Polskie Towarzystwo

Prawa i Gospodarki
Rynkowej

image

Mec. Robert Siwik


POLSKO NIEMIECKA IZBA PRZEMYSŁOWO HANDLOWA - Nowa ustawa PZPUNIKATOWE KNOW HOW


Priorytety i strategie w WYGRYWANIU PRZETARGÓW - WAŻNE w dobie kryzysu !


Rekomendacje-KGP
Pliki i formularze
 • Zapraszamy Wykonawców

  Wykonawcy ubiegający się o zamówienie zyskają przewagę - pogłębią umiejętność diagnozowania i wykorzystywania błędów konkurentów. (oferta ,SIWZ, kosztorys + cena)

 • Cel szkolenia

  Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętność diagnozowania i wykorzystywania błędów konkurentów oraz poznają skuteczne metody zdobywania zamówień i wygrywania przetargów.

REFERENCJE szkolenia-Wygrywanie przetargów i POZYSKIWANIE ZAMÓWIEŃ w dobie KRYZYSU → NOWA USTAWA Prawo zamówień publicznych

 • Oferta

  Ogłoszenie i Oferta

  Gdzie szukać ogłoszeń o przetargach?

  Cechy i struktura skutecznej oferty przetargowej

  Jakich błędów unikać przy przygotowywaniu wniosków i ofert?

  Jak przeciwdziałać opisowi przedmiotu zamówienia preferującego konkretnego producenta (wykonawcę)?

 • Odwołanie

  Odwołanie

  Wymagania formalne i materialno-prawne odwołania do KIO

  Opozycja przeciwko przystąpieniu innego wykonawcy


  Postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą w praktyce

 • Cena

  Kryterium niskiej Ceny

  CASUS/demonstracja - Jak kwestionować i podważać oferty konkurentów w zakresie rażąco niskich cen

  Jak wyjaśniać i rozróżniać rażąco niską cenę oferty? - WAGA I ZNACZENIE PEŁNYCH KOSZTÓW OBSŁUGI PROJEKTU

 • e-zamówienia

  Kiedy stosujemy ?

  JUŻ ETAP WDRAŻANIA - obowiązuje od 1.01.2021


30.09.2020

Dr Robert Siwik - Polsko Niemiecka Izba Przemysłowo Handlowa ,PAN

na zdj. dr Robert Siwik i Hubert Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Mec. Robert Siwik - Doktor Prawa.dr Robert Siwik, radca prawny, biegły sądowy z zakresu zamówień publicznych. Od 2014 r. przewodniczy komisji ds. zamówień publicznych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie Doktor nauk prawnych z zakresu prawa cywilnego, pracownik naukowy (adiunkt) Zakładu Prawa Prywatnego Instytutu Nauk Prawnych PAN. Prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego z siedzibą w Warszawie. Ekspert prawa zamówień publicznych. Biegły sądowy w dziedzinie zamówienia publiczne w kilkunastu okręgach sądowych. Od 2017 r. członek zarządu i współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych oraz Przewodniczący Grupy Legislacyjnej stowarzyszenia. W latach 2010 – 2013 Sekretarz stałego Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. We wrześniu 2013 r. został uznany za wschodzącą gwiazdę prawa w rankingu Dziennika Gazety Prawnej– „Rising Stars – Prawnicy Lidera Jutra” – zajął 8. miejsce w rankingu 30 prawników przed 35 rokiem życia. Autor licznych publikacji naukowych, w tym najnowszej książki „Prawo zamówień publicznych – wybrane zagadnienia” (Warszawa 2019).

Cel Główny:Wygrywająca Oferta → OCENA OFERT - Ułatwienia i Utrudnienia w projekcie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych ważne z perspektywy przedsiębiorców ubiegających się o publiczne kontrakty - Jak przygotować się do nadchodzących zmian?Założenie 2 Udzielanie zamówień o wartości poniżej 30 000 euro i Uproszczenie procedur przetargowych ( wyłączenie stosowania prawa zmówień publicznych )
Istota zamówienia sprowadza się do umowy. W praktyce zamówień publicznych do 30 000 euro kwestią wymagającą rozstrzygnięcia przez każdego zamawiającego jest więc wypracowanie określonych metod zawierania umów. Wyłączenie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oznacza, że ustawodawca nie narzuca określonego katalogu trybów, a także nie reguluje szczegółowo czynności zamawiającego.
Nowa Ustawa przewiduje nowy tryb przetargów w odniesieniu do zamówień nieobjętych prawem unijnym – w przypadku robót budowlanych kontrakty o wartości nawet do 23 mln złotych będą organizowane w prostszej procedurze, łatwiejszej do stosowania zarówno dla zamawiających jak i firm startujących w przetargach. Wprowadzamy też do zamówień najlepsze praktyki zakupowe z rynku prywatnych firm – dokonywanie wnikliwych analiz przed organizacją przetargów i ocenę błędów po wykonaniu zamówienia - tak aby przetargi stały się prostsze i bardziej atrakcyjne dla firm .

