--> Polski ŁAD - zmiany podatkowe, szkolenie
  Polskie Towarzystwo

  Prawa i Gospodarki
  Rynkowej


   Warianty i tabele
   Eksperci zaprezentują wyliczenia optymalizujące  PIT i CIT
  ZGŁOSZENIE

  PODATEK MINIMALNY
  MIEJSCE ZARZĄDU
  Projekt nowelizacji wprowadza nową definicję posiadania zarządu. Dodaje przepis, na podstawie którego podmioty nieposiadające siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą uznawane za polskich podatników CIT, w przypadku gdy osoby lub podmioty zasiadające w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających takiego podmiotu
  Polski ŁAD 2.0: Rozliczanie wynagrodzeń i przychodów :
  Lista płac Wyliczenia
  PIT i CIT od 1.07.2022
  Wskazówki - Kalkulacje - Warianty
  Cel warsztatu
 • Optymalizacja rozliczeń podatkowo-finansowych od 2022
 • Lista Płac

  »

  → ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ i PRZYCHODÓW 2022 - KALKULACJE PŁAC 2022

  Dr Radosław Bulejak

  Senior Associate w Kancelarii Ożóg Tomczykowski sp. z o.o. Radca prawny, przewodniczący Zespołu ds. podatków i danin quasi-podatkowych z ramienia Business Center Club w ramach Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

  Agnieszka Ławnicka

  Senior Associate w Kancelarii Ożóg Tomczykowski sp. z o.o. Radca prawna i doradca podatkowy, od przeszło 10 lat zajmujący się doradztwem prawnym i podatkowym na rzecz klientów korporacyjnych, w tym bieżącym doradztwem w zakresie podatków pośrednich. Specjalizuje się w prowadzeniu podatkowych postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych, reprezentując klientów w sporach z organami podatkowymi, a także w postępowaniach karnoskarbowych.


  Polski Ład od 1.07.2022 Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Uchwalony Polski Ład 2.0 pozostawia kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł i 120 tys. zł próg dochodów, powyżej którego podatnicy rozliczający się według skali muszą płacić PIT według 32-proc. stawki, Zostaje obnożona dolna stwaka PIT do 12% - Jak będą kształtowały się wynagrodzenia od 1.07.2022 r ?  Założenie 2 Maksymalizacja zysku → LISTA PŁAC - Schematy - Kalkulacje - Wskazówki

  Warianty i tabele
  Eksperci zaprezentują wyliczenia optymalizujące  PIT
  8.07.2022 godz. 9.15

  .


  PIT od 1.07.2022

  I. OBNIŻENIE podstawowej STAWKI PIT DO 12%


  PIT 12% od 1.07 Wypłata wynagrodzenia stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy PIT. Dlatego wynagrodzenie, które trafi na konto pracownika już 1 lipca 2022 r. powinno być obliczone z uwzględnieniem 12% stawki podatku PIT. Jak obliczyć wynagrodzenie wypłacone od 1 lipca 2022 r.?

  II. SKALA PODATKOWA - NOWA SKALA PODATKOWA I KWOTA WOLNA OD PODATKU - ODLICZENIA KWOTY ZMNIEJSZAJĄCEJ PODATEK.

  • Przychody ze stosunku pracy.
  • Przychody z działalności wykonywanej osobiście.
  • Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na skali podatkowej.
  • Możliwość niepobierania zaliczek.

  III.LIKWIDACJA ULGI DLA KLASY ŚREDNIEJ

  IV. ZMIANY W „NOWYCH” ZWOLNIENIACH PIT (ULGA 4+, DLA SENIORA I NA POWRÓT)

  PIT-2

  V. OŚWIADCZENIA O STOSOWANIU PEŁNEGO BĄDŹ CZĘŚCIOWEGO POMNIEJSZENIA ZALICZEK

  • KOREKTY W SKŁADANIU PIT-2 I STOSOWANIU ULGI MIESIĘCZNEJ
  PIT-2 - składanie PIT-2, który upoważnia pracodawcę do pomniejszania zaliczek na podatek od kwotę wolną od podatku. Czym jest PIT-2? Jaki skutek ma złożenie PIT-2 w 2022 roku? Kiedy nie powinno się składać PIT-2? .Kiedy składać ? . Oświadczenie pracownika upoważnia pracodawcę do pomniejszania zaliczek na PIT o kwotę wolną,


  VI. ZGŁASZANIE WNIOSKÓW O NIEPOBIERANIE ZALICZEK ? - DLA KOGO ?

  VII. ROZLICZENIE SAMOTNEGO RODZICA Z DZIECKIEM

  VIII. ZASADY DOKONANIA ROCZNEGO ROZLICZENIA PIT ZA 2022 ROK

  IX. SKŁADKA ZDROWOTNA - ODLICZANIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW CZĘŚCI SKŁADEK ZDROWOTNYCH Z PODSTAWY OPODATKOWANIA LUB PODATKU

