Polskie Towarzystwo

Prawa i Gospodarki
Rynkowej

image

Sędzia Leszek ciulkin


Co zmienia COVID-19 ?


UNIKATOWE KNOW HOW


Priorytety zarządu - WARIANTY OBRONY

Pliki i formularze


MODUŁ I
9.15 - 13.30


SZYBKA RESTRUKTURYZACJA

Uproszczona restrukturyzacja to wiedza , która może się przydać nie tylko w pandemii


MODUŁ II
13.30 - 17.45Odpowiedzialność członków zarządu → Obrona → Ochrona majątku prywatnego i firmy


Czy członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który objął tę funkcję wtedy, gdy spółka była niewypłacalna - ponosi odpowiedzialność przewidzianą w art. 299 KSH za długi spółki ?

COVID-19: Czy można renegocjować umowy i płatności ? - Zmiana lub rozwiązanie kontraktu przez sąd
Modyfikowanie odpowiedzialności odszkodowawczej ?Strategie OBRONY i Scenariusze: Ochrona majątku prywatnego i firmy

 
 • Jak wykazać, że roszczenie jest przedawnione poprzez wykazanie, kiedy wierzyciel faktycznie dowiedział się, że egzekucja będzie bezskuteczna
 • Jak wykazać , że wierzyciel w stosownym czasie nie podjął egzekucji przeciwko spółce
 • Jak wykazać , że wierzyciel nie wykazał odpowiedniego stopnia staranności i zapobiegliwości
 • Jak zarząd powinien chronić swój majątek ?
 • Uproszczona Restrukturyzacja

   

  Zgodnie z rozwiązaniem, przedsiębiorcy nie potrzebują sądowej zgody na rozpoczęcie tzw. „uproszczonej” procedury restrukturyzacyjnej. Wdrożenie jej przez przedsiębiorcę w porozumieniu z doradcą restrukturyzacyjnym wstrzymuje , potrącenia oraz wypowiadanie najistotniejszych dla przedsiębiorstwa umów, a zarząd uwolni od odpowiedzialności za długi spółki.
  Działanie na szkodę spółki vs Odpowiedzialność wobec korporacji

   

  pojęcie szkody obejmuje zarówno rzeczywistą stratę (zmniejszenie aktywów majątku), jak i utracony zysk, czyli to co firma mogła zyskać, gdyby nie działanie zaniechanie) sprawcy.  Wykazanie braku winy i szkody → Analiza Stanów Faktycznych → Konieczne Scenariusze

   

  Brak szkody wierzyciela w rozumieniu art. 299 par. 2 k.s.h. przy jednoczesnym istnieniu po jego stronie szkody w tradycyjnym ujęciu

  .

  Utrata zdolności płatniczej - Prawidłowe okreslenie

   


  1. Utrata zdolności płatniczej (tzw. „płynnościowa" postać niewypłacalności) to stan, w którym spółka w danym momencie nie tylko nie jest w stanie spłacić swoich wymagalnych długów, ale też nic nie wskazuje, aby stan ten miał się zmienić.
  2. Samo nieregulowanie, nawet wielu wymagalnych zobowiązań, nie jest jeszcze samo w sobie wystarczającą podstawą do stwierdzenia niewypłacalności.....Przy ocenie sytuacji przedsiębiorcy istotny jest trend zmian płynnościowych wskaźników finansowych oraz negatywne zdarzenia gospodarcze zarówno w samej firmie (np. zaniechanie dalszego finansowania przez banki, odejście kluczowych klientów), jak i w jej otoczeniu (kryzys w branży, zmiany regulacyjne).

  ZAPOWIEDŻ SZKOLENIA - WARIANTY OBRONY


  Obrona i odpowiedzialność zarządu › Szybka Restrukturyzacja i ochrona majątku w pandemii
  → niewykonane kontrakty, nieuregulowane podatki w US i składki do ZUS
  →Strategia działania w dobie kryzysu - Jak zarząd powinien chronić prywatny majątek i firmy ?
 • SKUTECZNA RESTRUKTURYZACJA
 • wdrożenie szybkiej restrukturyzacja bez udziału sądu - w porozumieniu z doradcą restrukturyzacyjnym wstrzymuje , potrącenia oraz wypowiadanie najistotniejszych dla przedsiębiorstwa umów, a zarząd uwolni od odpowiedzialności za długi spółki
 • Jak zarząd powinien chronić swój majątek ?
  » Zapraszamy na najbliższe szkolenie członków zarzadu spółek z o.o. i S.A oraz podmioty planujące zmienić formę prawną

