Polskie Towarzystwo

Prawa i Gospodarki
RynkowejPliki i formularzeOdpowiedzialność członków zarządu sp. z o.o. i S.A


Jak pokazuje praktyka, funkcja członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to nie tylko szerokie uprawnienia do działania w imieniu spółki, ale także odpowiedzialność za jej nieuregulowane zobowiązania w tym ZUS i US . Dodatkowo Organy podatkowe często ścigają członków zarządu spółek, którzy już dawno przestali pełnić tę funkcję - co wymaga podjęcia okreslonej strategii obrony.
Pełnomocnik vs Prokurent


Zgodnie z art. 1091 Kodeksu cywilnego prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Pełnomocnictwo to obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. W związku z powyższą regulacją prokury rodzi się pytanie, czy prokurent może podpisać wniosek do KRS?

Prokurent w postępowaniu rejestrowym

 
Każda ze spółek handlowych może powołać szczególnego pełnomocnika, jakim jest prokurent. Przepisy regulujące prokurę zawarte są w art. 1091 – 1098 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 1091 Kodeksu cywilnego, pełnomocnictwo jakim jest prokura, obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokura jest więc formą szczególnego pełnomocnictwa, a to ze względu na fakt, że mocodawcą może być wyłącznie przedsiębiorca podlegający obowiązkowi wpisu do rejestru (KRS bądź CEiDG), oraz ze względu na to, że zakres tego pełnomocnictwa wynika z ustawy, a nie tak jak w przypadku pełnomocnictwa z umocowania jakie pełnomocnik otrzymuje od mocodawcy.Przekształcanie sp z oo w S.A.

 

pojęcie szkody obejmuje zarówno rzeczywistą stratę (zmniejszenie aktywów majątku), jak i utracony zysk, czyli to co firma mogła zyskać, gdyby nie działanie zaniechanie) sprawcy.ZAPOWIEDŻ SZKOLENIA


Obowiązki sprawozdawczo-rejestrowe spółki kapitałowej oraz Postępowanie-rejestrowe › dla członków zarządu i księgowych
( case study w odniesieniu do największego Sądu Gospodarczego w Polsce → M. Stoł. Warszawa )
Skuteczny program sędziego
 • Czy niezbędne jest posiadanie tytułu wykonawczego wydanego przeciwko spółce, aby dochodzić roszczenia od członka zarządu?
 • Strategia obrony - Kiedy egzekucję można uznać za bezskuteczną?
 • Czy podział kompetencji w zarządzie może mieć wpływ na odpowiedzialność członków organu reprezentacji?
 • Wprowadzenie w błąd lub wykorzystanie cudzego błędu przez członków kadry kierowniczej
 • Nowy zakres odpowiedzialności zarządu - nałozony przez nowe prawo restrukturyzacyjne 2016
 • Liczba miejsc ograniczona !
  » Zapraszamy na najbliższe szkolenie członków zarzadu spółek z o.o. i S.A oraz podmioty planujące zmienić formę prawną

  » Poznaj zakres odpowiedzialności i strategię obrony członka zarządu przed roszczeniami wierzycieli spółki
  » Poznaj strategię obrony w razie wprowadzenia w błąd i nadużycia uprawnień przez innych członków zarządu

  Postępowanie-rejestrowe › dla członków zarządu i księgowych


  23.07.2019

  Sędzia Aleksandra Ziółkowska-Majkowska


  Wiceprezes Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy ds. Gospodarczych → największego sądu gospodarczego w Polsce. Aktualnie orzeka w XVI Wydziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Warszawie na delegacji Ministra Sprawiedliwości W przeszłości orzekał w wydziałach cywilnych w Sądzie Rejonowym i Okręgowym, I i II instancji, również w ramach delegacji Ministra Sprawiedliwości Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Autor licznych artykułów z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego Współautor komentarza do nowej ustawy o komornikach sądowych


  Założenie 1.Odpowiedzialność zarządu i kadry managerskiej:

  • Różnice między Sp z o.o a S.A
  • ANALIZA SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKÓW na przykładzie największego sądu gospodarczego - M.St. Warszawa
  • Omówienie DZIAŁANIA ORGANÓW spółki sp z o o i SA

  Założenie 2. → strategia obrony członków zarządu przed ZUS, US i wierzycielami .

  Założenie 3. → KIEDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE UWOLNIĆ SIĘ OD OSKARŻEŃ ZE STRONY WIERZYCIELI , SPÓŁKI, OSÓB TRZECICH.


