Polskie Towarzystwo

Prawa i Gospodarki
Rynkowej


Punkty za szkolenie
 • Radcowie i prawnicy otrzymują punkty za szkolenie na podstawie certyfikatu z podpisem sędziego

MODUŁI-III:9.30-14.40
LEGALIZACJA POBYTU i OPTYMALNA FORMA ZATRUDNIENIA

Praca sezonowa vs oświadczenie o powierzeniu pracy. Aż 40% polskich firm deklaruje zatrudnianie cudzoziemców. Producenci rolni od 2018 mogą zatrudniać swoich pracowników na podstawie nowego rodzaju umowy - o pomocy przy zbiorach.
W ubiegłym roku powiatowe urzędy pracy w całej Polsce wpisały do ewidencji ponad 1,58 mln oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom zza wschodniej granicy, z czego ponad 90 proc. trafiło do Ukraińców.
Dodatkowo urzędy wydały 121,4 tys. zezwoleń na prace sezonowe, również głównie dla pracowników z Ukrainy - wynika z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W sumie w 2018 r do krótkoterminowych pracowników z zagranicy trafiło 1,7 mln oświadczeń i wydawanych po raz pierwszych sezonowych zezwoleń.

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA

Od stycznia 2019 obowiązują przepisy, zgodnie z którymi pracodawca decyduje w jakiej formie chce przechowywać dokumentację pracowniczą – papierowo, czy elektronicznie.
DOKUMENTY POBYTOWE UPRAWNIAJĄCE CUDZOZIEMCÓW DO POBYTU - formy ochrony cudzoziemcówMODUŁIV: 15.00-17.00
OBOWIĄZKI PRACODAWCY - zezwolenia na pracę A, B,C,D,E


Oświadczenie o powierzeniu pracy vs Zezwolenie na pracę sezonową.
W 2017 roku najwięcej przyjezdnych ze Wschodu pracowało na roli - prawie 300 tys. osób. W tym samym czasie w przetwórstwie pojawiło się 215 tys. osób. To o 38 proc. więcej niż dokładnie sezon wcześniej. Podobnie w budownictwie - w sumie ponad 200 tys. wydanych pozwoleń na pracę w tym sektorze dla Ukraińców.

BEZ TESTÓW PRACY dla 197 zawodów . 1 lipca - nowelizacja rozporządzenia w sprawie zezwoleń na pracę cudzoziemców. Nowe prawo ułatwia zatrudnienie między innymi murarzy, lekarzy i programistów z zagranicy. Proponowana teraz przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej nowelizacja znosi obowiązek starania się o to zaświadczenie w dość licznych przypadkach – tzw. test rynku pracy nie będzie konieczny dla 197 zawodów.


MODUŁV: 17.00-18.00UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW →UBEZPIECZENIE PRACOWNIKA TRANSGRANICZNEGO

Mianem pracownika transgranicznego określa się osobę, która pracuje w innym, niż miejsce zamieszkania, państwie członkowskim. Pracownik taki wraca do kraju zamieszkania każdego dnia (Grenzgänger) lub co najmniej raz w miesiącu (Grenzpendelr). Pracownik transgraniczny musi być traktowany tak samo jak pracownicy w kraju w którym podjął pracę. Posiada on prawo do świadczeń podstawowych i dodatkowych. Do tej pierwszej grupy należą m. in. świadczenia w zakresie chorób, macierzyństwa, wypadków przy pracy, zasiłki czy świadczenia rodzinne.MODUŁVI: 18.00-19.00


WYSYŁANIE → SKIEROWANIE→ DELEGOWANIE CUDZOZIEMCÓW

Przedsiębiorstwa z państw członkowskich mogą także delegować w ramach świadcze- nia usług legalnie zatrudnionych przez siebie pracowników z państw trzecich. Dotyczy to także polskich pracowników wykonujących pracę w przedsiębior- stwach państw członkowskich Usługodawca prowadzący normalną działalność w jednym państwie członkow- skim może swobodnie oferować swoje usługi na całym jednolitym rynku UE bez obowiązku zakładania oddziałów czy filii. Aby tę usługę za granicą wyko- nać, musi jednak zatrudniać pracowników.ANALIZA PROBLEMÓW MUW

