--> Polski ŁAD - zmiany podatkowe, szkolenie
  Polskie Towarzystwo

  Prawa i Gospodarki
  Rynkowej


   Warianty i tabele
   Eksperci zaprezentują wyliczenia optymalizujące  PIT i CIT
  Karuzele i inne oszustwa podatkowe. Metody przeciwdziałania unikaniu opodatkowania


   ***** Książka omawia - metody przeciwdziałania oraz najnowsze orzecznictwo, dotyczące karuzel i innych oszustw w VAT; - zmiany w VAT dotyczących m.in. rozliczania WNT, importu usług; - opodatkowanie VAT transakcji transgranicznych (import towarów, eksport towarów, WDT, WNT, eksport usług, import usług), w tym z uwzględnieniem problematyki dostaw łańcuchowych; - opodatkowanie działalności prowadzonej przez oddział, przedstawicielstwo, zakład etc. oraz :


  Pliki i formularze
  Kalkulacje PIT,CIT,VAT i nowe procedury podatkowe od 1.01.2022
  Polski Ład →Przygotowanie firmy →3 prezentacje
  Polski Ład → Wyliczenia
  Ceny transferowe , Podatek u żródła , certyfikat rezydencji
  Wskazówki - Kalkulacje - Warianty
  Cel warsztatu
 • Optymalizacja rozliczeń podatkowo-finansowych od 2022
 • Wybór najkorzystniejszych form rozliczenia w działalności gospodarczej

  »

  →POLSKI ŁAD -zmiany podatkowe VAT, CT,PIT od 1.01.2022

  Dr Radosław Bulejak

  Senior Associate w Kancelarii Ożóg Tomczykowski sp. z o.o. Radca prawny, przewodniczący Zespołu ds. podatków i danin quasi-podatkowych z ramienia Business Center Club w ramach Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

  Agnieszka Ławnicka

  Senior Associate w Kancelarii Ożóg Tomczykowski sp. z o.o. Radca prawna i doradca podatkowy, od przeszło 10 lat zajmujący się doradztwem prawnym i podatkowym na rzecz klientów korporacyjnych, w tym bieżącym doradztwem w zakresie podatków pośrednich. Specjalizuje się w prowadzeniu podatkowych postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych, reprezentując klientów w sporach z organami podatkowymi, a także w postępowaniach karnoskarbowych.

  Dr Jacek Matarewicz .

  Doktor nauk prawnych, sędzia sądu dyscyplinarnego w Mazowieckim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Partner Kancelarii Ożóg Tomczykowski sp z o.o. W 2019 r. zajął 1 miejsce w kategorii "VAT" oraz 3 miejsce w kategorii "Akcyza" w XIII Rankingu Firm i Doradców Podatkowych organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną oraz został wybrany najlepszym ekspertem w zakresie Podatku Akcyzowego w XIII Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego Dziennika Rzeczpospolita. Ekspert Business Centre club.


  Polski Ład od 1.01.2022 Uchwalony Polski Ład podnosi kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł, zwiększa do 120 tys. zł próg dochodów, powyżej którego podatnicy rozliczający się według skali muszą płacić PIT według 32-proc. stawki, a także likwiduje możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Wprowadza też zasadę, ze osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą będą płacić składkę zdrowotną od dochodu, a nie ryczałtem jak obecnie.  Założenie 2 Maksymalizacja zysku → ZMIANY W ZAKRESIE OPODATKOWANIA SPÓŁEK - Schematy - Kalkulacje - Wskazówki

  Warianty i tabele
  Eksperci zaprezentują wyliczenia optymalizujące  PIT i CIT
  24.01.2021 godz. 9.15

  .  PIT 2022
  >

  Nowa skala podatkowa i kwota wolna od podatku - odliczenia kwoty zmniejszającej podatek.