  1. SKŁADKA ZDROWOTNA roczna deklaracja dochodu, korekty, dopłata i rozliczanie nadpłaty.
  2. Doprecyzowanie zasad podlegania składce zdrowotnej dla prokurentów.
  3. Wprowadzenie możliwości odliczenia zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą od dochodu ( podatek liniowy) i od przychodu ( ryczałt)oraz w karcie podatkowej.
  4. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  5. Forma zatrudnienia a wysokość składki zdrowotnej - TABELA

  Zmiany w zasadach ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wynikające z kwietniowej nowelizacji

  • uwzględnianie różnic remanentowych w dochodzie – w ujęciu miesięcznym i rocznym;
  • wyłączenie większości przychodów zwolnionych z podstawy wymiaru składki zdrowotnej;
  • nowe zasady ustalania dochodu ze sprzedaży środka trwałego dla potrzeb obliczenia podstawy do składki zdrowotnej;

  X. OBJĘCIE UBEZPIECZENIEM SPOŁECZNYM WSPÓLNIKA SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ I UBEZPIECZENIEM ZDROWOTNYM PROKURENTA.

  Zarząd i Prokurent

  XI. POWOŁANIE” Z OBOWIĄZKOWĄ SKŁADKĄ ZDROWOTNĄ NA LIŚCIE PŁAC W 2022 R - WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I PROKURENTÓW.

  • rozliczenie składki zdrowotnej i podatku Członka zarządu
  • rozliczenie składki zdrowotnej (bez podatku) Prokurenta
  • Objęcie członków zarządu wynagradzanych na podstawie uchwał powołujących ich do pełnienia tej funkcji obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym
  Koszt zatrudnienia

  XII. KOSZTY PRACODAWCY - CAŁKOWITE KOSZTY ZADRUDNIENIA


  Całkowity koszt zatrudnienia Całkowity koszt zatrudnienia może wzrosnąć u pracodawców, którzy umawiają się z pracownikami na wynagrodzenie w kwocie netto. Aby zachować ten sam poziom płacy, dla osób lepiej zarabiających będzie wówczas konieczne podniesienie płacy brutto.


  1. Zaliczka na podatek przez pracodawców w 2022 r.
   • obniżenia składki zdrowotnej 9 % do wysokości zaliczki
   • obowiązek obniżenia wysokości kosztów uzyskania przychodu
   • zaliczka na podatek przy niskich przychodach
  2. Pobór zaliczki na podatek przez zleceniodawców w 2022 r.
   • zaprzestanie poboru zaliczki na podatek na wniosek podatnika
   • b. warunki obniżenia składki zdrowotnej 9 % do wysokości zaliczki

  XIII . NALICZANIE PŁAC PO ZMIANACH

  • nowe obowiązki płatnika – stałe oraz czasowe związane z wejściem w życie nowych przepisów – 15 i 30 czerwiec 2022 roku;
  • nowe wzory wszystkich oświadczeń;
  • nowe zasady działania większości wniosków i oświadczeń pracownika;
  • nowy zakres działania oświadczenia PIT 2 – możliwość złożenia w 3 miejscach, możliwość częściowego rozliczania ulgi w prowadzonej działalności gospodarczej;
  • większy zakres podmiotów uprawnionych do złożenia oświadczenia PIT2;
  • zmiana w oświadczeniu dotyczącym rezygnacji z kosztów uzyskania przychodów;
  • szerszy krąg podmiotów uprawnionych do złożenia oświadczenia o nie pobieraniu podatku, skutki w składce zdrowotnej;
  • nowa skala a koszty uzyskania przychodów z praw autorskich;
  • nowa skala a zwolnienia dla powracających z zagranicy, rodzica z 4 dzieci, seniora, dla młodego;
  • praktyczne skutki likwidacji ulgi dla klasy średniej.

  XIV.. ROZLICZANIE PRZYCHODÓW Z UMÓW CYWILNOPRAWNYCH NA LIŚCIE PŁAC W 2022 R.

  • zaprzestanie poboru zaliczki na podatek na wniosek podatnika
  • warunki obniżenia składki zdrowotnej 9 % do wysokości zaliczki
  • umowa zlecenia / dzieło opodatkowana
  • umowa zlecenia / dzieło bez podatku na wniosek
  • ZBIEGI TYTUŁÓW UMÓW

  XV. PIT 11 2022 PRAKTYKA.

  • Zmiany w zasadach ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.
  • dla osób współpracujących
  • dla emerytów i rencistów prowadzących działalność gospodarczą
  • dla twórców i innych grup.