FAQ - Najczęściej zadawane pytania dotyczące pobytu i zatrudniania cudzoziemców; przedstawienie wymaganych formularzy wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, na pobyt czasowy i pracę (wraz z wymaganymi załącznikami) oraz wniosków o wydanie i przedłużenie zezwolenia na pracę.
Zatrudnianie i delegowanie cudzoziemców : Legalizacja pobytu i Obowiązki pracodawców i firm pośrednictwa pracy → Formy ochrony Cudzoziemców → Analiza spraw Urzędów Wojewódzkich
 • Procedury zatrudniania i ochrona cudzoziemców
 • Dokumentacja Kadrowa
 • Delegowanie do Polski vs Outsourcing ? CASE STUDY
 • Podejście Biznesowe
 • zatrudnianie cudzoziemców
 • umowy cywilnoprawne
 • samozatrudnienie
 • praca tymczasowa vs outsourcing
 • kiedy umowa cywilnoprawna może być uznazna za umowę o pracę ?
 • umowa o pracę na okres próbny i zasady zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony;
 • MOBBING , DYSKRYMINACJA , ROSZCZENIA OD 7.09.2019
  Zmiany definicji dyskryminacji - zmiana obowiązująca od 07.09.2019 r. Zmiany w zakresie roszczeń pracowniczych związanych z mobbingiem – czy po 7 września 2019 r. trzeba będzie zmienić wewnętrzną politykę antymobbingową ? Przedawnienie roszczeń pracowniczych – nowe zasady od 7 września 2019 r.
  » Poznaj zakres polskiego prawa pracy w kontekscie zatrudniania cudzoziemców optymalizacji kosztów zatrudnienia.

  Zatrudnianie i delegowanie cudzoziemców : Legalizacja pobytu i Obowiązki pracodawców i firm pośrednictwa pracy → Formy ochrony Cudzoziemców → Analiza spraw Urzędów Wojewódzkich


  9.12.2019 godz. 9.30

  Sędzia Tomasz Kałużny

  Sędzia Orzekający w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury zajęcia dydaktyczne z prawa pracy i uninego prawa pracy z odniesieniem do tematyki konsekwencji członkostwa w UE dla praktyki orzeczniczej sędziów oraz szkolenia obejmujące tematykę modernizacji procesów zarządzania organizacją; współpracujący z The European Association of Labour Court Judges (EALCJ), The European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) oraz w ramach sieci Court Coordinators European Law (CCE).

  Założenie 1. LEGALIZACJA POBYTU i OPTYMALNA FORMA ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCA Od stycznia 2019 r. obowiązują przepisy, zgodnie z którymi pracodawca może decydować w jakiej formie chce przechowywać dokumentację pracowniczą – papierowo, czy elektronicznie.

  Co się bardziej opłaca ? Analiza sytuacji przedsiębiorstwa .

  Założenie 2.Delegowanie do Polski vs Outsourcing ? CASE STUDY
  .

  Założenie 3. ANALIZA PROBLEMÓW MUW → FORMY OCHRONY CUDZOZIEMCÓW FAQ → Najczęściej zadawane pytania dotyczące pobytu i zatrudniania cudzoziemców; przedstawienie wymaganych formularzy wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, na pobyt czasowy i pracę (wraz z wymaganymi załącznikami) oraz wniosków o wydanie i przedłużenie zezwolenia na pracę.
  W 2018 do krótkoterminowych pracowników z zagranicy trafiło 1,7 mln oświadczeń i wydawanych po raz pierwszych sezonowych zezwoleń.