  Nowa skala Po zmianie kwota zmniejszająca podatek nie będzie już miała degresywnego charakteru (nie będzie malała wraz ze wzrostem dochodów) oraz jej wysokość dla potrzeb obliczania zaliczek na podatek oraz rocznego obliczenia podatku będzie taka sama.

  Warianty - Tabele

  1) Likwidacja zryczałtowanej składki zdrowotnej

  1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  2. Forma zatrudnienia a wysokość składki zdrowotnej
  3. Zasady ustalania wysokości stawek na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców

  Rozliczanie się podatkiem liniowym vs

  1. Przejście na opodatkowanie wg skali podatkowej (kwoty w zł)
  2. Przejście na opodatkowanie ryczałtowe (kwoty w zł)
  3. Utworzenie spółki z o.o. i dystrybucja środków do właściciela

  liniowy skala ryczałt karta podatkowa sp z o.o.
  podatek

  karta podatkowa Polski Ład oznacza koniec rozliczenia w formie karty podatkowej. Od 2022 r. nie będzie już można złożyć wniosku o jej zastosowanie. Pozostaną tylko ci, którzy rozliczają się w ten sposób w 2021 r. Od przyszłego roku zapłacą też składkę zdrowotną na nowych zasadach – 270 zł, bez możliwości odliczenia od podatku.

  2) Zmiany w zakresie opodatkowania najmu nieruchomości

  3) Zmiany w zakresie opodatkowania spółek osobowych

  1. Likwidacja spółki
  2. Obniżenie wkładu

  4) Wynagrodzenia członków zarządu i prokurentów

  Objęcie członków zarządu wynagradzanych na podstawie uchwał powołujących ich do pełnienia tej funkcji obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym

  MIEJSCEZARZĄDU

  MIEJSCEZARZĄDU Projekt nowelizacji wprowadza nową definicję posiadania zarządu. Dodaje przepis, na podstawie którego podmioty nieposiadające siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą uznawane za polskich podatników CIT, w przypadku gdy osoby lub podmioty zasiadające w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających takiego podmiotu

  5) Opodatkowanie czynności restrukturyzacyjnych – połączenia, podziały, aporty

  6) Zagraniczne spółki kontrolowane

  1. Podatek „od aktywów”
  2. poszerzony katalog podmiotów będących spółkami kontrolowanymi

  7) Abolicja podatkowa

  8) Polski Ład vs koszty pracodawcy - Całkowite koszty zadrudnienia


  Całkowity koszt zatrudnienia Całkowity koszt zatrudnienia może wzrosnąć u pracodawców, którzy umawiają się z pracownikami na wynagrodzenie w kwocie netto. Aby zachować ten sam poziom płacy, dla osób lepiej zarabiających będzie wówczas konieczne podniesienie płacy brutto.


  1. Zaliczka na podatek przez pracodawców w 2022 r.
   • obniżenia składki zdrowotnej 9 % do wysokości zaliczki
   • obowiązek obniżenia wysokości kosztów uzyskania przychodu
   • zaliczka na podatek przy niskich przychodach
  2. Pobór zaliczki na podatek przez zleceniodawców w 2022 r.
   • zaprzestanie poboru zaliczki na podatek na wniosek podatnika
   • warunki obniżenia składki zdrowotnej 9 % do wysokości zaliczki


  PIT -2 dla pracodawców  PIT-2 - składanie PIT-2, który upoważnia pracodawcę do pomniejszania zaliczek na podatek od kwotę wolną od podatku. Czym jest PIT-2? Jaki skutek ma złożenie PIT-2 w 2022 roku? Kiedy nie powinno się składać PIT-2? .Kiedy składać ? . Oświadczenie pracownika upoważnia pracodawcę do pomniejszania zaliczek na PIT o kwotę wolną,


  Kalkulacje wynagrodzeń

  9) Wyliczenia wynagrodzeń z różnych tytułów - Umowa zlecenie i dzieło

  1. pracownik,
  2. zleceniobiorca,
  3. dziełobiorca,
  4. członek zarządu,
  5. członek rady nadzorczej,
  6. menedżer pracujący w oparciu o kontakt menedżerski.

