Polskie Towarzystwo

Prawa i Gospodarki
Rynkowej

Cel szkolenia

Metody i Najkorzystniejsze możliwości rozliczeń podatkowo-finansowych 2018, Maksymalizacja zysku


Metody unikania podwójnego opodatkowania

Dochody z pracy najemnej podlegają opodatkowaniu w kraju, w którym praca jest wykonywana. Niezależnie od tego podatnicy, którzy podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, są zobowiązani do rozliczenia tych dochodów również w Polsce. Aby uniknąć podwójnego opodatkowania tych samych dochodów, między państwami są zawierane umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.


Mobilnosć krótkoterminowa i długoterminowa


Delegowanie cudzoziemca do Polski czy przemieszczenie w ramach przedsiębiorstwa ? Podejście podatkowe i optymalizacja

Opodatkowanie studentów ze Wschodu, Opodatkowanie dochodów z rent i emerytur z zagranicy.
Opodatkowanie zarządu- cudzoziemiec w zarządzie polskiej spółki kapitałowej

zasady rozliczeń wynagrodzeń członków zarządu, w przypadkach gdy wykonują oni obowiązki m.in. na podstawie powołania, umowy o pracę czy kontraktu menedżerskiego. Przedstawiamy również informacje, kiedy świadczenie dla członka zarządu może zostać uznane za koszt podatkowy,


Pliki i formularze
Ćwiczenia z opodatkowania cudzoziemców w Polsce i Polaków zatrudnionych za granicą
KALKULACJE PODATKOWE DOCHODÓW TRANSGRANICZNYCH
w tm cudzoziemcy jako członkowie zarządu
umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
kalkulacje i optymalizacja
Cel warsztatu
 • Optymalizacja rozliczeń podatkowo-finansowych

 • Pozyskaj unikatowe KNOW-HOW
 • 8.03.2018

  Marcin Podżorski - Doradca podatkowy

  Właściciel kancelarii doradztwa podatkowego w Warszawie. Specjalizuje się w obsłudze inwestycji klientów zagranicznych w Polsce a także inwestycji polskich klientów za granicą. W zakresie swojej działalności zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych, transakcjami w zakresie nieruchomości, podatkiem od towarów i usług oraz opodatkowaniem osób fizycznych. ( umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania) Doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego zdobył pracując w międzynarodowych firmach doradczych tzw. „Wielkiej Piątki" (Deloitte & Touche Sp. z o.o. oraz Ernst & Young Sp. z o.o.). Współpracował również z międzynarodową GLN (Gide Loyrette Nouel).

  Założenie 1 Szkolenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców działających transgranicznie, korzystających z usług personelu zagranicznego / cudzoziemców i delegujących pracowników za granicę. Choć najwięcej Polaków pracuje w Wielkiej Brytanii (720 tys.), to w Niemczech emigranci (655 tys.) zarobili niemal dwukrotnie więcej (42 mld zł przy 22 mld zł). Zarobki za naszą zachodnią granicą najszybciej też idą w górę.
  Niektóre umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte przez Polskę zwalniają z opodatkowania w Polsce dochody z pracy najemnej wykonywanej w innym kraju (opodatkowane w kraju, w którym praca była wykonywana). Dochody z pracy za granicą, zwolnione z opodatkowania na mocy umowy dwustronnej, służą wówczas do ustalenia stopy procentowej, która następnie zostanie zastosowana do opodatkowania dochodów w Polsce.  Założenie 2. Pracownicy delegowani . Duże znaczenie ma delegowanie pracowników ( sczególnie Niemcy, Austria, Francja). Polska w ubiegłym roku wysłała do innych krajów Wspólnoty ponad 500 tys. pracowników. Pod względem liczby delegowanych pracowników Polska jest liderem, 22 proc. wszystkich delegowanych pochodzi właśnie z naszego kraju. Rzeczpospolita Polska zawarła szereg umów międzynarodowych w przedmiocie unikania podwójnego opodatkowania, opartych zasadniczo o modelową konwencję OECD, które będą w dużym zakresie regulowały także sytuację pracowników oddelegowanych.

