Polskie Towarzystwo

Prawa i Gospodarki
RynkowejPliki i formularzeEfektywny Zarząd - Stan zagrożenia


Zarządzający każdą firmą muszą monitorować już nie tylko stan niewypłacalności, ale również zagrożenia niewypłacalnością, nie tylko w związku z podstawowymi funkcjami zarządzania, ale również z ustawowego obowiązku i w konsekwencji własnej odpowiedzialności. - co wymaga podjęcia okreslonej strategii obrony →- z uwzgl. zmian KPC od 21.08.2019Optymalne metody i narzędzia identyfikacji momentu powstania niewypłacalności.

 

Analiza definicji niewypłacalności w poprzednim i obecnym brzmieniu ustawowym przedstawiają optymalne metody i narzędzia identyfikacji momentu powstania niewypłacalności. Słowa kluczowe: niewypłacalność, płynność
Zagrożenie niewypłacalnością i sposoby jej ustalania

 

Niewypłacalność określona w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym rozpatrywana w czasie uprawnia do stwierdzenia, że w teorii ekonomii odpowiadają jej dwa zjawiska: brak płynności i brak wypłacalności. Przedsiębiorstwo może charakteryzować się jednocześnie wypłacalnością i brakiem płynności oraz występowaniem stanu braku wypłacalności przy zachowaniu płynności. Brak płynności dzisiaj nie musi oznaczać, że przedsiębiorstwo nie wywiąże się ze swoich zobowiązań np. za tydzień.

<


Szacowanie Majątku

 

Brak płynności może być więc spowodowany nieodpowiednim skojarzeniem wpływów z wydatkami środków pieniężnych, nawet wówczas, gdy działalność jest dochodowa. Niewypłacalność „upadłościowa” jest więc związana z sytuacją majątkowo-kapitałową, tzn. z nadwyżką zobowiązań wobec wartości rynkowej aktywów oraz brakiem środków na bieżące regulowanie zobowiązań pieniężnych.Utrata zdolności płatniczej - Prawidłowe okreslenie

 


 1. Utrata zdolności płatniczej (tzw. „płynnościowa" postać niewypłacalności) to stan, w którym spółka w danym momencie nie tylko nie jest w stanie spłacić swoich wymagalnych długów, ale też nic nie wskazuje, aby stan ten miał się zmienić.
 2. Samo nieregulowanie, nawet wielu wymagalnych zobowiązań, nie jest jeszcze samo w sobie wystarczającą podstawą do stwierdzenia niewypłacalności.....Przy ocenie sytuacji przedsiębiorcy istotny jest trend zmian płynnościowych wskaźników finansowych oraz negatywne zdarzenia gospodarcze zarówno w samej firmie (np. zaniechanie dalszego finansowania przez banki, odejście kluczowych klientów), jak i w jej otoczeniu (kryzys w branży, zmiany regulacyjne).


Zmiany KPC od 21.08.2019

 
Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego zmienia prawie 300 artykułów ustawy. Co do zasady zmiany wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Część przepisów wchodzi jednak w życie już 21 sierpnia.

Efektywny Zarząd
→ jak zarząd ma chronić spółkę przed momentem utraty płynności i przed upadłością ? → z uwzgl. zmian KPC od 21.08.2019
Kiedy niewypłacalność dłużnika nie będzie prowadziła do jego upadłości?
Polityka informacyjna - Relacja pomiędzy zarządem, radą nadzorczą i zgromadzeniem wspólników
MAJĄTEK FIRMY → Stan niewypłacalności vs zagrożenie niewypłacalnością
Skuteczny program sędziego
 • Stan niewypłacalności vs zagrożenie niewypłacalnością
 • Strategia obrony - Kiedy egzekucję można uznać za bezskuteczną?
 • Przedawnienia roszczeń/ wierzytelności z uwzgl. zmian KPC od 21.08.2019
 • Duże Zmiany KPC 21.08.2019
  » Zapraszamy na najbliższe szkolenie członków zarzadu spółek z o.o. i S.A oraz podmioty planujące zmienić formę prawną

  » Poznaj zakres odpowiedzialności i strategię obrony członka zarządu przed roszczeniami wierzycieli spółki
  » MAJĄTEK FIRMY : Stan niewypłacalności vs zagrożenie niewypłacalnością

  szkolenie: Efektywny Zarząd › → Jak chronić spółkę przed momentem utraty płynności i przed upadłością ?→ › Kiedy niewypłacalność dłużnika nie będzie prowadziła do jego upadłości?→ › Polityka informacyjna - Relacja pomiędzy zarządem, radą nadzorczą i zgromadzeniem wspólników


