Polskie Towarzystwo

Prawa i Gospodarki
RynkowejRekomendacje-KGP
Pliki i formularze
 • Zapraszamy Wykonawców

  Wykonawcy ubiegający się o zamówienie zyskają przewagę - pogłębią umiejętność diagnozowania i wykorzystywania błędów konkurentów. (oferta ,SIWZ, kosztorys + cena)

 • Cel szkolenia

  Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętność diagnozowania i wykorzystywania błędów konkurentów oraz poznają skuteczne metody zdobywania zamówień i wygrywania przetargów.

REFERENCJE szkolenia-Ćwiczenia z wygrywania przetargów i pozyskiwania zamówień + zamówienia < 30 tys EURO oraz e-zamówienia

 • Ćw 1

  Ogłoszenie i Oferta

  Gdzie szukać ogłoszeń o przetargach?

  Cechy i struktura skutecznej oferty przetargowej

  Jakich błędów unikać przy przygotowywaniu wniosków i ofert?

  Jak przeciwdziałać opisowi przedmiotu zamówienia preferującego konkretnego producenta (wykonawcę)?

 • Ćw 2

  Odwołanie

  Wymagania formalne i materialno-prawne odwołania do KIO

  Opozycja przeciwko przystąpieniu innego wykonawcy


  Postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą w praktyce

 • <30 000 euro

  Zawarcie umowy

  WZORCOWY DOKUMENT DLA ZAMÓWIEŃ PONIŻEJ 30 TYS. EURO

 • Cena

  Kryterium niskiej Ceny

  CASUS/demonstracja - Jak kwestionować i podważać oferty konkurentów w zakresie rażąco niskich cen

  Jak wyjaśniać i rozróżniać rażąco niską cenę oferty? - wAGA I ZNACZENIE PEŁNYCH KOSZTÓW OBSŁUGI PROJEKTU

 • e-zamówienia

  Kiedy stosujemy ?

  będą podlegały stosowaniu od dnia 18 kwietnia 2018 r., zaś pozostałe przepisy od dnia 18 października 2018 r.

» Kompleksowy warsztat z tworzenia WYGRYWAJĄCEJ OFERTY PRZETARGOWEJ w tym zamówienia poniżej 30 tys EURO oraz e-zamówienia

17.07.2019

Dr. Robert Siwik - Polsko Niemiecka Izba Przemysłowo Handlowa

mec. Rober Siwik - Doktor Prawa Przewodniczący komisji ds. zamówień publicznych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, POLSKA AKADEMIA NAUK, członek zarządu Polsko-Austriackiego Stowarzyszenia Prawników, Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP).- Obecnie partner zarządzający w kancelarii SIWIK & PARTNERS , specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych i prawa handlowego. , Członek niemieckiej organizacji arbitrażowej German Institution of Arbitration oraz arbiter (m.in. w sporach przy Sądzie Polubownym przy Związku Banków Polskich). Autor ponad 60 publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, handlowego, arbitrażu oraz prawa zamówień publicznych, w tym współautor Komentarza do Kodeksu Spółek Handlowych wydawnictwa C.H. Beck w serii Duże Komentarze Becka, Warszawa 2014.W latach 2012 -2015 członek Zespołu Problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do spraw regulacji świadczenia usług w przyszłym Kodeksie Cywilnym.

Założenie - Cel Główny :Wygrywająca Oferta → OCENA OFERT
Kryteria oceny ofert powinny spełniać następujące warunki: →powiązanie z przedmiotem zamówienia, a nie cechami podmiotowymi wykonawcy; →konkretne i obiektywnie wymierne; → precyzyjnie zdefiniowane; →ogłoszone z wyprzedzeniem; →nie mogą ograniczać konkurencji i wprowadzać nieuzasadnionych preferencji dla określonych grup wykonawców.
A jak to wygląda w praktyce ?Założenie 2 Udzielanie zamówień o wartości poniżej 30 000 euro i Uproszczenie procedur przetargowych ( wyłączenie stosowania prawa zmówień publicznych )
Istota zamówienia sprowadza się do umowy. W praktyce zamówień publicznych do 30 000 euro kwestią wymagającą rozstrzygnięcia przez każdego zamawiającego jest więc wypracowanie określonych metod zawierania umów. Wyłączenie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oznacza, że ustawodawca nie narzuca określonego katalogu trybów, a także nie reguluje szczegółowo czynności zamawiającego.
Po podwyższeniu - do 30 tys. euro - progu pozwalającego na zakupy bez stosowania Prawa zamówień publicznych, gwałtownie wzrosła liczba i wartość transakcji podprogowych. Najwięcej spośród skontrolowanych dotyczyło zakupu usług. Blisko połowę zamówień bez przetargu realizowano pod koniec roku - podaje NIK. .

