Polskie Towarzystwo

  Prawa i Gospodarki
  Rynkowej  Pliki i formularze
  NOWELIZACJA KSH - PRAWO HOLDINGOWE -KRS
  Nowelizacja poszerza odpowiedzialność spółki dominującej wobec wierzycieli spółki zależnej, istotnie ogranicza natomiast odpowiedzialność zarządu spółki zależnej w stosunku do spółki za wykonanie wiążącego polecenia.

  KRS - Brak wpisu uczestnictwa w grupie brak wpisu wzmianki w rejestrze KRS uniemożliwi:
  korzystanie przez spółkę dominującą z prawa wydawania wiążących poleceń w stosunku do spółki zależnej;
  realizację prawa do przeglądania ksiąg i dokumentów oraz żądania udzielenia informacji od spółki zależnej;
  sprawowanie stałego nadzoru nad spółkami zależnymi przez radę nadzorczą spółki dominującej;
  realizację prawa wspólników (akcjonariuszy) mniejszościowych do żądania podjęcia uchwały o przymusowym odkupie ich udziałów (akcji) przez spółkę dominującą (tzw. „sell-out”);
  realizację prawa spółki dominującej do żądania przymusowego wykupu udziałów (akcji) należących do wspólników (akcjonariuszy) mniejszościowych spółki zależnej (tzw. „squeeze-out”);
  realizację prawa członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurenta oraz likwidatora spółki uczestniczącej w grupie spółek do powoływania się na działanie lub zaniechanie w określonym interesie grupy spółek.
  E-KRS , Nowe rozporządzenia wykonawcze


  System informatyczny służący od obsługi wniosków on-lice nazywa się Portal Rejestrów Sądowych i dostępny jest pod adresem: https://prs.ms.gov.pl. Obsługa portalu w zakresie części usług, np. składania wniosków do KRS, wymaga rejestracji oraz autoryzacji dokonanej podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Rejestracji w PRS powinien dokonać końcowy użytkownik


  Elektronizacja postępowania od 1.07.2021 → Odwołanie członków zarządu sp. z o.o. i S.A


  Po odwołaniu dotychczasowego członka zarządu spółka ma obowiązek dokonać stosownych czynności zmierzających do wykreślenia odwołanego członka z rejestru KRS. Zgodnie bowiem z art. 22 ustawy KRS: „wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej
  Pełnomocnik vs Prokurent


  Zgodnie z art. 1091 Kodeksu cywilnego prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Pełnomocnictwo to obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. W związku z powyższą regulacją prokury rodzi się pytanie, czy prokurent może podpisać wniosek do KRS?

  Prokurent w postępowaniu rejestrowym

   
  Każda ze spółek handlowych może powołać szczególnego pełnomocnika, jakim jest prokurent. Przepisy regulujące prokurę zawarte są w art. 1091 – 1098 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 1091 Kodeksu cywilnego, pełnomocnictwo jakim jest prokura, obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokura jest więc formą szczególnego pełnomocnictwa, a to ze względu na fakt, że mocodawcą może być wyłącznie przedsiębiorca podlegający obowiązkowi wpisu do rejestru (KRS bądź CEiDG), oraz ze względu na to, że zakres tego pełnomocnictwa wynika z ustawy, a nie tak jak w przypadku pełnomocnictwa z umocowania jakie pełnomocnik otrzymuje od mocodawcy.


  Notariusz vs zbycie udziałów  Zbycia udziałów można dokonać korzystając z formularza w systemie S24 - wtedy wszystkie osoby muszą podpisać taką umowę, jeśli chodzi o portal to w przypadku kiedy orzecznik zażąda umowy - należy złożyć umowę z podpisami notarialnie poświadczonymi


  Elektroniczne postępowanie rejestrowe i sprawozdawczość - Nowelizacja KSH - Grupy spółek
  Zmiany dotyczące członków zarządu i poprawa efektywności działania rad nadzorczych spółek kapitałowych
  ( case study w odniesieniu do największego Sądu Gospodarczego w Polsce → M. Stoł. Warszawa, Ministerstwo Sprawiedliwości )
  Problemy z zarządem
 • POSTĘPOWANIE REJESTROWE DOT. SPÓŁKI I ZMIAN W ZARZĄDZIE
 • SPRAWOZDAWCZOŚĆ
 • Nowe rozporządzenia wykonawcze
 • Liczba miejsc ograniczona !
  » Zapraszamy na najbliższe szkolenie członków zarzadu spółek z o.o. i S.A oraz podmioty planujące zmienić formę prawną

  » Poznaj zakres odpowiedzialności i strategię obrony członka zarządu przed roszczeniami wierzycieli spółki min. w razie problemów z reprezentacją i błędów sprawozdawczych