  24.09.2019

  Sędzia Leszek Ciulkin

  Sędzia Sądu Okręgowego. Od 1994 r. orzeka w sprawach gospodarczych (VII Wydział Gospodarczy). Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z zakresu postępowania rejestrowego, zagadnień dotyczących spółek, elementów procedury cywilnej. Współautor komentarza „Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe". W latach 1999 – 2002 i roku 2007 brał udział w pracach zespołu problemowego postępowania upadłościowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. .  Założenie 1. → Stan niewypłacalności vs zagrożenie niewypłacalnością - Na czym polega monitoring i jaka jest rola zarządu ? → Z uwzględnieniem zmian KPC 21.08.2019

   Zarządzający muszą monitorować już nie tylko stan niewypłacalności, ale również zagrożenia niewypłacalnością, nie tylko w związku z podstawowymi funkcjami zarządzania, ale również z ustawowego obowiązku i w konsekwencji własnej odpowiedzialności. Metody prognozowania muszą być proste, upowszechnione i adekwatne dla danego przedsiębiorstwa

  Założenie 2. → Skuteczna komunikacja i polityka informacyjna w spółce.

  Założenie 3.→ Określenie zdolności płatniczej. Przy ocenie sytuacji przedsiębiorcy istotny jest trend zmian płynnościowych wskaźników finansowych oraz negatywne zdarzenia gospodarcze zarówno w samej firmie (np. zaniechanie dalszego finansowania przez banki, odejście kluczowych klientów), jak i w jej otoczeniu (kryzys w branży, zmiany regulacyjne).  Sędzia Leszek Ciulkin

  9.30 Początek

  1. Zarząd w spółce vs zagrożenie niewypłacalnością

  2. Obowiązki i uprawnienia zarządu:

  Obowiązki zarządu, a za nimi odpowiedzialność, przybierają formę zobowiązań cywilnych, publicznoprawnych, pracowniczych, czy też wewnątrzkorporacyjnych.

  • mandat a kadencja członka zarządu,
  • wygaśnięcie mandatu,
  • zasady odwoływania członków zarządu

  3. Relacja pomiędzy zarządem, radą nadzorczą i zgromadzeniem wspólników. - Polityka informacyjna i komunikacja.

  Obowiązki rady nadzorczej.  Polityka informacyjna


  4. Kluczowe warunki i regulacje w zakresie prowadzenia dokumentacji spółki:

  • podpisywanie dokumentacji,
  • uchwały,
  • potwierdzenia sald,
  • aneksy, kto podpisuje czy zarząd czy główny księgowy?
  • WZA i NWZA.

  Na skutek nie dochowania nadzoru nad pracownikiem opracowującym dokumentację podatkową spółkidochodzi do złożenia przez spółkę nieprawdziwej informacji podsumowującej.

  .

  umowa spółki, statut, akt założycielski,

  • zasady zmiany umowy spółki
  • czy zmiana umowy spółki wymaga do swojej ważności wpisu do KRS (rodzaje wpisów, wpisy konstytutywne, a wpisy deklaratoryjne)
  • jednoosobowa spółka z o. o.
  • powstanie jednoosobowej spółki z o. o.
  • uprawnienia jedynego wspólnika
  • konsekwencje pełnienia przez jedynego wspólnika funkcji członka zarządu
  • czynności dokonywane przez jedynego wspólnika ze spółką

  5. Jak uniknąć grzywny wymierzanej przez sąd, w ramach wymuszania wykonania obowiązków rejestrowych.

  UNIKNIĘCIE GRZYWNY

  Kiedy powstanie przymuszające nie doprowadzi do spełnienia obowiązku przez zobowiązanego ?

  6. Kiedy egzekucję wobec spółki lub członków zarządu można uznać za bezskuteczną

  BEZSKUTECZNOŚĆ EGZEKUCJI


  Bezskuteczność egzekucji wobec spółki stanowi podstawową przesłankę odpowiedzialności członków zarządu za jej zobowiązania. Chodzi tu zarówno o egzekucję sądową, prowadzoną w trybie przepisów kodeksu postępowania cywilnego, jak i tzw. egzekucję administracyjną.

