Polskie Towarzystwo

Prawa i Gospodarki
Rynkowej


GRATIS książka - Autor; Jacek Matarewicz pod. red. Ireny Ożóg:Przestępstwa karuzelowe i inne oszustwa VAT
<Odpowiedzialność członków zarządu, dyrektorów finansowych, księgowych i podmiotów zbiorowych
za zobowiązania podatkowe oraz za rachunkowość spółek
Przedawnienia i Obrona z powołaniem się na 3-letnie przedawnienie
Cel warsztatu
 • Odpowiedzialność i obrona zarządu
 • 5-letnie przedawnienie
 • 3- letnie przedawnienie

  » Pozyskaj unikatowe KNOW-HOW

  → Odpowiedzialność członków zarządu, dyrektorów finansowych, księgowych i podmiotów zbiorowych za zobowiązania podatkowe oraz za rachunkowość spółek

  22.01.2020

  Dr Irena Ożóg, Dr Jacek Matarewicz Kancelaria Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o.

  Doktor nauk prawnych, adwokat i doradca podatkowy, sędzia sądu dyscyplinarnego w Mazowieckim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Lider Praktyki VAT, Akcyzy i Ceł oraz Praktyki Postępowań Podatkowych w Kancelarii Ożóg Tomczykowski sp. z o.o. Ekspert BCC ds. VAT, akcyzy oraz prawa karnoskarbowego. Członek Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. Brał udział w przygotowywaniu opinii eksperckich dla Sejmu RP w zakresie akcyzy. Autor kilkuset publikacji z zakresu podatków i prawa (w tym m.in. monografii oraz komentarzy do ustawy o VAT, ustawy o podatku akcyzowym oraz dyrektywy 2006/112/WE, a także publikacji Przestępstwa karuzelowe i inne przestępstwa w VAT) oraz wypowiedzi dla prasy. W 2017 r. zajął 2 miejsce w kategorii "Akcyza" w XI edycji Rankingu Firm i Doradców Podatkowych organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną. W 2019 r. zajął 1 miejsce w kategorii "VAT" oraz 3 miejsce w kategorii "Akcyza" w XIII Rankingu Firm i Doradców Podatkowych organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną oraz został wybrany najlepszym ekspertem w zakresie Podatku Akcyzowego w XIII Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego Dziennika Rzeczpospolita.

  Założenie 1przestępstwa skarbowe władz spółek - Jak uniknąć ? Członkowie zarządu spółki z o.o. mogą ponieść odpowiedzialność karną za przestępstwa skarbowe, które popełnią działając w imieniu lub na rzecz reprezentowanych przez nich spółek. Odpowiedzialność ta wynika z przepisu art. 9 § 3 KKS, który to stanowi, że "za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada, jak sprawca, także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną".  Założenie 2 Ograniczenie ryzyka Ograniczeniu ryzyka poniesienia odpowiedzialności karnej służą wprowadzane coraz częściej zarządzanie ryzykiem zgodności, czyli compliance. Zapewnienie zgodności prawnej procedur z obowiązującymi przepisami prawa w istotny sposób pomaga ograniczać ewentualną odpowiedzialność. Często stosowaną metodą jest również wyraźne rozgraniczenie zakresu obowiązków i uprawnień w ramach wewnętrznych regulacji firmy. Podział kompetencji pozwala łatwiej wskazać osobę odpowiedzialną za ewentualne naruszenie. ?

  Założenie 3 Uuniknięcie odpowiedzialności UCHYBIENIA SKARBOWE W przypadku spółek prawa handlowego odpowiedzialność na gruncie K.k.s. ponosi ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi spółki. Z pewnością są to więc członkowie zarządu spółki, ewentualnie prokurent lub pełnomocnik spółki. Najważniejsza reguła K.k.s. stanowi, że odpowiedzialność jest ponoszona jedynie za zachowania umyślne. Natomiast odpowiedzialność za zachowania nieumyślne możliwa jest wyłącznie wtedy, jeżeli kodeks wyraźnie tak stanowi. Czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia. Brak świadomości prawnej nie wyłącza jednak umyślności.
  PROGRAM

  9.30 Początek

    !   

