Polskie Towarzystwo

Prawa i Gospodarki
RynkowejPliki i formularzeOdpowiedzialność członków zarządu → Analiza Stanów Faktycznych → Konieczne Scenariusze


Jak pokazuje praktyka, funkcja członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to nie tylko szerokie uprawnienia do działania w imieniu spółki, ale także odpowiedzialność za jej nieuregulowane zobowiązania w tym ZUS i US . Dodatkowo Organy podatkowe często ścigają członków zarządu spółek, którzy już dawno przestali pełnić tę funkcję - co wymaga podjęcia konkretnego działaniaOdpowiedzialność deliktowa względem spółki.

 

Podstawę tej odpowiedzialności stanowią, w przypadku spółki z o.o - przepisy art. 293 i następnych k.s.h., a w przypadku spółki akcyjnej – art. 483 i następnych k.s.h. Na podstawie tych, jednobrzmiących przepisów, członek zarządu odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy.
Działanie na szkodę spółki vs Odpowiedzialność wobec ładu korporacyjnego

 

pojęcie szkody obejmuje zarówno rzeczywistą stratę (zmniejszenie aktywów majątku), jak i utracony zysk, czyli to co firma mogła zyskać, gdyby nie działanie zaniechanie) sprawcy.Wykazanie braku winy i szkody → Analiza Stanów Faktycznych → Konieczne Scenariusze

 
Brak szkody wierzyciela w rozumieniu art. 299 par. 2 k.s.h. przy jednoczesnym istnieniu po jego stronie szkody w tradycyjnym ujęciu


.....


.

Utrata zdolności płatniczej - Prawidłowe okreslenie

 


 1. Utrata zdolności płatniczej (tzw. „płynnościowa" postać niewypłacalności) to stan, w którym spółka w danym momencie nie tylko nie jest w stanie spłacić swoich wymagalnych długów, ale też nic nie wskazuje, aby stan ten miał się zmienić.
 2. Samo nieregulowanie, nawet wielu wymagalnych zobowiązań, nie jest jeszcze samo w sobie wystarczającą podstawą do stwierdzenia niewypłacalności.....Przy ocenie sytuacji przedsiębiorcy istotny jest trend zmian płynnościowych wskaźników finansowych oraz negatywne zdarzenia gospodarcze zarówno w samej firmie (np. zaniechanie dalszego finansowania przez banki, odejście kluczowych klientów), jak i w jej otoczeniu (kryzys w branży, zmiany regulacyjne).

ZAPOWIEDŻ SZKOLENIA


Odpowiedzialność członków zarządu oraz kadry managerskiej w Sp. z o.o. i S.A
→ za nie wykonane kontrakty, nieuregulowane podatki w US oraz składki do ZUS + oraz wobec KORPORACJI
Wykazanie braku winy i szkody
Moment utraty zdolności płatniczej
Analiza Stanów Faktycznych → Konieczne Scenariusze
 • Czy niezbędne jest posiadanie tytułu wykonawczego wydanego przeciwko spółce, aby dochodzić roszczenia od członka zarządu?
 • Kiedy egzekucję - można uznać za bezskuteczną?
 • Czy podział kompetencji w zarządzie może mieć wpływ na odpowiedzialność członków organu reprezentacji?
 • Wprowadzenie w błąd lub wykorzystanie cudzego błędu przez członków kadry kierowniczej
 • Moment utraty zdolności płatniczej
 • Liczba miejsc ograniczona !
  » Zapraszamy na najbliższe szkolenie członków zarzadu spółek z o.o. i S.A oraz podmioty planujące zmienić formę prawną

  » Poznaj zakres odpowiedzialności i strategię obrony członka zarządu przed roszczeniami wierzycieli spółki
  » Poznaj strategię obrony w razie wprowadzenia w błąd i nadużycia uprawnień przez innych członków zarządu

  szkolenie: Odpowiedzialność członków zarządu Sp. z o.o. i SA oraz Wykazanie braku winy i szkody → Moment utraty zdolności płatniczej→ Analiza Stanów Faktycznych → Konieczne Scenariusze


  20.11.2019

  Sędzia Leszek Ciulkin

  Sędzia Sądu Okręgowego. Od 1994 r. orzeka w sprawach gospodarczych (VII Wydział Gospodarczy). Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z zakresu postępowania rejestrowego, zagadnień dotyczących spółek, elementów procedury cywilnej. Współautor komentarza „Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe". W latach 1999 – 2002 i roku 2007 brał udział w pracach zespołu problemowego postępowania upadłościowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. .  Założenie 1. → Odpowiedzialność zarządu i kadry managerskiej

  • Czy forma zatrudnienia ma wpływ na zakres odpowiedzialnośći członka zarządu ?
  • Czy członek zarządu może scedować swoje kompetencje?
  • Podwójny mandat–„członka zarządu”/ „członka zarządu i rady nadzorczej” - co to oznacza i czy jest kolizja obowiązków ?
  • Na ile wiążące dla zarządu są polecenia wydawane mu przez wspólnika ?