  Założenie 3. Jak unknąć podwójnego opodatkowania - Ponad 2 mln Ukraińców i Białorusinów w Polsce - Cudzoziemiec w zarządzie polskiej spółki , Polak w zarządzie spółki za granicą.
  W 2017 roku dwukrotnie wzrosła liczba pozwoleń na pracę dla obcokrajowców, sięgając prawie 2 milionów, z czego 90 proc. zostało wydanych Ukraińcom. Wynagrodzenia i opodatkowanie cudzoziemców cudzoziemców w roli człnków zarządu polskich spółek kapitałowych


  PROGRAM

  9.30 Początek  1. Zagadnienia ogólne niezbędne do ustalenia zasad opodatkowania dochodów osiągniętych za granicą lub w Polsce przez podmioty zagraniczne:

  • rezydent vs nierezydent –omówienie zagadnienia i praktyka funkcjonowania;
  • ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy osób fizycznych i prawnych, prezentowanie praktyki aparatu skarbowego w tym zakresie;
  • metody eliminacji podwójnego opodatkowania dochodów uzyskanych poza Polską w kontekście osób fizycznych i prawnych;
  • rola umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w kontekście ustawodawstwa lokalnego krajów zdarzeń gospodarczych.
  → Ćwiczenie nr 1- określania rezydencji podatkowej
  dla osoby fizycznej i prawnej;

  Zadanie - Kalkulacja nr 1 : wyliczenia podatku dla osób fizycznych i prawnych w oparciu o metody eliminacji podwójnego opodatkowania.

  2. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej

  • szczegółowa analiza przypadków, kiedy działalność za granicą tworzy zakład – (plac budowy, stała placówka, działalność agenta);
  • omówienie typów czynności, które nie tworzą zakładu za granicą (np. magazyn, działalność informacyjna);
  • zagraniczny oddział a zakład - (zasady opodatkowania oddziału, obciążanie oddziału kosztami centrali);

  Zadanie - Kalkulacja nr 2 wyliczenie dochodów spółki posiadającej zakład za granicą;

  3. Opodatkowanie dochodów z umów zlecenia oraz o dzieło w Polsce i za granicą

 • opodatkowanie tzw. wolnych zawodów;/li>
 • opodatkowanie kontraktów menedżerskich./li>
 • Pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich
 • obowiązki płatnika dla polskich podmiotów wypłacających należności za granicę;

 • Zadanie - Kalkulacje nr 3-7 – wyliczenia obciążeń podatkowych dla różnych wariantów wypłaty wynagrodzenia dla zleceniobiorcy (nierezydent, nierezydent z certyfikatem zagranicznej rezydencji, nierezydent stający się polskim rezydentem)

  4. Wynagorodzenia członków zarządu - rozliczenia podatkowe i składkowe ( w tym cudzoziemcy jako członkowie zarządu)

  • Praca wyłącznie na podstawie aktu powołania (bezumownie)
  • Pełnienie funkcji w ramach umowy o pracę
  • Sprawowanie funkcji na podstawie umowy zlecenia
  • Zatrudnienie na podstawie kontraktu menedżerskiego, umowy o zarządzanie
  • przedsiębiorstwem lub umowy o podobnym charakterze
  • Cudzoziemcy jako członkowie zarządu spółek kapitałowych - z państw trzecich oraz z UE
  Zadanie - Kalkulacje nr 7-10 – wyliczenia obciążeń podatkowych członków zarządu o raz cudzoziemców jako członków zarządu polskich spółek kapitałowych.

  5. Opodatkowanie usług niematerialnych:

  • zasady opodatkowania poszczególnych typów usług niematerialnych 20% podatkowi u źródła w Polsce;
  • określenie, które usługi podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem a które nie podlegają temu podatkowi:
  • sposoby optymalizacji - praktyczne rozwiązania.

  6. Zasady opodatkowania dochodów z pracy najemnej - w tym delegowanie

  • umowa o pracę i inne dochody z pracy najemnej – omówienie zagadnienia;
  • przesłanki do opodatkowania lub wyłączenia opodatkowania w kraju wykonywania pracy;
  • skutki podatkowe zatrudnienia polskiego pracownika za granicą przez zagranicznego pracodawcę;
  • skutki podatkowe wykonywania pracy w Polsce przez zagranicznego pracownika;,
  • delegowanie polskiego pracownika do pracy za granicą vs wynajem siły roboczej.
  → Ćwiczenie nr 2 – określanie, kiedy pracownik będzie podlegał
  opodatkowaniu w kraju wykonywania pracy.