Założenie 3 Prawo zamówień publicznych od 1 stycznia 2021. Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych już na etapie wdrażania

 • nowe warunki zamówień na tle nowych wymagań prawnych,
 • weryfikacja zdolności wykonawcy do należytej realizacji zamówienia publicznego,
 • kształtowanie kryteriów oceny ofert przetargowych,
 • .

  9.15 Początek  I.A NOWA USTAWA Prawo zamówień publicznych – NOWA USTAWA na ETAPIE WDRAŻANIA - Jak przygotować się do nadchodzących zmian?


  Nowa Ustawa PZP vs stara


  • Korzyści nowego prawa wchodzącego w życie 1 stycznia 2021r.
  • porównanie zmian w ustawie do aktualnego stanu


  Etap wdrażania

  →1.01.2021 - Wchodzi nowa ustawa PZP. Ustawa przewiduje nowy tryb przetargów w odniesieniu do zamówień nieobjętych prawem unijnym – w przypadku robót budowlanych kontrakty o wartości nawet do 23 mln złotych będą organizowane w prostszej procedurze, łatwiejszej do stosowania zarówno dla zamawiających jak i firm startujących w przetargach. Wprowadzamy też do zamówień najlepsze praktyki zakupowe z rynku prywatnych firm – dokonywanie wnikliwych analiz przed organizacją przetargów i ocenę błędów po wykonaniu zamówienia - tak aby przetargi stały się prostsze i bardziej atrakcyjne dla większego grona firm


  → Zadanie - Ogłoszenie o zamówieniu

  II.PZP - Ogłoszenie o zamówieniu - jak wykonawca powinien rozumieć ogłoszenie o zamówieniu →
  Skuteczne Ogłoszenie
   .
  1. Analiza przykładowego ogłoszenia
  2. Gdzie szukać informacji o przetargach i zamówieniach ?
  3. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
  4. Zasady wypełniania JEDZ
  5. Najczęstsze błędy wykonawców i zamawiających
  Wygrywająca Oferta  III. WYGRYWAJĄCA OFERTA według NOWEJ USTAWY PZP - Nowe obowiązki zamawiającego a uprawnienia wykonawcy  Przygotowanie oferty
  • szacowanie wartości zamówienia,
  • zakaz podziału zamówienia,
  • wstępne konsultacje rynkowe,
  • dostęp do informacji wykonawców,
  • obowiązki sprawozdawcze i informacyjne zamawiającego;
  • Określenie warunków udziału w postępowaniu w zakresie przedmiotu zamówienia.
  • Wymogi dotyczące opisania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem przepisów dotyczących norm i oznakowania;
  • Weryfikacja spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
  • Obowiązki dokumentacyjne wykonawców (m.in. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia)

  • Wykorzystanie e Certis pod kątem zorientowania się, jakich dokumentów i zaświadczeń potrzebują wykonwacy by móc złożyć ofertę przetargową w dowolnym kraju w Europie
  • Kryteria selekcji wykonawców


  → Zadanie - Wygrywająca OFERTA

  • Nowe zasady posługiwania się potencjałem podmiotów trzecich oraz tworzenia konsorcjów
  • Zmiany w kryteriach oceny ofert, w tym pozacenowe kryteria oceny ofert – koniec dyktatu ceny?
  1. Nowe zasady wykluczania wykonawców

  2. przesłanki fakultatywne
  3. przesłanki obligatoryjne
  4. Utajnienie / odtajnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w praktyce

  Weryfikacja ofert konkurentów


  Weryfikacja ofert
  • Weryfikacja ofert konkurentów – Kiedy i jak kwestionować oferty konkurentów?
  • Praktyczne aspekty wyjaśniania treści SIWZ oraz zabezpieczania SIWZ
  • uprawnienia wykonawców
  • obowiązki zamawiających
  • terminy
  • zmiana SIWZ
  • Kosztorys ofertowy Składając ofertę w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za niżej wymienione ceny…..
  • zasady tworzenia oraz plan kosztorysu ofertowego - Kryterium kosztu
  • Oferta, która najlepiej spełnia kryteria inne niż cena lub koszt, gdy cena lub koszt jest stała.

