1

WAŻNE ! Wariant obrony vs COVID-19

PŁATNOŚCI i Niedotrzymanie umów


Czy zarząd może renegocjować umowy, nie płacić faktur / nie zwracać wpłat ?


2

Wariant obrony

niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki


Jak udowodnić że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki nastąpiło bez winy członka zarządu ?

3

Wariant obrony

wierzyciel zaniechał egzekucji we właściwym czasie


zaniechanie podjęcia egzekucji przeciwko spółce w stosownym czasie - czy to zwalnia członka zarządu ?

4

Wariant obrony

Przedawnienie roszczenia


udowodnienie, że roszczenie jest przedawnione poprzez wykazanie, kiedy wierzyciel faktycznie dowiedział się, że egzekucja będzie bezskuteczna.

8

Podział obowiązków ?

Czy podział obowiązków chroni zarząd ?


Czy podział obowiązków jest skuteczny wobec spółki (293 i 483) jeśli członek zarządu wynegocjuje zapis do kontraktu, że wobec spółki odpowiada tylko i wyłącznie za dany zakres kompetencji?.

7

wyrządzenie szkody

Szkoda rzeczywista a spodziewane korzyści


Art. 361. § 1 kc. Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. .

6

Odpowiedzialność deliktowa względem spółki

Odpowiedzialność odszkodowawcza ?


Członek zarządu odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy.

5

Nadużycie uprawnień przez innych członków zarządu

przekroczenie kompetencji ?


Podstawą odpowiedzialności członka zarządu w trybie art. 293 ksh może być zachowanie sprzeczne z postanowieniem umowy, choćby nie naruszało ono jednocześnie prawa.Powrót