  » Poznaj zakres odpowiedzialności i strategię obrony członka zarządu przed roszczeniami wierzycieli spółki
  » Poznaj strategię obrony w razie postępowania egzekucyjnego

  szkolenie: Odpowiedzialność i OBRONA członków zarządu → Wykazanie braku winy i szkody → Moment utraty zdolności płatniczej→ Ochrona majątku prywatnego i firmy


  18.03.2021

  ©Sędzia Leszek Ciulkin

  Sędzia Sądu Okręgowego. Wizytator do spraw gospodarczych i cywilnych procesowych. Od 1994 r. orzeka w sprawach gospodarczych. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie z zakresu postępowania rejestrowego, zagadnień dotyczących spółek, elementów procedury cywilnej. Współautor komentarza „Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe". W latach 1999 – 2002 i roku 2007 brał udział w pracach zespołu problemowego postępowania upadłościowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.

  Profesor Andrzej Jakubecki

  Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalista z zakresu postępowania cywilnego, prawa upadłościowego, prawa restrukturyzacyjnego, prawa handlowego i międzynarodowego prawa handlowego. Od 2002 do 2015 był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości. W 2007 i 2009 roku reprezentował Polskę w pracach grupy roboczej prawa upadłościowego komisji ONZ UNCITRAL w Nowym Yorku.  Założenie 1.SZYBKA RESTRUKTURYZACJA W PANDEMII : Analiza Stanów Faktycznych → strategie i Konieczne Scenariusze w dobie PANDEMII

  • NOWE UPRAWNIENIA DŁUŻNIKÓW
  • NOWE UPRAWNIENIA WIRZYCIELI

  Założenie 2. Jak zarząd powinien chronić swój majątek i firmowy ? → odpowiedzialność deliktowa ( wobec spółki ). Jak wykazać brak szkody ze strony członka zarządu. Co oznacza obiektywny brak winy ? Czy członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który objął tę funkcję wtedy, gdy spółka była niewypłacalna - ponosi odpowiedzialność przewidzianą w art. 299 KSH za długi spółki ?

  Założenie 3.→ Warianty obrony w dobie kryzysu Moment utraty zdolności płatniczej vs wniosek o upadłość
  1. Jak wykazać, że roszczenie jest przedawnione poprzez wykazanie, kiedy wierzyciel faktycznie dowiedział się, że egzekucja będzie bezskuteczna
  2. Jak wykazać , że wierzyciel w stosownym czasie nie podjął egzekucji przeciwko spółce
  3. Jak wykazać , że wierzyciel nie wykazał odpowiedniego stopnia staranności i zapobiegliwości
  4. Jak wykazać brak WINY lub SZKODY ?
  5. COVID-19: Czy można renegocjować umowy i płatności ? - Zmiana lub rozwiązanie kontraktu przez sąd
  6. Czy kontrahent może uniknąć zapłaty odszkodowania?
  7. Czy i kiedy można dochodzić utraconych korzyści w stosunku do zarządu ?
  8. Jak zarząd powinien chronić swój majątek ?
  9. wspóplonta majątkowa członka zarządu  © Prof. Andrzej Jakubecki

  9.15 Początek


  MODUŁ I → Przyspieszona restrukturyzacja w dobie pandemii SARS-CoV-2

  1. Przyspieszona restrukturyzacja i wywołane nią koszty postępowania

  SZYBKA RESTRUKTURYZACJA

  Uproszczona restrukturyzacja funkcjonuje od czerwca 2020 r i cieszy się wśród przedsiębiorców dużą popularnością. Jest to obecnie najszybsze i najsprawniejsze postępowanie, dodatkowo jego charakter jest pozasądowy. Mogą z niego skorzystać osoby obawiające się niewypłacalności. Restrukturyzacja jest szansą na zahamowanie rosnącej liczby bankructw i upadłości w trzecim kwartale 2020 roku aż 72% otwieranych postępowań restrukturyzacyjnych odbywało się według nowej procedury.  • podstawowe założenia,
  • przewidywany czas trwania,
  • przesłanki otwarcia postępowania,
  • dokonanie obwieszczenia,
  • zasady zbierania głosów,
  • zgromadzenie wierzycieli,
  • ustalenie i stwierdzenie przyjęcia układu,
  • zatwierdzenie układu