  Nowelizacja KSH - Prawo holdingowe - KRS, zmiany dotyczące członków zarządu , Poprawa efektywności działania rad nadzorczych spółek kapitałowych, z uwzgl. nowego postępowania rejestrowego - ( case study w odniesieniu do największego Sądu Gospodarczego w Polsce → M. Stoł. Warszawa, Ministerstwo Sprawiedliwości )


  24.10.2022

  Sędzia Aleksandra Ziółkowska-Majkowska


  Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie. Ministerstwo Sprawiedliwości - W Ministerstwie odpowiada za proces legislacji EKRS i wdrażania nowej platformy PRS.MS.GOV.PL ( Portal Rejestrów Sądowych). W latach 2019-2021 Nadzorowała Krajowy Rejestr Sądowy - jako Wiceprezes Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy - największego sądu gospodarczego w Polsce . Sędzia orzekający w sprawach gospodarczych i postępowania rejestrowego .


  Założenie 1.› Cyfryzacja KRS i sprawozdań oraz PSA od 1.07.2021; NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANIE BŁĘDY w formularzach:
  - nowe konto ; uwierzytelnienie
  - załączaniki , płatności
  - płatności , podpisy

  Założenie 2. Elektronizacja postępowania od 1.07.2021 - → BRAK ZARZĄDU / REPREZENTACJI - A WPŁYW NA POSTĘPOWANIE REJESTROWE → Problemy z Zarządem

  • Notariusz w postępowaniu rejestrowym - EKRS

  • Pełnomocnik w postępowaniu rejestrowym

  • Przedsiębiorca zagraniczny w postepowaniu rejestrowym - EKRS

  Założenie 3.


  Nowelizacja KSH 2022


  Sędzia Aleksandra Ziółkowska - Majkowska Ministerstwo Sprawiedliwości

  9.15 Początek


  ELEKTRONIZACJA POSTĘPOWANIA REJESTROWEGO - NOWE POSTĘPOWANIE REJESTROWE

  1. platforma PRS - zasady - Nowe rozporządzenia wykonawcze
  2. Błędy lub braki w systemie E-KRS i PRS

  ELEKTRONIZACJA  DUŻA NOWELIZACJA KSH -GRUPA HOLDINGOWA vs KRS -NADZÓR NAD SPÓŁKAMI Nowelizacja kodeksu spółek handlowych od 13.10.2022 ma regulować relacje prawne w grupie spółek oraz wzmocnić pozycję rad nadzorczych, doprecyzować zakres odpowiedzialności zarządu i wygaśnięciu mandatów członków organów spółek kapitałowych Zmiany kodeksu spółek handlowych o charakterze porządkującym oraz wyjaśniającym niektóre wątpliwości powstałe w czasie 20 lat obowiązywania tej ustawy.

  Przesłanki wydania wiążącego polecenia przez spółkę dominującą oraz odmowy jego wykonania przez spółkę zależną

  • Szczególna regulacja dla spółek zależnych jednoosobowych

  KSH PRAWO HOLDINGOWE

  Ujawnienie uczestnictwa w grupie spółek w KRS

  Krajowy Rejestr Sądowy - Grupa spółek Niezbędne jest ujawnienie w Krajowym Rejestrze Sądowym swojego uczestnictwa w grupie spółek zarówno przez spółkę dominującą, jak również spółkę zależną. Dopiero od tego momentu spółki będą mogły stosować przepisy prawa holdingowego, czyli te odnoszące się do „interesu grupy spółek”.

  • wpis uczestnictwa w grupie do KRS -CASE STUDY
  • brak wpisu wzmianki w rejestrze KRS

  KRS- WPIS DO GRUPY
  brak wpisu w rejestrze KRS uniemożliwi min. korzystanie przez spółkę dominującą z prawa wydawania wiążących poleceń w stosunku do spółki zależnej; realizację prawa do przeglądania ksiąg i dokumentów oraz żądania udzielenia informacji od spółki zależnej;

  Grupa holdingowa - KRS Spółka dominująca i spółka zależna mają bowiem obowiązek ujawnienia swojego uczestnictwa w grupie spółek w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

  Zwolnienie członków zarządu spółek zależnych z odpowiedzialności cywilnoprawnej za szkodę wyrządzoną kierowanej przez nich spółce w wyniku wykonania wiążącego polecenia

  Odpowiedzialność spółki dominującej za szkodę wyrządzoną w wyniku wykonania wiążącego polecenia.

  Złagodzenie odpowiedzialności ? Złagodzenie odpowiedzialności członków zarządów i rad nadzorczych wobec spółek kapitałowych – członkowie tych organów nie będą odpowiadać wobec spółki za ewentualne szkody powstałe na skutek działania w sposób lojalny wobec spółki, w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego (tzw. business judgement rule);

  Doprecyzowanie przepisów o wygaśnięciu mandatów członków organów spółek kapitałowych (zasada obliczania kadencji w latach obrotowych)

  Wprowadzenia możliwości podejmowaniu uchwał i odbywania posiedzeń za pomocą środków komunikacji elektronicznej w organach zarządczych i nadzorczych

  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE

  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA

  Wprowadzenie zasady sporządzania protokołów z posiedzeń zarządu i rady nadzorczej.

