Polskie Towarzystwo

Prawa i Gospodarki
Rynkowej


Punkty za szkolenie
 • Radcowie i prawnicy otrzymują punkty za szkolenie na podstawie certyfikatu z podpisem sędziegoMODUŁI: 9.15-12.15
ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE POBYTU I ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W CZASIE EPIDEMII COVID-19


RUCH WIZOWY VS BEZWIZOWY - SPECYFIKACJA WIZ
Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach - Jak się przygotować ?


MODUŁII: 12.15-15.15LEGALIZACJA POBYTU CUDZOZIEMCA → ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW Z PAŃSTW TRZECICH →POBYT CZASOWY

DOKUMENTY POBYTOWE, STEMPEL → przebieg procedur urzędowych
Oświadczenie o powierzeniu pracy vs Zezwolenie na pracę sezonową.MODUŁIII: 15.30-16.30


PRAWO WŁASCIWE i UBEZPIECZENIE PRACOWNIKA TRANSGRANICZNEGO
MODUŁIV: 16.30-17.45


MOBILNOŚĆ → PRZENIESIENIE → DELEGOWANIE CUDZOZIEMCÓW - SWOBODNY PRZEPŁYW PRACOWNIKÓW W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UE

Przedsiębiorstwa z państw członkowskich mogą także delegować w ramach świadcze- nia usług legalnie zatrudnionych przez siebie pracowników z państw trzecich. Dotyczy to także polskich pracowników wykonujących pracę w przedsiębior- stwach państw członkowskich Usługodawca prowadzący normalną działalność w jednym państwie członkow- skim może swobodnie oferować swoje usługi na całym jednolitym rynku UE bez obowiązku zakładania oddziałów czy filii. Aby tę usługę za granicą wyko- nać, musi jednak zatrudniać pracowników.CUDZOZIEMCY W PANDEMII
Z szacunków Inicjatywy Mobilności Pracy wynika, że co roku około 10 tys. polskich firm deleguje do pracy za granicą ponad 500 tys. pracowników, z czego około 1 tyś. podmiotów wysyła do innych państw ponad 100 osób. Polscy pracownicy wykonują usługi głównie w branży budowlanej, transportowej oraz usługach opieki nad osobami starszymi. Warto jednak wiedzieć, kiedy świadczenie pracy poza granicami Polski należy uznać za oddelegowanie.CUDZOZIEMCY 2021
W pierwszej połowie 2021 roku do ewidencji urzędów pracy wpisano 998 tys. oświadczeń o zatrudnieniu pracowników ze Wschodu. To o 63% więcej niż przed rokiem, gdy wybuchła pandemia, ale też o 18% więcej niż w pierwszej połowie 2019 roku. Pracowników z Ukrainy jest jednak za mało. Alternatywą są pracownicy z Białorusi, których – jak szacują eksperci Personnel Service – jesteśmy w stanie przyciągnąć ok. 0,5 mln” – czytamy w komunikacie. Jak podaje Personnel Service, według statystyk ZUS, w czerwcu br. zarejestrowanych było 819 tys. cudzoziemców, o 100 tys. więcej niż w styczniu br. W I poł. liczba wydanych zezwoleń na pracę wyniosła 232 tys., czyli o 34 tys. więcej r/r. Najwięcej zezwoleń na pracę otrzymali Ukraińcy, bo ponad 159 tys., zatem aż 68%. Obywatele Białorusi są na drugim miejscu – dla nich wydano ponad 16,5 tys. zezwoleń, o ponad 4,3 tys. więcej niż rok wcześniej.
StatystykaAktualne dane Urzędu ds. Cudzoziemców mówiące o liczbie pozwoleń na pobyt w Polsce. Na 28 maja 2020 było ich 445 539 (rok wcześniej było to nieco ponad 419 tys.). Pierwsza dziesiątka państw pochodzenia imigrantów kształtowała się następująco:
 • Ukraina
 • Białoruś
 • Niemcy
 • Rosja
 • Wietnam
 • Indie
 • Włochy
 • Chiny
 • Gruzja
 • Wielka Brytania
 • Gdybyśmy te dane oczyścili z obywateli Unii Europejskiej otrzymalibyśmy następujące zestawienie:
 • Ukraina
 • Białoruś
 • Rosja
 • Wietnam
 • Chiny
 • Gruzja
 • Turcja
 • Armenia
 • Mołdawia
 • USA
 • Nepal
 • Nowelizacja Ustawy 2022  Przewidywane są również zmiany kompetencyjne w zakresie „klasycznych” zezwoleń na pracę, tj. - przeniesienie właściwości organu do wydawania tych zezwoleń na poziom powiatów, oraz - przyznanie wojewodzie kompetencji organu odwoławczego w sprawach rozstrzyganych przez organy powiatowe.  Mobilność  Mobilność - uprawnienie cudzoziemca do wjazdu i pobytu na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, wynikające z posiadania ważnego dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich lub z posiadania ważnej wizy wydanej zgodnie z prawem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, niebędącego państwem obszaru Schengen, wydanych przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej niż to, w którym cudzoziemiec korzysta z tego uprawnienia  Pracownik Transgraniczny  Mianem pracownika transgranicznego określa się osobę, która pracuje w innym, niż miejsce zamieszkania, państwie członkowskim. Pracownik taki wraca do kraju zamieszkania każdego dnia (Grenzgänger) lub co najmniej raz w miesiącu (Grenzpendelr). Pracownik transgraniczny musi być traktowany tak samo jak pracownicy w kraju w którym podjął pracę. Posiada on prawo do świadczeń podstawowych i dodatkowych. Do tej pierwszej grupy należą m. in. świadczenia w zakresie chorób, macierzyństwa, wypadków przy pracy, zasiłki czy świadczenia rodzinne.

