Polskie Towarzystwo

  Prawa i Gospodarki
  Rynkowej


  Punkty za szkolenie
  • Radcowie i prawnicy otrzymują punkty za szkolenie na podstawie certyfikatu z podpisem sędziego  ZEZWOLENIA
  Z
  E
  Z
  W
  O
  L
  E
  N
  I
  A
  SINGLE PERMIT Legalizacja pobytu i pracy w ramach jednej procedury.
  Pobyt w okresie oczekiwania na wydanie zezwolenia...
  Praca w okresie oczekiwania na wydanie zezwolenia....
  BLUE CARD Możliwość zmiany zezwolenia oraz elastyczność na rynku pracy.
  Mobilność w obrębie Unii Europejskiej
  „Elastyczność” w uzyskaniu tytułu rezydenta długoterminowego UE w Unii Europejskiej

  MODUŁ A: 9.00-12.15


  • Specustawa vs Ustawa o Cudzoziemcach vs Ustawa o Zatrudnianiu Cudzoziemców
  • Nowelizacja Ustawy o Cudzoziemcach MSWiA
  SINGLE PERMIT
  BLUE CARD
  RUCH WIZOWY VS BEZWIZOWY  MODUŁ B: 12.30-14.30  LEGALIZACJA POBYTU CUDZOZIEMCA → UBEZPIECZENIA CUDZOZIEMCÓW Z OBSZARU UE I SPOZA UE


  DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW KRAJOWYCH I CUDZOZIEMCÓW  MODUŁ C: 14.30-17.30


  OPODATKOWANIE CUDZOZIEMCÓW I PACOWNIKÓW DELEGOWANYCH - KALKULACJE - WYLICZENIA- OPTYMALIZACJA

  Zasady rozliczania PIT Ukraińców
  CUDZOZIEMCY - DELEGOWANIE
  Z szacunków Inicjatywy Mobilności Pracy wynika, że co roku około 10 tys. polskich firm deleguje do pracy za granicą ponad 500 tys. pracowników, z czego około 1 tyś. podmiotów wysyła do innych państw ponad 100 osób. Polscy pracownicy wykonują usługi głównie w branży budowlanej, transportowej oraz usługach opieki nad osobami starszymi. Warto jednak wiedzieć, kiedy świadczenie pracy poza granicami Polski należy uznać za oddelegowanie.  CUDZOZIEMCY - EWIDENCJA
  W pierwszej połowie 2021 roku do ewidencji urzędów pracy wpisano 998 tys. oświadczeń o zatrudnieniu pracowników ze Wschodu. To o 63% więcej niż przed rokiem, gdy wybuchła pandemia, ale też o 18% więcej niż w pierwszej połowie 2019 roku. Pracowników z Ukrainy jest jednak za mało. Alternatywą są pracownicy z Białorusi, których – jak szacują eksperci Personnel Service – jesteśmy w stanie przyciągnąć ok. 0,5 mln” – czytamy w komunikacie. Jak podaje Personnel Service, według statystyk ZUS, w czerwcu br. zarejestrowanych było 819 tys. cudzoziemców, o 100 tys. więcej niż w styczniu br. W I poł. liczba wydanych zezwoleń na pracę wyniosła 232 tys., czyli o 34 tys. więcej r/r. Najwięcej zezwoleń na pracę otrzymali Ukraińcy, bo ponad 159 tys., zatem aż 68%. Obywatele Białorusi są na drugim miejscu – dla nich wydano ponad 16,5 tys. zezwoleń, o ponad 4,3 tys. więcej niż rok wcześniej.

