Polskie Towarzystwo

Prawa i Gospodarki
Rynkowej
Zasada ceny rynkowej

Wprowadzone regulacje obligują wprost podmioty powiązane do zawierania transakcji już na etapie ustalania cen, na warunkach rynkowych. W składanym przez podatników oświadczeniu osoby odpowiedzialne będą zobligowane poświadczyć, że podatnik posiada dokumentację cen transferowych, a warunki stosowane w transakcjach z podmiotami powiązanymi są zgodne z zasadą ceny rynkowej.

Pliki i formularze
METODY WYCEN - kalkulacje

  Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej;-
  Metoda „koszt plus”;-


  Metoda marży transakcyjnej netto;-
  Metoda podziału zysku;-

Kalkulacje i Optymalizacja podatkowa cen transferowych z uwzględnieniem zmian od 1.01.2019
Od 1 stycznia 2019 r. Duże zmiany w ustawie CIT , PIT w cenach transferowych.
Zasada ceny rynkowej i nowe obowiązki dokumentacyjne oraz sprawozdawcze.
Transakcje wewnątrzgrupowe
Podmioty powiązane
» Pozyskaj unikatowe KNOW-HOW

Artur Gawiński - GALT

Partner w kancelarii GALT - firmy doradczej specjalizującej się w doradztwie prawnym, podatkowym i księgowym .Doradca podatkowy i Szef zespołu podatkowego. Doradza w zakresie podatków od 2003 roku. Doświadczenie zdobywał pracując między innymi w departamencie podatków PwC (zarówno w Polsce jak i za granicą) oraz KPMG. Do jego głównych obszarów zainteresowań należą: ceny transferowe, optymalizacja podatkowa, międzynarodowe prawo podatkowe, jak również optymalizacje rachunkowe i nadzór księgowy. W zakresie cen transferowych zajmuje się przede wszystkim przygotowywaniem studiów porównawczych, badających rynkowy poziom cen dla danych transakcji, w tym celu wykorzystując zaawansowane narzędzia informatyczne oraz statystyczne.

Julita Czerwińska

Doradca podatkowy - doradza w zakresie podatków od 2010 r. Jest specjalistą w zakresie polityki cen transferowych i tworzenia dokumentacji cen transferowych dla podmiotów powiązanych.
Kancelaria Galt współtworzy grono ekspertów światowych stowarzyszeń i organizacji uczestnicząc w dyskusjach i wymianie doświadczeń zarówno w kraju, jak i na arenie. międzynarodowej . Kompleksowy zakres doradztwa prawnego dla polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych.Założenie 1: ZASADA CENY RYNKOWEJ Rynkowy charakter rozliczeń od 1.01.2019 : W trakcie warsztatów przeanalizowane zostaną w szczególności wymogi sporządzania dokumentacji oraz kalkulacje cen transferowych .Szczególny nacisk zostanie połozony na analizę danych porównawczych tzw. benchmark.Założenie 2 ZMIANY CIT 1.01.2019 mają wpływ na ceny transferowe - ZMIANA DEFINICJI PODMIOTÓW POWIĄZANYCH Zmiana definicji podmiotów powiązanych W wyniku wprowadzenia nowej definicji podmiotów powiązanych, omawiane przepisy dotkną szerszej grupy podatników. Poziom progu zaangażowania kapitałowego, od którego podmioty uznaje się za powiązane, wynoszący przynajmniej 25 proc. udziału w kapitale, odnoszony będzie również do innych niż udziały instrumentów decydujących o zależności właścicielskiej. Nowe regulacje precyzują również kwestię powiązań osobowych, wskazując na warunek posiadania rzeczywistej zdolności do wpływania na podejmowane przez podmiot decyzje prawne i włączając w katalog podmiotów powiązanych m.in. fundacje. .


