Polskie Towarzystwo

Prawa i Gospodarki
RynkowejPliki i formularzeOdwołanie członków zarządu sp. z o.o. i S.A


Po odwołaniu dotychczasowego członka zarządu spółka ma obowiązek dokonać stosownych czynności zmierzających do wykreślenia odwołanego członka z rejestru KRS. Zgodnie bowiem z art. 22 ustawy KRS: „wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej
Pełnomocnik vs Prokurent


Zgodnie z art. 1091 Kodeksu cywilnego prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Pełnomocnictwo to obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. W związku z powyższą regulacją prokury rodzi się pytanie, czy prokurent może podpisać wniosek do KRS?

Prokurent w postępowaniu rejestrowym

 
Każda ze spółek handlowych może powołać szczególnego pełnomocnika, jakim jest prokurent. Przepisy regulujące prokurę zawarte są w art. 1091 – 1098 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 1091 Kodeksu cywilnego, pełnomocnictwo jakim jest prokura, obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokura jest więc formą szczególnego pełnomocnictwa, a to ze względu na fakt, że mocodawcą może być wyłącznie przedsiębiorca podlegający obowiązkowi wpisu do rejestru (KRS bądź CEiDG), oraz ze względu na to, że zakres tego pełnomocnictwa wynika z ustawy, a nie tak jak w przypadku pełnomocnictwa z umocowania jakie pełnomocnik otrzymuje od mocodawcy.Przekształcanie sp z oo w S.A.

 
Jedną z zalet spółki akcyjnej w porównaniu ze spółką z o.o. jest istotne ograniczenie odpowiedzialności członków zarządu spółki akcyjnej za zobowiązania spółki. Przepisy Kodeksu spółek handlowych regulujące odpowiedzialność członków zarządu spółki akcyjnej nie przewidują bowiem rozwiązania analogicznego do przyjętego w art. 299 KSH, w świetle którego członkowie zarządu spółki z o.o. ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki jeśli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna. Powyższa różnica między zakresem odpowiedzialności członków zarządu w spółce z o.o. i w spółce akcyjnej leży niejednokrotnie u podstaw decyzji o przekształceniu spółki z o.o. w spółkę akcyjną.

Postępowanie rejestrowe i sprawozdawczość→ wpływ reformy KPC z 7.11 → elektronizacja postępowania od 2020 roku
( case study w odniesieniu do największego Sądu Gospodarczego w Polsce → M. Stoł. Warszawa )
Problemy z zarządem
 • POSTĘPOWANIE REJESTROWE DOT. SPÓŁKI I ZMIAN W ZARZĄDZIE SPRAWOZDAWCZOŚĆ
 • REPREZENTACJA
 • PRZEKSZTAŁECENIE SPÓŁKI
 • Liczba miejsc ograniczona !
  » Zapraszamy na najbliższe szkolenie członków zarzadu spółek z o.o. i S.A oraz podmioty planujące zmienić formę prawną

  » Poznaj zakres odpowiedzialności i strategię obrony członka zarządu przed roszczeniami wierzycieli spółki min. w razie problemów z reprezentacją i błędów sprawozdawczych

  Postępowanie rejestrowe i Sprawozdawczość spółek kapitałowych →dla zarządu,prokurentów,księgowych → wpływ zmian KPC z 7.11


  19.12.2019

  Sędzia Aleksandra Ziółkowska-Majkowska


  Wiceprezes ds. Krajowego Rejestru Sądowego - Wiceprezes Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy - największego sądu gospodarczego w Polsce . Sędzia orzekający w sprawach gospodarczych i postępowania rejestrowego .


  Założenie 1.› WYKŁADNIA PRZEPISÓW PROCESOWYCH O POSTĘPOWANIU REJESTROWYM PO REFORMIE KPC Z 7.11.2019 - Rejestracja vs WYREJSTROWANIE I BEZPIECZNA LIKWIDACJA SPÓŁKI , zmiany KRS CASE STUDY

  Założenie 2. Elektronizacja postepowania rejestrowego od 2020 - → BRAK ZARZĄDU / REPREZENTACJI - A WPŁYW NA POSTĘPOWANIE REJESTROWE → Problemy z Zarządem

  Założenie 3. →Przekształcenie spółki sp zoo - i SA. - Czy tylko mniejsza odpowiedzialność Zarządu ?