  ZAGADNIENIA PROBLEMOWE vs specustawa


  →Czy osoby z Ukrainy, których mamy na terenie Polski cały czas przed rozpoczęciem wojny, którzy przebywali w Polsce i pracowali przed 24.02.2022, to czy takim osobom trzeba rejestrować oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy ?
  →Czy osoby, które były w Polsce przed 24.02.2022 zatrudnione, to na dzień dzisiejszy po zmianie pracy/podjęciu nowej pracy mam im rejestrować oświadczenie o powierzeniu pracy czy tylko mam zgłosić powiadomienie ?
  →Cudzoziemiec otrzymał oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy z wpisem do ewidencji jeszcze przed 29.01.2022 0 – na jaki okres pobytu uzyska wizę ?
  →Cudzoziemiec otrzymał oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy złożone i wpisane do ewidencji po 29.01.2022 na okres 24 miesięcy – czy uzyska wizę na okres 24 miesięcy ?
  →Czy można złożyć oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi z planowanym rozpoczęciem pracy za rok
  →Czy można wystawić cudzoziemcowi kolejne oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy, jeśli tak to w jakim terminie ?
  →Czy po zmianach przepisów należy spełnić dodatkowe warunki dla uzyskania wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń
  Nowelizacja Ustawy 29.01.2022  Przewidywane są również zmiany kompetencyjne w zakresie „klasycznych” zezwoleń na pracę, tj. - przeniesienie właściwości organu do wydawania tych zezwoleń na poziom powiatów, oraz - przyznanie wojewodzie kompetencji organu odwoławczego w sprawach rozstrzyganych przez organy powiatowe.  Mobilność  Mobilność - uprawnienie cudzoziemca do wjazdu i pobytu na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, wynikające z posiadania ważnego dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich lub z posiadania ważnej wizy wydanej zgodnie z prawem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, niebędącego państwem obszaru Schengen, wydanych przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej niż to, w którym cudzoziemiec korzysta z tego uprawnienia  Pracownik Transgraniczny  Mianem pracownika transgranicznego określa się osobę, która pracuje w innym, niż miejsce zamieszkania, państwie członkowskim. Pracownik taki wraca do kraju zamieszkania każdego dnia (Grenzgänger) lub co najmniej raz w miesiącu (Grenzpendelr). Pracownik transgraniczny musi być traktowany tak samo jak pracownicy w kraju w którym podjął pracę. Posiada on prawo do świadczeń podstawowych i dodatkowych. Do tej pierwszej grupy należą m. in. świadczenia w zakresie chorób, macierzyństwa, wypadków przy pracy, zasiłki czy świadczenia rodzinne.

  Zatrudnianie, Ubezpieczanie, Delegowaniei Opodatkowanie CUDZOZIEMCÓW →Szybka Legalizacja
 • Delegowanie i Mobilność
 • UBEZPIECZENIA i PODATKI
 • Podejście Biznesowe
 • Rozwiązywanie problemów
 • PRZEMIESZCZANIE
 • ZMIANY
 • ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
 • SPECUSTAWA -UKRAINA
  Nowe zasady ustalenia podstawy naliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.
  Prowadzenie kilku działalności a opłacanie składki zdrowotnej według nowych zasad.
  Obowiązki sprawozdawcze względem ZUS przy ubezpieczeniu przedsiębiorcy.

  Zatrudnianie CUDZOZIEMCÓW - Specustawa - Nowelizacja ustawy o Cudzoziemcach


  Sędzia Tomasz Kałużny

  Sędzia Orzekający w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury zajęcia dydaktyczne z prawa pracy i uninego prawa pracy z odniesieniem do tematyki konsekwencji członkostwa w UE dla praktyki orzeczniczej sędziów oraz szkolenia obejmujące tematykę modernizacji procesów zarządzania organizacją; współpracujący z The European Association of Labour Court Judges (EALCJ), The European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) oraz w ramach sieci Court Coordinators European Law (CCE).

  Marcin Podżorski - Doradca podatkowy

  Właściciel kancelarii doradztwa podatkowego w Warszawie. Specjalizuje się w obsłudze inwestycji klientów zagranicznych w Polsce a także inwestycji polskich klientów za granicą. W zakresie swojej działalności zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych, transakcjami w zakresie nieruchomości, podatkiem od towarów i usług oraz opodatkowaniem osób fizycznych. ( umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania) Doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego zdobył pracując w międzynarodowych firmach doradczych tzw. „Wielkiej Piątki" (Deloitte & Touche Sp. z o.o. oraz Ernst & Young).