  Sędzia Aleksandra Ziółkowska - Majkowska

  9.30 Początek

  Postępowanie rejestrowe – zmiana pojęcia „postępowania rejestrowego”

  Postępowania przed sądem rejestrowym – elektronizacja postępowania

  REJESTRACJA SP Z O.O

  1. nowa forma prowadzenia akt rejestrowych – zasady przechowywania i udostępniania akt rejestrowych
  2. postępowanie rejestrowe dotyczące przedsiębiorców / członków zarządu
  3. postępowanie rejestrowe dotyczące Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
  4. nowe obowiązki podmiotów w toku postępowania rejestrowego

  CASE STUDY

  Postępowanie dotyczące powołania i odwołania członka zarządu

  1. dokumenty będące podstawą wpisu – forma
  2. złożenie oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji
  3. przykład/wzór
  4. jak prawidłowo wypełnić wniosek do KRS

  Brak zarządu / reprezentacji - a wpływ na postępowanie rejestrowe

  1. Jednoosobowy zarząd a reprezentacja w spółce z o.o.
  2. Brak zarządu a reprezentacja w spółce z o.o.
  3. Odpowiedzialność oraz skutki nienależytej reprezentacji
  4. Niezgłoszenie rezygnacji członka zarządu do KRS - konsekwencje i odpowiedzialność
  5. Jak postępować w razie nie zgłoszenia swojej rezygnacji z funkcji członka zarządu do KRS?
  Reprezentacja - Problemy z Zarządem

  Prokura vs pełnomocnictwo.


  Wniosek Prokurenta do KRS ?  • Różnice miedzy prokurentem a pełnomocnikiem
  • Czy prokurent/pełnomocnik może dokonać wpisu do KRS
  • Czy prokurent może podpisać wniosek do KRS?

  Część sądów rejestrowych pomimo mogło by się wydawać jednolitego głosu piśmiennictwa, a także orzeczeń w tym zakresie, w dalszym ciągu liberalnie podchodzi do tematu wniosków do KRS podpisywanych przez prokurenta i dopuszcza taką formę reprezentacji spółki w toku postępowania rejestrowego.
  CASE STUDY


  • Prokurent a obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
  • Czy prokurent/pełnomocnik może zgłosić wniosek o upadłość ?
  Wniosek o Upadłość ?


  Postępowanie przymuszające po zmianach

  Podstawy wszczęcia i przebieg postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do rejestru bez przeprowadzenia postępowania przymuszającego;

  Rejestracja spółek w systemie S-24

  PRZEKSZTAŁECENIE

  Przekształcanie sp zoo w S.A.

  CASE STUDY

  Repozytorium dokumentów finansowych

  • nowe zasady dotyczące składania sprawozdań finansowych

  Repozytorium aktów notarialnych

  Automatyzacja wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym

  Nowe obowiązki Centralnej Informacji KRS

  Kurator

  1. kurator ustanowiony na podstawie art. 42 kc
  2. kurator ustanowiony na podstawie art. 69 kpc
  3. zasady wynagradzania kuratora

  Wyrejstrowanie i BEZPIECZNA LIKWIDACJA spółki

  18.00 zakończenie

  • Cel: OBRONA ZARZĄDU
   Odpowiedzialność wobec ZUS i US
   Odpowiedzialność odzskodowawcza


   Skuteczna linia i strategia obrony
   Przesłanki wyłączające odpowiedzialność

  • CASUSY i PREZENTACJE
   Czy podział kompetencji w zarządzie może mieć wpływ na odpowiedzialność członków organu reprezentacji?
   Kiedy egzekucję można uznać za bezskuteczną?


   Podwójny mandat członka zarządu – sprzeczność interesów ?
   zapobieganie i skuteczna obrona w przypadku zatajenia informacji i wykorzystania cudzego błędu/wprowadzenia w błąd prez innych członków zarządu

  • Istotne dla członków zarządu Zmiany w ustawie o KRS z 15.03.2018


   1. Forma dokumentowa czynności prawnych
   2. Nowe obowiązki adresowe,
   3. zmiany proceduralno -porządkowe

   .

  • Nadzór i Kontrola


   Konkretna analiza nadzoru i kontroli w spółce kapitałowej- Czyli jak uchronić się przed nieuczciwym członkiem zarządu
   Działanie na szkodę spółki vs Odpowiedzialność wobec ładu korporacyjnego
   Nowy zakres odpowiedzialności zarządu - nałozony przez nowe prawo restrukturyzacyjne 2016 + własciwy termin zglaszania wniosku o upadlość
   .

  • Share