  pracownik zlecenie< dzieło zarząd manager
  PODATEK

  10) Zbiegi tytułów umów

  1. Prowadzenie kilku działalności a opłacanie składki zdrowotnej


  CIT 2022


  Dużą nowością jest dodanie do projektu nowego podatku, który dotknie wszystkich podatników CIT będących polskimi rezydentami podatkowymi (podatkowe grupy kapitałowe, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne, spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne oraz niektóre spółki jawne).

  1) Opodatkowanie czynności restrukturyzacyjnych – połączenia, podziały, aporty

  2) Zagraniczne spółki kontrolowane

  1. Podatek „od aktywów”
  2. Poszerzony katalog podmiotów będących spółkami kontrolowanymi

  3) Podatek minimalny od korporacji i Podatek minimalny od sp z o.o. , SA , spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne oraz niektóre spółki jawne

  Podatek minimalny – dla kogo ? Podatek minimalny zapłacą spółki, podatkowe grupy kapitałowe oraz zakłady zagranicznych przedsiębiorców, które w roku podatkowym: poniosą stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, albo będą miały udział dochodów ze źródła przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych nie mniejszy niż 1 proc. W praktyce podatek ten obejmie wszystkie podmioty spełniające jeden z powyższych warunków, czyli także te najmniejsze.

  • wyłączenia z opodatkowania podatkiem
  • podstawa opodatkowaniapodatkiem

  Podatek minimalny - kalkulacja
  ZYSK
  STRATA

  4) Spółki holdingowe i ASI

  5) Ukryta dywidenda i jej skutki dla spółki

  • Świadczenia na rzecz wspólników

  6) Nowa „cienka kapitalizacja”

  7) Nowe zasady tzw. estońskiego CIT

  Co to jest estoński CIT ? W estońskim CIT nie ma konieczności: prowadzenia rachunkowości podatkowej ustalania podatkowych kosztów uzyskania przychodów obliczania podatkowych odpisów amortyzacyjnych. Zaliczki na podatek CIT nie są płacone co miesiąc – podatek odprowadza się w momencie wypłaty zysku ze spółki (dywidendy). Daje to możliwość swobodnego określenia momentu, w którym nastąpi opodatkowanie, i pozwala przeznaczać pieniądze na cele związane z bieżącą działalnością firmy.

  Estoński CIT (mały podatnik) Klasyczny CIT (mały podatnik) Estoński CIT (duży podatnik) Klasyczny CIT (duży podatnik)
  ZYSK

  8) Nowe i „stare” ulgi


  1. B=R,

  2. Możliwość odliczenia możliwość odliczenia w ramach ulgi B+R wydatków kwalifikowanych w wysokości 200% kosztów osobowych poniesionych na wynagrodzenia tzw. pracownikówB+R. Podniesiony poziom kosztów w tym zakresie będzie dotyczył wszystkich podatników – a nie tylko jak dotychczas CBR

  3. IP Box,
  4. ulga konsolidacyjna,
  5. ula na robotyzację,
  6. ulga na innowacyjnych pracowników


  9) podatek u źródła - zmiany


  Opodatkowanie w ramach podatku u źródła ma zostać ograniczone do transakcji dokonywanych na rzecz zagranicznych podmiotów powiązanych (powiązanie jest definiowane zgodnie z przepisami o cenach transferowych). Ponadto w założeniach przepisy nie obejmą wypłat na rzecz spółek niebędących polskimi rezydentami podatkowymi. Mechanizm zwrotu podatku miałby zostać ograniczony do płatności o charakterze pasywnym, takich jak należności licencyjne, odsetki, czy też dywidenda określonych w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Z kolei płatności związane z tzw. usługami niematerialnymi, tj. usługi doradcze, czy też prawne (art. 21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p.) zostałyby wyłączone z zakresu przedmiotowego opodatkowania podatkiem u źródła. Proponowane rozwiązania mają zostać wprowadzone w takim samym zakresie w podatku dochodowym od osób prawnych, jak i podatku dochodowym od osób fizycznych.