  Założenie 1 SPECUSTAWA o pomocy obywatelom Ukrainy. Pobyt każdego obywatela Ukrainy, który po 24 lutego br. wjechał legalnie do Polski i chce w niej pozostać, będzie legalny przez okres 18 miesięcy licząc od tej daty. Nie dotyczy to m.in. osób posiadających zezwolenie na pobyt stały czy status uchodźcy.

  Założenie 2Nowelizacja Ustawy o cudzoziemcach - 29.01.2022 REZYGNACJA Z WYMOGU POSIADANIA ZAPEWNIONEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA ORAZ WYMOGU POSIADANIA ŹRÓDŁA STABILNEGO I REGULARNEGO DOCHODU DLA UDZIELENIA ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY I PRACĘ. WYDŁUŻENIE CZASU DOPUSZCZALNEJ PRACY NA PODSTAWIE OŚWIADCZEŃ O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY DO 24 MIESIĘCY. Regulacja o charakterze czasowym, przewidująca uproszczony tryb udzielania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w odniesieniu do postępowań wszczętych przed 1 stycznia 2021 r., które w dniu wejścia w życie projektowanej ustawy będą pozostawać w toku".

  Założenie 3. UBEZPIECZENIA i PODATKI Zasady rozliczania PIT cudzoziemców ze szczególnym uwzględnieniem Ukraińców i zmian w POLSKIM ŁADZIE 2.0 od 1.07.2022 .


  9.00 14.07.2022 Początek


  Sędzia Tomasz Kałużny  CZĘŚĆ A 9.00-12.15

  A: ZATRUDNIANIE I MOBILNOŚĆ CUDZOZIEMCÓW →SPECJALNE ROZWIĄZANIA – SPECUSTAWA DLA CUDZOZIEMCÓW Z UKRAINY  ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW Z PAŃSTW TRZECICH " KROK PO KROKU" ORAZ SWOBODNY PRZEPŁYW PRACOWNIKÓW W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UE

  • Korzystanie ze swobody przepływu pracowników – pełen dostęp do rynku pracy
  • Zatrudnianie obywateli państw trzecich
  • Legalny pobyt a zezwolenie na pracę i zatrudnienie cudzoziemca
  • Obowiązek weryfikacji tytułu pobytowego
  • ZEZWOLENIA NA PRACĘ (typu A, B, C, D, E i S)
  • Oferta pracy – test rynku pracy
  • ZWOLNIENIE Z TESTU RYNKU PRACY– kryteria wojewódzkie
  • ZMIANY - zwolnienie krajowe, zwolnienia inne (obywatele 6 państw)
  • Zezwolenie na pracę sezonową – ścieżka krajowa i ścieżka zagraniczna
  • ZEZWOLENIE JEDNOLITE na pobyt czasowy i pracę
  • Inne zezwolenia na pobyt czasowy z opcją wykonywania pracy)
  • OŚWIADCZENIE O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI
  • Procedura oświadczeniowa – obowiązki pracodawcy
  • Kontynuacja pracy cudzoziemca, który pracował na podstawie oświadczenia
  • Zliczanie okresów pracy na oświadczenia
  • Sytuacj enie wymagające uzyskania nowego oświadczenia
  SINGLE PERMITSingle Permit”, zwany też czasem „jednolitym zezwoleniem”, Zezwolenie jednolite pozawala na legalizację pobytu i pracy w ramach jednej procedury. O wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę zawsze wnioskuje osobiście cudzoziemiec, dla którego ma być wydane takie zezwolenie, a nie pracodawca (jak w przypadku zwykłych zezwoleń na pracę).Zezwolenie jednolite, wydane w formie jednego dokumentu, uprawnia cudzoziemca zarówno do pobytu, jak i do pracy w Polsce. W takim przypadku cudzoziemiec nie musi odrębnie ubiegać się o zezwolenie na pobyt (na przykład o wizę, a pracodawca – o zezwolenie na pracę.