  Założenie 2. → odpowiedzialność deliktowa ( wobec spółki ). Jak wykazać brak szkody ze strony członka zarządu. Co oznacza obiektywny brak winy ? → Działanie na szkodę spółki vs Odpowiedzialność wobec ładu korporacyjnego → Okreslenie zdolności płatniczej. Przy ocenie sytuacji przedsiębiorcy istotny jest trend zmian płynnościowych wskaźników finansowych oraz negatywne zdarzenia gospodarcze zarówno w samej firmie (np. zaniechanie dalszego finansowania przez banki, odejście kluczowych klientów), jak i w jej otoczeniu (kryzys w branży, zmiany regulacyjne).

  Założenie 3. Zmiany KPC (obowiązujące od 7.11), które dotyczą członków zarządu oraz wspólników spółek jawnych, ich odpowiedzialności i obowiązków w postępowaniu egzekucyjnym  Sędzia Leszek Ciulkin

  9.30 Początek  Zmiany KPC (obowiązujące od 7.11), które dotyczą członków zarządu oraz wspólników spółek jawnych, ich odpowiedzialności i obowiązków w postępowaniu egzekucyjnym

  KPC !
  1. wspólnicy
  2. członkowie zarzadu

  I. Podstawy odpowiedzialności członków zarządu.

  • Zakres odpowiedzialności członków zarządu,
   1. kontrakty
   2. Podatki - US
   3. ZUS
   4. pozostałe
   ZUS
   → ZUS
  • Odpowiedzialność zarządu, pełnomocników, wspólników
  • Przedawnienie
  • Czy na ZUS SPOCZYWA CIĘŻAR DOWODU, że pozwany jest członkiem zarządu ?
  • US
   → Urząd Skarbowy
  • Odpowiedzialność zarządu, pełnomocników, wspólników
  • Przedawnienie
  • Czy na US SPOCZYWA CIĘŻAR DOWODU, że pozwany jest członkiem zarządu ?

  II. Odpowiedzialność odszkodowawcza członka zarządu w razie bezskuteczności egzekucji wobec spółki

  → Bezskuteczność egzekucji wobec spółki stanowi podstawową przesłankę odpowiedzialności członków zarządu za jej zobowiązania. Chodzi tu zarówno o egzekucję sądową, prowadzoną w trybie przepisów kodeksu postępowania cywilnego, jak i tzw. egzekucję administracyjną.Organy podatkowe mają prawo dochodzić podatków od członków zarządu spółek, którzy przestali pełnić tę funkcję.
  • zakres odpowiedzialności
  • Określenie warunków, po spełnieniu których egzekucję wobec spółki można uznać za bezskuteczną.
  • obrona członka zarządu w procesie przed roszczeniami wierzycieli spółki

  Ustalenie okresu w którym spółka zaciągnęła zobowiązania, za który odpowiadają członkowie zarządu.

  → Organy podatkowe ścigają członków zarządu spółek, którzy już dawno przestali pełnić tę funkcję. Teoretycznie mają takie prawo aż do przedawnienia zobowiązań podatkowych, ale w praktyce stosują różne triki pozwalające robić to nawet później. Art. 116 i 118 ordynacji podatkowej są tak sformułowane, że trudno się uchylić od odpowiedzialności za podatki spółki, którą kiedyś taka osoba zarządzała, zwłaszcza gdy ogłoszono upadłość.

  Sposoby pozyskiwania danych umożliwiających zidentyfikowanie osób odpowiadających w trybie art. 299 ksh.


  • Katalog podmiotów odpowiadających w trybie art. 299 ksh.