  CASE STUDY OPODATKOWANIE WYNAGRODZEŃ PO ZMIANACH

  • kilka wypłat w miesiącu;
  • wpływ świadczeń niepieniężnych na dokonywane wypłaty i obliczenia podatkowe i zusowskie;
  • praktyczne skutki składanych przez pracowników i zleceniobiorców oświadczeń;
  • odroczenie terminu poboru podatku po lipcowej nowelizacji;
  • ograniczenie wysokości składki zdrowotnej do wysokości „potencjalnej zaliczki na PIT”

  XV. WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I PROKURENTÓW Objęcie członków zarządu , wynagradzanych na podstawie uchwał powołujących ich do pełnienia tej funkcji, obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym MIEJSCEZARZĄDU

  Przypadki szczególne.

  • Osoby współpracujące.
  • Jednoosobowy wspólnik Sp. z o.o.
  • Wspólnicy spółki komandytowej.
  • Akcjonariusze prostej spółki akcyjnej.

  XVI. ZMIANY W ZAKRESIE OPODATKOWANIA NAJMU NIERUCHOMOŚCI

  Możliwość zmiany formy opodatkowania.

  • Działalność gospodarcza opodatkowana na zasadzie liniowej na skalę podatkowa.
  • Działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach zryczałtowanych na skalę podatkową
  • PIT 36 zamiast PIT 36 L. PIT 36 zamiast PIT 28.

  KALKULACJE

  ROZLICZANIE SIĘ PODATKIEM LINIOWYM VS
 • Przejście na opodatkowanie wg skali podatkowej (kwoty w zł)
 • Przejście na opodatkowanie ryczałtowe (kwoty w zł)
 • Utworzenie spółki z o.o. i dystrybucja środków do właściciela
 • Kalkulacje wynagrodzeń

  <
  liniowy skala ryczałt karta podatkowa sp z o.o.
  podatek

  Wyliczenia wynagrodzeń z różnych tytułów - Umowa zlecenie i dzieło

  1. pracownik,
  2. zleceniobiorca,
  3. dziełobiorca,
  4. członek zarządu,
  5. członek rady nadzorczej,
  6. menedżer pracujący w oparciu o kontakt menedżerski.

  pracownik zlecenie< dzieło zarząd manager
  PODATEK  CIT 2022


  1) PODATEK MINIMALNY 2022 i zastąpienie Podatku minimalnego od spółek 2023


  Podatek minimalny – zostanie od 2023 zastąpiony nowa daniną Otóż ma zmienić się podstawa opodatkowania, ponadto inaczej będzie wyliczany wskaźnik rentowności, tak aby uwzględniać rosnące koszty działalności gospodarczej. Podatek minimalny zapłacą spółki, podatkowe grupy kapitałowe oraz zakłady zagranicznych przedsiębiorców, które w roku podatkowym: poniosą stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych. W praktyce podatek ten obejmie wszystkie podmioty spełniające jeden z powyższych warunków, czyli także te najmniejsze.
  • Podatek minimalny 2022

  2) Ukryta dywidenda

  • Świadczenia na rzecz wspólników

  3) Zasady tzw. estońskiego CIT

  Estoński CIT ? W estońskim CIT nie ma konieczności: prowadzenia rachunkowości podatkowej ustalania podatkowych kosztów uzyskania przychodów obliczania podatkowych odpisów amortyzacyjnych. Zaliczki na podatek CIT nie są płacone co miesiąc – podatek odprowadza się w momencie wypłaty zysku ze spółki (dywidendy). Daje to możliwość swobodnego określenia momentu, w którym nastąpi opodatkowanie, i pozwala przeznaczać pieniądze na cele związane z bieżącą działalnością firmy.

  Estoński CIT (mały podatnik) Klasyczny CIT (mały podatnik) Estoński CIT (duży podatnik) Klasyczny CIT (duży podatnik)
  ZYSK


  • Polski ŁAD= Maksymalizacja zysku

   ABC Wynagrodzeń

    Do końca 2021 roku wysokość składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność ustalano w formie zryczałtowanej – podstawę stanowiło 75% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. Od podstawy tej naliczane było 9% składki. Minimalna wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2021 wynosiła 381,81 zł (75% x 5656,51 zł = 4242,38 zł x 9%).

  • Nowy sposób wyliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne

   Osoby wybierające opodatkowanie według skali podatkowej za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu wpłacają składkę na ubezpieczenie zdrowotne od miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowiącej dochód z działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka, ustalony w następujący sposób:
  • Całkowity koszt zatrudnienia
   Całkowity koszt zatrudnienia może wzrosnąć u pracodawców, którzy umawiają się z pracownikami na wynagrodzenie w kwocie netto. Aby zachować ten sam poziom płacy, dla osób lepiej zarabiających będzie wówczas konieczne podniesienie płacy brutto.

   .

  • PIT 12 % - CO TO OZNACZA ?

   Wypłata wynagrodzenia stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy PIT. Dlatego wynagrodzenie, które trafi na konto pracownika już 1 lipca 2022 r. powinno być obliczone z uwzględnieniem 12% stawki podatku PIT. Jak obliczyć wynagrodzenie wypłacone od 1 lipca 2022 r.?

   .