Założenie 3 - Zasadnicze kierunki projektu nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych, które obecnie są na etapie konsultacji publicznych (planowane wejście w życie nowej ustawy to 01.01.2020 r.). .

9.30 Początek


< 30tys EUR

I Modele udzielania zamówień o wartości poniżej 30 000 euro

→ Udzielanie zamówień publicznych do 30 000 euro wymaga uwzględnienia dwóch reżimów prawnych. Pierwszy z nich to obszar wymogów dotyczących poprawnego zawierania umów, drugi obejmuje reguły właściwego wydatkowania środków publicznych. Wyłączenie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oznacza, że ustawodawca nie narzuca określonego katalogu trybów, a także nie reguluje szczegółowo czynności zamawiającego. (


 1. Wartość zamówienia
  • należyta staranność w szacowaniu wartości
  • wartość zamówienia a plan finansowy
  • dokumentowanie szacowania wartości
 2. Przedmiot zamówienia
  • potrzeby zamawiającego a przedmiot zamówienia
  • zakaz łączenia zamówień
  • zakaz dzielenia zamówieni a zakaz zaniżania wartości -Zasady opisu przedmiotu zamówienia
 3. zawarcie umowy przez złożenie oferty i jej przyjęcie (model ofertowy),
 4. zawarcie umowy w drodze negocjacji (model negocjacyjny),
 5. zawarcie umowy w drodze przetargu (model przetargowy).
  • Kryteria oceny ofert
  • Powody unieważnienia przetargu
 6. → WZORCOWY DOKUMENT DLA ZAMÓWIEŃ PONIŻEJ 30 TYS. EURO

→ Zadanie 1- Zamówienie poniżej 30 tys.EUR


→ Aby odróżnić przetarg od modelu ofertowego i negocjacji, należy więc zwrócić uwagę na funkcję tych dwóch sposobów zawierania umów. Istota przetargu sprowadza się do zaaranżowania sytuacji "targu", czyli rywalizacji pomiędzy oferentami. W praktyce z przetargiem będziemy więc mieli do czynienia tylko wówczas, gdy potencjalni wykonawcy będą świadomi możliwości współuczestnictwa z innymi wykonawcami w procedurze zawarcia umowy. Świadomość współuczestnictwa będzie istnieć, jeśli zamawiający poinformuje w zaproszeniu lub ogłoszeniu, iż procedura zawarcia umowy ma formę przetargu. Kwestią wtórną jest to, jaka będzie faktyczna liczba uczestników postępowania.Złożoność relacji, jakie występują w przetargu, wymaga odpowiedniego sformalizowania jego przebiegu. Stąd reguły dotyczące przetargu obejmują kwestie jego upublicznienia, trybu składania i oceny ofert, wyboru kontrahenta czy nawet nieważności umowy zawartej w przetargu.

II.PZP - Ogłoszenie o zamówieniu - jak wykonawca powinien rozumieć ogłoszenie o zamówieniu + zamierzenie projektu Nowej Ustawy PZP 01.2020 ?