  9.30 Początek


  Sędzia Tomasz Kałużny

  LEGALIZACJA POBYTU i WYBÓR FORMY ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCA

   • Umowa o pracę
  1. Nawiązywanie relacji "pracowniczych" na podstawie umów cywilnoprawnych:
   • Umowa zlecenia
   • Umowa o dzieło
   • kontrakty managerskie
   • Umowy o praktyki absolwenckie z cudzoziemcem
   • jak zatrudniać ukraińskich studentów polskich uczelni ?
   • studnia dzienne a studia zaoczne w kontekście zezwolenia na pracę
   • zatrudnianie pracowników tymczasowych, odbywanie stażu z urzędu pracy i praktyk absolwenckich
   • ,
 • SAMOZATRUDNIENIE - podejmowanie przez osobę fizyczną prowadzenia działalności gospodarczej, status przedsiębiorcy , zawieranie umów o świadczenie usług, uprawnienia i obowiązki samozatrudnionych.
 • OUTSOURCING

  OUTSOURCING
  • zastępowaniem pracowników tymczasowych outsourcingiem pracowniczym,
  • 18 miesięczny limit wyczerpany - co dalej ?
  • outsouricing w różnych konfiguracjach
  • zakaz konkurencji - zawierania umów z pracownikami o zakazie konkurencji w czasie i po ustaniu stosunku pracy

  LEASING PRACOWNICZY

  LEASING

  • leasingu pracowniczy poprzez agencję pracy
  • pracownik tymczasowy - agencja pracy tymczasowej

  MOBBING , DYSKRYMINACJA , ROSZCZENIA od 7.09.2019

  • Zmiany definicji dyskryminacji - zmiana obowiązująca od 07.09.2019 r.
  • Zmiany w zakresie roszczeń pracowniczych związanych z mobbingiem – czy po 7 września 2019 r. trzeba będzie zmienić wewnętrzną politykę antymobbingową ?
  • Przedawnienie roszczeń pracowniczych – nowe zasady od 7 września 2019 r.
  • Zrównanie praw przysługujących pracownikom – innym członkom najbliższej rodziny korzystającym z urlopu macierzyńskiego (lub rodzicielskiego) z prawami pracownika –

  DOKUMENTY POBYTOWE, na które zawiera się i przedłuża umowy cywilnoprawne → OCHRONA CUDZOZIEMCÓW

  FORMY OCHRONY CUDZOZIEMCÓW

  • Wizy - wzór , rodzaje
  • ZEZWOLENIA POBYTOWE
   1. Zezwolenie na pobyt czasowy (decyzja o udzieleniu tego zezwolenia). Zezwolenie to jest wydawane na okres ważności nie przekraczający 3 lat.
   2. Zezwolenie na pobyt stały (decyzja o udzieleniu tego zezwolenia)- wydawane na czas nieoznaczony
   3. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE (lub WE) wydane na czas nieoznaczony (decyzja o udzieleniu tego zezwolenia) - Wydawane na czas nieoznaczony
  • ZGODA NA POBYT TOLEROWANY
  • Zgoda na pobyt tolerowany w postaci decyzji jest udzielana na czas nieoznaczony.
  • KARTA POBYTU - wzór

  Dokumentacja pracownicza od 2019 r.- Elektronizacja akt pracowniczych

  obowiązki DOKUMENTOWE
  Od stycznia 2019 r. nowe przepisy, zgodnie z którymi pracodawca będzie mógł decydować w jakiej formie chce przechowywać dokumentację pracowniczą – papierowo, czy elektronicznie.

  • NOWE ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ W TYM AKT OSOBOWYCH
  • Elektroniczna dokumentacja umów cywilnoprawnych
   1. umowy zlecenia,
   2. umowy agencyjnej,
   3. innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.
  • oświadczenie (ZUS OSW)
  • raport informacyjny (ZUS RIA)- za każdego pracownika zatrudnionego od stycznia 1999 r. do grudnia 2018 r.
  • Terminy na złożenie do ZUS raportu informacyjnego ZUS RIA
  • Co pracodawca przekazuje pracownikowi po złożeniu raportu informacyjnego ZUS RIA ?
  • Świadectwa pracy - wzór , zasady
  świadectwa