  Szacowanie Wartości zamówienia i ocena wykonawców od 1 stycznia 2021

   .
  • Konieczność uwzględnienia „polityki zakupowej państwa” w prowadzonych postępowaniach po wejściu w życie ustawy Pzp - nowy obowiązek Zamawiającego
  • Obowiązki związane z planowaniem postępowań o udzielenie zamówień polegające na wprowadzeniu:
   • .
   • wymogu dokonywania analizy potrzeb przed wszczęciem postępowania o udzielenie Zamówienia
   • obowiązku aktualizacji rocznych planów postępowań
   • koncentracji ogłoszeń o zamówieniach w oficjalnym publikatorze, tj. Biuletynie Zamówień Publicznych (poniżej progów UE) oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (powyżej progów UE);
   • zwiększenia znaczenia wstępnych konsultacji rynkowych na etapie przygotowania postępowania
   • zasady efektywności.
   WYGRYWAJĄCA OFERTA
  • Nowe zasady ustalania wartości zamówienia
   • .
   • Podstawy szacowania wartości zamówień
   • Udzielanie zamówień mieszanych w częściach
   • Sumowanie wartości zamówień, w tym brak konieczności agregowania podobnych usług i robót budowlanych
  • Dokumenty w postępowaniu wg. nowego Prawa zamówień publicznych:
   • .
   • SWZ
   • opis potrzeb i wymagań Zamawiającego
  • Ocena podmiotowa wykonawców:
   • .
   • nowe warunki udziału w postępowaniu;
   • zmienione obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia
   • składanie wykonawców listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej przy sprawdzaniu podstawy wykluczenia dotyczącej zaangażowania w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia
   • zasady polegania na zasobach podmiotu trzeciego
   • nowe zasady wykazywania spełnienia kryteriów selekcji w procedurach wieloetapowych
  • Wymagania proceduralne w postępowaniach powyżej progów unijnych według nowej ustawy Pzp
  • .

  IV. SKUTECZNE POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIŻSZEJ OD PROGÓW UE NA PODSTAWIE NOWEJ USTAWY PZP  → Zadanie - Zamówienie poniżej progów
   .
  • Nowy obowiązek publikacji ogłoszeń o zamówieniach bagatelnych (wymagana zawartość, zasady publikacji) - co to jest wartość jednorazowego zakupu?
  • Istotne zmiany dotyczące publikatorów ogłoszeń o zamówieniu
  • Zmiany dotyczące zawartości treści ogłoszeń publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych
  • Nowy obowiązek przesłania Prezesowi UZP informacji o złożonych ofertach w każdym postępowaniu
  • Przedmiotowe środki dowodowe: definicja, rodzaje, moment składania, zasady uzupełniania i poprawiania
  • Podmiotowe środki dowodowe: definicja, rodzaje, moment składania, zasady uzupełniania i poprawiania
  • Czy w postępowaniu poniżej progów UE możliwe jest przeprowadzenie procedury odwróconej?
  • Nowa procedura otwarcia ofert bez udziału wykonawców
  • Nowe podstawy odrzucenia oferty
  • Tryby udzielania zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne
  • PODPROGOWE
  • Brak możliwości stosowania trybów przetargu nieograniczonego i ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, zapytania o cenę i licytacji elektronicznej
  • Tryb podstawowy - warianty, omówienie przebiegu postępowania w każdym z wariantów
  • partnerstwo innowacyjne
  • negocjacje bez ogłoszenia - specjalna przesłanka stosowania tego trybu w postępowaniu o wartości poniżej progów UE
  • zamówienie z wolnej ręki
  • zastąpienie trybów przetargowych i negocjacji z ogłoszeniem trybem podstawowym
  • nowe zasady udzielania wyjaśnień dotyczących treści SWZ i OPiW
  • możliowść negocjowania treści ofert w celu ich ulepszania
  • uproszczenia w zakresie publikacji ogłoszenia - nowe zasady wszczynania postępowań poniżej progów UE

