Polskie Towarzystwo

Prawa i Gospodarki
RynkowejRekomendacje-KGP
Nowa publikacja książkowa dra Roberta Siwika z zakresu zamówień publicznych
Pliki i formularze
 • Zapraszamy Wykonawców

  Wykonawcy ubiegający się o zamówienie zyskają przewagę - pogłębią umiejętność diagnozowania i wykorzystywania błędów konkurentów. (oferta ,SIWZ, kosztorys + cena)

 • Cel szkolenia

  Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętność diagnozowania i wykorzystywania błędów konkurentów oraz poznają skuteczne metody zdobywania zamówień i wygrywania przetargów.

REFERENCJE szkolenia-Ćwiczenia z wygrywania przetargów i pozyskiwania zamówień + zamówienia poniżej 30 tys EURO oraz e-zamówienia - Regulacje projektu nowej ustawy Prawo zamówień publicznych z perspektywy przedsiębiorców

 • Ćw 1

  Ogłoszenie i Oferta

  Gdzie szukać ogłoszeń o przetargach?

  Cechy i struktura skutecznej oferty przetargowej

  Jakich błędów unikać przy przygotowywaniu wniosków i ofert?

  Jak przeciwdziałać opisowi przedmiotu zamówienia preferującego konkretnego producenta (wykonawcę)?

 • Ćw 2

  Odwołanie

  Wymagania formalne i materialno-prawne odwołania do KIO

  Opozycja przeciwko przystąpieniu innego wykonawcy


  Postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą w praktyce

 • Nowa Książka

  PAŻDZIERNIK 2019 - Ukazuje się nowa książka dr Roberta Siwika z Zamówień Publicznych

 • Cena

  Kryterium niskiej Ceny

  CASUS/demonstracja - Jak kwestionować i podważać oferty konkurentów w zakresie rażąco niskich cen

  Jak wyjaśniać i rozróżniać rażąco niską cenę oferty? - wAGA I ZNACZENIE PEŁNYCH KOSZTÓW OBSŁUGI PROJEKTU

 • e-zamówienia

  Kiedy stosujemy ?

  od dnia 18 kwietnia 2018 r., - pozostałe przepisy od dnia 18 października 2018 r.

» Regulacje nowej ustawy Prawo zamówień publicznych ważne z perspektywy przedsiębiorców ubiegających się o publiczne kontrakty.


7.11.2019

Dr Robert Siwik - Polsko Niemiecka Izba Przemysłowo Handlowa ,PAN

na zdj. dr Robert Siwik i Hubert Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Mec. Robert Siwik - Doktor Prawa. Przewodniczący komisji ds. zamówień publicznych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, POLSKA AKADEMIA NAUK,Biegły sądowy z zakresu zamówień publicznych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, Olsztynie, Katowicach, Gdańsku, Wrocławiu, Białymstoku, Rzeszowie, Bydgoszczy, Krakowie, Poznaniu oraz Łodzi; Członek zarządu Polsko-Austriackiego Stowarzyszenia Prawników, Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP).- Obecnie partner zarządzający w kancelarii SIWIK & PARTNERS , specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych i prawa handlowego. , Członek niemieckiej organizacji arbitrażowej German Institution of Arbitration oraz arbiter (m.in. w sporach przy Sądzie Polubownym przy Związku Banków Polskich). Autor ponad 60 publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, handlowego, arbitrażu oraz prawa zamówień publicznych, w tym współautor Komentarza do Kodeksu Spółek Handlowych wydawnictwa C.H. Beck w serii Duże Komentarze Becka, Warszawa 2014.W latach 2012 -2015 członek Zespołu Problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do spraw regulacji świadczenia usług w przyszłym Kodeksie Cywilnym. -

Założenie - Cel Główny :Wygrywająca Oferta → OCENA OFERT - Ułatwienia i Utrudnienia w projekcie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych ważne z perspektywy przedsiębiorców ubiegających się o publiczne kontrakty