  BLUE CARD → Zezwolenie dla cudzoziemca na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Uzyskanie Niebieskiej Karty wymaga od cudzoziemców spełnienia wyższych wymogów w porównaniu ze zwykłym zezwoleniem na pobyt czasowy i pracę, w szczególności dotyczących kwalifikacji zawodowych, ale wiąże się też z dodatkowymi przywilejami. Przede wszystkim po upływie dwóch lat pobytu w Polsce na podstawie tego dokumentu jego posiadacz uzyskuje szerszy dostęp do rynku pracy. Może zmienić warunki zatrudnienia lub pracodawcę bez konieczności uzyskiwania nowego zezwolenia


  Obowiązki pracodawców


  Zatrudnienie cudzoziemca Zatrudnienie cudzoziemca związane jest z szeregiem obowiązków. Ich przestrzeganie jest istotną częścią regulacji dotyczących zezwoleń na pracę. Pracodawca zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi ma obowiązek przede wszystkim ważny dokument uprawniający do pobytu w Polsce sprawdzić uprawnienie do podejmowania pracy na terytorium RP

  Szybka legalizacja zatrudnienia W przypadku zatrudnienie legalnie przebywającej w naszym kraju osoby wystarczy, że pracodawca powiadomi w ciągu 7 dni właściwy urząd pracy. Ukraińcy, których pobyt w Polsce zostanie zalegalizowany na mocy szykowanej ustawy lub ustawy o cudzoziemcach, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w naszym kraju, na takich samych zasadach jak obywatele polscy - pod warunkiem uzyskania przez taką osobę numeru PESEL.


  Specustawa vs Ustawa o Cudzoziemcach vs Ustawa o Zatrudnianiu Cudzoziemców

  1. Kogo nie dotyczy specustawa ?
  2. osóby posiadające już zezwolenie na pobyt stały
  3. osóby posiadające już status uchodźcy.
  4. Osoby z UKRAINY zatrudnione przed 24.02.2022 ( przed rozpoczęciem działań wojennych)  Zmiany wprowadzone w specustawie w odniesieniu do cudzoziemców z Ukrainy w odniesieniu do swobody migracji pracowników w państwach członkowskich UE i ograniczeń migracji obywateli państw trzecich

  1. legalizacja pobytu (modelowa) a uproszczenia ze specustawy
  2. legalizacja pracy według specustawy a rozwiązania stosowane wobec obywateli państw trzecich (w tym cudzoziemców z innych krajów)
  3. po uchwaleniu specustawy będę musiał zagłębić się w tematykę obywateli innych krajów niż z Ukrainy, którzy migrują na podobnych warunkach, ale to dodamy na szkoleniu
  4. STEP BY STEP LEGALIZACJA PRACY I LEGALIZACJA POBYTU, Z WZAJEMNYMI REALACJMI PRZEPISÓW W SYTUACJI KRYZYSU MIGRACYJNEGO W ZWIĄZKU Z WOJNĄ NA UKRAINIE
  5. OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW PRZY ZATRUDNIANIU CUDZOZIEMCÓW  Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach - Zmiany od 29.01.2022 r


  NOWELIZACJA od 29.01.2022  Uproszczony tryb udzielania zezwolenia Zasadniczym celem ustawy jest usprawnienie postępowań dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, które są najczęściej udzielanym rodzajem zezwoleń na pobyt czasowy w Polsce. Celem ustawy jest również poprawa innych obowiązujących rozwiązań w szeroko rozumianych sprawach cudzoziemców, w tym postępowań dotyczących przyjmowania pracowników przenoszonych wewnątrz przedsiębiorstwa. Proponuje się również skrócenie terminów na rozpatrywanie wniosków o wydanie wizy krajowej, czyli optymalizacja procedur oraz dążenie do skrócenia długości trwania postępowań.  1. zastąpienia wymogów posiadania zapewnionego miejsca zamieszkania oraz źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu cudzoziemca

  2. wymogiem otrzymywania przez cudzoziemca wynagrodzenia nie niższego niż minimalne - niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca

  Nowy tryb przy zmianie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w sytuacji zmiany podmiotu powierzającego wykonywanie zatrudnienia.