  V. Zasady komunikacji zamawiającego z wykonawcą z uwzględnieniem obligatoryjnej elektronizacji zamówień  → Zadanie - Postępowanie - elektronizacja zamówień
   .
  1. Rezygnacja z jawnego otwarcia ofert I inne ograniczenia zasady jawności:
   • brak obecności wykonawcy podczas otwarcia ofert
   • ograniczenie informacji publikowanych na stronie internetowej zamawiającego
   • nowe zasady postępowania w przypadku awarii system teleinformatycznego
   • otwarcie ofert po zmianach
   • nowa procedura wykazywania braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
   Elektronizacja
  2. Badanie i ocena ofert z uwzględnieniem wymogów elektronizacji i form składanych dokumentów:
   • środki dowodowe - przedmiotowe
   • środki dowodowe - podmiotowe
   • nowe przesłanki odrzucenia oferty;
   • zmiany w zakresie uzupełniania dokumentów i oświadczeń.
  3. Wybór oferty po terminie związania ofertą – kontrowersje i wątpliwości

  VI. ZMIANY w umowach o zamówienie publiczne (podwykonawstwo, klauzule abuzywne, kary umowne, odstąpienie od umowy i jej unieważnienie, waloryzacja umów, zmiany umowy, raport z realizacji zamówienia)


  1. Zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego przez:
   • określenie nowej zasady kształtowania umów
   • wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych
   • określenie obowiązkowych postanowień umownych;
   • wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia.
   • wymagane postanowienia umowy w przypadku korzystania z prawa opcji.
   PODWYKONASTWO
  2. Wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy.
  3. Obowiązek sporządzenia raportu

  VII. Środki ochrony prawnej ( pozasądowe rozwiązywanie sporów z zamawiającym odwołanie do KIO, sąd ds. zamówień publicznych )


  1. Zmiany w katalogu podmiotów uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej
  2. Możliwość złożenia odwołania do Prezesa KIO:
   • przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców;
   • na każdą czynność i zaniechanie w postępowaniach poniżej progów unijnych;
  3. Ważne zmiany w zakresie ustanowienia pełnomocnika w postepowaniu odwoławczym
  4. Usprawnienie postępowania skargowego na orzeczenia KIO przez:

   • wnoszenie skargi do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych;
   • obniżenie opłaty od skargi na orzeczenie KIO;
   • wydłużenie terminu na wniesienie skargi na orzeczenie KIO.
  5. Pozasądowe rozwiązywanie sporów wynikających z zamówienia publicznego (mediacja koncyliacja)

  18.00 Zakończenie całych warsztatów / dyplomy
  • Cel: Wygranie Przetargu
   Skuteczne ogłoszenie, kwalifikacja wykonawców, spełnienie kryterium
   Wygrywająca oferta + wygrywająca cena


   Zawarcie i wykonanie umowy - pozyskanie zamówienia
   Skuteczne odwołanie, wykorzystanie słabych stron konkurencji - środki ochrony prawnej

  • ĆWICZENIA i PREZENTACJE
   treść SIWZ + zabezpieczenie, kosztorys, spełnienie kryterium
   Skuteczna oferta i krytrerium cenowe


   Wygranie przetargu, Pozyskanie zamówienia
   Skuteczne odwołanie, wykorzystanie słabych stron konkurencji

  • Unikatowe KNOW-HOW

   Wygrywająca oferta, kwalifikacja wykonawców, spełnienie kryterium
   Skuteczne odwołanie, wykorzystanie słabych stron konkurencji - środki ochrony prawnej


   Mecenas Robert Siwik.


  • Ambasada Austrii, KGP...


   W szkoleniu z Wygrywania przetargów z mec Siwikiem w dniu 17.06.2015 wzięła udział ambasada Austri. Szkolenie godne polecenia

   Szkolenie z Zamówień publicznych i robót budowlanych z mec Siwikiem w dniach 7-8.11.2016 dla Komendy Glównej Policji w Warszawie W szkoleniu uczestniczyło w sumie 70 osób

   • Bogdana Jakubowska – Dyrektor Biura Organizacyjno-Prawnego Leszek Ceran – Dyrektor Biura Ofertowania i Koordynacji Zakupów Bilfinger Infrastructure SA „Rekomendujemy mec. Roberta Siwika jako eksperta z zakresu zamówień publicznych” 16.09.2014 r.
   • Katarzyna Żanecka-Trojan – Dyrektor Sprzedaży POLMED SA „Rekomendujemy mec. Roberta Siwika jako eksperta w dziedzinie zamówień publicznych” 06.11.2014 r.
   • Janusz Ferdynus – Członek Zarządu EvoBus Polska (Daimler/ Mercedes-Benz) Tomasz Talarek – Prokurent EvoBus Polska (Daimler/ Mercedes-Benz) „Mecenas Robert Siwik wykazał się bardzo dużym poziomem profesjonalizmu oraz posiada wysokie kwalifikacje i szeroką wiedzę z zakresu Prawa zamówień publicznych”. 11.09.2014 r.

   .