  III. Rezygnacja członka zarządu vs. Naruszenie zasad reprezentacji

  Zmiany wprowadzone do KSH obejmują między innymi regulacje dostosowujące dotychczasowe przepisy do wprowadzonego do Kodeksu Cywilnego nowego rodzaju prokury, tzw. prokury łącznej niewłaściwej obejmującej umocowanie prokurenta do dokonywania czynności także albo wyłącznie wspólnie z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki osobowej.


  REPREZENTACJA
  REZYGNACJA  1. Jednoosobowy zarząd a reprezentacja w spółce z o.o.
  2. Brak zarządu a reprezentacja w spółce z o.o.
  3. Odpowiedzialność oraz skutki nienależytej reprezentacji
  4. Niezgłoszenie rezygnacji członka zarządu do KRS - konsekwencje i odpowiedzialność

  IV. Skutki wprowadzenia w błąd lub wykorzystania cudzego błędu przez członków kadry kierowniczej w celu uzyskania korzyści majątkowej.

  Na skutek nie dochowania nadzoru nad pracownikiem opracowującym dokumentację podatkową spółki, dochodzi do złożenia przez spółkę nieprawdziwej informacji podsumowującej.

  • zapobieganie i skuteczna obrona w przypadku zatajenia informacji i wykorzystania cudzego błędu/wprowadzenia w błąd prez innych członków zarządu
  • Czy lub w jaki sposób managerowie wypełniający swoje obowiązki mogą uniknąć ryzyk związanych z odpowiedzialnością osobistą?

  Nadużycie uprawnień przez innych członkow zarządu

  • skuteczna obrona przed nieuczciwymi członkami kadry kierowniczej

  V. odpowiedzialność kadry kierowniczej i członków zarządu za nie wykonanie/ nie należyte wykonanie umów zatwierdzonych przez spółkę

  SIŁA WYŻSZA
  • siła wyższa

  VI. Jak i kiedy członek zarządu ma wykazać że nie wszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy ?

  WYKAZANIE BRAKU WINY
  • Pojęcie winy - Jak należy należy rozumieć ?
  • Obiektywne przyczyny winy / braku winy

  VII. Jak i kiedy członek zarządu ma wykazać - że wierzyciel nie poniósł szkody ?

  WYKAZANIE BRAKU SZKODY
  • Brak szkody wierzyciela w rozumieniu art. 299 par. 2 k.s.h. przy jednoczesnym istnieniu po jego stronie szkody w tradycyjnym ujęciu.

  VIII. Pozycja zarządu wobec rady nadzorczej i zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy)

  DZIAŁANIE NA SZKODĘ
  1. Podwójny mandat – „członka zarządu”/ „członka zarządu i rady nadzorczej” - co to oznacza i czy jest kolizja obowiązków ?
  2. zakaz konkurencji i jego naruszenie
  3. Na ile wiążące dla zarządu są polecenia wydawane mu przez wspólnika ?
  4.  
  5. wyrządzenie szkody
  6. Szkoda rzeczywista a stan zagrożenia
  7. Działanie na szkodę spółki - strategia obrony

  pojęcie szkody obejmuje zarówno rzeczywistą stratę (zmniejszenie aktywów majątku), jak i utracony zysk, czyli to co firma mogła zyskać, gdyby nie działanie zaniechanie sprawcy.

  IX. Odpowiedzialność wobec KORPORACJI i ładu korporacyjnego

  Kodeks spółek handlowych przewiduje autonomiczną regulację w zakresie przestępstw związanych z zarządzaniem spółkami handlowymi. Przewidziane w art. 586-92 oraz art. 594-95 k.s.h.

  NAPRAWIENIE SZKODY ?
  • art. 586-595 k.s.h. - przestępstwa dotyczące naruszenia reguł wewnątrz-korporacyjnych,
  • Odpowiedzialność za bezprawne wypłaty.
  • Odpowiedzialność odszkodowawcza za czyny niedozwolone.
  • Na czym polega „obowiązek naprawienia szkody”?

  → Przesłanki wyłączające odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki → Utrata zdolności płatniczej

  UTRATA ZDOLNOŚCI PŁATNICZEJ
  → Samo nieregulowanie, nawet wielu wymagalnych zobowiązań, nie jest jeszcze samo w sobie wystarczającą podstawą do stwierdzenia niewypłacalności. Może być przecież tak, że spółka realizuje istotny kontrakt, z którego lada moment ma prawo spodziewać się uzyskania wpływów umożliwiających odzyskanie przejściowo utraconej płynności.