  Najwazniejszym uproszczeniem jest wprowadzenie nowego trybu zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w sytuacji zmiany podmiotu powierzającego wykonywanie pracy lub w warunkach zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.


  Przedłużenie legalnego pobytu cudzoziemca przebywającego w Polsce po odwołaniu stanu PANDEMII na podstawie:


  • zezwolenia na pobyt czasowy
  • wizy krajowej

  Zatrudnianie cudzoziemców w ramach migracji pracowników oraz mobilność i delegowanie zatrudnionych cudzoziemców

  DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW KRAJOWYCH I CUDZOZIEMCÓW

  1. POLSKA JAKO PAŃSTWO WYSYŁAJĄCE - DELEGOWANIE Z TERYTORIUM RP
   • możliwosc wyboru prawa a warunki ZATRUDNIENIA bez wzgledu na stosowane prawo
   • Dyrektywa 96/71/WE z dnia 16.12.1996 dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług oraz dyrektywa 2014/67/UE z dnia 15.05.2014 w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE - ustawa z dnia 10.06.2016 o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U.2016.868) oraz dyrektywa „nowelizująca” 2018/957 z dnia 28.06.2018 zmieniająca dyrektywę 96/71 (transpozycja do dnia 30.07.2020)
  2. DELEGOWANIE Z PAŃSTW POZAUNIJNYCH
   • Delegowanie do POLSKI z poza UE : delegowanie z UKRAINY , BIAŁORUSI, CHIN , PAKISTANU
  3. DELEGOWANIE pracowników a wykonywanie PRACY ZDALNEJ (zmiany przepisów i rozwiązania praktyczne).


  CZĘŚĆ B 12.45-14.30

  B: →UBEZPIECZENIE CUDZOZIEMCÓW z UE oraz spoza UE


  UBEZPIECZENIE PRACOWNIKA TRANSGRANICZNEGO Ubezpieczenia cudzoziemców Koordynacja w odniesieniu do zasad, zatrudnienie w krajach członkowskich, delegowania, umów międzynarodowych Określenie ustawodawstwa właściwego oparte jest na zasadzie miejsca wykonywania pracy (tzw. zasada lex loci laboris), zgodnie z którą osoba podlega zabezpieczeniu społecznemu państwa

  Ubezpieczenia cudzoziemców spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego

  • Cudzoziemcy zatrudnieni przez polskich pracodawców
  • podleganie ubezpieczeniom cudzoziemców delegowanych do pracy w Polsce przez zagranicznych pracodawców
  • delegowanie do Polski obywateli Ukrainy, Gruzji, Białorusi i Mołdawii – umowy międzynarodowe
  • podleganie ubezpieczeniom cudzoziemców zatrudniony za granicą
  • Praca zdalna
  • Osoby do 26 roku życia

  Ubezpieczenia cudzoziemców z UE

  • Unijny system ubezpieczeń społecznych
  • Składki za cudzoziemców pracujących dla polskich przedsiębiorców
  • Składki za cudzoziemców delegowanych do Polski
  • Składki za cudzoziemców pracujących w kilku państwach unijnych
  • Samodzielne opłacanie składek przez delegowanego cudzoziemca w Polsce
  • Praca zdalna
  • Osoby do 26 roku życia

  WZAJEMNE RELACJE ZATRUDNIENIA PRACOWNICZEGO I POZAPRACOWNICZEGO - ZBIEG TYTUŁÓW UMÓW Zbieg tytułów do ubezpieczeń