  Zatrudnianie i Mobilność CUDZOZIEMCÓW - Legalizacja pobytu i pracy ,Optymalizacja i Rozwiązywanie problemów
 • PRZEBIEG PROCEDUR URZĘDOWYCH
 • RUCH WIZOWY VS BEZWIZOWY A KONSEKWENCJE ZATRUDNIANIA
 • MOBILNOŚĆ vs DELEGOWANIE
 • Podejście Biznesowe
 • zatrudnianie cudzoziemców
 • MOBILNOŚĆ
 • PRZEMIESZCZANIE
 • DELEGOWANIE
 • UBEZPIECZANIE
 • OPODATKOWANIE
 • dyrektywa 2018/957/UE
  Z dniem 30 lipca 2020 r., jednocześnie w każdym państwie członkowskim UE zostały wprowadzone przepisy wdrażające dyrektywę 2018/957/UE
  » Poznaj zakres polskiego prawa pracy w kontekscie zatrudniania cudzoziemców optymalizacji kosztów zatrudnienia.

  Zatrudnianie i Mobilność CUDZOZIEMCÓW - Legalizacja pobytu i pracy , Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach


  Sędzia Tomasz Kałużny

  Sędzia Orzekający w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury zajęcia dydaktyczne z prawa pracy i uninego prawa pracy z odniesieniem do tematyki konsekwencji członkostwa w UE dla praktyki orzeczniczej sędziów oraz szkolenia obejmujące tematykę modernizacji procesów zarządzania organizacją; współpracujący z The European Association of Labour Court Judges (EALCJ), The European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) oraz w ramach sieci Court Coordinators European Law (CCE). Eksper sieci TEAM EUROPE - koordynowanej przez Przedstawicielstwo UE w Polsce . Ekspert The World Bank ( BANK ŚWIATOWY )

  Założenie 1. ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW w PANDEMII → Prezentacja dokumentacji oraz przedstawienie sposobu przebiegu procedur urzędowych

 • powierzenie pracy na podstawie oświadczenia
 • powierzenie pracy na podstawie pozwoleń na pracę
 • jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.
 • ZEZWOLENIA NA PRACĘ (typu A, B, C, D, E i S)
 • Założenie 2. Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach od 1.01.2022 oraz Jak się przygotować do POLSKIEGO ŁADU ( na co zwrócic szczególną uwagę ?)
  .

  Założenie 3. DELEGOWANIE W PANDEMII - Zatrudnianie cudzoziemców w ramach swobody przepływu pracowników w państwach UE oraz zatrudniania obywateli państw z poza UE


  9.15 28.09.2021 Początek


  Sędzia Tomasz Kałużny

  Nowelizacja ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców - Zmiany już od 1 stycznia 2022 r

  Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach

  →Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) przygotowało projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Został on już wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów i będzie przez nią przyjęty jeszcze we wrześniu br. „Projekt ma na celu przede wszystkim usprawnienie postępowań dotyczących udzielania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę na terytorium RP.  1. Rezygnacja wymogu posiadania zapewnionego miejsca zamieszkania oraz żródła regularnego dochodu dla udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na rzecz otrzymywania przez cudzoziemca wynagrodzenia nie niższego niż płaca minimalna - niezależnie od wymiaru czasu pracy
  2. nowy tryb przy zmianie zezwolenina na pobyt czasowy i pracę w sytuacji zmiany podmiotu powierzającego wykonywanie zatrudnienia.
  3. poszerzenie katalogu okoliczności niewymagających zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę oraz wprowadzenie szczególnych 60-dniowych terminów załatwienia sprawy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy.
  4. przyśpieszenie uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przez cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę w podmiotach o szczególnym znaczeniu strategicznym dla gospodarki polskiej
  5. Zmiany dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi i postępowań w sprawie wydania zezwolenia na prace sezonową.

  Zmiany i specjalne rozwiązania dotyczące pobytu i zatrudniania cudzoziemców w Polsce w czasie epidemii COVID-19

  • przedłużenie ważności dokumentów legalizacyjnych pobyt i pracę cudzoziemca
  • przedłużenie ważności wiz
  • przekraczanie granicy w związku z wykonywaniem pracy na terytorium RP po 4 maja 2020 r.
  • Praca na podstawie zezwolenia na pracę w czasie COVID – 19.
  • Przedłużenie zezwolenia na pracę w czasie COVID – 19.

  WIZY
  >

  Ruch wizowy vs bezwizowy a konsekwencje zatrudniania / podejmowania pracy przez cudzoziemca w CZASIE COVID-19

  • Wizy krajowe i dotychczasowe pobyty w czasie COVID – 19.
  • Ruch bezwizowy i zmiana pobytu w czasie COVID – 19.
  • Liczenie terminów w ramach ruchu bezwizowego.
  • Obywatele Wielkiej Brytanii w ruchu bezwizowym oraz na podstawie wiz krótko i długo-terminowych.
  • Wizy zwalniające z pracy i wizy dla Białorusi/ UKRAINY
  • Wizy nieuprawniające do pracy.
  • Kwestia odmów wiz dla małżonków.
  • Stampile w paszporcie a kwestia pracy w tzw. „procedurze”.

  LEGALIZACJA PRACY A ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA - WYBÓR FORMY ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW -Przygotowanie do NOWEGO POLSKIEGO ŁADU


  LEGALIZACJA PRACY
 • ZATRUDNIENIE POZAPRACOWNICZE na podstawie umów cywilnoprawnych:
  • Umowa zlecenia
  • Umowa o dzieło
  • Inna umowa o swidczenie usług
  • kontrakty managerskie
  • Umowy o praktyki absolwenckie z cudzoziemcem, staże z urzędów pracy
  • zatrudnianie pracowników tymczasowych
  • ,
 • ZATRUDNIENIE PRACOWNICZE NA PODSTAWIE UMOWY I PRACĘ - w ramach stosunku pracy
  • umowa na okres próbny
  • umowa na czas nieokreślony czy określony,
  • stosunek służbowy
  • umowy o pracę nakładczą
  • uprawnienia i obowiązki samozatrudnionych
  • prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce
  POLSKI ŁAD


  Polski Ład - 1.01.2022

  → W ramach programu Polski Ład od 1 stycznia 2022 roku wszystkie umowy zlecenia mają stać się obowiązkowym tytułem do ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że likwidacji ulegnie zbieg tytułów w przypadku wykonywania kilku umów zlecenia w tym samym czasie. W przypadku gdy przychód z umowy zlecenia będzie stanowił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, trzeba będzie odprowadzać wyższe niż dotychczas składki do ZUS. Co ważne, możliwe jest także obowiązkowe objęcie umów zlecenia składką chorobową, która dotychczas pozostawała dobrowolna. Objęcie obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne sprawi, że podmiot zatrudniający będzie musiał sfinansować część składek leżącą po jego stronie, natomiast zleceniobiorca otrzyma niższe wynagrodzenie netto – pomniejszone o obowiązkowe składki.