22.01.2019

9.30 Początek

Artur Gawiński Partner -Kancelaria GALT.
Kalkulacje i Optymalizacja podatkowa cen transferowych z uwzględnieniem zmian 1.01.2019 R.1.Podmioty zobowiązane do sporządzania dokumentacji cen transferowych - pojęcie ceny transferowej;
Zagadnienia zastąpione nowym rozdziałem (odpowiednio: w ustawie o PIT rozdział 4b, a w ustawie o CIT rozdział 1a). W ramach ww. rozdziału zostanie wprowadzony m.in. słowniczek zawierający definicje legalne najważniejszych pojęć
 1. pojęcie podmiotów powiązanych w tym podmiotów wywierających znaczny wpływ;
 2. pojęcie powiązań pośrednich;
 3. pojęcie transakcji kontrolowanej
 4. Zakres powiązań kapitałowych.
2. Bezpośrednie wprowadzenia zasady ceny rynkowej
 • wskazanie zasady ceny rynkowej i metody ustalania cen transferowych;
 • określenie wysokości dochodu lub straty przez organ podatkowy;
 • możliwość wprowadzenia korekty cen transferowych.
3. Dokumentacja usług o niskiej wartości dodanej i transakcji pożyczek:
 1. przykładowe usługi o niskiej wartości dodanej;
 2. dokumentacja usług o niskiej wartości dodanej;
 3. warunki odstąpienia od szacowania dochodu/straty z usług o niskiej wartości dodanej;
 4. warunki odstąpienia od szacowania dochodu/straty z transakcji dla transakcje pożyczki.


→ Nowe zasady raportowania

Podatnicy będą zobligowani do przekazania informacji o transakcjach z podmiotami powiązanymi w nowym formularzu zwanym roboczo TP-R, TP-R będzie wymagał podania znacznie szerszego zakresu informacji, w tym przedstawienia w usystematyzowany i określony sposób wyników przeprowadzonych analiz porównawczych. Formularz dotyczyć będzie również transakcji lokalnych, spełniających kryteria wyłączenia ich z obowiązku przygotowania dokumentacji podatkowej.

4. Korekta dochodów podatnika z transakcji przez administrację podatkową.

 • warunki zastosowania korekty przez administrację podatkową;
 • korekta a zagraniczny zakład.
→ Korekty cen transferowych
Projekt zakłada, że korekt cen transferowych (TP adjustment) będzie stanowiła odpowiednio przychód lub koszt uzyskania przychodów i będzie ujmowana w roku, którego dotyczy w sytuacji gdy, że zostaną spełnione warunki wskazane w przepisie.
→ Nowe terminy
 • Terminy na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz złożenie informacji o cenach transferowych
 • termin na sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych

 • 5. Lokalna dokumentacja cen transferowych
  • określenie obowiązku dokumentacyjnego;
  • wartości transakcji i rodzaje;
  • określenie jednorodności transakcji;
  • przeliczenie wartości transakcji wyrażonej w walucie obcej;
  • wyłączenia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji podatkowej tzw. Local file;
  • elementy Local file;
  • transakcje z podmiotami z rajów podatkowych;
  • raportowanie o cenach transferowych administracji skarbowej

  14.00 lunch
  6. Grupowa dokumentacja cen transferowych - Dokumentacja grupowa na nowych zasadach

   Do sporządzenia dokumentacji grupowej będą zobowiązani wyłącznie podatnicy obowiązani do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych należący do grupy podmiotów powiązanych:
  • podmiot zobowiązany do sporządzenia dokumentacji grupowej;
  • elementy dokumentacji grupowej.

  Ideą dokumentacji ( Master File) jest przedstawienie szczegółowych informacji o działalności całej grupy, więc zawarte w niej informacje powinny być uwzględniane przez wszystkie podmioty działające w danej grupie. W dokumentacji Master File należy wskazać m.in.: podmiot sporządzający dokumentację, strukturę organizacyjną, politykę cen transferowych, opis działalności gospodarczej,Obowiązek sporządzenia dokumentacji grupowej jest dla podatników nowością, dlatego będzie stanowić spore wyzwanie.
  7. Analiza porównawcza lub analiza zgodności
  1. elementy analizy danych porównawczych;
  2. możliwość sporządzenia analizy zgodności;
  3. elementy analizy zgodności.