W ramach zamówień publicznych towary, usługi i roboty budowlane zamawia rocznie 34 tys. podmiotów. W 2018 r. wartość zamówień wyniosła 202 mld zł (i stanowi 9,55% PKB) i była większa nić rok wcześniej. Przybliżona wartość rynku zamówień publicznych, uwzględniająca również zamówienia udzielane poza ustawą, wyniosła w 2017 r. 234,6 mld zł (174,3 mld zł w 2016 r.).
A jak to wygląda w praktyce ?Założenie 2 Udzielanie zamówień o wartości poniżej 30 000 euro i Uproszczenie procedur przetargowych ( wyłączenie stosowania prawa zmówień publicznych )
Istota zamówienia sprowadza się do umowy. W praktyce zamówień publicznych do 30 000 euro kwestią wymagającą rozstrzygnięcia przez każdego zamawiającego jest więc wypracowanie określonych metod zawierania umów. Wyłączenie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oznacza, że ustawodawca nie narzuca określonego katalogu trybów, a także nie reguluje szczegółowo czynności zamawiającego.
Nowa Ustawa przewiduje nowy tryb przetargów w odniesieniu do zamówień nieobjętych prawem unijnym – w przypadku robót budowlanych kontrakty o wartości nawet do 23 mln złotych będą organizowane w prostszej procedurze, łatwiejszej do stosowania zarówno dla zamawiających jak i firm startujących w przetargach. Wprowadzamy też do zamówień najlepsze praktyki zakupowe z rynku prywatnych firm – dokonywanie wnikliwych analiz przed organizacją przetargów i ocenę błędów po wykonaniu zamówienia - tak aby przetargi stały się prostsze i bardziej atrakcyjne dla firm .

Założenie 3 - 14.10.2019 Prezydent podpisał nową ustawę Prawo zamówień publicznych .

9.30 PoczątekRegulacje nowej ustawy Prawo zamówień publicznych →JAKIE UŁATWIENIA-JAKIE UTRUDNIENIA ?


→14.10.2019 Prezydent podpisał ustawę Prawo zamówień publicznych. Ustawa przewiduje nowy tryb przetargów w odniesieniu do zamówień nieobjętych prawem unijnym – w przypadku robót budowlanych kontrakty o wartości nawet do 23 mln złotych będą organizowane w prostszej procedurze, łatwiejszej do stosowania zarówno dla zamawiających jak i firm startujących w przetargach. Wprowadzamy też do zamówień najlepsze praktyki zakupowe z rynku prywatnych firm – dokonywanie wnikliwych analiz przed organizacją przetargów i ocenę błędów po wykonaniu zamówienia - tak aby przetargi stały się prostsze i bardziej atrakcyjne dla większego grona firm


Nowa Ustawa PZPUłatwienia vs Utrudnienia

  .
 1. Wybór wykonawcy a dalsze etapy zamówienia
 2. Zasada efektywności zamówień publicznych. Obowiązkowe, częściowe płatności i zaliczki w dłuższych umowach oraz wzmocnienie podziału zamówień na części.
 3. Zwiększenie roli dialogu z wykonawcą już na etapie przygotowania postępowania
 4. koncentracja ogłoszeń o zamówieniach
 5. zasady współdziałania przy realizacji zamówienia ma z kolei pozwolić na wzrosty liczby podmiotów startujących do przetargach.
 6. katalog klauzul niedozwolonych (abuzywnych)
 7. wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia.
 8. zamawiający będzie zobowiązany do dokonania ewaluacji realizacji umowy
 9. Wydłużony termin na wniesienie skargi.
 10. osobnego sądu ds. zamówień publicznych
 11. wprowadzenie mechanizmu pozwalającego na ugodowe załatwiania największych sporów między wykonawcą a zamawiającym jeszcze na etapie wykonywania umowy
 12. Jakie Ułatwienia a jakie utrudnienia ?
\
< 30tys EUR

I Modele udzielania zamówień o wartości poniżej 30 000 euro

→Jednym z kluczowych rozwiązań nowego PzP ma stać się wprowadzenie procedury uproszczonej poniżej tzw. progów unijnych oraz uproszczeń w innych trybach i konkursach → Udzielanie zamówień publicznych do 30 000 euro wymaga uwzględnienia dwóch reżimów prawnych. Pierwszy z nich to obszar wymogów dotyczących poprawnego zawierania umów, drugi obejmuje reguły właściwego wydatkowania środków publicznych. Wyłączenie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oznacza, że ustawodawca nie narzuca określonego katalogu trybów, a także nie reguluje szczegółowo czynności zamawiającego. (


