Polskie Towarzystwo

Prawa i Gospodarki
RynkowejPliki i formularzeE-KRS , Nowe rozporządzenia wykonawcze


System informatyczny służący od obsługi wniosków on-lice nazywa się Portal Rejestrów Sądowych i dostępny jest pod adresem: https://prs.ms.gov.pl. Obsługa portalu w zakresie części usług, np. składania wniosków do KRS, wymaga rejestracji oraz autoryzacji dokonanej podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Rejestracji w PRS powinien dokonać końcowy użytkownik


Elektronizacja postępowania od 1.07.2021 → Odwołanie członków zarządu sp. z o.o. i S.A


Po odwołaniu dotychczasowego członka zarządu spółka ma obowiązek dokonać stosownych czynności zmierzających do wykreślenia odwołanego członka z rejestru KRS. Zgodnie bowiem z art. 22 ustawy KRS: „wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej
Pełnomocnik vs Prokurent


Zgodnie z art. 1091 Kodeksu cywilnego prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Pełnomocnictwo to obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. W związku z powyższą regulacją prokury rodzi się pytanie, czy prokurent może podpisać wniosek do KRS?

Prokurent w postępowaniu rejestrowym

 
Każda ze spółek handlowych może powołać szczególnego pełnomocnika, jakim jest prokurent. Przepisy regulujące prokurę zawarte są w art. 1091 – 1098 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 1091 Kodeksu cywilnego, pełnomocnictwo jakim jest prokura, obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokura jest więc formą szczególnego pełnomocnictwa, a to ze względu na fakt, że mocodawcą może być wyłącznie przedsiębiorca podlegający obowiązkowi wpisu do rejestru (KRS bądź CEiDG), oraz ze względu na to, że zakres tego pełnomocnictwa wynika z ustawy, a nie tak jak w przypadku pełnomocnictwa z umocowania jakie pełnomocnik otrzymuje od mocodawcy.


Notariusz vs zbycie udziałówZbycia udziałów można dokonać korzystając z formularza w systemie S24 - wtedy wszystkie osoby muszą podpisać taką umowę, jeśli chodzi o portal to w przypadku kiedy orzecznik zażąda umowy - należy złożyć umowę z podpisami notarialnie poświadczonymi


Nowe Postępowanie rejestrowe i sprawozdawczość → elektronizacja postępowania od 1.07.2021 r.
( case study w odniesieniu do największego Sądu Gospodarczego w Polsce → M. Stoł. Warszawa )
Problemy z zarządem
 • POSTĘPOWANIE REJESTROWE DOT. SPÓŁKI I ZMIAN W ZARZĄDZIE
 • SPRAWOZDAWCZOŚĆ
 • Nowe rozporządzenia wykonawcze
 • PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA OD 1.07.2021
 • Liczba miejsc ograniczona !
  » Zapraszamy na najbliższe szkolenie członków zarzadu spółek z o.o. i S.A oraz podmioty planujące zmienić formę prawną

  » Poznaj zakres odpowiedzialności i strategię obrony członka zarządu przed roszczeniami wierzycieli spółki min. w razie problemów z reprezentacją i błędów sprawozdawczych

  Postępowanie rejestrowe i Sprawozdawczość spółek kapitałowych →dla zarządu,prokurentów,księgowych w dobie COVID-19 - Nowe postępowanie elektroniczne


  22.10.2021

  Sędzia Aleksandra Ziółkowska-Majkowska


  Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie. Ministerstwo Sprawiedliwości - W Ministerstwie odpowiada za proces legislacji EKRS i wdrażania nowej platformy PRS.MS.GOV.PL ( Portal Rejestrów Sądowych). W latach 2019-2021 Nadzorowałą Krajowy Rejestr Sądowy - jako Wiceprezes Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy - największego sądu gospodarczego w Polsce . Sędzia orzekający w sprawach gospodarczych i postępowania rejestrowego .


  Założenie 1.› Cyfryzacja KRS i sprawozdań oraz PSA od 1.07.2021; NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANIE BŁĘDY w formularzach - nowe konto ; uwierzytelnienie
  - załączaniki , płatności
  - płatności , podpisy

  Założenie 2. Elektronizacja postępowania od 1.07.2021 - → BRAK ZARZĄDU / REPREZENTACJI - A WPŁYW NA POSTĘPOWANIE REJESTROWE → Problemy z Zarządem

  • Notariusz w postępowaniu rejestrowym - EKRS

  • Pełnomocnik w postępowaniu rejestrowym

  • Przedsiębiorca zagraniczny w postepowaniu rejestrowym - EKRS

  Założenie 3.Nowe rozporządzenia wykonawcze:w sprawie wniosków składanych do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego; zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych; zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego


  Sędzia Aleksandra Ziółkowska - Majkowska

  9.15 Początek

  ELEKTRONIZACJA POSTĘPOWANIA REJESTROWEGO - Nowe rozporządzenia wykonawcze

  1. platforma - zasady - Nowe rozporządzenia wykonawcze
  2. Błędy i braki w systemie PRS
  3. Brak załącznika

  ELEKTRONIZACJA

  Postępowania przed sądem rejestrowym – INFORMATYZACJA postępowania od 1.07.2021 roku

  E-KRS
  1. elektroniczna forma wniosku
  2. składanie wszelkich dalszych pism w toku postępowania
  3. nowe konto ;
  4. uwierzytelnienie
  5. załączniki ,
  6. płatności
  7. podpisy
  8. potwierdzenia
  9. Nowa forma prowadzenia akt rejestrowych – zasady przechowywania i udostępniania akt rejestrowych

  10. postępowanie rejestrowe dotyczące przedsiębiorców / członków zarządu
  11. postępowanie rejestrowe dotyczące Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
  12. nowe obowiązki podmiotów w toku postępowania rejestrowego
  13. składanie środków zaskarżenia

  CASE STUDY

  Postępowanie dotyczące powołania i odwołania członka zarządu - Oświadczenia dodatkowe


  Oświadczenia dodatkowe
  Czy Wszystkie oświadczenia dodatkowe takie jak np wyrażenie zgody na pełnienie funkcji członka zarządu, oświadczenie członka zarządu o adresie do doręczeń, mogą być od razu sporządzone w formie elektronicznej podpisane i załączone do wniosku?

  1. dokumenty będące podstawą wpisu – forma
  2. złożenie oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji
  3. przykład/wzór
  4. jak prawidłowo wypełnić wniosek do KRS
  5. oświadczenia dodatkowe
  FORMULARZE DO KRS - Sędzia pokazuje

  Wnioski → PRS

  1. Wniosek: zmiana zarządu
  2. Wniosek: Likwidacja spółki
  3. Wniosek: Zawieszenie działalności

  Brak zarządu / reprezentacji - a wpływ na postępowanie rejestrowe

  1. Jednoosobowy zarząd a reprezentacja w spółce z o.o.
  2. Brak zarządu a reprezentacja w spółce z o.o.
  3. Odpowiedzialność oraz skutki nienależytej reprezentacji
  4. Niezgłoszenie rezygnacji członka zarządu do KRS - konsekwencje i odpowiedzialność
  5. Jak postępować w razie niezgłoszenia swojej rezygnacji z funkcji członka zarządu do KRS?
  Reprezentacja - Problemy z Zarządem

  Wniosek Prokurenta do KRS ?- Pełnomocnik w postępowaniu rejestrowym - EKRS


  Prokurent vs Pełnomocnik  • Różnice miedzy prokurentem a pełnomocnikiem
  • Czy prokurent/pełnomocnik może dokonać wpisu do KRS


  Prokurent vs wniosek do KRS? Część sądów rejestrowych pomimo mogło by się wydawać jednolitego głosu piśmiennictwa, a także orzeczeń w tym zakresie, w dalszym ciągu liberalnie podchodzi do tematu wniosków do KRS podpisywanych przez prokurenta i dopuszcza taką formę reprezentacji spółki w toku postępowania rejestrowego.

  Prokurent

  CASE STUDY


  • Prokurent a obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
  • Czy prokurent/pełnomocnik może zgłosić wniosek o upadłość ?
  Notariusz


  Notariusz w postępowaniu rejestrowym i zbycie/umorzenie udziałów


  W systemie PRS nie załącza się aktów notarialnych. W tym przypadku należy uzupełnić pole "Numer aktu notarialnego w CREWAN" numerem aktu notarialnego, który znajduje się na zawiadomieniu o rejestracji otrzymanym od notariusza.

  • zamieszczenie w CREWANIE treści dokumentu
  • zbycie udziałów
  Minimalna wartość jednego udziału powinna wynosić co najmniej 50 zł. Udział oznacza także prawa i obowiązki wspólnika w spółce. Tak rozumiane udziały mogą być przedmiotem obrotu prawnego. Wspólnik może dowolnie dysponować posiadanymi udziałami i zbyć je na zasadach ustalonych prawem oraz umową spółki.

  Przedsiębiorca zagraniczny w postępowaniu rejestrowym - EKRS  Wpis oddziału przedsiębiorcy zagranicznego do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie wniosku. Jak złożyć wniosek Od 1.07.2021 r. wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej, wnioski złożone w formie papierowej nie będą rozpatrywane przez sąd rejestrowy. Wniosek o wpis należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem portalu PRS. Formularz wniosku należy wypełnić w języku polskim. Do wniosku należy dołączyć dokumenty podpisane elektronicznie, system akceptuje dokumenty podpisane podpisem kwalifikowanym, osobistym lub podpisem zaufanym. Możesz również podpisać dokumenty w systemie wgrywając oddzielny plik z podpisem w polu "Plik zawierający oddzielny podpis".