  RADY NADZORCZE Przy okazji wprowadzenia prawa holdingowego projektodawca wyposaża również rady nadzorcze w narzędzia umożliwiające prowadzenie bardziej efektywnego nadzoru korporacyjnego, a także proponuje wyeliminowanie niektórych wątpliwości podnoszonych przez przedsiębiorców i przedstawicieli doktryny.

  Postępowania przed sądem rejestrowym – INFORMATYZACJA postępowania od 1.07.2021 roku

  E-KRS
  1. elektroniczna forma wniosku
  2. składanie wszelkich dalszych pism w toku postępowania
  3. nowe konto ;
  4. uwierzytelnienie
  5. załączniki ,
  6. płatności
  7. podpisy
  8. potwierdzenia
  9. Nowa forma prowadzenia akt rejestrowych – zasady przechowywania i udostępniania akt rejestrowych

  10. postępowanie rejestrowe dotyczące przedsiębiorców / członków zarządu
  11. postępowanie rejestrowe dotyczące Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
  12. nowe obowiązki podmiotów w toku postępowania rejestrowego
  13. składanie środków zaskarżenia

  CASE STUDY

  Postępowanie dotyczące powołania i odwołania członka zarządu - Oświadczenia dodatkowe


  Oświadczenia dodatkowe
  Czy Wszystkie oświadczenia dodatkowe takie jak np wyrażenie zgody na pełnienie funkcji członka zarządu, oświadczenie członka zarządu o adresie do doręczeń, mogą być od razu sporządzone w formie elektronicznej podpisane i załączone do wniosku?

  1. dokumenty będące podstawą wpisu – forma
  2. złożenie oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji
  3. przykład/wzór
  4. jak prawidłowo wypełnić wniosek do KRS
  5. oświadczenia dodatkowe
  FORMULARZE DO EKRS - Sędzia pokazuje

  Wnioski → przez PRS

  Nowelizacja KSH 2022

  Brak zarządu / reprezentacji - a wpływ na postępowanie rejestrowe

  1. Jednoosobowy zarząd a reprezentacja w spółce z o.o.
  2. Brak zarządu a reprezentacja w spółce z o.o.
  3. Odpowiedzialność oraz skutki nienależytej reprezentacji
  4. Niezgłoszenie rezygnacji członka zarządu do KRS - konsekwencje i odpowiedzialność
  5. Jak postępować w razie niezgłoszenia swojej rezygnacji z funkcji członka zarządu do KRS?
  Reprezentacja - Problemy z Zarządem

  Wniosek Prokurenta do KRS ?- Pełnomocnik w postępowaniu rejestrowym - EKRS


  Prokurent vs Pełnomocnik  • Różnice miedzy prokurentem a pełnomocnikiem
  • Czy prokurent/pełnomocnik może dokonać wpisu do KRS


  Prokurent vs wniosek do KRS? Część sądów rejestrowych pomimo mogło by się wydawać jednolitego głosu piśmiennictwa, a także orzeczeń w tym zakresie, w dalszym ciągu liberalnie podchodzi do tematu wniosków do KRS podpisywanych przez prokurenta i dopuszcza taką formę reprezentacji spółki w toku postępowania rejestrowego.

  Prokurent

  CASE STUDY


  • Prokurent a obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
  • Czy prokurent/pełnomocnik może zgłosić wniosek o upadłość ?
  Notariusz


  Notariusz w postępowaniu rejestrowym i zbycie/umorzenie udziałów


  W systemie PRS nie załącza się aktów notarialnych. W tym przypadku należy uzupełnić pole "Numer aktu notarialnego w CREWAN" numerem aktu notarialnego, który znajduje się na zawiadomieniu o rejestracji otrzymanym od notariusza.

  • zamieszczenie w CREWANIE treści dokumentu
  • zbycie udziałów
  Minimalna wartość jednego udziału powinna wynosić co najmniej 50 zł. Udział oznacza także prawa i obowiązki wspólnika w spółce. Tak rozumiane udziały mogą być przedmiotem obrotu prawnego. Wspólnik może dowolnie dysponować posiadanymi udziałami i zbyć je na zasadach ustalonych prawem oraz umową spółki.