  Zatrudnianie cudzoziemców: ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ + PRZEDŁUŻENIE  praca sezonowa
  1. Nowe przepisy umożliwiające zatrudnianie cudzoziemców przy pracach w rolnictwie, ogrodnictwie i turystyce na podstawie zezwolenia na pracę sezonową (zamiast stosowanych dotychczas oświadczeń i zezwoleń na pracę)
   • rolnictwo
   • ogrodnictwo
   • turystyka
  2. Nowa umowa cywilnoprawna o pomocy przy zbiorach.
  3. przedstawienie i omówienie "krok po kroku" procedury ubiegania się o zezwolenie na pracę sezonową
  4. warunki wydawania zezwoleń na pracę sezonową
  5. obowiązki pracodawcy w ramach zatrudniania cudzoziemców na podstawie zezwolenia na pracę sezonową
  6. przedstawienie najczęściej występujących stanów faktycznych - pytania i odpowiedzi

  Zezwolenie praca sezonowa vs Oświadczenie o powierzeniu pracy +/_


  1. zezwolenia wydaje starosta, procedura realizowana jest w urzędach pracy (krótkie terminy)
  2. wydaje się na okres do 9 miesięcy - możliwość świadczenia każdej pracy sezonowej
  3. nie wpisuje się ani rodzaju pracy ani stanowiska
  4. możliwość podjęcia innej pracy niż sezonowa - maksymalnie przez okres 30 dni w ciągu ważności zezwolenia (warunek – cudzoziemiec jest obywatelem państwa objętego procedurą oświadczeniową, otrzymuje wynagrodzenie nie niższe niż określone w zezwoleniu i nie wykonuje pracy w charakterze pracownika tymczasowego,
  5. możliwość zmiany pracodawcy – procedura przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową (wyłączenie dla cudzoziemców, którzy wjechali do Polski w celu pracy sezonowej), na okres do 9 miesięcy w ciągu roku,
  6. zezwolenia na pracę sezonową bez ograniczeń względem obywateli wszystkich państw

  1. Powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce stałego pobytu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń,
  2. procedura oświadczeniowa bardzo popularna i zdecydowanie uproszczona,
  3. oświadczenia na krótszy okres 6 miesięcy,
  4. wpisuje się rodzaj pracy i stanowisko: - praca cudzoziemca nie jest związana z działalnością sezonową (rozporządzenie ws. podklasy działalności według klasyfikacji PKD, w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową),
  5. oświadczenia tylko względem obywateli 6 państw - cudzoziemiec, któremu zostanie powierzona praca jest obywatelem Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy,

  Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi / PRZEDŁUŻENIE - JAK PRAWDIŁOWO WYPEŁNIĆ WNIOSEK ?


  1. obowiązujące w 2018 roku zmiany przepisów dotyczących tzw. procedury oświadczeniowej, najprostszej i najczęściej stosowanej formy zatrudniania cudzoziemców
  2. przedstawienie i omówienie "krok po kroku" procedury składania oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
  3. obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu cudzoziemców;
  4. przedstawienie najczęściej występujących stanów faktycznych - pytania i odpowiedzi.

  → ĆWICZENIE 1
  Wypełnianie oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi


 • Pozostałe zasady i przepisy w zakresie zatrudniania cudzoziemców:
  • zasady wynagrodzeń cudzoziemców;
  • elektroniczne zezwolenia na pracę cudzoziemców;
  • rejestr pracy cudzoziemców


  OBOWIĄZKI PRACODAWCY W RAMACH ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW

  TEST RYNKU PRACY

  1.07. 2018 → Nowelizacja rozporządzenia w sprawie zezwoleń na pracę cudzoziemców. nowelizacja znosi obowiązek starania się o to zaświadczenie w dość licznych przypadkach – tzw. test rynku pracy nie jest konieczny dla 197 zawodów