  2. Pozycja dłużnika po otwarciu postępowania :

  NOWE UPRAWNIENIA DŁUŻNIKÓW

  Wszczynając uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, dłużnik uzyskuje natychmiastową i pełną ochronę przed egzekucjami z chwilą jego otwarcia (w odróżnieniu od dotychczasowego postępowania o zatwierdzenie układu, które nie chroniło przed egzekucjami i dlatego nie było popularne wśród dłużników). Ochrona obejmuje zarówno automatyczne zawieszenie trwających już egzekucji, jak i uniemożliwienie inicjowania nowych. Dotyczy to wszystkich wierzytelności, w tym nawet tych zabezpieczonych rzeczowo.

  • zawieszenie egzekucji z mocy prawa,
  • zakaz wszczynania nowych egzekucji, wykonania postanowień o udzieleniu zabezpieczenia, zarządzeń zabezpieczenia roszczenia,
  • objęcie wierzytelności układem bez konieczności udzielenia zgody przez wierzyciela,
  • zachowanie zarządu nad przedsiębiorstwem,
  • ułatwienie w pozyskaniu nowego finansowania,
  • zasady ustalania wynagrodzenia nadzorcy układu,
  • sposób obliczania większości koniecznych do przyjęcia układu,
  • płynne przejście w sanację lub upadłość.

  3. W jakim zakresie stosowana jest ustawa Prawo restrukturyzacyjne?

  • zakaz spełniania świadczeń z tytułu wierzytelności z mocy prawa objętych układem,
  • ograniczenia w potrącaniu,
  • ochrona przed wypowiedzeniem poszczególnych umów.

  4. Pozycja wierzycieli:

  • uchylenie skutków dokonania obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzeniu układu,
  • reguły dotyczące otwarcia postępowania o zatwierdzeniu układu,
  • odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika,
  • ograniczony czas trwania postępowania,
  • zasady reagowania w razie podjęcia przez dłużnika próby obejścia przepisów o bezskuteczności.

  5. Premia polegająca na wyłączeniu odpowiedzialności na skutek terminowego obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzeniu układu.

  NOWA POZYCJA WIERZYCIELI

  Uprawnienia takie jak wniosek o uchylenie zamrożenia egzekucji czy roszczenie o naprawnienie szkody w teorii zapewniają równowagę w relacjach dłużnika z wierzycielem, jednak w praktyce mogą się okazać niewystarczające do zabezpieczenia słusznych interesów wierzycieli. Czy wobec tego dla wierzycieli najlepszym wyjściem często będzie przyjęcie kompromisowego rozwiązania opartego o szczery dialog, które pomoże dłużnikowi zrestrukturyzować swój biznes, ale przy zapewnieniu maksymalnego możliwego poziomu odzysku dla wierzycieli. ?


  © Sędzia Leszek Ciulkin

  MODUŁ II → odpowiedzialność i obrona Zarządu w razie bezskutecznej egzekucji z majątku spółki z ograniczona odpwiedzialnoscią

  1. Określenie momentu utraty zdolności płatniczej, skutkującego koniecznością złożenia wniosku o restrukturyzację lub ogłoszenie upadłości,

  UTRATA ZDOLNOŚCI PŁATNICZEJ

  Samo nieregulowanie, nawet wielu wymagalnych zobowiązań, nie jest jeszcze samo w sobie wystarczającą podstawą do stwierdzenia niewypłacalności. Może być przecież tak, że spółka realizuje istotny kontrakt, z którego lada moment ma prawo spodziewać się uzyskania wpływów umożliwiających odzyskanie przejściowo utraconej płynności. Kiedy niewypłacalnosć winna skutkować rozpoczeciem SZYBKIEJ RESTRUKTURYZACJI ?  2. Przesłanki wyłączające odpowiedzialność członków zarządu, - Wpływ COVID- 19 vs odpowiedzialnosć członków zarządu

