Polskie Towarzystwo

Prawa i Gospodarki
Rynkowej


Punkty za szkolenie
 • Radcowie i prawnicy otrzymują punkty za szkolenie na podstawie certyfikatu z podpisem sędziegoMODUŁI: 9.00-11.00
ZATRUDNIANIE I MOBILNOŚĆ CUDZOZIEMCÓW : OBOWIĄZKI PRACODAWCY - zezwolenia na pracę A, B,C,D,E


Oświadczenie o powierzeniu pracy vs Zezwolenie na pracę sezonową.
W 2019 roku najwięcej przyjezdnych ze Wschodu pracowało na roli - i w przetwórstwie. Podobnie w budownictwie - w sumie ponad 200 tys. wydanych pozwoleń na pracę w tym sektorze dla Ukraińców.
MODUŁII: 11.15.00-13.15ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW Z PAŃSTW TRZECICH →SWOBODNY PRZEPŁYW PRACOWNIKÓW W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UE - PRAWO WŁAŚCIWE

Mianem pracownika transgranicznego określa się osobę, która pracuje w innym, niż miejsce zamieszkania, państwie członkowskim. Pracownik taki wraca do kraju zamieszkania każdego dnia (Grenzgänger) lub co najmniej raz w miesiącu (Grenzpendelr). Pracownik transgraniczny musi być traktowany tak samo jak pracownicy w kraju w którym podjął pracę. Posiada on prawo do świadczeń podstawowych i dodatkowych. Do tej pierwszej grupy należą m. in. świadczenia w zakresie chorób, macierzyństwa, wypadków przy pracy, zasiłki czy świadczenia rodzinne.MODUŁIII: 13.30-15.00


MOBILNOŚĆ → PRZENIESIENIE → DELEGOWANIE CUDZOZIEMCÓW - WDRAŻENIE DYREKTYWY 2018/957/UE

Przedsiębiorstwa z państw członkowskich mogą także delegować w ramach świadcze- nia usług legalnie zatrudnionych przez siebie pracowników z państw trzecich. Dotyczy to także polskich pracowników wykonujących pracę w przedsiębior- stwach państw członkowskich Usługodawca prowadzący normalną działalność w jednym państwie członkow- skim może swobodnie oferować swoje usługi na całym jednolitym rynku UE bez obowiązku zakładania oddziałów czy filii. Aby tę usługę za granicą wyko- nać, musi jednak zatrudniać pracowników.MODUŁIV: 15.00-18.30


OPODATKOWANIE CUDZOZIEMCÓW

Zmiany w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania od 2021 r. Zastosowanie konwencji MLI .

DELEGOWANIE W PANDEMII
Z szacunków Inicjatywy Mobilności Pracy wynika, że co roku około 10 tys. polskich firm deleguje do pracy za granicą ponad 500 tys. pracowników, z czego około 1 tyś. podmiotów wysyła do innych państw ponad 100 osób. Polscy pracownicy wykonują usługi głównie w branży budowlanej, transportowej oraz usługach opieki nad osobami starszymi. Warto jednak wiedzieć, kiedy świadczenie pracy poza granicami Polski należy uznać za oddelegowanie.Zezwolenie na pracę
 1. zezwolenia wydaje starosta, procedura realizowana jest w urzędach pracy (krótkie terminy)
 2. wydaje się na okres do 9 miesięcy - możliwość świadczenia każdej pracy sezonowej
 3. nie wpisuje się ani rodzaju pracy ani stanowiska
 4. możliwość podjęcia innej pracy niż sezonowa - maksymalnie przez okres 30 dni w ciągu ważności zezwolenia (warunek – cudzoziemiec jest obywatelem państwa objętego procedurą oświadczeniową, otrzymuje wynagrodzenie nie niższe niż określone w zezwoleniu i nie wykonuje pracy w charakterze pracownika tymczasowego,
 5. możliwość zmiany pracodawcy – procedura przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową (wyłączenie dla cudzoziemców, którzy wjechali do Polski w celu pracy sezonowej), na okres do 9 miesięcy w ciągu roku,
 6. zezwolenia na pracę sezonową bez ograniczeń względem obywateli wszystkich państw