  • Prawidłowe określenie utraty zdolności płatniczej
  • Właściwy termin do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, skutkujący uwolnieniem się członka zarządu od odpowiedzialności.
  • Zasady odpowiedzialności członków zarządów i prokurentów za prowadzenie spraw przedsiębiorstwa zagrożonego niewypłacalnością - prawo restrukturyzacyjne
  TERMIN NA ZŁOŻENIE WNIOSKU

  → Zasady zgłaszania wniosków dowodowych

  X. Forma zatrudnienia i wpływ na pełnienie obowiąków i na zakres odpowiedzialności członka zarządu.

   

  ZATRUDNIENIE
  Obowiązki zarządu, a za nimi odpowiedzialność, przybierają formę zobowiązań cywilnych, publicznoprawnych, pracowniczych, czy też wewnątrzkorporacyjnych.

  • Czy forma zatrudnienia członka zarządu ma wpływ na podział kompetencji w spółce ?
  • Jaki wpływ ma rodzaj zatrudnienia na odpowiedzialność członka zarządu ?
  • Co oznacza "pełnienie obowiąków" przez członka zarządu?
  • Czy podział kompetencji ma wpływ na odpowiedzialność ?
  • Czy członek zarządu może scedować swoje kompetencje?

  Ubezpieczenia dla władz spółek

   
  UBEZPIECZENIE ZARZĄDU ?
  • Ubezpieczenia dla władz spółek - od niewypłacalności

  CASE STUDY → Analiza Stanów Faktycznych

  1. Czy niezbędne jest posiadanie tytułu wykonawczego wydanego przeciwko spółce, aby dochodzić roszczenia od członka zarządu?
  2. Czy w analizowanym trybie odpowiadają likwidatorzy spółki?
  3. Kiedy egzekucję można uznać za bezskuteczną?
  4. Czy podział kompetencji w zarządzie może mieć wpływ na odpowiedzialność członków organu reprezentacji?
  5. zapobieganie i skuteczna obrona w przypadku zatajenia informacji i wykorzystania cudzego błędu/wprowadzenia w błąd prez innych członków zarządu - Z jakimi domniemaniami prawnymi mamy do czynienia w analizowanej regulacji prawnej?
  6. Czy na powodzie / ZUSIE spoczywa ciężar dowodu w zakresie wykazania, że pozwany jest członkiem zarządu?
  7. NOWE REWOLUCYJNE zasady odpowiedzialności członków zarządów i prokurentów za prowadzenie spraw przedsiębiorstwa zagrożonego niewypłacalnością
  8. Jaki jest termin przedawnienia roszczeń z art. 299 ksh?
  9. czy choroba lub wyjazd za granicę zwalnia z odpowiedzialności na podstawie analizowanych przepisów
  10. Czy możemy odrzucić wykładnię gramatyczną, a jeżeli tak, to w jakich okolicznościach?
  11. Czy można zcedowac kompetencje ?
  12. Działanie na szkodę spółki , naruszenie ładu korporacyjnego - strategia obrony
  13. Na czym polega „obowiązek naprawienia szkody”?


  19.00 zakończenie

  • Cel: OBRONA ZARZĄDU
   Odpowiedzialność wobec ZUS i US
   Odpowiedzialność odzskodowawcza


   Skuteczna linia i strategia obrony
   Przesłanki wyłączające odpowiedzialność

  • CASUSY i PREZENTACJE
   Czy podział kompetencji w zarządzie może mieć wpływ na odpowiedzialność członków organu reprezentacji?
   Kiedy egzekucję można uznać za bezskuteczną?


   Podwójny mandat członka zarządu – sprzeczność interesów ?
   zapobieganie i skuteczna obrona w przypadku zatajenia informacji i wykorzystania cudzego błędu/wprowadzenia w błąd prez innych członków zarządu

  • Istotne dla członków zarządu Zmiany w ustawie o KRS z 15.03.2018


   1. Forma dokumentowa czynności prawnych
   2. Nowe obowiązki adresowe,
   3. zmiany proceduralno -porządkowe

   .

  • Nadzór i Kontrola


   Konkretna analiza nadzoru i kontroli w spółce kapitałowej- Czyli jak uchronić się przed nieuczciwym członkiem zarządu
   Działanie na szkodę spółki vs Odpowiedzialność wobec ładu korporacyjnego
   Nowy zakres odpowiedzialności zarządu - nałozony przez nowe prawo restrukturyzacyjne 2016 + własciwy termin zglaszania wniosku o upadlość
   .

  • Share