  3. Wykazanie braku szkody, jako okoliczność uwalniająca od odpowiedzialności,

  WYKAZANIE BRAKU SZKODY

  4. Wykazanie braku winy, jako okoliczność uwalniająca od odpowiedzialności,

  UTRACONE KORZYŚCI

  pojęcie szkody obejmuje zarówno rzeczywistą stratę (zmniejszenie aktywów majątku), jak i utracony zysk, czyli to co firma mogła zyskać, gdyby nie działanie zaniechanie sprawcy. czy zarząd (jego członkowie) powinien w danym stanie faktycznym ponosić odpowiedzialność za powstałą szkodę, jest to, czy dane działania lub zaniechania zarządu można (należy) uznać za sprzeczne z prawem lub postanowieniami umowy spółki (statutu). Życie gospodarcze bardzo często dostarcza oczywiście przykładów, w których odpowiedź na takie pytanie pozostaje jednoznaczna - nie może budzić wątpliwości, że czyny zarządu dają podstawę do przyjęcia lub wyłączenia odpowiedzialności zarządu.


  WYKAZANIE BRAKU WINY

  5. Określenie warunków, po spełnieniu których egzekucję można uznać za bezskuteczną,

  BEZSKUTECZNOŚĆ EGZEKUCJI

  → Bezskuteczność egzekucji wobec spółki stanowi podstawową przesłankę odpowiedzialności członków zarządu za jej zobowiązania. Chodzi tu zarówno o egzekucję sądową, prowadzoną w trybie przepisów kodeksu postępowania cywilnego, jak i tzw. egzekucję administracyjną.Organy podatkowe mają prawo dochodzić podatków od członków zarządu spółek, którzy przestali pełnić tę funkcję.

  6. Ustalenie okresu, za który odpowiadają członkowie zarządu,

  7. Katalog podmiotów odpowiadających w trybie art.299 ksh i art. 116 ordynacji podatkowej,

  URZĄD SKARBOWY

  Organy podatkowe ścigają członków zarządu spółek, którzy już dawno przestali pełnić tę funkcję. Teoretycznie mają takie prawo aż do przedawnienia zobowiązań podatkowych, ale w praktyce stosują różne triki pozwalające robić to nawet później. Art. 116 i 118 ordynacji podatkowej są tak sformułowane, że trudno się uchylić od odpowiedzialności za podatki spółki, którą kiedyś taka osoba zarządzała, zwłaszcza gdy ogłoszono upadłość.

  8. Sposoby pozyskiwania danych umożliwiających zidentyfikowanie osób odpowiadających w trybie art. 299 ksh i art. 116 ordynacji podatkowej,

  9. Charakter wpisu do Rejestru informacji o zarządzie oraz sposobie reprezentacji.

  10- Ochrona majątku zarządu w PANDEMII  17.45 zakończenie

  • Cel: STRATEGIA - OBRONA ZARZĄDU
   Odpowiedzialność wobec ZUS i US
   Odpowiedzialność odzskodowawcza


   Strategia obrony - Narzędzia jakie dają przepisy prawa
   Przesłanki wyłączające odpowiedzialność

  • CASUSY i PREZENTACJE
   Czy podział kompetencji w zarządzie może mieć wpływ na odpowiedzialność członków organu reprezentacji?
   Kiedy egzekucję można uznać za bezskuteczną?


   Podwójny mandat członka zarządu – sprzeczność interesów ?
   zapobieganie i skuteczna obrona w przypadku zatajenia informacji i wykorzystania cudzego błędu/wprowadzenia w błąd prez innych członków zarządu

  • Zmiany KPC od 7.11.2019 dla członków zarządu - Nowe Postępowanie Gospodarcze


   • wyrok w postępowaniu gospodarczym z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności

   Zdolność Płatnicza

    Samo nieregulowanie, nawet wielu wymagalnych zobowiązań, nie jest jeszcze samo w sobie wystarczającą podstawą do stwierdzenia niewypłacalności. Może być przecież tak, że spółka realizuje istotny kontrakt, z którego lada moment ma prawo spodziewać się uzyskania wpływów umożliwiających odzyskanie przejściowo utraconej płynności.

   .

  • Nadzór i Kontrola


   Konkretna analiza nadzoru i kontroli w spółce kapitałowej- Czyli jak uchronić spókę / członków zarządu przed niewypłacalnością
   Działanie na szkodę spółki vs Odpowiedzialność wobec ładu korporacyjnego
   Czy członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który objął tę funkcję wtedy, gdy spółka była niewypłacalna - ponosi odpowiedzialność przewidzianą w art. 299 KSH za długi spółki

   Delikty zarządu vs oszustwo


   .

  • Share