Polskie Towarzystwo

Prawa i Gospodarki
RynkowejPunkty za szkolenie
 • Radcowie i prawnicy otrzymują punkty za szkolenie na podstawie certyfikatu z podpisem sędziego
Pliki i formularze

MODUŁ I: 9.15-14.30

Głęboka reforma Kodeksu postępowania cywilnego:


Sędzia Leszek Ciulkin:
Zmiany w postępowaniach gospodarczych i odrębnych: →nakazowe i upominawcze
→elektroniczne postępowanie upominawcze oraz postępowanie uproszczone
. →postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. → Wymiana pism procesowych między stronami - NOWE UWARUNKOWANIAMODUŁ II: 15.00-19.00
Pozew po nowemu → Postępowanie sądowe - Praktyka stosowania

Sędzia Mirosław Trzaska: → Skuteczne doręczenie wezwania
→ Jak odpowiadać na pozew ?
→ zmiany w innych postępowaniach odrębnycha
→ Praktyka stosowania
Ograniczenie nadużycia prawa procesowego


wprowadzenie regulacji dotyczących nadużycia uprawnień procesowych, w tym klauzuli generalnej w nowym art. 41 Kpc oraz podstaw do finansowego sankcjonowania niewłaściwych lub nierzetelnych zachowań stron , ograniczenie praktyki wnoszenia ciągu wniosków o wyłączenie sędziego, ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, sprostowanie, uzupełnienie czy też wykładnię wyroku, jak również ciągu zażaleń.Doręczenia - Wyroki zaoczne
 

Nowe regulacje dotyczyć mają zasad doręczania korespondencji sądowej przewidując, iż jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia, nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidziany w Kpc i nie ma zastosowania przepis szczególny przewidujący skutek doręczenia, przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika.
Brak odpowiedzi - wyrok zaoczny

 

Niezłożenie odpowiedzi na pozew w przepisanym terminie będzie poskutkować uznaniem za przyznane przez pozwanego twierdzeń, co do faktów przytoczonych w pozwie. Na tej podstawie sąd będzie mógł wydać wyrok zaoczny na posiedzeniu niejawnym. O rygorach związanych z uchybieniem terminu do wniesienia odpowiedzi na pozew, w tym o możliwości wydania wyroku zaocznego na posiedzeniu niejawnym, sąd pouczy pozwanego wraz z doręczeniem odpisu pozwu i wezwania do złożenia odpowiedzi.


Ugoda

 

Sędzia będzie nakłaniał do ugody w posiedzeniu przygotowawczym, mającym odformalizowany charakter, a jeżeli tego typu zabiegi okażą się bezskuteczne - sporządzić przy udziale stron plan rozprawy.


→ Jak odpowiadać na pozew ? - Wymiana pism procesowych między stronami

 

→Art. 14. ustawy z 4 lipca 2019 r. stanowi, że „przepisy art. 50 § 3, art. 52 § 3 i art. 132 § 1 ustawy zmienianej w art. 1 [tj. k.p.c. – przyp. aut.], w brzmieniu nadanym ustawą z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy (…) stosuje się także w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie tej ustawy”. Przepis ten zmienia więc obowiązujące dotychczas zasady doręczeń pism dotyczących postępowań wszczętych przed 8 września 2016 r. i oznacza, że od 7 listopada 2019 r. (tj. dnia wejścia w życie nowelizacji) nie należy już dołączać do nich dowodów doręczeń – powinno ograniczyć się do zamieszczenia oświadczenia o nadaniu.Głęboka reforma Kodeksu postępowania cywilnego od 7.11.2019 → Praktyka stosowania
Nowe właściwości sądów.
Nowe reguły doręczeń.
nowe przesłanki wydania wyroku zaocznego.
Ugoda vs plan rozprawy
Jak odpowiadać na pozew ?
Wymiana pism → NOWE UWARUNKOWANIA

odrębności postępowania w sprawach gospodarczych,
 • pewne ograniczenia na strony.
 • zmiany w innych postępowaniach odrębnych
 • Środki poprawy skuteczności w Wymianie pism procesowych między stronami
  Poprawność doręczeń bezpośrednich ma więc istotne znaczenie z punktu widzenia praktyki procesowej, ekonomii postępowania i efektywności komunikacji między stronami. Problem ten dotyczy wielu postępowań, które niestety często trwają po kilka lat i muszą być prowadzone pod rządami kolejnych nowelizacji procedury.