Skuteczne Ogłoszenie
  .
 1. Analiza przykładowego ogłoszenia
 2. Gdzie szukać informacji o przetargach i zamówieniach ?
 3. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
 4. Zasady wypełniania JEDZ
 5. Najczęstsze błędy wykonawców i zamawiających
 6. → Zasadnicze kierunki projektu NOWEJ USTAWY– Prawo zamówień publicznych - WEjśCIE W ZYCIE 2020 r
Projekt nowej Ustawy

III. Przygotowanie do postępowania– na co zwracać uwagę przygotowując ofertę


Przygotowanie oferty
 • Określenie warunków udziału w postępowaniu w zakresie przedmiotu zamówienia.
 • Wymogi dotyczące opisania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem przepisów dotyczących norm i oznakowania;
 • Weryfikacja spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
 • Obowiązki dokumentacyjne wykonawców (m.in. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia)

 • Wykorzystanie e Certis pod kątem zorientowania się, jakich dokumentów i zaświadczeń potrzebują wykonwacy by móc złożyć ofertę przetargową w dowolnym kraju w Europie
 • Kryteria selekcji wykonawców
 • Nowe zasady posługiwania się potencjałem podmiotów trzecich oraz tworzenia konsorcjów
 • Zmiany w kryteriach oceny ofert, w tym pozacenowe kryteria oceny ofert – koniec dyktatu ceny?
 1. Nowe zasady wykluczania wykonawców

 2. przesłanki fakultatywne
 3. przesłanki obligatoryjne
 4. Utajnienie / odtajnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w praktyce

Weryfikacja ofert konkurentów


Weryfikacja ofert
 1. Weryfikacja ofert konkurentów – Kiedy i jak kwestionować oferty konkurentów?
 2. Praktyczne aspekty wyjaśniania treści SIWZ oraz zabezpieczania SIWZ
 3. uprawnienia wykonawców
 4. obowiązki zamawiających
 5. terminy
 6. zmiana SIWZ
 7. Kosztorys ofertowy Składając ofertę w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za niżej wymienione ceny…..
 8. zasady tworzenia oraz plan kosztorysu ofertowego - Kryterium kosztu
 9. Oferta, która najlepiej spełnia kryteria inne niż cena lub koszt, gdy cena lub koszt jest stała.

14.00 lunch

IV. Opis przedmiotu zamówienia preferujący konkretnego wykonawcę


 • opisanie przedmiotu zamówienia preferującego kontentego producenta (wykonawcę)
 • przykłady naruszeń ustawy oraz przegląd aktualnego orzecznictwa KIO i sądów okręgowych;
 • Jak przeciwdziałać opisowi przedmiotu zamówienia preferującego konkretnego wykonawcę/producenta ?
 • Rozumienie sformułowania „lub równoważny” w praktyce.
 • Wezwanie zamawiającego do wyjaśnienia / uzupełnienia oferty – jak reagować?V. Granice dopuszczalnej korekty ofert

 • 1. Oczywiste omyłki pisarki, rachunkowe oraz inne, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – kiedy są dopuszczalne?
 • 2. Lepsze wykorzystanie trybów negocjacyjnych (szczególnie trybu negocjacji z ogłoszeniem).

VI. Rażąco niska cena - Zmiany w kryteriach oceny ofert, w tym pozacenowe kryteria oceny ofert (sposób ich konstruowania, metodologii, koszty cyklu życia produktu) - przykłady

Niska Cena
 • Jak wyjaśniać i rozróżniać rażąco niską cenę oferty?
 • Jakie dowody przedstawiać?
 • Kiedy kwestionować oferty konkurentów w zakresie rażąco niskich cen?
 • Zasady budowy kryteriów oceny ofert w celu zapewnienia wyboru oferty najkorzystniejszej i najefektywniejszej - nowe obowiązki zamawiającego w zakresie budowy kryteriów pozacenowych.
 • W jakich przypadkach dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie kryterium najniższej ceny.

→ Zadanie 2 - :Tworzenie i prezentacja wygrywającej oferty.