  • Zbieg umowy o pracę z umową zlecenia z dwoma różnymi podmiotami
  • Zbieg umowy o pracę z umową zlecenia z tym samym podmiotem
  • Umowa zlecenie i samozatrudnienie


  CZĘŚĆ C 14.30-17.30

  C: →OPODATKOWANIE CUDZOZIEMCÓW , DELEGOWANYCH PRACOWNIKÓW w tym CUDZOZIEMCÓW


  UBEZPIECZENIE PRACOWNIKA TRANSGRANICZNEGO Ubezpieczenia cudzoziemców Koordynacja w odniesieniu do zasad, zatrudnienie w krajach członkowskich, delegowania, umów międzynarodowych Określenie ustawodawstwa właściwego oparte jest na zasadzie miejsca wykonywania pracy (tzw. zasada lex loci laboris), zgodnie z którą osoba podlega zabezpieczeniu społecznemu państwa


  Mec. Marcin Podżorski

  1. Ustalenie zasad opodatkowania dochodów osiągniętych za granicą lub w Polsce

  • rezydent vs nierezydent vs uchodzca –omówienie zagadnienia i praktyka funkcjonowania;
  • ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy osób fizycznych i prawnych, prezentowanie praktyki aparatu skarbowego w tym zakresie;
  • metody eliminacji podwójnego opodatkowania dochodów uzyskanych poza Polską w kontekście osób fizycznych i prawnych;
  • rola umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w kontekście ustawodawstwa lokalnego krajów zdarzeń gospodarczych.

  Zasady rozliczania PIT Ukraińców 2022 z uwzgl. zmian POLSKI ŁAD 2.0 od 1.07


  PIT Ukraińców 2022
  • Czy obywatele Ukrainy są zwolnieni z podatku PIT ?

  2. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej

  • szczegółowa analiza przypadków, kiedy działalność za granicą tworzy zakład – (plac budowy, stała placówka, działalność agenta);
  • omówienie typów czynności, które nie tworzą zakładu za granicą (np. magazyn, działalność informacyjna);
  • zagraniczny oddział a zakład - (zasady opodatkowania oddziału, obciążanie oddziału kosztami centrali);

  Zadanie - Kalkulacje wyliczenie dochodów spółki posiadającej zakład za granicą;

  3. Opodatkowanie dochodów z umów zlecenia oraz o dzieło w Polsce i za granicą

 • opodatkowanie tzw. wolnych zawodów;/li>
 • opodatkowanie kontraktów menedżerskich./li>
 • Pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich
 • obowiązki płatnika dla polskich podmiotów wypłacających należności za granicę;

 • Kalkulacje – wyliczenia obciążeń podatkowych dla różnych wariantów wypłaty wynagrodzenia dla zleceniobiorcy (nierezydent, nierezydent z certyfikatem zagranicznej rezydencji, nierezydent stający się polskim rezydentem)

  4. Wynagorodzenia członków zarządu - rozliczenia podatkowe i składkowe ( w tym cudzoziemcy jako członkowie zarządu)

  • Praca wyłącznie na podstawie aktu powołania (bezumownie)
  • Pełnienie funkcji w ramach umowy o pracę
  • Sprawowanie funkcji na podstawie umowy zlecenia
  • Zatrudnienie na podstawie kontraktu menedżerskiego, umowy o zarządzanie
  • przedsiębiorstwem lub umowy o podobnym charakterze
  • Cudzoziemcy jako członkowie zarządu spółek kapitałowych - z państw trzecich oraz z UE
  Zadanie - Kalkulacje – wyliczenia obciążeń podatkowych członków zarządu o raz cudzoziemców jako członków zarządu polskich spółek kapitałowych.

  5. Opodatkowanie usług niematerialnych:

  • zasady opodatkowania poszczególnych typów usług niematerialnych 20% podatkowi u źródła w Polsce;
  • określenie, które usługi podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem a które nie podlegają temu podatkowi:
  • sposoby optymalizacji - praktyczne rozwiązania.