  OUTSOURCING

  • zastępowanie pracowników tymczasowych outsourcingiem pracowniczym,
  • outsouricing w różnych konfiguracjach
  • zakaz konkurencji - zawierania umów z pracownikami o zakazie konkurencji w czasie i po ustaniu stosunku pracy

  LEASING PRACOWNICZY

  • leasingu pracowniczy poprzez agencję pracy
  • pracownik tymczasowy - agencja pracy tymczasowej

  LEGALIZACJA POBYTU CUDZOZIEMCA → DOKUMENTY POBYTOWE, STEMPEL → przebieg procedur urzędowych

  LEGALIZACJA POBYTU
  • Warunki pobytu cudzoziemców na terytorium RP
  • Dokumenty podróży i dokumenty uprawniające do pobytu
  • Typy wiz
   1. wiza Schengen
   2. wiza krajowa
  • Cele wiz uprawniające do podjęcia pracy
  • Przedłużanie wiz
  • Zezwolenie na pobyt czasowy

  Wizy przeznaczone typowo do wykonywania pracy na terytorium Polski

  • „05a” – w celu wykonywania pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi - wpisanego do ewidencji przez powiatowy urząd pracy;
  • „05b” – praca sezonowa;
  • „06” – w celu wykonywania pracy, której nie obejmują powyższe wizy, tj. najczęściej na podstawie zezwolenia na pracę.
  • wiza typu „C” – wiza Schengen, krótkoterminowa
  • wiza typu „D” – wiza krajowa, długoterminowa, niezależnie od celu jej wydania

  Szczególne regulacje dotyczące zezwoleń na pobyt czasowy

  1. zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, zezwolenie na pobyt czasowy:
   • w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
   • w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa,
   • w celu korzystania z mobilności,
   • w celu wykonywania pracy cudzoziemca delegowanego
  2. Zezwolenie na pobyt stały
  3. Karta pobytu
  4. Karta Polaka
  5. Wymagane dokumenty pobytowe
  6. certyfikat rezydencji
  7. ZGODA NA POBYT TOLEROWANY
   • KARTA POBYTU - wzór
   • Świadectwa pracy
   • zmiany w zakresie wydawania świadectw pracy, również w sytuacji zakończenia bytu przedsiębiorcy (po wykreśleniu z KRS)

  PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY

  1. STEMPEL - LEGALIZUJE POBYT CUDZOZIEMCA W POLSCE
  2. Dyrektywa 2009/52/WE z dnia 18.06.2009 przewidująca minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich – ustawa z dnia 15.06.2012 o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U.2012.769):
   • obowiązek sprawdzania legalności pobytu
   • obowiązek informowania o zatrudnieniu cudzoziemców
   • obowiązek realizacji roszczeń pracowniczych (domniemanie istnienia stosunku pracy i domniemanie wysokości wynagrodzenia)
  3. Wizy - wzór , rodzaje
  4. ZEZWOLENIA POBYTOWE
   • Zezwolenie na pobyt czasowy (decyzja o udzieleniu tego zezwolenia). Zezwolenie to jest wydawane na okres ważności nie przekraczający 3 lat.
   • Zezwolenie na pobyt stały (decyzja o udzieleniu tego zezwolenia)- wydawane na czas nieoznaczony
   • Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE (lub WE) wydane na czas nieoznaczony (decyzja o udzieleniu tego zezwolenia) - Wydawane na czas nieoznaczony
  5. ZGODA NA POBYT TOLEROWANY
  6. Zgoda na pobyt tolerowany w postaci decyzji jest udzielana na czas nieoznaczony.
  7. KARTA POBYTU - wzór
  8. Świadectwa pracy
  9. zmiany w zakresie wydawania świadectw pracy, również w sytuacji zakończenia bytu przedsiębiorcy (po wykreśleniu z KRS)
  10. certyfikat rezydencji

  Niebieska Karta UE

  Niebieska Karta UE

  → Zezwolenie dla cudzoziemca na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Uzyskanie Niebieskiej Karty wymaga od cudzoziemców spełnienia wyższych wymogów w porównaniu ze zwykłym zezwoleniem na pobyt czasowy i pracę, w szczególności dotyczących kwalifikacji zawodowych, ale wiąże się też z dodatkowymi przywilejami. Przede wszystkim po upływie dwóch lat pobytu w Polsce na podstawie tego dokumentu jego posiadacz uzyskuje szerszy dostęp do rynku pracy. Może zmienić warunki zatrudnienia lub pracodawcę bez konieczności uzyskiwania nowego zezwolenia

  Zatrudnianie cudzoziemców z Państw trzecich oraz SWOBODNY PRZEPŁYW PRACOWNIKÓW W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UE