 1. Wartość zamówienia
  • należyta staranność w szacowaniu wartości
  • wartość zamówienia a plan finansowy
  • dokumentowanie szacowania wartości
 2. Przedmiot zamówienia
  • potrzeby zamawiającego a przedmiot zamówienia
  • zakaz łączenia zamówień
  • zakaz dzielenia zamówieni a zakaz zaniżania wartości -Zasady opisu przedmiotu zamówienia
 3. zawarcie umowy przez złożenie oferty i jej przyjęcie (model ofertowy),
 4. zawarcie umowy w drodze negocjacji (model negocjacyjny),
 5. zawarcie umowy w drodze przetargu (model przetargowy).
  • Kryteria oceny ofert
  • Powody unieważnienia przetargu
 6. Jak odróżnić przetarg od modelu ofertowego i negocjacji ?
 7. → WZORCOWY DOKUMENT DLA ZAMÓWIEŃ PONIŻEJ 30 TYS. EURO

→ Zadanie 1- Zamówienie poniżej 30 tys.EUR

II. ŚRODKI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH ( e-zamówienia Od października 2018 r)

E-ZAMÓWIENIA

 1. Kiedy stosować ?
 2. wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 3. sposób sporządzania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz sposób i tryb ich przekazywania, udostępniania i usuwania.
 4. Platformy przetargowe w e-zamówieniach do 30.000 EUR - Korzyści dla zamawiających oraz wykonawców

→ Zadanie 2 - zamówienie w trybie elektronicznym


Platformy przetargowe będące jednocześnie platformami e-usług, o których mowa jest w projekcie E-zamówienia, stanowią przede wszystkim narzędzie wspierające pozyskiwanie ofert handlowych oraz zarządzanie procesem realizacji zamówień.
Nowoczesne platformy przetargowe stwarzają także możliwości prowadzenia postępowań poniżej 30.000 EUR. Narzędzia tego typu są już znane wykonawcom od kilku lat, a ich wykorzystanie w Polsce popularyzuje się z roku na rok. Korzyści z wykorzystania platform zakupowych są różne dla zamawiających oraz wykonawców.


Platformy Przetargowe

III.PZP - Ogłoszenie o zamówieniu - jak wykonawca powinien rozumieć ogłoszenie o zamówieniu →
Skuteczne Ogłoszenie
  .
 1. Analiza przykładowego ogłoszenia
 2. Gdzie szukać informacji o przetargach i zamówieniach ?
 3. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
 4. Zasady wypełniania JEDZ
 5. Najczęstsze błędy wykonawców i zamawiających
Wygrywająca OfertaIV. oferta - Przygotowanie do postępowania →


Przygotowanie oferty
 • Określenie warunków udziału w postępowaniu w zakresie przedmiotu zamówienia.
 • Wymogi dotyczące opisania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem przepisów dotyczących norm i oznakowania;
 • Weryfikacja spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
 • Obowiązki dokumentacyjne wykonawców (m.in. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia)

 • Wykorzystanie e Certis pod kątem zorientowania się, jakich dokumentów i zaświadczeń potrzebują wykonwacy by móc złożyć ofertę przetargową w dowolnym kraju w Europie
 • Kryteria selekcji wykonawców
 • Nowe zasady posługiwania się potencjałem podmiotów trzecich oraz tworzenia konsorcjów
 • Zmiany w kryteriach oceny ofert, w tym pozacenowe kryteria oceny ofert – koniec dyktatu ceny?
 1. Nowe zasady wykluczania wykonawców

 2. przesłanki fakultatywne
 3. przesłanki obligatoryjne
 4. Utajnienie / odtajnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w praktyce

Weryfikacja ofert konkurentów


Weryfikacja ofert
 1. Weryfikacja ofert konkurentów – Kiedy i jak kwestionować oferty konkurentów?
 2. Praktyczne aspekty wyjaśniania treści SIWZ oraz zabezpieczania SIWZ
 3. uprawnienia wykonawców
 4. obowiązki zamawiających
 5. terminy
 6. zmiana SIWZ
 7. Kosztorys ofertowy Składając ofertę w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za niżej wymienione ceny…..
 8. zasady tworzenia oraz plan kosztorysu ofertowego - Kryterium kosztu
 9. Oferta, która najlepiej spełnia kryteria inne niż cena lub koszt, gdy cena lub koszt jest stała.

14.00 lunch

V. Opis przedmiotu zamówienia preferujący konkretnego wykonawcę


 • opisanie przedmiotu zamówienia preferującego kontentego producenta (wykonawcę)
 • przykłady naruszeń ustawy oraz przegląd aktualnego orzecznictwa KIO i sądów okręgowych;
 • Jak przeciwdziałać opisowi przedmiotu zamówienia preferującego konkretnego wykonawcę/producenta ?
 • Rozumienie sformułowania „lub równoważny” w praktyce.
 • Wezwanie zamawiającego do wyjaśnienia / uzupełnienia oferty – jak reagować?VI. Granice dopuszczalnej korekty ofert

 • 1. Oczywiste omyłki pisarki, rachunkowe oraz inne, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – kiedy są dopuszczalne?
 • 2. Lepsze wykorzystanie trybów negocjacyjnych (szczególnie trybu negocjacji z ogłoszeniem).