  7. Kiedy niewypłacalność dłużnika nie będzie prowadziła do jego upadłości?

  Niewypłacalność dłużnika

  8. Rodzaje prokury. Czy prokurent odpowiada za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości?

  9. Pozycja prawna wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo w Prawie upadłościowym.

  UTRATA ZDOLNOŚCI PŁATNICZEJ

  Utrata zdolności płatniczej (tzw. „płynnościowa" postać niewypłacalności) to stan, w którym spółka w danym momencie nie tylko nie jest w stanie spłacić swoich wymagalnych długów, ale też nic nie wskazuje, aby stan ten miał się zmienić.  10. Zasady prawa upadłościowego broniące Zarząd – Kiedy mamy do czynienia z niewypłacalnością ?.

   
  Niewypłacalność

  Samo nieregulowanie, nawet wielu wymagalnych zobowiązań, nie jest jeszcze samo w sobie wystarczającą podstawą do stwierdzenia niewypłacalności. Może być przecież tak, że spółka realizuje istotny kontrakt, z którego lada moment ma prawo spodziewać się uzyskania wpływów umożliwiających odzyskanie przejściowo utraconej płynności.


  11. Niewypłacalność a płynność finansowa

  1. obiektywny a subiektywny charakter niewypłacalności dłuznika.
  2. okoliczności powodujące stan niewypłacalności
  Zagrożenie niewypłacalnością

  12. Pojęcie zdolności upadłościowej – jak prognozowac zagrożenie upadłością ?

  13. Ustalenie stanu majątku ( przed złożeniem wniosku o upadłości )

  Majątek firmy
  1. Czym jest majątek firmy (dłużnika)?
  2. Ocena wartości majątku

  14. Zagrożenie niewypłacalnością : Kiedy wniosek o upadłosć a kiedy wniosek o restrukturyzację i układ ?

  15. Skuteczna polityka informacyjna w spółce -Jak i kiedy zarząd może ocenić sytuację niewypałacalności?

  Trend zmian płynnościowych
  1. Czy zarząd winien brać pod uwagę tylko analizę finansową ?
  2. Na czym polega monitoring i jaka jest rola zarządu ?
  3. Trend zmian płynnościowych

  16. Co na prawdę bierze pod uwagę SĄD przy zatwierdzaniu/ odrzucaniu wniosków ?

  Przedawnienia wierzytelności
  • Ocena wartości majątku przez sąd - Weryfikacja wniosku w zakresie składu i wartości majątku
  • Termin przedawnień wierzytelności - objętych postępowaniami sądowymi/komorniczym

  17. Niewidoczne aktywa - wykrycie dodatkowych środków z majątku upadłego.

  18. „Czasu właściwy" do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

  19. Czy złożenie wniosku o upadłość przez osobę trzecią zwalnia członków zarządu z odpowiedzialności ?

  20. Czy lub kiedy URZĄD SKARBOWY, ZUS może zgłosić wniosek o upadłość spółki?

  21. Czy wniosek o wszczęcie postępowania układowego lub upadłościowego to wystarczająca ochrona dla członka zarządu?

  Pytania i odpowiedzi

  CASE STUDY w trakcie szkolenia  19.00 zakończenie

  • Cel: OBRONA ZARZĄDU
   Odpowiedzialność wobec ZUS i US
   Odpowiedzialność odzskodowawcza


   Skuteczna linia i strategia obrony
   Przesłanki wyłączające odpowiedzialność

  • CASUSY i PREZENTACJE
   Czy podział kompetencji w zarządzie może mieć wpływ na odpowiedzialność członków organu reprezentacji?
   Kiedy egzekucję można uznać za bezskuteczną?


   Podwójny mandat członka zarządu – sprzeczność interesów ?
   zapobieganie i skuteczna obrona w przypadku zatajenia informacji i wykorzystania cudzego błędu/wprowadzenia w błąd prez innych członków zarządu

  • Istotne dla członków zarządu Zmiany w ustawie o KRS z 15.03.2018


   1. Forma dokumentowa czynności prawnych
   2. Nowe obowiązki adresowe,
   3. zmiany proceduralno -porządkowe

   .

  • Nadzór i Kontrola


   Konkretna analiza nadzoru i kontroli w spółce kapitałowej- Czyli jak uchronić się przed nieuczciwym członkiem zarządu
   Działanie na szkodę spółki vs Odpowiedzialność wobec ładu korporacyjnego
   Nowy zakres odpowiedzialności zarządu - nałozony przez nowe prawo restrukturyzacyjne 2016 + własciwy termin zglaszania wniosku o upadlość
   .

  • Share