  1. ograniczenie zakresu podmiotowego oraz przedmiotowego procedury zwrotu zapłaconego podatku u źródła;
  2. zmiany zgodnie z projektem wprowadzą dopuszczenie wydawania opinii o stosowaniu preferencji w zakresie stosowania stawek bądź zwolnień wynikających z umów międzynarodowych;
  3. reguły związane ze sposobem podpisywania oświadczeń o spełnianiu warunków do zastosowania preferencyjnej stawki bądź zwolnienia przewidzianego w umowie międzynarodowej o unikaniu podwójnego opodatkowania.
  4. składanie podpisu pod oświdczeniami

  10) zmiany w cenach transferowych

  Zmiany dotyczą min. redukcji niektórych obowiązków, wyjaśnienia nieścisłości interpretacyjnych, wydłużenia terminów na sporządzenie dokumentacji i formularza TP-R oraz rozszerzenia odpowiedzialności karno-skarbowej a także transakcji zawieranych z podmiotami, które mają swoją siedzibę w raju podatkowym.

  ceny transferowe

  1. Zmiany w definicjach
  2. Korekty cen transferowych
  3. Safe Harbour oraz analizy cen transferowych
  4. Wartość transakcji
  5. Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji oraz informacja o cenach transferowych (TPR)
  6. Terminy
  7. Zwolnienia z obowiązku przygotowania dokumentacji
  8. Transakcje zawierane z podmiotami, które mają swoją siedzibę w raju podatkowym.

  11) Certyfikat rezydencji

  Jednym z najważniejszych. dokumentów przy dokonywaniu płatności na rzecz podmiotów zagranicznych z tytułu np. należności licencyjnych, odsetek lub usług niematerialnych, pozwalających na zastosowanie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jest certyfikat rezydencji podatkowej.

  • Zgodnie z nowym brzmieniem art. 26 ust. 1n Ustawy o CIT miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych może zostać potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.

  VAT 2022

  1. GRUPY VAT

  Grupa VAT umożliwia podmiotom powiązanym finansowo wspólne rozliczenia dla potrzeb podatku od towarów i usług. Rozwiązanie to przewidziane jest dla dwóch lub więcej osób prawnych mających siedzibę na terytorium Polski, które będąc niezależnymi podmiotami pod względem prawnym, są ściśle powiązane pod względem finansowym, ekonomicznym i organizacyjnym.
   ·
  • Grupa VAT jako fakultatywne rozwiązanie przewidziane w dyrektywie 2006/112/WE
  • ·
  • Kto może wchodzić w skład Grupy – orzecznictwo TSUE a stanowisko KE
  • Opłacalność grup vatowskich
  • ·
  • PGK a Grupa VAT
  • ·
  • Zasady opodatkowania VAT transgranicznych świadczeń między oddziałem z spółką matką w świetle wyroku w sprawie Scandia America Corp. (USA), filial Sverige i projektowanych przepisów
  • ·
  • Grupa VAT a prewspółczynnik i współczynnik proporcji
  • ·
  • Grupa VAT a Biała Lista
  • ·
  • Rola przedstawiciela Grupy
  • ·
  • Rejestracja Grupy VAT
  • ·
  • Zasady fakturowania przez członków Grupy VAT
  • ·
  • Zasady korygowania deklaracji przez Grupę VAT
  • ·
  • Ewidencjonowanie czynności wewnątrzgrupowych i wykonanych dla podmiotów zewnętrznych wobec Grupy VAT
  Dostawa towarów Dostawa towarów/świadczenie usług dokonane przez członka grupy na rzecz innego członka tej samej grupy nie podlega opodatkowaniu VAT. Zapewnia to prostotę i neutralność podatkową w rozliczeniach grupowych. Z kolei wszelkie czynności opodatkowane VAT dokonane przez jednego członka grupy VAT lub na jego rzecz w transakcjach z podmiotami trzecimi (spoza grupy) uważa się za dokonane przez całą grupę VAT