  Przedsiębiorca zagraniczny w postępowaniu rejestrowym - EKRS  Wpis oddziału przedsiębiorcy zagranicznego do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie wniosku. Jak złożyć wniosek Od 1.07.2021 r. wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej, wnioski złożone w formie papierowej nie będą rozpatrywane przez sąd rejestrowy. Wniosek o wpis należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem portalu PRS. Formularz wniosku należy wypełnić w języku polskim. Do wniosku należy dołączyć dokumenty podpisane elektronicznie, system akceptuje dokumenty podpisane podpisem kwalifikowanym, osobistym lub podpisem zaufanym. Możesz również podpisać dokumenty w systemie wgrywając oddzielny plik z podpisem w polu "Plik zawierający oddzielny podpis".


  CASE STUDY  Podpis pod elektronicznym sprawozdaniem finansowym

  Możliwość podpisania sprawozdania finansowego przez jednego członka zarządu wieloosobowego – pozostali członkowie organu będą zobowiązani jedynie do złożenia oświadczeń, że składane sprawozdanie finansowe spełnia wymagania określone w ustawie o rachunkowości.


  • podpis przez jednego członka zarządu wieloosobowego
  Elektroniczne sprawozdanie finansowe

  Postępowanie przymuszające po zmianach


  1. doręczenie orzeczeń
  2. zaskarżanie orzeczeń wydawanych przez referendarzy
  3. stwierdzenie przez referendarza zasadności wniesionej skargi
  4. zażalenie poziome

  Podstawy wszczęcia i przebieg postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do rejestru bez przeprowadzenia postępowania przymuszającego;

  Rejestracja spółek w systemie S-24

  CASE STUDY

  Repozytorium dokumentów finansowych


  Błędy sprawozdawcze

  • nowe zasady dotyczące składania sprawozdań finansowych
  • błędy sprawozdawcze

  Repozytorium aktów notarialnych

  Automatyzacja wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym

  Nowe obowiązki Centralnej Informacji KRS

  Wyrejstrowanie i BEZPIECZNA LIKWIDACJA spółki

  Doręczenie pism w postępowaniach i doręczenia elektroniczne -E-DORĘCZENIA od 5.10.2021

 • zniesienie tzw "fikcji doręczenia"h
 • pozostawienie pisma w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia
 • doręczenia pisma za pośrednictwem komornika


 • E-doręczenia Ustawa o e-doręczeniach wprowadza nową usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego, która ma pozwolić na dostarczenie korespondencji ze skutkiem prawnym równoważnym do tradycyjnego doręczenia korespondencji. Wszystkie adresy podmiotów publicznych znajdą się w Bazie Adresów Elektronicznych.


  XV. Usługa NEWSLETTER KRS od 21.06 - jak to działa ?


   Rejestracja sprawy z urzędu: informacja wskazująca pozycję KRS, sygnaturę sprawy i datę rejestracji sprawy (bez opisu rodzaju sprawy).
   Rejestracja sprawy na wniosek: informacja wskazująca pozycję KRS, sygnaturę sprawy i datę rejestracji sprawy (bez opisu rodzaju sprawy).
   informacja o zarejestrowaniu/ likwidacji Spółki
   informacja o dokonaniu wpisu
   

  Usługa Newslettera KRS
  Usługa Newslettera KRS, która pomaga chronić biznes przed kradzieżą spółki, została uruchomiona 21 czerwca 2022 r. Już pierwszego dnia cieszyła się wielkim zainteresowaniem przedsiębiorców – w ciągu kilku godzin od jej uruchomienia było niemal 500 wejść na link udostępniony na Portalu Rejestrów Sądowych (PRS) 
  CASE STUDY
  17.15 zakończenie

  • Postępowanie rejestrowe dot. spółki i zmian w zarządzie
   Sprawozdawczość
   Reprezentacja - Problemy Zarządu


   POSTĘPOWANIE ELEKTRONICZNE
   WYREJSTROWANIE I BEZPIECZNA LIKWIDACJA SPÓŁKI

  • CASUSY i PREZENTACJE
   POSTĘPOWANIA PRZED SĄDEM REJESTROWYM - POSTĘPOWANIE ELEKTRONICZNE
   Czy prokurent może podpisać wniosek do KRS?


   REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW FINANSOWYCH i NOTARIALNYCH
   WYREJSTROWANIE I BEZPIECZNA LIKWIDACJA SPÓŁKI

  • Notariusz i Prokurent w postępowaniu rejestrowym - EKRS


   1. Nowe obowiązki adresowe- DORĘCZENIA ORZECZEŃ
   2. zmiany proceduralno -porządkowe

   .

  • Prokurent


   Prokurent a postępowanie rejstrowe lub wniosek o ogłoszenie upadłości - Część sądów rejestrowych pomimo mogło by się wydawać jednolitego głosu piśmiennictwa, a także orzeczeń w tym zakresie, w dalszym ciągu liberalnie podchodzi do tematu wniosków do KRS podpisywanych przez prokurenta i dopuszcza taką formę reprezentacji spółki w toku postępowania rejestrowego. .

  • Share