Oświadczenia


 1. Powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce stałego pobytu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń,
 2. procedura oświadczeniowa bardzo popularna i zdecydowanie uproszczona,
 3. oświadczenia na krótszy okres 6 miesięcy,
 4. wpisuje się rodzaj pracy i stanowisko: - praca cudzoziemca nie jest związana z działalnością sezonową (rozporządzenie ws. podklasy działalności według klasyfikacji PKD, w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową),
 5. oświadczenia tylko względem obywateli 6 państw - cudzoziemiec, któremu zostanie powierzona praca jest obywatelem Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy,
StatystykaAktualne dane Urzędu ds. Cudzoziemców mówiące o liczbie pozwoleń na pobyt w Polsce. Na 28 maja 2020 było ich 445 539 (rok wcześniej było to nieco ponad 419 tys.). Pierwsza dziesiątka państw pochodzenia imigrantów kształtowała się następująco:
 • Ukraina
 • Białoruś
 • Niemcy
 • Rosja
 • Wietnam
 • Indie
 • Włochy
 • Chiny
 • Gruzja
 • Wielka Brytania
 • Gdybyśmy te dane oczyścili z obywateli Unii Europejskiej otrzymalibyśmy następujące zestawienie:
 • Ukraina
 • Białoruś
 • Rosja
 • Wietnam
 • Chiny
 • Gruzja
 • Turcja
 • Armenia
 • Mołdawia
 • USA
 • Nepal
 • WZROST W 2020 r  Po spadku w drugim kwartale, ponownie rośnie liczba obcokrajowców, notując historyczny poziom. Na koniec września 2020 roku w ZUS było zarejestrowanych 689 226 obcokrajowców, co oznacza wzrost o 3,5 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku oraz wzrost o 13,8 proc. w stosunku do stanu na koniec czerwca 2020 r. Dotychczasowy rekord w tym zakresie przypadł na czas tuż przed pandemią - dane za luty mówiły o ok. 670 tys. zarejestrowanych obcokrajowców.  Zmiany od 1.2021  Estoński CIT Od 1 stycznia 2021 niektóre firmy będą mogły skorzystać z rozliczania za pomocą tak zwanego estońskiego CITu. Istotą tego rozwiązania jest przesunięcie czasu poboru podatku na moment wypłaty zysków z przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca będzie mógł wybrać, czy chce skorzystać z nowego rodzaju opodatkowania, czy woli rozliczać się na starych zasadach. Zgodnie z ustawą, z opodatkowania na nowych zasadach będzie mogła skorzystać spółka kapitałowa - z o.o. lub akcyjna, w której udziałowcami są wyłączenie osoby fizyczne. Próg, poniżej którego firma będzie miała prawo do tego rozwiązania, to 100 mln zł rocznie. Przepisy dotyczące tej formy rozliczenia wejdą w życie 1 stycznia 2021 r.

  Opodatkowanie CIT spółek komandytowych. Obok nadania spółce komandytowej statusu podatnika podatku dochodowego i rozszerzenia zakresu szacowania wartości transakcji, ustawa przewiduje też m.in., że limit przychodów z bieżącego roku podatkowego uprawniających do korzystania z obniżonej 9 proc. stawki podatku CIT zostanie podniesiony z 1,2 do 2 mln euro.

  Zatrudnianie , Delegowanie, Mobilność CUDZOZIEMCÓW w PANDEMII, Opodatkowanie cudzoziemców - zmiany w umowach o UPO
 • LIKWIDACJA/ OGRANICZENIE ULGI ABOLICYJNEJ
 • ZMIANY W CIT OD SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH OD 1.01.2021
 • ESTOŃSKI CIT OD 1.01.2021
 • Podejście Biznesowe
 • zatrudnianie cudzoziemców
 • MOBILNOŚĆ
 • PRZEMIESZCZANIE
 • DELEGOWANIE
 • UBEZPIECZANIE
 • OPODATKOWANIE
 • dyrektywa 2018/957/UE
  Z dniem 30 lipca 2020 r., jednocześnie w każdym państwie członkowskim UE zostały wprowadzone przepisy wdrażające dyrektywę 2018/957/UE
  » Poznaj zakres polskiego prawa pracy w kontekscie zatrudniania cudzoziemców optymalizacji kosztów zatrudnienia.