  2. WPROWADZENIE MOŻLIWOŚCI OPODATKOWANIA VAT DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH

  3. POPULARYZACJA OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO

  1. obniżenie limitu płatności gotówkowych b2b
  2. limit dla transakcji gotówkowych c2b
  3. szybki zwrot vat
  Procedury - Kontrola
  >

  1) ZMIANY W ORDYNACJI PODATKOWEJ

  Klauzule przeciwko unikaniu opodatkowania Zgodnie z rozwiązaniami, Szef KAS będzie uprawniony do wyznaczenia jednego naczelnika urzędu skarbowego w sprawach, w których dostrzeżono mechanizm unikania opodatkowania a uczestniczące w schemacie podmioty będą miały siedzibę (miejsce zamieszkania) na obszarze działania więcej niż jednego naczelnika urzędu skarbowego. W opinii projektodawcy, ma to zwiększyć efektywność w identyfikowaniu unikania opodatkowania.

  1. Porozumienie inwestycyjne
  2. Względny zakaz wszczynania postępowań po kontroli

  2) NOWE UPRAWNIENIA ORGANÓW KAS

  1. Tymczasowe zajęcie nieruchomości
  2. Nabycie sprawdzające
  3. Listy ostrzegawcze – karuzele podatkowe
  • Polski ŁAD= Maksymalizacja zysku

   POLSKI ŁAD został przyjęty przez SEJM RP .

    Nowe zasady są tak szerokie i tak skomplikowane, że na pewno w styczniu czeka nas wielki chaos w firmach. Jak się skutecznie przygotować do zmian ?

  • Zmiany VAT - Grupy VAT - Dostawa Towarów

   Dostawa towarów/świadczenie usług dokonane przez członka grupy na rzecz innego członka tej samej grupy nie podlega opodatkowaniu VAT. Zapewnia to prostotę i neutralność podatkową w rozliczeniach grupowych. Z kolei wszelkie czynności opodatkowane VAT dokonane przez jednego członka grupy VAT lub na jego rzecz w transakcjach z podmiotami trzecimi (spoza grupy) uważa się za dokonane przez całą grupę VAT
  • Zmiany w zakresiestosowania klauzuliprzeciwko unikaniu opodatkowania

    Zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami, Szef KAS będzie uprawniony do wyznaczenia jednego naczelnika urzędu skarbowego w sprawach, w których dostrzeżono mechanizm unikania opodatkowania a uczestniczące w schemacie podmioty będą miały siedzibę (miejsce zamieszkania) na obszarze działania więcej niż jednego naczelnika urzędu skarbowego. W opinii projektodawcy, ma to zwiększyć efektywność w identyfikowaniu unikania opodatkowania
    Zmiany w cenach transferowych i podatku u żródła

   .

  • Zmiany zachęcające do przyjmowania płatności bezgotówkowych.

   Warunkami do uzyskania szybkiego zwrotu VAT jest spełnienie następujących kryteriów łącznie: - wysoki udział łącznej sprzedaży wraz z podatkiem (minimum 80% całości sprzedaży) zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących online lub wirtualnych; - wysoki udział otrzymanych płatności zrealizowanych z wykorzystaniem instrumentów płatniczych, w tym również przy użyciu usługi polecenia przelewu z tytułu sprzedaży wraz z podatkiem, zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących, dokumentowanej paragonami z oznaczeniem, z którego wynika, że płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej, przez wykonanie płatności mobilnej lub polecenia przelewu (minimum 80% całości sprzedaży).

   .