VII. Rażąco niska cena - Zmiany w kryteriach oceny ofert, w tym pozacenowe kryteria oceny ofert (sposób ich konstruowania, metodologii, koszty cyklu życia produktu) - przykłady

Niska Cena
 • Jak wyjaśniać i rozróżniać rażąco niską cenę oferty?
 • Jakie dowody przedstawiać?
 • Kiedy kwestionować oferty konkurentów w zakresie rażąco niskich cen?
 • Zasady budowy kryteriów oceny ofert w celu zapewnienia wyboru oferty najkorzystniejszej i najefektywniejszej - nowe obowiązki zamawiającego w zakresie budowy kryteriów pozacenowych.
 • W jakich przypadkach dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie kryterium najniższej ceny.

→ Zadanie 3 - :Tworzenie i prezentacja wygrywającej oferty.


VIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ- ODWOŁANIE i UMOWA

Skuteczne Odwołanie

→ SKUTECZNE ODWOŁANIE

 • Odwołanie do KIO poniżej progów unijnych (rozszerzenie katalogu czynności podlegających zaskarżeniu do KIO)
 • Nowe zasady obliczania terminów na wniesienie odwołania
 • Częściowe uwzględnienie zarzutów odwołania przez zamawiającego w postępowaniu odwoławczym

→ Zadanie 4- - Skuteczne odwołanie

→ UMOWA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

 • Nowe zasady wprowadzania zmian do umowy w sprawie zamówienia publicznego
 • Odstąpienie od umowy - rozwiązanie umowy o zamówienie publiczne
 • Zamówienia dodatkowe

19.00 Zakończenie całych warsztatów / dyplomy
 • Cel: Wygranie Przetargu
  Skuteczne ogłoszenie, kwalifikacja wykonawców, spełnienie kryterium
  Wygrywająca oferta + wygrywająca cena


  Zawarcie i wykonanie umowy - pozyskanie zamówienia
  Skuteczne odwołanie, wykorzystanie słabych stron konkurencji - środki ochrony prawnej

 • ĆWICZENIA i PREZENTACJE
  treść SIWZ + zabezpieczenie, kosztorys, spełnienie kryterium
  Skuteczna oferta i krytrerium cenowe


  Wygranie przetargu, Pozyskanie zamówienia
  Skuteczne odwołanie, wykorzystanie słabych stron konkurencji

 • Unikatowe KNOW-HOW

  Wygrywająca oferta, kwalifikacja wykonawców, spełnienie kryterium
  Skuteczne odwołanie, wykorzystanie słabych stron konkurencji - środki ochrony prawnej


  Mecenas Robert Siwik.


 • Ambasada Austrii, KGP...


  W szkoleniu z Wygrywania przetargów z mec Siwikiem w dniu 17.06.2015 wzięła udział ambasada Austri. Szkolenie godne polecenia

  Szkolenie z Zamówień publicznych i robót budowlanych z mec Siwikiem w dniach 7-8.11.2016 dla Komendy Glównej Policji w Warszawie W szkoleniu uczestniczyło w sumie 70 osób

  • Bogdana Jakubowska – Dyrektor Biura Organizacyjno-Prawnego Leszek Ceran – Dyrektor Biura Ofertowania i Koordynacji Zakupów Bilfinger Infrastructure SA „Rekomendujemy mec. Roberta Siwika jako eksperta z zakresu zamówień publicznych” 16.09.2014 r.
  • Katarzyna Żanecka-Trojan – Dyrektor Sprzedaży POLMED SA „Rekomendujemy mec. Roberta Siwika jako eksperta w dziedzinie zamówień publicznych” 06.11.2014 r.
  • Janusz Ferdynus – Członek Zarządu EvoBus Polska (Daimler/ Mercedes-Benz) Tomasz Talarek – Prokurent EvoBus Polska (Daimler/ Mercedes-Benz) „Mecenas Robert Siwik wykazał się bardzo dużym poziomem profesjonalizmu oraz posiada wysokie kwalifikacje i szeroką wiedzę z zakresu Prawa zamówień publicznych”. 11.09.2014 r.

  .