  1. zezwolenia na pracę - typy zezwoleń A, B,C,D,E
  2. test rynku pracy
  3. procedura ubiegania się o zezwolenie na pracę, legalizacja pobytu cudzoziemca, obowiązki pracodawców w ramach zatrudniania cudzoziemców na podstawie zezwoleń na pracę),
  4. zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (tzw. zezwolenie jednolite, procedura realizowana przez obcokrajowca ubiegającego się o zezwolenie na pobyt i pracę)
  5. praca bez zezwolenia (przebywający na terytorium RP na podstawie odcisku stempla umieszczonego w paszporcie
  6. studenci, artyści, sportowcy, naukowcy

  zakaz konkurencji

  Zakaz konkurencji

  → Zawieranie umów z pracownikami o zakazie konkurencji w czasie i po ustaniu stosunku pracy

  → ĆWICZENIE 2 - Stempel


  Wypełnianie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP i wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP

  Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce →Ubezpieczenie pracownika transgranicznego

  Ubezpieczenia cudzoziemców
  • zasada jednego ustawodawstwa,
  • zasada równego traktowania,
  • zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania,
  • zasada zachowania praw nabytych,
  • wyjątki od zasady podlegania ubezpieczeniu w kraju wykonywania pracy,
  • pracownicy delegowani,
  • pracownicy transportu międzynarodowego,
  • pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich,
  • działalność prowadzona w kilku państwach jednocześnie,
  • podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce,
  • ubezpieczenia obywateli państw trzecich.

  Wzajemne relacje zatrudnienia pracowniczego i pozapracowniczego

 • Zbieg umowy o pracę z umową zlecenia z dwoma różnymi podmiotami
 • Zbieg umowy o pracę z umową zlecenia z tym samym podmiotem
 • Kilka zleceń
 • Dwa zlecenia jednocześnie – stanowisko ZUS
  • Umowa zlecenie i samozatrudnienie
  • ·

  Obowiązki przy delegowaniu pracowników i cudzoziemców

  Obowiązki Delegowania
  • odróżnienie delegowania od delegacji wyjazdu służbowego,
  • odróżnienie pracowników delegowanych od pracowników migrujących,
  • dokonanie wyboru prawa, któremu podlega stosunek pracy,
  • przestrzeganie warunków zatrudnienia bez względu na stosowane prawo,
  • zmiana w umowie o pracę miejsca wykonywania pracy i innych istotnych warunków umowy o pracę (np.wynagordzenia) porozumieniem lub wypowiedzeniem zmieniającym,
  • warunki delegowania pracowników na terytorium RP,
  • obowiązki przy delegowaniu pracowników do państw UE (osoba do kontaktów, oświadczenia, dokumentacja i tłumaczenia),
  • obowiązki przy delegowaniu pracowników do państw z poza UE,
  • weryfikacja rzeczywistego delegowania,
  • warunki delegowania względem kraju docelowego,
  • możliwość uzyskania dokumentu potwierdzającego podleganie dotychczasowemu ustawodawstwu (zagadnienia problemowe),

  Delegowanie do Polski czy Outsourcing ?

  • jak stosować / co bardziej się opłaca ?
  Delegowanie do Polski vs Outsourcing ? CASE STUDY


  Analiza zagadnień problemowych od katalogu spraw i pouczeń na stronie URZĘDÓW WOJEWÓDZKICH - M U W

  -
  CASE STUDY FAQ → MUW

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące pobytu i zatrudniania cudzoziemców; przedstawienie wymaganych formularzy wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, na pobyt czasowy i pracę (wraz z wymaganymi załącznikami) oraz wniosków o wydanie i przedłużenie zezwolenia na pracę.

