Polskie Towarzystwo

Prawa i Gospodarki
Rynkowej
Pliki i formularze

METODY WYCEN → Podaku u żródła

Ustalenie stawki podatku „u źródła” pozwala na obliczenie tego podatku. W tym celu należy przemnożyć właściwą stawkę podatku „u źródła” przez kwotę wypłacanej nierezydentowi należności. Obliczając podatek należy pamiętać, że zarówno podstawy opodatkowania, jak i kwoty podatku zaokrąglane winny być do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Podatek „u źródła” winien być, co do zasady, potrącany z należności wypłacanej nierezydentowi. Jeżeli ciężar podatku ma ponieść podmiot wypłacający należność, konieczne jest ubruttowienie kwoty należnej nierezydentowi. Ubruttowienie należności polega na doliczeniu do niej kwoty pozwalającej na pokrycie nie tylko podatku „u źródła” od tej należności, ale również na pokrycie podatku „u źródła” od tego podatku. W celu ubruttowienia należność netto należy podzielić przez ułamek stanowiący wynik różnicy między liczbą 1 i ułamkiem odpowiadającym stawce podatku u źródła. A zatem, przykładowo:
Ewidencja: w celu ubruttowienia należności netto opodatkowanej podatkiem „u źródła” według stawki 20%, należność netto należy podzielić przez 0,8 (1 – 0,2 = 0,8), w celu ubruttowienia należności netto opodatkowanej podatkiem „u źródła” według stawki 10% należność netto należy podzielić przez 0,9 (1 – 0,1 = 0,9), w celu ubruttowienia należności netto opodatkowanej podatkiem „u źródła” według stawki 5% należność netto należy podzielić przez 0,95 (1 – 0,05 = 0,95).;PODATEK u ŻRÓDŁA - optymalizacja, ewidencja - nowe zasady poboru od 1.01.2020
Od 1 stycznia 2020 r. Nowe zasady poboru podatku u źródła
Obliczenie i pobranie podatku „u źródła” - Ustalenie stawki podatku „u źródła”
Płatności powyżej 2 mln w ciągu roku W myśl regulacji wchodzących w życie od 1 lipca br., w przypadku płatności na rzecz jednego podatnika przekraczających 2 mln zł w ciągu roku
» Pozyskaj unikatowe KNOW-HOW

Artur Gawiński - GALT

Partner w kancelarii GALT - firmy doradczej specjalizującej się w doradztwie prawnym, podatkowym i księgowym .Doradca podatkowy i Szef zespołu podatkowego. Doradza w zakresie podatków od 2003 roku. Doświadczenie zdobywał pracując między innymi w departamencie podatków PwC (zarówno w Polsce jak i za granicą) oraz KPMG. Do jego głównych obszarów zainteresowań należą: ceny transferowe, optymalizacja podatkowa, międzynarodowe prawo podatkowe, jak również optymalizacje rachunkowe i nadzór księgowy. W zakresie cen transferowych zajmuje się przede wszystkim przygotowywaniem studiów porównawczych, badających rynkowy poziom cen dla danych transakcji, w tym celu wykorzystując zaawansowane narzędzia informatyczne oraz statystyczne.

Julita Czerwińska

Doradca podatkowy - doradza w zakresie podatków od 2010 r. Jest specjalistą w zakresie polityki cen transferowych i tworzenia dokumentacji cen transferowych dla podmiotów powiązanych.
Kancelaria Galt współtworzy grono ekspertów światowych stowarzyszeń i organizacji uczestnicząc w dyskusjach i wymianie doświadczeń zarówno w kraju, jak i na arenie. międzynarodowej . Kompleksowy zakres doradztwa prawnego dla polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych.Założenie 1: Podatek u źródła - wycena i ujęcie księgowe .W celu obliczenia i pobrania prawidłowej wysokości podatku u źródła należy przeliczyć kwotę przekazywanego za granicę wynagrodzenia w walucie obcej na złote, przy zastosowaniu średniego kursu ogłaszanego przez NBP. Kwestią sporną jest to, jaki kurs przyjąć. Obliczając podatek należy pamiętać, że zarówno podstawy opodatkowania, jak i kwoty podatku zaokrąglane winny być do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.Założenie 2 Podatek u źródła 2020 - nowe zasady poboru już od 1 stycznia 2020 Polski przedsiębiorca (zarówno osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jak też spółka) wypłacający na rzecz podmiotu zagranicznego dywidendy, odsetki jak też wynagrodzenie z tytułu m.in. należności licencyjnych oraz niektórych rodzajów usług niematerialnych, jest obowiązany do poboru podatku u źródła oraz wpłacenia go w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wypłaty. .