  Organy administracji skarbowej coraz częściej wszczynają tego typu postępowania wobec menedżerów firm ich właścicieli. Stanowi to wyzwanie w wewnętrznym zarządzeniu bezpieczeństwem podmiotów wszystkich podatników funkcjonujących w Polsce i podlegających aktywności kontrolnej fiskusa.

  zakres odpowiedzialności

  1. Odpowiedzialność członków władz za zobowiązania podatkowe oraz za rachunkowość spółki

   ·
  • przesłanki i zakres odpowiedzialności wynikające z ordynacji podatkowej;
  • ·
  • zasady odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe podatników;
  • ·
  • osoby odpowiedzialne za zobowiązania podatkowe w spółkach kapitałowych;
  • ·
  • zabezpieczenie zobowiązań podatkowych na majątku;
  • ·
  • odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe;
  • ·
  • uniknięcie odpowiedzialności poprzez ogłoszenie upadłości.
  zabezpieczenie zobowiązań

  2. Odpowiedzialność karna i karnoskarbowa członków zarządu:

    !   

  W ostatnich latach liczba postępowań z Kodeksu karnego skarbowego (KKS) dynamicznie rośnie. Organy administracji skarbowej coraz częściej wszczynają tego typu postępowania wobec menedżerów firm ich właścicieli. W 2017 r. liczba takich spraw wyniosła ok. 65 tys., a zgodnie z szacunkami ekspertów PwC w 2018 roku wzrosła do 100 tys.

   ·
  • podstawy prawne odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej;
  • ·
  • zasada winy – wina umyślna i nieumyślna;
  • ·
  • karalne formy popełnienia przestępstw i wykroczeń skarbowych;
  • ·
  • FORMA CZYNU ZABRONIONEGO – PRZESTĘPSTWO CZY WYKROCZENIE SKARBOWE?
  • ·
  • CZAS POPEŁNIENIA CZYNU A MOMENT WYROKOWANIA SĄDU


  Odpowiedzialność karnoskarbowa

  Zobowiązania wynikające z decyzji o odpowiedzialności członka zarządu za podatki spółki przedawniają się z upływem trzech lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym decyzja została doręczona). Nie oznacza to jednak, że wystarczy “przeczekać trzy lata” i zakończy się odpowiedzialność zarządu za podatki spółki. Taki optymistyczny dla członka zarządu scenariusz byłby możliwy tylko wtedy, gdyby po doręczeniu decyzji urząd skarbowy zachował się biernie i nie wszczął egzekucji z majątku członka zarządu.

  Odpowiedzialność karna i karnoskarbowa za nieprawidłowości podatkowe;

  Jak długo członek zarządu musi się liczyć z tym, że urząd skarbowy będzie chciał wyegzekwować od niego kwoty wskazane w tej decyzji? Kiedy członek zarządu będzie się mógł powołać na przedawnienie, dzięki czemu odpowiedzialność zarządu za podatki spółki przestanie stanowić ryzyko dla jego prywatnego majątku?

   ·
  • okresy przedawnienia w kodeksie karnoskarbowym;
  • ·
  • skutki skazania członka zarządu dla spółki.
  • Przerwanie 3-letniego terminu przedawnienia
  Przedawnienia

  Surowa odpowiedzialność zarządu za podatki spółki nie trwa wiecznie. Członków zarządu może uratować upływ czasu. W jaki sposób? Urząd skarbowy nie może w ogóle wydać decyzji o odpowiedzialności podatkowej członka zarządu za długi spółki, jeśli od końca roku kalendarzowego, w którym powstała zaległość podatkowa, upłynęło 5 lat (art. 118 § 1 Ordynacji podatkowej)

  3. Odpowiedzialność zarządu za rachunkowość spółki:

   ·
  • osoby odpowiedzialne za rachunkowość spółki;
  • ·
  • zakres obowiązków w zakresie rachunkowości;
  • ·
  • delegacja obowiązków i odpowiedzialności na podwładnych;
  • ·
  • odpowiedzialność za rachunkowość finansową, zarządczą i podatkową;
  • ·
  • obowiązki w zakresie prowadzenia i przechowywania ksiąg rachunkowych;
  • ·
  • zasady sporządzania sprawozdania finansowego;
  rachunkowość spółki

  4. Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych:

  podmioty zbiorowe
   ·
  • przesłanki i warunki odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych;
  • ·
  • rodzaje i zasady wymierzania kary podmiotom zbiorowym;
  • projekt nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych;
  • ·
  • redukcja ryzyka odpowiedzialności karnej.
  prokurent i pełnomocnik

