Polskie Towarzystwo

Prawa i Gospodarki
Rynkowej

image

Mec. Agnieszka Chwiałkowska


Partner - Wierciński Kwieciński BaehrUNIKATOWE KNOW HOW


Priorytety i strategie w WYGRYWANIU PRZETARGÓW - WAŻNE w dobie kryzysu !

Pliki i formularze
 • Zapraszamy Wykonawców

  Wykonawcy ubiegający się o zamówienie zyskają przewagę - pogłębią umiejętność diagnozowania i wykorzystywania błędów konkurentów. (oferta ,SIWZ, kosztorys + cena)

 • Cel szkolenia

  Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętność diagnozowania i wykorzystywania błędów konkurentów oraz poznają skuteczne metody zdobywania zamówień i wygrywania przetargów.


Wygrywanie przetargów i POZYSKIWANIE ZAMÓWIEŃ w dobie KRYZYSU → NOWA USTAWA Prawo zamówień publicznych

 • Oferta

  Ogłoszenie i Oferta

  Cechy i struktura skutecznej oferty przetargowej

  Jakich błędów unikać przy przygotowywaniu wniosków i ofert?

  Jak przeciwdziałać opisowi przedmiotu zamówienia preferującego konkretnego producenta (wykonawcę)?

 • Odwołanie

  Odwołanie

  Wymagania formalne i materialno-prawne odwołania

  Opozycja przeciwko przystąpieniu innego wykonawcy


  Postępowanie przed Sądem Okręgowym

 • Cena

  Kryterium niskiej Ceny

  Jak kwestionować i podważać oferty konkurentów w zakresie rażąco niskich cen

  Jak wyjaśniać i rozróżniać rażąco niską cenę oferty? - WAGA I ZNACZENIE PEŁNYCH KOSZTÓW OBSŁUGI PROJEKTU

 • e-zamówienia

  Procedura krajowa i unijna


21.04.2021

Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr - To jeden z najbardziej doświadczonych zespołów specjalizujących się w Zamówieniach Publicznych i przetargach

Agnieszka Chwiałkowska Radca prawny i partner w kancelarii WKB z kilkunastoletnim doświadczeniem w doradztwie z zakresu prawa zamówień publicznych, docenianym w prestiżowych rankingach (np. Chambers Europe). Doradzała m.in. przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych i energetycznych o strategicznym znaczeniu z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, funduszach unijnych oraz PPP, obsługując m in podmioty z branży energetycznej, transportowej oraz komunalnej. Członek Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych.

Dr Jarosław Kola prawnik w kancelarii WKB. Uzyskał stopień naukowy doktora na podstawie rozprawy „Interes zamawiającego w polskim prawie zamówień publicznych”, obronionej na WPiA UAM. Badania naukowe prowadził w wiodących zagranicznych ośrodkach naukowych w Paryżu, Oxfordzie, Nottingham, Cape Town oraz w Heidelbergu. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych i elektromobilności. Członek Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych.

Cel Główny:Wygrywająca Oferta → OCENA OFERT - Ułatwienia i Utrudnienia w projekcie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych ważne z perspektywy przedsiębiorców ubiegających się o publiczne kontrakty - Jak przygotować się do nadchodzących zmian?

Założenie 2 Udzielanie zamówień o wartości poniżej 30 000 euro i Uproszczenie procedur przetargowych ( wyłączenie stosowania prawa zmówień publicznych )
Istota zamówienia sprowadza się do umowy. W praktyce zamówień publicznych do 30 000 euro kwestią wymagającą rozstrzygnięcia przez każdego zamawiającego jest więc wypracowanie określonych metod zawierania umów. Wyłączenie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oznacza, że ustawodawca nie narzuca określonego katalogu trybów, a także nie reguluje szczegółowo czynności zamawiającego. .

Założenie 3 PROCEDURA KRAJOWA vs UNIJNA

 • nowe warunki zamówień na tle nowych wymagań prawnych,
 • weryfikacja zdolności wykonawcy do należytej realizacji zamówienia publicznego,
 • kształtowanie kryteriów oceny ofert przetargowych,

9.00 PoczątekNowe Prawo zamówień publicznych- Wygrywanie przetargów po zmianach z punktu widzenia wykonawców


MODUŁ I: Wprowadzenie do zamówień wg Nowego PZP

Zamówienia publiczne na nowo
  .
 1. „Harmonogram wejścia w życie”, wpływ Nowego PZP na zawarte umowy i postępowania wszczęte przed 2021 r.
 2. Systematyka ustawy i nowe definicje legalne

MODUŁ II: Udzielenie zamówienia wg procedury krajowej oraz unijnej


Procedura krajowa vs unijna
 1. Reżim krajowy vs unijny – zasadnicze różnice
 2. Wszczęcie i prowadzenie postępowania na przykładzie przetargu nieograniczonego
 3. Nowe zasady zmiany i wyjaśniania treści SWZ
 4. Składanie i otwarcie ofert
 5. Termin związania ofertą
 6. Zakończenia postępowania
  • wybór oferty
  • unieważnienie postępowania