  Zadanie - Kalkulacje nr 11-14 – wyliczenia obciążeń podatkowych dla różnych wariantów pracowników delegowanych z Po0lski i do Polski z krajów trzecich.

  7. Opodatkowanie dywidend:

  • omówienie katalogu czynności uznanych za płatność dywidendy;
  • wymogi formalne związane z transakcją.

  8. Opodatkowanie odsetek:

  • omówienie katalogu czynności uznanych za płatność dywidendy;
  • wymogi formalne związane z transakcją.

  9. Opodatkowanie należności licencyjnych, w tym:

  • opodatkowanie licencji na programy komputerowe:
  • płatności za używanie urządzenia przemysłowego;
  • umowy franczyzowe;
  • płatności z tytułu know how.

  10. Opodatkowanie nieruchomości:

  • zasady opodatkowania wynajmu (dzierżawy) nieruchomości;
  • opodatkowanie zbycia nieruchomości.

  11. Pozostałe kategeorie: Opodatkowanie studentów ze Wschodu, renty i emerytury ze Wschodu

  • opodatkowanie uczniów i studentów;
  • opodatkowanie artystów i sportowców;
  • opodatkowanie rent i emerytur uzyskiwanych z zagranicy;
  • dochody marynarzy;
  • inne dochody.

  18.45

  • Metody unikania podwójnego opodatkowania Niektóre umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte przez Polskę zwalniają z opodatkowania w Polsce dochody z pracy najemnej wykonywanej w innym kraju (opodatkowane w kraju, w którym praca była wykonywana). Dochody te są brane pod uwagę w rozliczeniu rocznym składanym w Polsce jedynie w sytuacji, gdy podatnik osiągnął również dochody podlegające w Polsce opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Dochody z pracy za granicą, zwolnione z opodatkowania na mocy umowy dwustronnej, służą wówczas do ustalenia stopy procentowej, która następnie zostanie zastosowana do opodatkowania dochodów w Polsce. Metodę wyłączenia z progresją stanowią umowy podpisane m.in. z: Niemcami, Francją, Hiszpanią, Włochami, Norwegią, Grecją, Wielką Brytanią, Irlandią, Austrią, Cyprem.

  • Opodatkowanie cudzoziemców

   W odniesieniu do obowiązków podatkowych osoby, która może podlegać opodatkowaniu zarówno w Polsce jak i za granicą, kluczowym jest, czy Polska zawarła z krajem mogącym opodatkować dochód tej osoby tzw. umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zgodnie z polską Konstytucją, w przypadku niezgodności ustawy z ratyfikowaną umową międzynarodową pierwszeństwo ma umowa międzynarodowa. To umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania rozstrzyga w pierwszej kolejności, w którym kraju dany dochód będzie podlegał opodatkowaniu.
  • Opodatkowanie nierezydenta – działalność wykonywana osobiście

   Przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło od zleceniodawcy będącego przedsiębiorcą, przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menadżerskich lub umów o podobnym charakterze bądź niektóre inne rodzaje przychodów kwalifikowanych do źródła przychodów z tytułu działalności wykonywanej osobiście, osiągane przez nierezydenta nie prowadzącego działalności gospodarczej, podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych .

   .

  • Miejsce opodatkowania pracownika oddelegowanego za granicę

   Wykonywanie pracy na terytorium innego państwa w warunkach oddelegowania może oznaczać powstanie przynajmniej organicznego obowiązku podatkowego od dochodów uzyskiwanych przez tego pracownika na terytorium tego państwa na gruncie przepisów tego państwa . Jednakże należy mieć na uwadze, że Rzeczpospolita Polska zawarła szereg umów międzynarodowych w przedmiocie unikania podwójnego opodatkowania, opartych zasadniczo o modelową konwencję OECD, które będą w dużym zakresie regulowały także sytuację pracowników oddelegowanych. Generalną zasadą przyjmowaną przy tego rodzaju umowach jest to, że uposażenia i płace i podobne wynagrodzenia, które osoba mającą miejsce zamieszkania w państwie X uzyskuje za pracę wykonywaną w państwie Y mogą podlegać opodatkowaniu tylko w państwie X.

  • Share