  Zatrudnianie , Delegowanie, Mobilność , Opodatkowanie cudzoziemców - zmiany w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania


  17.12.2020 godz. 9.00

  Sędzia Tomasz Kałużny

  Sędzia Orzekający w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury zajęcia dydaktyczne z prawa pracy i uninego prawa pracy z odniesieniem do tematyki konsekwencji członkostwa w UE dla praktyki orzeczniczej sędziów oraz szkolenia obejmujące tematykę modernizacji procesów zarządzania organizacją; współpracujący z The European Association of Labour Court Judges (EALCJ), The European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) oraz w ramach sieci Court Coordinators European Law (CCE). Eksper sieci TEAM EUROPE - koordynowanej przez Przedstawicielstwo UE w Polsce . Ekspert The World Bank ( BANK ŚWIATOWY )

  Marcin Podżorski

  Właściciel kancelarii doradztwa podatkowego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego zdobył pracując w międzynarodowych firmach doradczych tzw. „Wielkiej Piątki" (Deloitte & Touche Sp. z o.o. oraz Ernst & Young Sp. z o.o.). Współpracował również z międzynarodową GLN (Gide Loyrette Nouel).

  Założenie 1. OPODATKOWANIE CUDZOZIEMCÓW - LIKWIDACJA/ OGRANICZENIE ULGI ABOLICYJNEJ: →ZMIANY W UMOWACH O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA OD 1.01.2021 . Efekt zmniejszenia tzw. kwoty abolicyjnej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT, którego zamierza dokonać rząd, sprawi, że pracujący za granicą zapłacą PIT podwójnie. Od 1 stycznia 2021 niektóre firmy będą mogły skorzystać z rozliczania za pomocą tak zwanego estońskiego CITu; Opodatkowanie CIT spółek komandytowych od 1.01.2021 r.

  Założenie 2.MOBILNOŚĆ CUDZOZIEMCÓW: W 2020 R POMIMO PANDEMII WZROSŁA LICZBA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE.
  Mobilność długoterminowa w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu korzystania z mobilności długoterminowej. Migracje pracowników w ramach pracowniczego zatrudnienia, mobilność pracowników celem wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług . .

  CZałożenie 3. DELEGOWANIE W PANDEMII - Zatrudnianie cudzoziemców w ramach swobody przepływu pracowników w państwach UE oraz zatrudniania obywateli państw z poza UE – zagadnienia legalizacji pobytu, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy, zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, praca bez zezwolenia, obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu cudzoziemców aktywność pracowników w odniesieniu do aktualnej sytuacji. OPODATKOWANIE OSÓB DELEGOWANYCH min, NIEMCY, WIELKA BRYTANIA, NORWEGIA, FRANCJA


  9.00 Początek


  Sędzia Tomasz Kałużny

  MOBILNOŚĆ CUDZOZIEMCÓW - uprawnienie cudzoziemca do wjazdu i pobytu na terytorium państw członkowskich UE


  Mobilność Cudzoziemców w PANDEMII

  mobilność - uprawnienie cudzoziemca do wjazdu i pobytu na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, wynikające z posiadania ważnego dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich lub z posiadania ważnej wizy wydanej zgodnie z prawem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, niebędącego państwem obszaru Schengen, wydanych przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej niż to, w którym cudzoziemiec korzysta z tego uprawnienia  • mobilność między jednostkami przyjmującymi mającymi siedzibę w jednym lub kilku drugich państwach członkowskich
  • zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa
  • jednostka przyjmująca – osoba prawna lub jednostka organizacyjna powiązana z jednostką macierzystą (oddział, przedstawicielstwo lub należąca do tej samej grupy przedsiębiorstw)
  • cudzoziemcy – pracownicy kadry kierowniczej, specjaliści lub pracownicy odbywający staż „przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa” i siedzibę w jednym lub kilku drugich państwach członkowskich
  • mobilność (krótkoterminowa lub długoterminowa) – uprawnienie cudzoziemca do wjazdu i pobytu na terytorium państwa członkowskiego
  • mobilność wewnątrzunijna – możliwość wjazdu, pobytu i pracy w innym państwie członkowskim