MODUŁ III: Procedura udzielania zamówień poniżej progów unijnych→ Zadanie - Zamówienie poniżej progów


Podprogowe

 1. Nowe tryby udzielania zamówień klasycznych o wartości poniżej progów unijnych
 2. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania poniżej progów unijnych – obowiązki informacyjne zamawiającego
 3. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców
 4. Wybór najkorzystniejszej oferty

MODUŁ IV: Weryfikacja wykonawców i ich ofert po nowemu

Wygrywająca Oferta
 1. Procedura standardowa vs uprzednia ocena ofert
 2. Przesłanki wykluczenia z postępowania
 3. Procedura self-cleaning według Nowego PZP
 4. Warunki udziału w postępowaniu
 5. Podstawy odrzucenia oferty
 6. Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe
 7. Nowe zasady wnoszenia i zwrotu wadium

MODUŁ V: E-zamówienia

→ Zadanie - E-ZAMÓWIENIA

 1. Środki komunikacji elektronicznej według Nowego PZP (nowe zasady, obowiązki informacyjne zamawiającego, wymogi techniczne, wymogi co do formy, wyjątki)
 2. Elektronizacja zamówień a postępowanie odwoławcze
 3. Inne zagadnienia związane z elektronizacją (szyfrowanie plików, konwersja plików, złożenie oświadczenia woli, walidacja podpisu

MODUŁ VI: Środki ochrony prawnej od 2021 roku → Odwołania i skargi po nowemu

Środki ochrony
 1. Wymagania formalne i materialno-prawne odwołania od 2021
 2. Terminy
 3. Skargi po nowemu
 4. Skargę na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej wnosi się do nowo utworzonego Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych w ciągu 14 dni od doręczenia orzeczenia, za pośrednictwem prezesa Izby. Od 1 stycznia XXIII wydział gospodarczo-odwoławczy stał się jednocześnie sądem zamówień publicznych – informuje prezes Sądu Okręgowego w Warszawie.
 5. Odwołania po nowemu
 6. Od 1 stycznia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, jako jedyny w Polsce, przejął wszystkie odwołania w zamówieniach publicznych. To, według wstępnych szacunków, od 800 do 1000 spraw.
 7. Pozasądowe rozwiązywanie sporów
Umowy i zabezpieczenie

MODUŁ VII: Umowy wg Nowego PZP -Rozwiązywanie problemów

 1. Klauzule abuzywne oraz postanowienia obowiązkowe - przykłady
 2. Obowiązkowe płatności częściowe,
 3. zaliczki,
 4. waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy
 5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ?
 6. Raport z realizacji zamówienia15.45 Zakończenie całych warsztatów
 • Cel: Wygranie Przetargu
  Skuteczne ogłoszenie, kwalifikacja wykonawców, spełnienie kryterium
  Wygrywająca oferta + wygrywająca cena


  Zawarcie i wykonanie umowy - pozyskanie zamówienia
  Skuteczne odwołanie, wykorzystanie słabych stron konkurencji - środki ochrony prawnej

 • ĆWICZENIA i PREZENTACJE
  treść SIWZ + zabezpieczenie, kosztorys, spełnienie kryterium
  Skuteczna oferta i krytrerium cenowe


  Wygranie przetargu, Pozyskanie zamówienia
  Skuteczne odwołanie, wykorzystanie słabych stron konkurencji

 • Unikatowe KNOW-HOW

  Wygrywająca oferta, kwalifikacja wykonawców, spełnienie kryterium
  Skuteczne odwołanie, wykorzystanie słabych stron konkurencji - środki ochrony prawnej


  Mecenas Robert Siwik.


 • KGP


  Szkolenie z Zamówień publicznych i robót budowlanych z mec Siwikiem w dniach 7-8.11.2016 dla Komendy Glównej Policji w Warszawie W szkoleniu uczestniczyło w sumie 70 osób

  • Bogdana Jakubowska – Dyrektor Biura Organizacyjno-Prawnego Leszek Ceran – Dyrektor Biura Ofertowania i Koordynacji Zakupów Bilfinger Infrastructure SA „Rekomendujemy mec. Roberta Siwika jako eksperta z zakresu zamówień publicznych” 16.09.2014 r.
  • Katarzyna Żanecka-Trojan – Dyrektor Sprzedaży POLMED SA „Rekomendujemy mec. Roberta Siwika jako eksperta w dziedzinie zamówień publicznych” 06.11.2014 r.
  • Janusz Ferdynus – Członek Zarządu EvoBus Polska (Daimler/ Mercedes-Benz) Tomasz Talarek – Prokurent EvoBus Polska (Daimler/ Mercedes-Benz) „Mecenas Robert Siwik wykazał się bardzo dużym poziomem profesjonalizmu oraz posiada wysokie kwalifikacje i szeroką wiedzę z zakresu Prawa zamówień publicznych”. 11.09.2014 r.

  .