  Sędzia Aleksandra Ziółkowska - Majkowska

  9.30 Początek

  Postępowanie rejestrowe vs eforma KPC – Wykładnia przepisów procesowych o postępowaniu rejestrowym po reformie KPC z 7.11.2019


  REFORMA KPC

  1. doręczenie orzeczeń
  2. zaskarżanie orzeczeń wydawanych przez referendarzy
  3. stwierdzenie przez referendarza zasadności wniesionej skargi
  4. zażalenie poziome

  Postępowania przed sądem rejestrowym – elektronizacja postępowania od 2020 roku

  POSTĘPOWANIE ELEKTRONICZNE od 2020 r.
  1. elektroniczna forma wniosku
  2. skłądanie wszelkich dalszych pism w toku postępowania
  3. nowa forma prowadzenia akt rejestrowych – zasady przechowywania i udostępniania akt rejestrowych
  4. postępowanie rejestrowe dotyczące przedsiębiorców / członków zarządu
  5. postępowanie rejestrowe dotyczące Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
  6. nowe obowiązki podmiotów w toku postępowania rejestrowego
  7. składanie środków zaskarżenia

  CASE STUDY I-III

  Postępowanie dotyczące powołania i odwołania członka zarządu

  1. dokumenty będące podstawą wpisu – forma
  2. złożenie oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji
  3. przykład/wzór
  4. jak prawidłowo wypełnić wniosek do KRS
  WYPEŁNIANIE FORMULARZA DO KRS - Sędzia pokazuje

  Brak zarządu / reprezentacji - a wpływ na postępowanie rejestrowe

  1. Jednoosobowy zarząd a reprezentacja w spółce z o.o.
  2. Brak zarządu a reprezentacja w spółce z o.o.
  3. Odpowiedzialność oraz skutki nienależytej reprezentacji
  4. Niezgłoszenie rezygnacji członka zarządu do KRS - konsekwencje i odpowiedzialność
  5. Jak postępować w razie nie zgłoszenia swojej rezygnacji z funkcji członka zarządu do KRS?
  Reprezentacja - Problemy z Zarządem

  Prokura vs pełnomocnictwo.


  Wniosek Prokurenta do KRS ?  • Różnice miedzy prokurentem a pełnomocnikiem
  • Czy prokurent/pełnomocnik może dokonać wpisu do KRS
  • Czy prokurent może podpisać wniosek do KRS?

  Część sądów rejestrowych pomimo mogło by się wydawać jednolitego głosu piśmiennictwa, a także orzeczeń w tym zakresie, w dalszym ciągu liberalnie podchodzi do tematu wniosków do KRS podpisywanych przez prokurenta i dopuszcza taką formę reprezentacji spółki w toku postępowania rejestrowego.
  CASE STUDY IV-VI


  • Prokurent a obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
  • Czy prokurent/pełnomocnik może zgłosić wniosek o upadłość ?
  Wniosek o Upadłość ?


  Postępowanie przymuszające po zmianach

  Podstawy wszczęcia i przebieg postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do rejestru bez przeprowadzenia postępowania przymuszającego;

  Rejestracja spółek w systemie S-24

  PRZEKSZTAŁECENIE

  Przekształcanie sp zoo w S.A.

  CASE STUDY VII-X

  Repozytorium dokumentów finansowych


  Błędy sprawozdawcze

  • nowe zasady dotyczące składania sprawozdań finansowych
  • błędy sprawozdawcze

  Repozytorium aktów notarialnych

  Automatyzacja wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym

  Nowe obowiązki Centralnej Informacji KRS

  Kurator

  1. kurator ustanowiony na podstawie art. 42 kc
  2. kurator ustanowiony na podstawie art. 69 kpc
  3. zasady wynagradzania kuratora

  Wyrejstrowanie i BEZPIECZNA LIKWIDACJA spółki

  CASE STUDY X-XIII
  18.45 zakończenie

  • Postępowanie rejestrowe dot. spółki i zmian w zarządzie
   Sprawozdawczość
   Reprezentacja - Problemy Zarządu


   POSTĘPOWANIE ELEKTRONICZNE
   WYREJSTROWANIE I BEZPIECZNA LIKWIDACJA SPÓŁKI

  • CASUSY i PREZENTACJE
   POSTĘPOWANIA PRZED SĄDEM REJESTROWYM - POSTĘPOWANIE ELEKTRONICZNE
   Czy prokurent może podpisać wniosek do KRS?


   REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW FINANSOWYCH i NOTARIALNYCH
   WYREJSTROWANIE I BEZPIECZNA LIKWIDACJA SPÓŁKI

  • Istotne dla członków zarządu Zmiany KPC z 7.11.2019


   1. Nowe obowiązki adresowe- DORĘCZENIA ORZECZEŃ
   2. zmiany proceduralno -porządkowe

   .

  • Prokurent


   Prokurent a postępowanie rejstrowe lub wniosek o ogłoszenie upadłości - Część sądów rejestrowych pomimo mogło by się wydawać jednolitego głosu piśmiennictwa, a także orzeczeń w tym zakresie, w dalszym ciągu liberalnie podchodzi do tematu wniosków do KRS podpisywanych przez prokurenta i dopuszcza taką formę reprezentacji spółki w toku postępowania rejestrowego. .

  • Share