  WYBÓR FORMY ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW

 • ZATRUDNIENIE POZAPRACOWNICZE na podstawie umów cywilnoprawnych:
  • Umowa zlecenia
  • Umowa o dzieło
  • Inna umowa o swidczenie usług
  • kontrakty managerskie
  • Umowy o praktyki absolwenckie z cudzoziemcem, staże z urzędów pracy
  • zatrudnianie pracowników tymczasowych
  • ,
 • ZATRUDNIENIE PRACOWNICZE NA PODSTAWIE UMOWY I PRACĘ - w ramach stosunku pracy
  • umowa na okres próbny
  • umowa na czas nieokreślony czy określony,
  • stosunek służbowy
  • umowy o pracę nakładczą
  • SAMOZATRUDNIENIE -
  • uprawnienia i obowiązki samozatrudnionych
  • prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce
  • SPROBLEMATYKA STOSUNKU PRACY
  • realizacja roszczeń pracowniczych
  • spory sądowe po reformie KPC
  • Konsekwencje zawierania fikcyjnych umów cywilnoprawnych
 • OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW
  • szczegółowe obowiązki pracodawcy z Kodeksu pracy
  • nowe obowiązki dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej
  • obowiązek przeciwdziałania mobbingowi
  • obowiązek niezwłocznego wydania świadectwa pracy
  • obowiązki związane z czasem pracy i urlopami pracowniczymi
  • obowiązki związane z rozpatrywaniem sporów o roszczenia ze stosunku pracy

  OUTSOURCING

  • zastępowanie pracowników tymczasowych outsourcingiem pracowniczym,
  • outsouricing w różnych konfiguracjach
  • zakaz konkurencji - zawierania umów z pracownikami o zakazie konkurencji w czasie i po ustaniu stosunku pracy

  LEASING PRACOWNICZY

  • leasingu pracowniczy poprzez agencję pracy
  • pracownik tymczasowy - agencja pracy tymczasowej

  LEGALIZACJA POBYTU CUDZOZIEMCA → DOKUMENTY POBYTOWE, STEMPEL

  LEGALIZACJA
  • Warunki pobytu cudzoziemców na terytorium RP
  • Dokumenty podróży i dokumenty uprawniające do pobytu
  • Typy wiz
   1. wiza Schengen
   2. wiza krajowa
  • Cele wiz uprawniające do podjęcia pracy
  • Przedłużanie wiz
  • Zezwolenie na pobyt czasowy

  Szczególne regulacje dotyczące zezwoleń na pobyt czasowy

  1. zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, zezwolenie na pobyt czasowy:
   • w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
   • w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa,
   • w celu korzystania z mobilności,
   • w celu wykonywania pracy cudzoziemca delegowanego
  2. Zezwolenie na pobyt stały
  3. Karta pobytu
  4. Karta Polaka
  5. Wymagane dokumenty pobytowe
  6. certyfikat rezydencji
  7. karta pobytu
  8. ZGODA NA POBYT TOLEROWANY
   • KARTA POBYTU - wzór
   • Świadectwa pracy
   • zmiany w zakresie wydawania świadectw pracy, również w sytuacji zakończenia bytu przedsiębiorcy (po wykreśleniu z KRS)

  PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY

  1. STEMPEL - LEGALIZUJE POBYT CUDZOZIEMCA W POLSCE
  2. Dyrektywa 2009/52/WE z dnia 18.06.2009 przewidująca minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich – ustawa z dnia 15.06.2012 o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U.2012.769):
   • obowiązek sprawdzania legalności pobytu
   • obowiązek informowania o zatrudnieniu cudzoziemców
   • obowiązek realizacji roszczeń pracowniczych (domniemanie istnienia stosunku pracy i domniemanie wysokości wynagrodzenia)
  3. Wizy - wzór , rodzaje
  4. ZEZWOLENIA POBYTOWE
   • Zezwolenie na pobyt czasowy (decyzja o udzieleniu tego zezwolenia). Zezwolenie to jest wydawane na okres ważności nie przekraczający 3 lat.
   • Zezwolenie na pobyt stały (decyzja o udzieleniu tego zezwolenia)- wydawane na czas nieoznaczony
   • Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE (lub WE) wydane na czas nieoznaczony (decyzja o udzieleniu tego zezwolenia) - Wydawane na czas nieoznaczony
  5. ZGODA NA POBYT TOLEROWANY
  6. Zgoda na pobyt tolerowany w postaci decyzji jest udzielana na czas nieoznaczony.
  7. KARTA POBYTU - wzór
  8. Świadectwa pracy
  9. zmiany w zakresie wydawania świadectw pracy, również w sytuacji zakończenia bytu przedsiębiorcy (po wykreśleniu z KRS)
  10. certyfikat rezydencji

