm zasady korzystności?
  • W jaki sposób ustalić strukturę minimalnego wynagrodzenia, które musi być zapewnione pracownikowi delegowanemu?
  • przestrzeganie warunków zatrudnienia bez względu na stosowane prawo,
  • zmiana w umowie o pracę miejsca wykonywania pracy i innych istotnych warunków umowy o pracę (np.wynagordzenia) porozumieniem lub wypowiedzeniem zmieniającym,
  • warunki delegowania pracowników na terytorium RP,
  • obowiązki przy delegowaniu pracowników do państw UE (osoba do kontaktów, oświadczenia, dokumentacja i tłumaczenia),
  • obowiązki przy delegowaniu pracowników do państw z poza UE,
  • weryfikacja rzeczywistego delegowania,
  • warunki delegowania względem kraju docelowego,
  • możliwość uzyskania dokumentu potwierdzającego podleganie dotychczasowemu ustawodawstwu (zagadnienia problemowe),

  ZATRUDNIANIE - DELEGOWANIE- MOBILNOSĆ

  DELEGOWANIE vs MOBILNOŚĆ
  • kiedy warto ? który model wybrać ? - analiza
  • CASE STUDY


  18.20 zakończenie

  • Cel: optymalizacja Zatrudnienia→ Analiza stanów faktycznych
   Forma i rodzaj zatrudnienia- ANALIZA STANÓW FAKTYCZNYCH
   Optymalizacja pod kątem ZUS i US


   optymalizacja: WYSYŁANIE › SKIEROWANIE› DELEGOWANIE CUDZOZIEMCÓW › ZATRUDNIANIE ZA GRANICĄ
   Zatrudnianie cudzoziemców z UE i z poza UE → SWOBODNY PRZEPŁYW

  • dyrektywa 2018/957/UE od 1 lipca 2020
    W całej UE pracowników delegowanych w ramach świadczenia usług było rocznie 1,9 mln. Z Polski delegowanych jest 430 tys. osób - 22,3 proc. wszystkich w UE. Najwięcej pracowników z Polski pracuje w sektorze budowlanym - 46,7 proc., przemyśle – 16,6 proc., edukacji, ochronie zdrowia i zajęciach socjalnych 13,9 proc. Najczęściej osoby delegowane są do Niemiec (56 proc. wszystkich Polaków), Francji (12 proc.), Holandii i Belgii. Pracownik delegowany to osoba, którą firma z kraju UE wysyła na pewien czas do pracy w innym państwie członkowskim. Pozostaje on pracownikiem firmy wysyłającej i podlega przepisom kraju, w którym przedsiębiorstwo ma siedzibę, ale w kraju wykonywania pracy, przysługuje mu określony zestaw podstawowych praw - płaca minimalna, okres wypoczynku czy urlop.

    Przedstawienie regulacji dotyczących delegowania pracowników do wykonywania pracy poza granicami siedziby pracodawcy, omówienie przepisów ustawy z dnia 10.06.2016r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, w tym podstawowe pojęcia, warunki zatrudniania pracowników delegowanych, obowiązki pracodawcy delegującego pracownika i podmiotu współpracującego z pracodawcą.

   Prezes Zarządu.  • Zezwolenie praca sezonowa vs Oświadczenie o powierzeniu pracy +/_


   1. zezwolenia wydaje starosta, procedura realizowana jest w urzędach pracy (krótkie terminy)
   2. wydaje się na okres do 9 miesięcy - możliwość świadczenia każdej pracy sezonowej
   3. nie wpisuje się ani rodzaju pracy ani stanowiska
   4. możliwość podjęcia innej pracy niż sezonowa - maksymalnie przez okres 30 dni w ciągu ważności zezwolenia (warunek – cudzoziemiec jest obywatelem państwa objętego procedurą oświadczeniową, otrzymuje wynagrodzenie nie niższe niż określone w zezwoleniu i nie wykonuje pracy w charakterze pracownika tymczasowego,
   5. możliwość zmiany pracodawcy – procedura przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową (wyłączenie dla cudzoziemców, którzy wjechali do Polski w celu pracy sezonowej), na okres do 9 miesięcy w ciągu roku,
   6. zezwolenia na pracę sezonową bez ograniczeń względem obywateli wszystkich państw

   1. Powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce stałego pobytu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń,
   2. procedura oświadczeniowa bardzo popularna i zdecydowanie uproszczona,
   3. oświadczenia na krótszy okres 6 miesięcy,
   4. wpisuje się rodzaj pracy i stanowisko: - praca cudzoziemca nie jest związana z działalnością sezonową (rozporządzenie ws. podklasy działalności według klasyfikacji PKD, w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową),
   5. oświadczenia tylko względem obywateli 6 państw - cudzoziemiec, któremu zostanie powierzona praca jest obywatelem Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy,

   .

  • Referencje ze szkolenia

   1. 1. Szkolenie było bardzo interesujące a Pan Sędzia potrafił zainteresować uczestników formą omawianych zagadnień. Proszę nas informować na wypadek podobnych szkoleń w przyszłości. -- Marek Pastwa Ochrona Krajobrazu Przyrodniczego

   2. 2. Dziękujemy za możliwość uczestniczenia w zeszłotygodniowym szkoleniu.Pani Prezes była zachwycona poziomem prowadzonego szkolenia i wiedzą Pana Sędziego. Tym samym chcieli byśmy uczestniczyć w kolejnych organizowanych przez Państwa szkoleniach. Aldona Sobierajska - ROWENA SP ZOO
   3. 3. dzięki za wspaniałe szkolenie. Proszę o informacje o kolejnych, prowadzonych przez Towarzystwo. Agnieszka Dykałowicz AKMA sp.zo.o
   .