   • Korzystanie ze swobody przepływu pracowników – pełen dostęp do rynku pracy
   • Zatrudnianie obywateli państw trzecich
   • Legalny pobyt a zezwolenie na pracę i zatrudnienie cudzoziemca
   • Obowiązek weryfikacji tytułu pobytowego
   POZYSKANIE ZEZWOLENIA A, B, C, D, E i S
  1. ZEZWOLENIA NA PRACĘ (typu A, B, C, D, E i S)
  2. WARSZTAT - UZYSKANIE ZEZWOLENIA
   • Oferta pracy – test rynku pracy
  3. ZWOLNIENIE Z TESTU RYNKU PRACY– kryteria wojewódzkie
  4. ZMIANY - zwolnienie krajowe, zwolnienia inne (obywatele 6 państw)
  5. Zezwolenie na pracę sezonową – ścieżka krajowa i ścieżka zagraniczna
  6. ZEZWOLENIE JEDNOLITE na pobyt czasowy i pracę
   • Inne zezwolenia na pobyt czasowy z opcją wykonywania pracy)

  Oświadczenie

  OŚWIADCZENIE O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI - Przeprowadzenie procedury z „oświadczenia” na zezwolenie na po-byt/pracę. - ĆWICZENIE

  • Procedura oświadczeniowa – obowiązki pracodawcy
  • Kontynuacja pracy cudzoziemca, który pracował na podstawie oświadczenia
  • Zliczanie okresów pracy na oświadczenia
  • Sytuacje nie wymagające uzyskania nowego oświadczenia
  • Niedopełnienie obowiązków a odmowa uzyskania „oświadczenia”.
  • Przedłużenie „oświadczenia” w czasie COVID – 19.
  • Postępowanie przedsiębiorcy w przypadku przedłużającej się procedury zarejestrowa-nia „oświadczenia”

  OBOWIĄZKI PRACODAWCY W RAMACH ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW


  1. obowiązek pracodawcy poinformowania powiatowy urząd pracy o podjęciu przez cudzoziemca pracy (najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy) lub niepodjęciu pracy (w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia wskazanej w oświadczeniu)
  2. obowiązek zawarcia z cudzoziemcem pisemnej umowy (uprzednie przedstawienie cudzoziemcowi tłumaczenia umowy na język zrozumiały dla cudzoziemca)
  3. obowiązek przechowywania kopii dokumentu pobytowego cudzoziemca, zgłoszenia cudzoziemca do ubezpieczeń społecznych oraz dokonywania rozliczeń podatkowych


  Prawo właściwe dla umowy o pracę

  • W jaki sposób ustalić prawo właściwe dla umowy o pracę?
  • Czy strony umowy o pracę mają nieograniczoną swobodę w określeniu prawa właściwego?
  • Czy dla umowy o prace realizowanej wyłącznie na terytorium Polski można wybrać właściwość prawa obcego?
  • Jak działają przepisy wymuszające swoją właściwość?

  Ubezpieczenie pracownika transgranicznego

  Ubezpieczenia cudzoziemców

  Koordynacja w odniesieniu do zasad, zatrudnienie w krajach członkowskich, delegowania, umów międzynarodowych Określenie ustawodawstwa właściwego oparte jest na zasadzie miejsca wykonywania pracy (tzw. zasada lex loci laboris), zgodnie z którą osoba podlega zabezpieczeniu społecznemu państwa

  • zasada jednego ustawodawstwa,
  • zasada równego traktowania,
  • zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania,
  • zasada zachowania praw nabytych,
  • wyjątki od zasady podlegania ubezpieczeniu w kraju wykonywania pracy,
  • pracownicy delegowani,
  • pracownicy transportu międzynarodowego,
  • pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich,
  • działalność prowadzona w kilku państwach jednocześnie,
  • podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce,
  • ubezpieczenia obywateli państw trzecich.

  Wzajemne relacje zatrudnienia pracowniczego i pozapracowniczego - Zbieg umowy o pracę od 2022 ( Nowy Polski ład )

  Nowy Polski Ład od 1.01.2022

  → W ramach programu Polski Ład od 1 stycznia 2022 roku wszystkie umowy zlecenia mają stać się obowiązkowym tytułem do ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że likwidacji ulegnie zbieg tytułów w przypadku wykonywania kilku umów zlecenia w tym samym czasie.