  Zatrudnianie cudzoziemców z Państw trzecich oraz SWOBODNY PRZEPŁYW PRACOWNIKÓW W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UE


   • Korzystanie ze swobody przepływu pracowników – pełen dostęp do rynku pracy
   • Zatrudnianie obywateli państw trzecich
   • Legalny pobyt a zezwolenie na pracę i zatrudnienie cudzoziemca
   • Obowiązek weryfikacji tytułu pobytowego
  1. ZEZWOLENIA NA PRACĘ (typu A, B, C, D, E i S)
   • Oferta pracy – test rynku pracy
  2. ZWOLNIENIE Z TESTU RYNKU PRACY– kryteria wojewódzkie
  3. ZMIANY - zwolnienie krajowe, zwolnienia inne (obywatele 6 państw)
  4. Zezwolenie na pracę sezonową – ścieżka krajowa i ścieżka zagraniczna
  5. ZEZWOLENIE JEDNOLITE na pobyt czasowy i pracę
   • Inne zezwolenia na pobyt czasowy z opcją wykonywania pracy)
  6. OŚWIADCZENIE O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI
   • Procedura oświadczeniowa – obowiązki pracodawcy
   • Kontynuacja pracy cudzoziemca, który pracował na podstawie oświadczenia
   • Zliczanie okresów pracy na oświadczenia
   • Sytuacje nie wymagające uzyskania nowego oświadczenia
  7. PRACA BEZ ZEZWOLENIA
  8. WARSZTATY – sytuacje problemowe zezwolenie na pracę sezonową vs. oświadczenia
  9. WARSZTATY - FAQ ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE KWESTII POBYTOWYCH I ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE ZEZWOLEŃ NA PRACĘ

  OBOWIĄZKI PRACODAWCY W RAMACH ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW


  1. obowiązek pracodawcy poinformowania powiatowy urząd pracy o podjęciu przez cudzoziemca pracy (najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy) lub niepodjęciu pracy (w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia wskazanej w oświadczeniu)
  2. obowiązek zawarcia z cudzoziemcem pisemnej umowy (uprzednie przedstawienie cudzoziemcowi tłumaczenia umowy na język zrozumiały dla cudzoziemca)
  3. obowiązek przechowywania kopii dokumentu pobytowego cudzoziemca, zgłoszenia cudzoziemca do ubezpieczeń społecznych oraz dokonywania rozliczeń podatkowych


  Prawo właściwe

  Prawo właściwe dla umowy o pracę

  • W jaki sposób ustalić prawo właściwe dla umowy o pracę?
  • Czy strony umowy o pracę mają nieograniczoną swobodę w określeniu prawa właściwego?
  • Czy dla umowy o prace realizowanej wyłącznie na terytorium Polski można wybrać właściwość prawa obcego?
  • Jak działają przepisy wymuszające swoją właściwość?

  →Ubezpieczenie pracownika transgranicznego

  Ubezpieczenia cudzoziemców

  Koordynacja w odniesieniu do zasad, zatrudnienie w krajach członkowskich, delegowania, umów międzynarodowych Określenie ustawodawstwa właściwego oparte jest na zasadzie miejsca wykonywania pracy (tzw. zasada lex loci laboris), zgodnie z którą osoba podlega zabezpieczeniu społecznemu państwa

  • zasada jednego ustawodawstwa,
  • zasada równego traktowania,
  • zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania,
  • zasada zachowania praw nabytych,
  • wyjątki od zasady podlegania ubezpieczeniu w kraju wykonywania pracy,
  • pracownicy delegowani,
  • pracownicy transportu międzynarodowego,
  • pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich,
  • działalność prowadzona w kilku państwach jednocześnie,
  • podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce,
  • ubezpieczenia obywateli państw trzecich.

  Wzajemne relacje zatrudnienia pracowniczego i pozapracowniczego - Zbieg umowy o pracę

 • Zbieg umowy o pracę z umową zlecenia z dwoma różnymi podmiotami
 • Zbieg umowy o pracę z umową zlecenia z tym samym podmiotem
 • Kilka zleceń
 • Dwa zlecenia jednocześnie – stanowisko ZUS
  • Umowa zlecenie i samozatrudnienie
  • ·

  DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW KRAJOWYCH I CUDZOZIEMCÓW- dyrektywa 2018/957/UE

  dyrektywa 2018/957/UE

  Z dniem 30 lipca 2020 r., jednocześnie w każdym państwie członkowskim UE zostały wprowadzone przepisy wdrażające dyrektywę 2018/957/UE. Działanie to pociąga za sobą bardzo ważne zmiany w dotychczasowej praktyce delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług.