30.09.2019

9.30 Początek

Artur Gawiński Partner -Kancelaria GALT.
PODATEK u ŻRÓDŁA - Kalkulacje i Optymalizacja - zmiany od 1.01.2020

Płatnicy wypłacający na rzecz podmiotów zagranicznych należności przekraczające 2 mln zł mają od 1 stycznia będą musieli pobierać podatek od nadwyżki ponad ten limit, niezależnie od tego, co wynika z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub przepisów szczególnych.
1. Najważniejsze informacje o podatku u źródła - Pojęcia dochodów osiąganych na terytorium Polski, podlegających obowiązkowi pobrania podatku u żródła
Pod obowiązek poboru podatku u źródła podlegają, zarówno osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jak i osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą. Jako płatnicy tego podatku muszą znać zarówno obszary, których dotyczy zagadnienie podatku u źródła, jak i zapoznać się z podpisanymi przez Polskę z innymi państwami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W ten sposób zostanie prawidłowo ustalony obowiązek podatkowy lub zastosowane zwolnienie od zapłaty tego podatku. Rodzaje transakcji, które podlegają pod obowiązek uiszczenia podatku u źródła obejmują operacje z podmiotami niemającymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu.

 1. Cel
 2. Mechanizm działania
 3. Kogo dotyczy zagadnienie podatku u źródła?
2. Ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy w CIT i PIT.
3. Siedziba i miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 • Stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
4. Model konwencji OECD
5. Metody unikania podwójnego opodatkowania
 • Metoda wyłączenia z progresją
 • Metoda proporcjonalnego odliczenia
Podwójne Opodatkowanie

6. Optymalizacja → Podaku u żródła
Ustalenie stawki podatku „u źródła” pozwala na obliczenie tego podatku. W tym celu należy przemnożyć właściwą stawkę podatku „u źródła” przez kwotę wypłacanej nierezydentowi należności. Obliczając podatek należy pamiętać, że zarówno podstawy opodatkowania, jak i kwoty podatku zaokrąglane winny być do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
7. Przedmiot opodatkowania podatkiem u źródła
 1. Odsetki
 2. Dywidendy
 3. Należności licencyjne
  • znaki towarowe,
  • know-how,
  • licencje na programy komputerowe,
  • prawa do używania praw autorskich,
  • licencje do emisji programów telewizyjnych oraz audycji radiowych,
  • użytkowanie urządzenia przemysłowego.
  • Świadczenia niematerialne
 4. Pozostałe dochody


8. Odsetki w ustawie o CIT oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania
9. Dywidendy w ustawie o CIT oraz dywidendy w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania
10. Należności licencyjne w ustawie o CIT oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.
11. Opodatkowanie usług o charakterze niematerialnym.
 1. Zakres pojęcia „usługi o podobnym charakterze
 2. Poszczególne rodzaje usług niematerialnych
12. Warunki dla zwolnienia od podatku u źródła odsetek i należności licencyjnych wypłacanych podmiotom powiązanym wraz z obowiązkami dokumentacyjnymi.
Zwolnienia

13. Należyta staranność – pojęcie, sposoby dochowania należytej staranności.
14. Nowe zasady poboru podatku u źródła w 2020 r.
Zasady poboru od 2020 r.
15. Nowe Obowiązki informacyjne i dokumentacyjne - Praktyka stosowania
 1. zmiana definicji legalnej rzeczywistego właściciela,
 2. zmiany w zakresie sposobu poboru podatku „u źródła”,
 3. opinia o stosowaniu przez płatnika zwolnienia z poboru podatku „u źródła”,
 4. zwrot podatku z tytułu wypłaconych należności,
 5. zwolnienia od poboru podatku od odsetek i dyskonta od listów zastawnych i obligacji,
 6. zakres pojęcia „wypłaty”,
 7. kurs waluty stosowany do obliczenia wysokości podatku „u źródła”,
 8. pobrany podatek „u źródła” jako koszt uzyskania przychodu,
 9. zasady ubruttowienia należności podmiotu zagraniczne
Certyfikat rezydencji
16. Certyfikaty rezydencji - ograniczenia od roku 2019
 1. rola certyfikatów rezydencji
 2. data ważności
 3. certyfikat rezydencji przy usługach niematerialnych
 4. forma certyfikatów rezydencji - przykłady certyfikatów.
17. Wprowadzenie obowiązku dochowania należytej staranności w przypadku stosowania stawek obniżonych lub zwolnień.
 1. Weryfikacja warunków transakcji oraz charakteru wypłacanych należności pod kątem obowiązku poboru podatku i stawki.
 2. Weryfikacja możliwości zastosowania stawek obniżonych / zwolnień z podatku i spełnienia warunków do ich zastosowania.
Ewidencja
18. Ewidencja księgowa i Ubruttowienie zobowiązania
wyceny wymaga samo zobowiązanie (koszt), jakie ciąży na polskim podmiocie w dniu jego powstania oraz w dniu zapłaty. Do wyceny zobowiązania (kosztu) zastosowanie ma kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.
 • kalkulacja
 • Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego do US
 • Ubruttowienie