 • Zbieg umowy o pracę z umową zlecenia z dwoma różnymi podmiotami
 • Zbieg umowy o pracę z umową zlecenia z tym samym podmiotem
 • Kilka zleceń
 • Dwa zlecenia jednocześnie – stanowisko ZUS
  • Umowa zlecenie i samozatrudnienie od 2022
  • ·

  MOBILNOŚĆ CUDZOZIEMCÓW - uprawnienie cudzoziemca do wjazdu i pobytu na terytorium państw członkowskich UE


  Mobilność Cudzoziemców w PANDEMII

  mobilność - uprawnienie cudzoziemca do wjazdu i pobytu na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, wynikające z posiadania ważnego dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich lub z posiadania ważnej wizy wydanej zgodnie z prawem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, niebędącego państwem obszaru Schengen, wydanych przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej niż to, w którym cudzoziemiec korzysta z tego uprawnienia  • mobilność między jednostkami przyjmującymi mającymi siedzibę w jednym lub kilku drugich państwach członkowskich
  • zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa
  • jednostka przyjmująca – osoba prawna lub jednostka organizacyjna powiązana z jednostką macierzystą (oddział, przedstawicielstwo lub należąca do tej samej grupy przedsiębiorstw)
  • cudzoziemcy – pracownicy kadry kierowniczej, specjaliści lub pracownicy odbywający staż „przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa” i siedzibę w jednym lub kilku drugich państwach członkowskich
  • mobilność (krótkoterminowa lub długoterminowa) – uprawnienie cudzoziemca do wjazdu i pobytu na terytorium państwa członkowskiego
  • mobilność wewnątrzunijna – możliwość wjazdu, pobytu i pracy w innym państwie członkowskim

  DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW KRAJOWYCH I CUDZOZIEMCÓW- dyrektywa 2018/957/UE

  Z dniem 30 lipca 2020 r., jednocześnie w każdym państwie członkowskim UE zostały wprowadzone przepisy wdrażające dyrektywę 2018/957/UE. Działanie to pociąga za sobą bardzo ważne zmiany w dotychczasowej praktyce delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług.

  Delegowanie z Polski

  POLSKA JAKO PAŃSTWO WYSYŁAJĄCE - Delegowanie Z TERYTORIUM RP

  • mozliwosc wyboru prawa a warunki ZATRUDNIENIA bez wzgledu na stosowane prawo
  • Dyrektywa 96/71/WE z dnia 16.12.1996 dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług oraz dyrektywa 2014/67/UE z dnia 15.05.2014 w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE - ustawa z dnia 10.06.2016 o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U.2016.868) oraz dyrektywa „nowelizująca” 2018/957 z dnia 28.06.2018 zmieniająca dyrektywę 96/71 (transpozycja do dnia 30.07.2020)

  Delegowanie z państw pozaunijnych

  Delegowanie do POLSKI z poza UE

  • delegowanie z UKRAINY , BIAŁORUSI
  • delegowanie z CHIN
  • delegowanie z PAKISTANU


  1. obowiązek zapewnienia wynagrodzenia w wysokości przewidzianej dla danej branży w danej części państwa przyjmującego,
  2. wprowadzenie 12-miesięcznego okresu oddelegowania, z możliwością wydłużenia do 18 miesięcy, po przekroczeniu którego pracodawca będzie zobligowa
  3. przepisy zawarte w systemie prawnym państwa oddelegowania,
  4. konieczność stosowania przepisów dotyczących podróży służbowej w państwie oddelegowania
  5. poszerzone obowiązki związane z delegowaniem pracowników tymczasowych.

  • odróżnienie delegowania od delegacji wyjazdu służbowego,
  • odróżnienie pracowników delegowanych od pracowników migrujących,
  • dokonanie wyboru prawa, któremu podlega stosunek pracy,
  • Na czym polega mechanizm zasady korzystności?
  • W jaki sposób ustalić strukturę minimalnego wynagrodzenia, które musi być zapewnione pracownikowi delegowanemu?
  • przestrzeganie warunków zatrudnienia bez względu na stosowane prawo,
  • zmiana w umowie o pracę miejsca wykonywania pracy i innych istotnych warunków umowy o pracę (np.wynagordzenia) porozumieniem lub wypowiedzeniem zmieniającym,
  • warunki delegowania pracowników na terytorium RP,
  • obowiązki przy delegowaniu pracowników do państw UE (osoba do kontaktów, oświadczenia, dokumentacja i tłumaczenia),
  • obowiązki przy delegowaniu pracowników do państw z poza UE,
  • weryfikacja rzeczywistego delegowania,
  • warunki delegowania względem kraju docelowego,
  • możliwość uzyskania dokumentu potwierdzającego podleganie dotychczasowemu ustawodawstwu (zagadnienia problemowe),

  17.45 zakończenie