  Delegowanie z Polski

  POLSKA JAKO PAŃSTWO WYSYŁAJĄCE - Delegowanie Z TERYTORIUM RP

  • mozliwosc wyboru prawa a warunki ZATRUDNIENIA bez wzgledu na stosowane prawo
  • Dyrektywa 96/71/WE z dnia 16.12.1996 dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług oraz dyrektywa 2014/67/UE z dnia 15.05.2014 w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE - ustawa z dnia 10.06.2016 o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U.2016.868) oraz dyrektywa „nowelizująca” 2018/957 z dnia 28.06.2018 zmieniająca dyrektywę 96/71 (transpozycja do dnia 30.07.2020)

  Delegowanie z państw pozaunijnych

  Delegowanie do POLSKI z poza UE

  • delegowanie z UKRAINY , BIAŁORUSI
  • delegowanie z CHIN
  • delegowanie z PAKISTANU

  UKRAINA , BIAŁORUŚ, CHINY, PAKISTAN


  1. obowiązek zapewnienia wynagrodzenia w wysokości przewidzianej dla danej branży w danej części państwa przyjmującego,
  2. wprowadzenie 12-miesięcznego okresu oddelegowania, z możliwością wydłużenia do 18 miesięcy, po przekroczeniu którego pracodawca będzie zobligowa
  3. przepisy zawarte w systemie prawnym państwa oddelegowania,
  4. konieczność stosowania przepisów dotyczących podróży służbowej w państwie oddelegowania
  5. poszerzone obowiązki związane z delegowaniem pracowników tymczasowych.

  • odróżnienie delegowania od delegacji wyjazdu służbowego,
  • odróżnienie pracowników delegowanych od pracowników migrujących,
  • dokonanie wyboru prawa, któremu podlega stosunek pracy,
  • Na czym polega mechanizm zasady korzystności?
  • W jaki sposób ustalić strukturę minimalnego wynagrodzenia, które musi być zapewnione pracownikowi delegowanemu?
  • przestrzeganie warunków zatrudnienia bez względu na stosowane prawo,
  • zmiana w umowie o pracę miejsca wykonywania pracy i innych istotnych warunków umowy o pracę (np.wynagordzenia) porozumieniem lub wypowiedzeniem zmieniającym,
  • warunki delegowania pracowników na terytorium RP,
  • obowiązki przy delegowaniu pracowników do państw UE (osoba do kontaktów, oświadczenia, dokumentacja i tłumaczenia),
  • obowiązki przy delegowaniu pracowników do państw z poza UE,
  • weryfikacja rzeczywistego delegowania,
  • warunki delegowania względem kraju docelowego,
  • możliwość uzyskania dokumentu potwierdzającego podleganie dotychczasowemu ustawodawstwu (zagadnienia problemowe),
  Mec. Marcin Podżorski

  Zmiany w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania od 1.01.2021 → likwidacja/ ograniczenie ulgi abolicyjnej

  Efekt zmniejszenia tzw. kwoty abolicyjnej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT sprawi, że pracujący za granicą zapłacą PIT podwójnie.

  • likwidacja/ ograniczenie ulgi abolicyjnej - Znaczenie

  Ulga jest narzędziem zrównującym sytuację podatkową polskich rezydentów podatkowych uzyskujących dochody z wykonywania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej za granicą, niezależnie od kraju.

  Metody eliminacji podwójnego opodatkowania:

  • Metoda wyłączenie z progresją – omówienie przykładów;
  • Metoda zaliczenia –Kredyt podatkowy - omówienie przykładów;

  Praktyka Stosowania konwencji MLI - Zmiany 2020/2021 → NORWEGIA, WIELKA BRYTANIA, FRANCJA, AUSTRIA,NIEMCY

  Oznacza co do zasady przejście z metody wyłączenia z progresją na metodę odliczenia podatku w kilkudziesięciu umowach (np. taka metoda już obowiązuje w umowach z Wielką Brytanią, Irlandią, Słowenią czy Austrią). Ograniczenie ulgi abolicyjnej będzie więc miało znaczenie również dla osób wykonujących pracę i osiągających dochody w tych krajach.
  → KALKULACJE: Norwegia, Wielka Brytania, Francja, Austria, Niemcy.
  • Jak konwencja MLI zmienia treść umów międzynarodowych ?
  • Zasady rozliczeń osób delegowanych do pracy za granicę po wprowadzeniu w życie reguł MLI w kontekście rozliczeń m.in. z następującymi krajami:
   1. Norwegia,
   2. Wielka Brytania,
   3. Francja,
   4. Austria,
   5. Niemcy.