  6. Zasady opodatkowania dochodów z pracy najemnej - w tym delegowanie

  • umowa o pracę i inne dochody z pracy najemnej – omówienie zagadnienia;
  • przesłanki do opodatkowania lub wyłączenia opodatkowania w kraju wykonywania pracy;
  • skutki podatkowe zatrudnienia polskiego pracownika za granicą przez zagranicznego pracodawcę;
  • skutki podatkowe wykonywania pracy w Polsce przez zagranicznego pracownika;,


  Kalkulacje – wyliczenia obciążeń podatkowych dla różnych wariantów pracowników delegowanych z Po0lski i do Polski z krajów trzecich.

  OPTYMALIZACJA PODATKOWA DELEGOWANIA w tym Niemcy,Francja,Wielka Brytania,Norwegia


  1. Zasady opodatkowania dochodów osiągniętych za granicą przez osoby delegowane
   • Podróż służbowa vs delegowanie pod kątem opodatkowania
   • Pracownicze i pozapracownicze formy delegowania
   • Delegowanie a kwestia określenia rezydencji podatkowej (przepisy dotyczące ograniczonego i nieograniczonego obowiązku podatkowego)
   • Rola umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w kontekście określenia zasad opodatkowania delegowanej osoby w kontekście przepisów ustawodawstwa lokalnego

   • Konwencja MLI

  2. Podatkowe aspekty rozliczania podróży służbowej za granicą:
   • Opodatkowanie diet;
   • Zwrot poniesionych kosztów;
   • Koszty uzyskania przychodów dla pracodawcy.
  3. Zasady opodatkowania delegowania pracowników: Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, NORWEGII

  4. FRANCJA, NIEMCY, WIELKA BRYTANIA, NORWEGIA


   • Umowa o pracę i inne dochody z pracy najemnej – omówienie zagadnienia;
   • Zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych – analiza warunków określonych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania;
   • Rozróżnienie pomiędzy świadczeniem usług przy użyciu oddelegowanych osób a wynajmem siły roboczej;
   • Skutki podatkowe zatrudnienia polskiego pracownika za granicą przez zagranicznego pracodawcę;
   • Omówienie podstawowych zasad opodatkowania dochodów delegowanych pracowników w Wielkiej Brytanii, Niemczech ora Francji.
   • Podatkowe skutki oddelegowania pracownika dla pracodawcy, w tym:
    • Zasady dotyczące pobierania zaliczek na podatek;
    • Obowiązki płatników, sporządzanie informacji PIT – 11;
    • Przeliczanie dochodów zagranicznych i podatku zapłaconego za granicą na złote
    →KALKULACJA: FRANCJA, NIEMCY, WIELKA BRYTANIA, NORWEGIA

  5. Metody eliminacji podwójnego opodatkowania:
   • Metoda wyłączenie z progresją – omówienie przykładów;
   • Metoda zaliczenia – omówienie przykładów;
   • Ulga abolicyjna – zasady jej stosowania.
   • Omówienie skutków w zakresie eliminacji podwójnego opodatkowania wynikających z Konwencji MLI.
  6. 5.Opodatkowanie dochodów z umów cywilnoprawnych realizowanych za granicą:
   • Kwalifika cja umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, o dzieło, kontrakty menedżerskie, itp.) na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
   • Opodatkowanie osób wykonujących czynności jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich;
   • Obowiązki nałożone na polskie podmioty delegujące do wykonywania czynności za granicą;

  7. Delegowanie” osoby samozatrudnionej:
   • Omówienie zasad opodatkowania osób samozatrudnionych za granicą na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
   • Szczegółowa analiza przypadków, kiedy działalność osoby samozatrudnionej tworzy zakład (stała placówka, działalność agenta zależnego);
   • Optymalizacja działalności w zakresie samozatrudnienia.

   17.30 zakończenie