  CASE STUDY  Podpis pod elektronicznym sprawozdaniem finansowym

  Możliwość podpisania sprawozdania finansowego przez jednego członka zarządu wieloosobowego – pozostali członkowie organu będą zobowiązani jedynie do złożenia oświadczeń, że składane sprawozdanie finansowe spełnia wymagania określone w ustawie o rachunkowości.


  • podpis przez jednego członka zarządu wieloosobowego
  Elektroniczne sprawozdanie finansowe

  Postępowanie przymuszające po zmianach


  1. doręczenie orzeczeń
  2. zaskarżanie orzeczeń wydawanych przez referendarzy
  3. stwierdzenie przez referendarza zasadności wniesionej skargi
  4. zażalenie poziome

  Podstawy wszczęcia i przebieg postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do rejestru bez przeprowadzenia postępowania przymuszającego;

  Rejestracja spółek w systemie S-24

  PRZEKSZTAŁECENIE

  Przekształcanie sp zoo w S.A.

  CASE STUDY

  Repozytorium dokumentów finansowych


  Błędy sprawozdawcze

  • nowe zasady dotyczące składania sprawozdań finansowych
  • błędy sprawozdawcze

  Repozytorium aktów notarialnych

  Automatyzacja wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym

  Nowe obowiązki Centralnej Informacji KRS

  Wyrejstrowanie i BEZPIECZNA LIKWIDACJA spółki

  Doręczenie pism w postępowaniach i doręczenia elektroniczne -E-DORĘCZENIA od 5.10.2021

 • zniesienie tzw "fikcji doręczenia"h
 • pozostawienie pisma w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia
 • doręczenia pisma za pośrednictwem komornika


 • E-doręczenia 5.10 Ustawa o e-doręczeniach wprowadza nową usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego, która ma pozwolić na dostarczenie korespondencji ze skutkiem prawnym równoważnym do tradycyjnego doręczenia korespondencji. Wszystkie adresy podmiotów publicznych znajdą się w Bazie Adresów Elektronicznych.


  PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

  PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA od 1.07.2021 - Kto odpowiada za zobowiązania ?

  1. Łatwe powołanie
  2. Możliwość odroczenia wniesienia wkładów do 3 lat,
  3. Niska wartość kapitału zakładowego (1 PLN) i możliwość jego zmiany bez zmiany statutu,
  4. Dowolność w konstruowaniu postanowień umowy spółki,
  5. Możliwość wnoszenia wkładów w postaci świadczenia pracy
  6. Możliwość wprowadzenia akcji beznominałowych (wydawanych w zamian za know-how, opracowania pomysłu na innowacyjny produkt lub usługę),
  7. Rozwiązywania spółki – bez przeprowadzania procedury likwidacyjnej,
  8. Brak obowiązku rady nadzorczej.


  Odpowiedzialność za zobowiązania ki. Odpowiadają członkowie zarządu lub członkowie rady dyrektorów. Aby uwolnić się od odpowiedzialności trzeba wykazać, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.
  CASE STUDY
  17.15 zakończenie

  • Postępowanie rejestrowe dot. spółki i zmian w zarządzie
   Sprawozdawczość
   Reprezentacja - Problemy Zarządu


   POSTĘPOWANIE ELEKTRONICZNE
   WYREJSTROWANIE I BEZPIECZNA LIKWIDACJA SPÓŁKI

  • CASUSY i PREZENTACJE
   POSTĘPOWANIA PRZED SĄDEM REJESTROWYM - POSTĘPOWANIE ELEKTRONICZNE
   Czy prokurent może podpisać wniosek do KRS?


   REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW FINANSOWYCH i NOTARIALNYCH
   WYREJSTROWANIE I BEZPIECZNA LIKWIDACJA SPÓŁKI

  • Notariusz i Prokurent w postępowaniu rejestrowym - EKRS


   1. Nowe obowiązki adresowe- DORĘCZENIA ORZECZEŃ
   2. zmiany proceduralno -porządkowe

   .

  • Prokurent


   Prokurent a postępowanie rejstrowe lub wniosek o ogłoszenie upadłości - Część sądów rejestrowych pomimo mogło by się wydawać jednolitego głosu piśmiennictwa, a także orzeczeń w tym zakresie, w dalszym ciągu liberalnie podchodzi do tematu wniosków do KRS podpisywanych przez prokurenta i dopuszcza taką formę reprezentacji spółki w toku postępowania rejestrowego. .

  • Share