  Odpowiedzialność prokurenta i pełnomocnika


  • ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

  5. Nowe narzędzia karne służące walce z mafiami VATowskimi i uszczelnianiu systemu prawa podatkowego:

  nadużycie prawa podatkowego
   ·
  • owoce zatrutego drzewa jako dowód w postępowaniu karnym i podatkowym;
  • ·
  • konfiskata rozszerzona;
  • ·
  • zarząd przymusowy przedsiębiorstwem;
  • ·
  • STiR;
  • ·
  • klauzule nadużycia prawa podatkowego i przeciwko unikaniu opodatkowania;
  • ·
  • uprawnienia operacyjno-rozpoznawcze (sfera informacyjna) i dochodzeniowo-śledcze (sfera procesowa) KAS;
  • ·
  • represyjność państwa oraz zgodność nowych rozwiązań z Konstytucją i podstawowymi prawami człowieka i obywatela.
  Takatyka w toku kontroli

  TRENDY W KONTROLACH → TAKYTKA W TOKU KOTROLI

  • Istotne zaganienia w toku kontroli - strategia i linia ew. obrony


  18.30 Zakończenie  • Jak uniknąć odpowiedzialności

   Oszustwo czy niedopatrzenie na stanowisku kierowniczym ? → KSIĘGOWA, ZARZĄD, DYR. FINANSOWY ?

   • Kodeks karny przewiduje odpowiedzialność za przestępstwo określone jako „oszustwo na stanowisku kierowniczym”. Wyrażone jest ono w art. 296a kodeksu karnego, którego § 1 stanowi iż: "Kto, pełniąc funkcję kierowniczą w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność gospodarczą lub pozostając z nią w stosunku pracy, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, żąda lub przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, w zamian za nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku mogące wyrządzić tej jednostce szkodę majątkową albo stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji lub niedopuszczalną czynność preferencyjną na rzecz nabywcy lub odbiorcy towaru, usługi lub świadczenia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.". Tej samej karze podlega, kto w ww. wypadkach udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego wyżej podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli zaś sprawca czynu określonego w § 1 art. 296a wyrządza znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
  • Odpowiedzialność karnoskarbowa

   Kodeks karny skarbowy przewiduje odpowiedzialność posiłkową spółki, w sytuacji wyrządzenia przestępstwa bądź wykroczenia skarbowego przez jej zarządcę, pełnomocnika lub osobę działającą w jej imieniu. Zgodnie bowiem z art. 24 Kodeksu karnego skarbowego, za karę grzywny wymierzoną sprawcy przestępstwa skarbowego czyni się w całości albo w części odpowiedzialną posiłkowo osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, jeżeli sprawcą czynu zabronionego jest zastępca tego podmiotu prowadzący jego sprawy jako pełnomocnik, zarządca, pracownik lub działający w jakimkolwiek innym charakterze, a zastępowany podmiot odniósł albo mógł odnieść z popełnionego przestępstwa skarbowego jakąkolwiek korzyść majątkową. Niezależnie od nałożenia odpowiedzialności posiłkowej sąd zobowiązuje podmiot, który uzyskał korzyść majątkową, do jej zwrotu w całości albo w części na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego; nie dotyczy to korzyści majątkowej podlegającej zwrotowi na rzecz innego uprawnionego podmiotu.

  • Rośnie liczba spraw !

    Osobista odpowiedzialność członków zarządów i prezesów spółek za zaległości podatkowe nabrała większego znaczenia. W efekcie więcej nieświadomych menedżerów płaci wysoką cenę po latach - pisze w piątek „Dziennik Gazeta Prawna”.dług „DGP”, od stycznia do końca września 2019 r. sądy zajmowały się odpowiedzialnością byłych członków zarządu aż 270 razy. W całym 2018 r. spraw było mniej, bo przez cały rok zapadły 263 orzeczenia. Tylko we wrześniu bieżącego roku zaś sądy administracyjne – zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji kilkanaście razy przesądziły o konieczności zapłaty zaległego VAT z majątku osobistego byłych członków zarządu - informuje gazeta.

   .

  • Odpowiedzialność zarządu za podatki spółki - kiedy się przedawnia?

   3-letnie przedawnienie
   Obrona z powołaniem się na 3-letnie przedawnienie - Kiedy członek zarządu będzie się mógł powołać na przedawnienie, dzięki czemu odpowiedzialność zarządu za podatki spółki przestanie stanowić ryzyko dla jego prywatnego majątku? Ponadto urząd skarbowy nie może wydać decyzji obciążającej członka zarządu długami spółki, jeśli minęło już 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstała zaległość podatkowa. Tylko jak długo członek zarządu musi się liczyć z tym, że urząd skarbowy będzie chciał wyegzekwować od niego kwoty wskazane w tej decyzji?

   .