  • zaganienia problemowe

  19.00 zakończenie

  • Cel: optymalizacja Zatrudnienia→ Analiza stanów faktycznych
   Forma i rodzaj zatrudnienia- ANALIZA STANÓW FAKTYCZNYCH
   Optymalizacja pod kątem ZUS i US


   optymalizacja: WYSYŁANIE › SKIEROWANIE› DELEGOWANIE CUDZOZIEMCÓW › ZATRUDNIANIE ZA GRANICĄ
   Zatrudnianie cudzoziemców z UE i z poza UE → Zatrudnienie za granicą

  • Ustawa z dnia 10.06.2016r. o delegowaniu pracowników
    W całej UE pracowników delegowanych w ramach świadczenia usług było rocznie 1,9 mln. Z Polski delegowanych jest 430 tys. osób - 22,3 proc. wszystkich w UE. Najwięcej pracowników z Polski pracuje w sektorze budowlanym - 46,7 proc., przemyśle – 16,6 proc., edukacji, ochronie zdrowia i zajęciach socjalnych 13,9 proc. Najczęściej osoby delegowane są do Niemiec (56 proc. wszystkich Polaków), Francji (12 proc.), Holandii i Belgii. Pracownik delegowany to osoba, którą firma z kraju UE wysyła na pewien czas do pracy w innym państwie członkowskim. Pozostaje on pracownikiem firmy wysyłającej i podlega przepisom kraju, w którym przedsiębiorstwo ma siedzibę, ale w kraju wykonywania pracy, przysługuje mu określony zestaw podstawowych praw - płaca minimalna, okres wypoczynku czy urlop.

    Przedstawienie regulacji dotyczących delegowania pracowników do wykonywania pracy poza granicami siedziby pracodawcy, omówienie przepisów ustawy z dnia 10.06.2016r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, w tym podstawowe pojęcia, warunki zatrudniania pracowników delegowanych, obowiązki pracodawcy delegującego pracownika i podmiotu współpracującego z pracodawcą.
   1.04.2017 - Zmiany w delegowaniu do Niemiec
    Problemy przedsiębiorców związane z delegowaniem do Niemiec od 1 kwietnia 2017 -konieczna zmiana dokumentacji i strategii na niemieckim rynku. W kwietniu 2017 roku wchodzą w Niemczech w życie poważne zmiany dla polskich firm delegujących. Delegowanie w sektorach stacjonarnych (spawacze, logistyka, prztwórstwo spożywcze, obiekty przemysłowe, energetyka) nie będzie w wielu przypadkach możliwe bez zmiany dokumentacji. Nowe przepisy przewidują wyższe koszty delegowania dla polskich firm i ich niemieckich kontrahentów. Poważne zmiany skutkujące konieczności zmiany dokumentacji przewidziano też dla branży pracy tymczasowej

   Prezes Zarządu.

  • Optymalne formy zatrudnienia + popyt na cudzoziemców

   » Podsumowanie aktywności przedsiębiorcy w realizacji optymalnych form zatrudnienia ( umowy cywilnoprawne vs pracownicze formy zatrudienia)

   » Jak zatrudniać cudzoziemców z krajów poza UE ( min. Ukraina, Białoruś) Od stycznia 2018 roku zmieniły się zasady zatrudniania cudzoziemców. Na mocy znowelizowanej ustawy z 1.08.2017 - oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom zostały zastąpione przez zezwolenia na pracę sezonową i krótkoterminową.

   .

  • Referencje z ostatniego szkolenia !...

   1. 1. Szkolenie było bardzo interesujące a Pan Sędzia potrafił zainteresować uczestników formą omawianych zagadnień. Proszę nas informować na wypadek podobnych szkoleń w przyszłości. -- Marek Pastwa Ochrona Krajobrazu Przyrodniczego

   2. 2. Dziękujemy za możliwość uczestniczenia w zeszłotygodniowym szkoleniu.Pani Prezes była zachwycona poziomem prowadzonego szkolenia i wiedzą Pana Sędziego. Tym samym chcieli byśmy uczestniczyć w kolejnych organizowanych przez Państwa szkoleniach. Aldona Sobierajska - ROWENA SP ZOO
   3. 3. dzięki za wspaniałe szkolenie. Proszę o informacje o kolejnych, prowadzonych przez Towarzystwo. Agnieszka Dykałowicz AKMA sp.zo.o
   .