  Zmiany → Zryczałtowany PIT dla wolnych zawodów i przedsiębiorców świadczących inne usługi

  Rozszerzenie katalogu indywidualnych przedsiębiorców mogących płacić zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych. Do katalogu tego wejdą m.in.: tłumacze, radcy prawni, adwokaci, doradcy podatkowi, księgowi i inżynierowie budownictwa, świadczący usługi osobiście, tzn. bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

  Zmiany w CIT od spółek komandytowych od 1.01.2021 oraz estoński CIT dla spółek

  CIT od spółek komandytowych od 1.01.2021

  Podatkiem dochodowym od osób prawnych zostaną objęte dochody uzyskiwane przez m.in. spółki komandytowe. Komandytariuszom przysługiwać będzie zwolnienie z PIT określonej ustawowo kwoty (60 000 zł rocznie). Komplementariusze natomiast, będą mieli możliwość odliczenia od swojego podatku PIT, przypadającej na komplementariusza kwoty podatku zapłaconego przez spółkę.

  estoński CIT dla spółek od 1.01.2021

  Zgodnie z ustawą, z opodatkowania na nowych zasadach będzie mogła skorzystać spółka kapitałowa - z o.o. lub akcyjna, w której udziałowcami są wyłączenie osoby fizyczne. Próg, poniżej którego firma będzie miała prawo do tego rozwiązania, to 100 mln zł rocznie. Przepisy dotyczące tej formy rozliczenia wejdą w życie 1 stycznia 2021 r.

  Określanie statusu podatkowego cudzoziemców w Polsce:

  Status podatkowy
  1. Nieograniczony obowiązek podatkowy (rezydent) vs ograniczony obowiązek podatkowy (nierezydent);
  2. Określanie rezydencji w oparciu o przepisy ustaw podatkowych vs umów o unikaniu podwójnego opodatkowania; );
  3. Reguły rozwiązywania konfliktu rezydencji; );
  4. Rola certyfikatu rezydencji.

  Opodatkowanie dochodów z tytułu umowy pracy najemnej:

  1. Kwalifikacja pracy najemnej na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
  2. Zasady opodatkowania dochodów cudzoziemca z tytułu świadczenia pracy w Polsce na rzecz polskiego pracodawcy;
  3. Zasady opodatkowania dochodów cudzoziemca z tytułu świadczenia pracy za granicą na rzecz polskiego pracodawcy;
  4. Zasady opodatkowania dochodów cudzoziemca z tytułu świadczenia pracy w Polce na rzecz zagranicznego pracodawcy;
  5. Zasady poboru zaliczek i obowiązki sprawozdawcze pracodawcy związane z zatrudnieniem obcokrajowca;
  6. Rozliczenia roczne cudzoziemców.

  Opodatkowanie dochodów z umów cywilnoprawnych: WARIANTY


  OPTYMALIZACJA PODATKOWA

  1. Kwalifikacja umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, o dzieło, kontrakty menedżerskie, itp.) na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
  2. Różne warianty opodatkowania dochodów zleceniobiorcy z punktu widzenia:
   • (i) rezydencji podatkowej zleceniobiorcy;
   • (ii) miejsca wykonywania świadczeń (Polska czy zagranica);
   • (iii) charakteru wykonywanych czynności (stała placówka);
  3. Praca sezonowa w rolnictwie;
  4. Obowiązki sprawozdawcze zleceniodawców.
  Praca sezonowa

  Opodatkowanie dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej →(samozatrudnienie)

  Samozatrudnienie
  • Omówienie zasad opodatkowania osób samozatrudnionych w Polsce na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
  • Szczegółowa analiza przypadków, kiedy działalność osoby samozatrudnionej tworzy zakład (stała placówka, działalność agenta zależnego, plac budowy);
  • Dyrektor przedsiębiorstwa lub członek zarządu spółki
  Zarząd

  18.30 zakończenie