  19. Definicja rzeczywistego właściciela oraz rzeczywistego prowadzenia działalności gospodarczej- weryfikacja statusu kontrahenta.
  20. Weryfikacja otrzymanych od kontrahenta dokumentów
  • faktury,
  • certyfikaty rezydencji,
  • oświadczenia
  21.Opinia o stosowaniu przez płatnika zwolnienia z poboru podatku u źródła.
  22.Oświadczenia płatnika a pobór podatku u źródła w niższej niż ustawowa wysokości.
  23.Procedura poboru podatku u źródła i jego zwrotu.,
  24.Obowiązki informacyjne i dokumentacyjne.
  • Deklaracja CIT 10Z / PIT 8AR,
  • Informacja IFT – 2/2R / IFT – 1/1R
  Dokumentacja
  25.Problemy praktyczne związane z poborem podatku u źródła:
  • Zakres pojęcia „wypłaty”,
  • Kurs waluty stosowany do obliczenia wysokości podatku u źródła
  • Zasady ubruttowienia należności podmiotu zagranicznego.
  Praktyka
  26. Nowe zasady odpowiedzialności karno-skarbowej płatnika.
  27.Przepisy przejściowe dotyczące nowego reżimu poboru podatku u źródła.
  Pozostałe zagadnienia.
  Pytania i odpowiedzi.

  18.00 Zakończenie
  • Kogo dotyczy ?

    Ustawa o podatku dochodowym PIT oraz CIT określa od jakich czynności pobierany i rozliczany jest podatek
    → działalności wykonywanej osobiście;
    →pozarolniczej działalności gospodarczej;
    →stosunku służbowego lub z stosunku pracy;

    Natomiast zagraniczne nie mające na terytorium Polski miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Polski. Podatek u źródła (WHT) jest pobierany od wypłacanego wynagrodzenia osobie lub jednostce zagranicznej. Która ma obowiązek rozliczenia się z podatku dochodowego z źródeł przychodów uzyskiwanych na terytorium naszego kraju.
  • Optymalizacja, Ubruttowienie

   Wyceny wymaga samo zobowiązanie (koszt), jakie ciąży na polskim podmiocie w dniu jego powstania oraz w dniu zapłaty. Do wyceny zobowiązania (kosztu) zastosowanie ma kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Natomiast w momencie zapłaty zobowiązania z rachunku walutowego do wyceny należy przyjąć kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania wypłaty (zob. interpretacja IS w Katowicach z 18.07.2013 r., IBPBI/2/423-486/13/AK).

  • Zmiany od 1.01.2020


    Podatek u źródła pobierany jest od przychodów uzyskiwanych na trenie polski przez osoby lub jednostki zagraniczne Obowiązek rozliczenia podatku spoczywa na wypłacającym wynagrodzenie Po zakończeniu roku „wypłacający” ma obowiązek złożenia informacji IFT-1R/2R Swoboda w zawieraniu umów z kontrahentami, pozwala przedsiębiorcy na wybieranie usług dopasowanych do swoich potrzeb. Oznacza to także, że nie jest ważne miejsce siedziby działalności kontrahenta. W przypadku zakupu usług od zagranicznego kontrahenta, u polskiego przedsiębiorcy może dojść do obowiązku rozliczenia podatku u źródła.

   .


  • Podatek u źródła w paktyce

   Przedsiębiorca, który będzie dokonywał wypłaty wynagrodzenia na rzecz zagranicznego podmiotu, powinien sprawdzić czy charakter zakupionej usługi mieści się w definicji z art 29 ustawy o PIT (analogicznie art. 21 CIT). Jeżeli tak, wówczas powinien sprawdzi czy umowa międzynarodowa z danym krajem zakłada obniżenie stawki podatku. Należy wówczas pamiętać, że zastosowanie zwolnienia lub obniżenia stawki podatku jest możliwe jeżeli posiadamy certyfikat rezydencji podatkowej kontrahenta. Mówiąc w skrócie, certyfikat rezydencji określa rezydencję, czyli gdzie podmiot opodatkowuje całość swoich dochodów. Dla przykładu, Polski rezydent w Polsce opodatkowuje całość dochodów. Zagraniczny rezydent opodatkowuje swoje dochody w kraju swojej rezydencji.

   .

  • Share