VII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ- ODWOŁANIE i UMOWA

Skuteczne Odwołanie

→ SKUTECZNE ODWOŁANIE

 • Odwołanie do KIO poniżej progów unijnych (rozszerzenie katalogu czynności podlegających zaskarżeniu do KIO)
 • Nowe zasady obliczania terminów na wniesienie odwołania
 • Częściowe uwzględnienie zarzutów odwołania przez zamawiającego w postępowaniu odwoławczym

→ Zadanie 3- - Skuteczne odwołanie

→ UMOWA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

 • Nowe zasady wprowadzania zmian do umowy w sprawie zamówienia publicznego
 • Odstąpienie od umowy - rozwiązanie umowy o zamówienie publiczne
 • Zamówienia dodatkowe

VIII. ŚRODKI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH ( e-zamówienia Od października 2018 r)

E-ZAMÓWIENIA

 1. Kiedy stosować ?
 2. wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 3. sposób sporządzania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz sposób i tryb ich przekazywania, udostępniania i usuwania.
 4. Platformy przetargowe w e-zamówieniach do 30.000 EUR - Korzyści dla zamawiających oraz wykonawców

→ Zadanie 4 - zamówienie w trybie elektronicznym


Platformy przetargowe będące jednocześnie platformami e-usług, o których mowa jest w projekcie E-zamówienia, stanowią przede wszystkim narzędzie wspierające pozyskiwanie ofert handlowych oraz zarządzanie procesem realizacji zamówień.
Nowoczesne platformy przetargowe stwarzają także możliwości prowadzenia postępowań poniżej 30.000 EUR. Narzędzia tego typu są już znane wykonawcom od kilku lat, a ich wykorzystanie w Polsce popularyzuje się z roku na rok. Korzyści z wykorzystania platform zakupowych są różne dla zamawiających oraz wykonawców.


Platformy Przetargowe

19.00 Zakończenie całych warsztatów / dyplomy
 • Cel: Wygranie Przetargu
  Skuteczne ogłoszenie, kwalifikacja wykonawców, spełnienie kryterium
  Wygrywająca oferta + wygrywająca cena


  Zawarcie i wykonanie umowy - pozyskanie zamówienia
  Skuteczne odwołanie, wykorzystanie słabych stron konkurencji - środki ochrony prawnej

 • ĆWICZENIA i PREZENTACJE
  treść SIWZ + zabezpieczenie, kosztorys, spełnienie kryterium
  Skuteczna oferta i krytrerium cenowe


  Wygranie przetargu, Pozyskanie zamówienia
  Skuteczne odwołanie, wykorzystanie słabych stron konkurencji

 • Unikatowe KNOW-HOW

  Wygrywająca oferta, kwalifikacja wykonawców, spełnienie kryterium
  Skuteczne odwołanie, wykorzystanie słabych stron konkurencji - środki ochrony prawnej


  Mecenas Robert Siwik.


 • Ambasada Austrii, KGP...


  W szkoleniu z Wygrywania przetargów z mec Siwikiem w dniu 17.06.2015 wzięła udział ambasada Austri. Szkolenie godne polecenia

  Szkolenie z Zamówień publicznych i robót budowlanych z mec Siwikiem w dniach 7-8.11.2016 dla Komendy Glównej Policji w Warszawie W szkoleniu uczestniczyło w sumie 70 osób

  • Bogdana Jakubowska – Dyrektor Biura Organizacyjno-Prawnego Leszek Ceran – Dyrektor Biura Ofertowania i Koordynacji Zakupów Bilfinger Infrastructure SA „Rekomendujemy mec. Roberta Siwika jako eksperta z zakresu zamówień publicznych” 16.09.2014 r.
  • Katarzyna Żanecka-Trojan – Dyrektor Sprzedaży POLMED SA „Rekomendujemy mec. Roberta Siwika jako eksperta w dziedzinie zamówień publicznych” 06.11.2014 r.
  • Janusz Ferdynus – Członek Zarządu EvoBus Polska (Daimler/ Mercedes-Benz) Tomasz Talarek – Prokurent EvoBus Polska (Daimler/ Mercedes-Benz) „Mecenas Robert Siwik wykazał się bardzo dużym poziomem profesjonalizmu oraz posiada wysokie kwalifikacje i szeroką wiedzę z zakresu Prawa zamówień publicznych”. 11.09.2014 r.

  .