  8. Kontrola cen transferowych i zmiana sankcji

  1. przebieg;
  2. terminy;
  3. uprawnienia kontrolowanego oraz obowiązki kontrolującego.
  4. Jak zachować się podczas kontroli podatkowej w zakresie cen transferowych;
  5. Zmiana sankcji
  Nowe przepisy uchylają zasady stosowania stawki sankcyjnej wynoszącej 50 proc. dochodu doszacowanego dla transakcji kontrolowanej w trakcie kontroli podatkowej w przypadku podatników, którzy nie przedłożyli dokumentacji cen transferowych. Zgodnie z wprowadzanymi przepisami rozdziału 6a Ordynacji podatkowej dodatkowe zobowiązanie podatkowe w przypadku decyzji dotyczącej niewłaściwego ustalenia cen w transakcji z podmiotem powiązanym wyniesie 10 proc. sumy zawyżonej straty lub zaniżonego dochodu. W określonych przypadkach dodatkowe zobowiązanie podatkowe może ulegać podwojeniu lub potrojeniu, i wynieść tym samym do 30 proc.

  9. Podatkowa grupa kapitałowa i uprzednie porozumienia cenowe – z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2018 r.

 • Podatkowa grupa kapitałowa - sposób optymalizacji podatkowej wykorzystywanej przez firmy w Polsce.
 • Wyłączenie obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych pomiędzy spółkami tworzącymi PGK.
 • Transakcje lub innych zdarzenia dokonane między spółkami PGK a niewchodzącymi w skład PGK a obowiązek przygotowania dokumentacji cen transferowych.
 • 10. Usługi i transkacje niematerialne
  1. Co to są usługi (transakcje) niematerialne;
  2. Sposoby ustalania ceny w transakcjach niematerialnych;
  3. Źródła danych porównawczych dla transakcji niematerialnych ;
  4. Jak przygotować analizę danych porównawczych dla transakcji niematerialnych.

  18.00 Zakończenie  • Cel szkolenia

    1 . ZMIANy W CIT I PRZEPISÓW W ZAKRESIE SPORZĄDZANIA DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH:
    2. METODY WYCENY w tym ANALIZA PORÓWNAWCZA - BENCHMARK ,master-file, local-file
  • Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi

   PODMIOTY POWIĄZANE Podatnicy, dokonując transakcji jako podmioty powiązane, muszą ocenić, czy nie przekroczą limitów ustawowych. Jeżeli tak się stanie, muszą prowadzić tzw. dokumentację cen transferowych. Ma ona ułatwić organom podatkowym ocenę racjonalności np. zakupu usług między podmiotami powiązanymi oraz sprawdzenie, czy zapłacona cena odbiegała od ceny rynkowej. Jednostki powiązane ustawa o rachunkowości definiuje jako: jednostkę dominującą, znaczącego inwestora, jednostki zależne, jednostki współzależne, jednostki stowarzyszone, wspólników jednostki współzależnej oraz jednostki znajdujące się wraz z jednostką pod wspólną kontrolą (art. 3 ust. 1 pkt 43 uor).

  • Zmiany PIT/CIT i DOKUMENTACJI cen transferowych


    ZMIANY PIT/CIT 1.01.2019 mają wpływ na ceny transferowe - ZMIANA DEFINICJI PODMIOTÓW POWIĄZANYCH Zmiana definicji podmiotów powiązanych W wyniku wprowadzenia nowej definicji podmiotów powiązanych, omawiane przepisy dotkną szerszej grupy podatników. Poziom progu zaangażowania kapitałowego, od którego podmioty uznaje się za powiązane, wynoszący przynajmniej 25 proc. udziału w kapitale, odnoszony będzie również do innych niż udziały instrumentów decydujących o zależności właścicielskiej. Nowe regulacje precyzują również kwestię powiązań osobowych, wskazując na warunek posiadania rzeczywistej zdolności do wpływania na podejmowane przez podmiot decyzje prawne i włączając w katalog podmiotów powiązanych m.in. fundacje. .

   .


  • ZASADA CENY RYNKOWEJ Rynkowy charakter rozliczeń od 1.01.2019 : W trakcie warsztatów przeanalizowane zostaną w szczególności wymogi sporządzania dokumentacji oraz kalkulacje cen transferowych .Szczególny nacisk zostanie połozony na analizę danych porównawczych tzw. benchmark.

   .

  • Share