  Sędzia Mirosław Trzaska

  Sędzia Wizytator ds. Egzekucyjnych i Wieczystoksięgowych i Gospodarczych, Sędzia Sądu Okręgowego. - Jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie oraz zasiadał w komisjach egzaminacyjnych ds. egzaminów komorniczych oi notarialnych. Wyznaczony przez KSiP z ramienia Ministerstwa Sprawiedliowości do przeszkolenia sędziów z postępowań apelacyjnych i zmian KPC. Brał udział w pracach legislacyjnych poświęconych zmianom w księgach wieczystych i postępowaniu egzekucyjnym. W latach 2004 i 2005 był Naczelnikiem Wydziału Spraw Cywilnych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od kilku lat jest także wizytatorem stałym z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie spraw wieczystoksięgowych i egzekucyjnych.

  Sędzia Leszek Ciulkin

  Sędzia Sądu Okręgowego . Od 1994 r. orzeka w sprawach gospodarczych.. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z zakresu postępowania rejestrowego, zagadnień dotyczących spółek, elementów procedury cywilnej, Współautor komentarza „Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe".

  Założenie 1. Praktyka stosowania nowych zasad .Przyjęcie nowych regulacji dotyczących organizacji postępowania ma przeciwdziałać nadmiernemu przedłużaniu czasu trwania postępowania cywilnego → Zaplanowanie kolejności czynności procesowych sądu i stron, w szczególności kolejności przeprowadzenia dowodów ma prowadzić do rozpoznania sprawy w jak najkrótszym terminie.

  Założenie 2.→ Zobowiązanie pozwanego do złożenia odpowiedzi na pozew Nowymi rozwiązaniami wprowadzonymi w związku z tym uchwaloną ustawą jest m. in. pod rygorem wydania wyroku zaocznego czy wyposażenie sądu w kompetencję zarządzenia wymiany pism przygotowawczych wraz z możliwością stosowania sankcji w postaci pominięcia spóźnionych twierdzeń i dowodów.
  Wymiana pism procesowych między stronami -NOWE UWARUNKOWANIA → Wniesienie odpowiedzi na pozew jest procesowym obowiązkiem strony pozwanej. Niezłożenie odpowiedzi na pozew w przepisanym terminie będzie poskutkować uznaniem za przyznane przez pozwanego twierdzeń, co do faktów przytoczonych w pozwie. Na tej podstawie sąd będzie mógł wydać wyrok zaoczny na posiedzeniu niejawnym. O rygorach związanych z uchybieniem terminu do wniesienia odpowiedzi na pozew, w tym o możliwości wydania wyroku zaocznego na posiedzeniu niejawnym, sąd pouczy pozwanego wraz z doręczeniem odpisu pozwu i wezwania do złożenia odpowiedzi.

  Założenie 3 Ugoda vs plan rozprawy. Przygotowanie planu rozprawy ma być zarazem granicznym momentem przytaczania przez obie strony twierdzeń i dowodów na uzasadnienie ich wniosków bądź też dla odparcia twierdzeń i wniosków strony przeciwne


  9.15- 14.30

  28.11.2019  Sędzia Leszek ciulkin

  Moduł I

  1.Cel Nowelizacji - przeciwdziałanie nadużywaniu prawa procesowego - Praktyka od 7 listopada


  Praktyka od 7.11 → Pozew po nowemu

  2.właściwość sądu po reformie - Nowe regulacje dotyczące właściwości sądu od 21 sierpnia 2019 r.


  Ustawa wprowadza nowe regulacje dotyczące właściwości sądu przyjmując, iż w sprawach o ochronę dóbr osobistych naruszonych przy wykorzystaniu środków masowego przekazu oraz o roszczenie przeciwko bankowi wynikające z czynności bankowej można wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby powoda. Zmienia też zasady ustalania właściwości sądu przy dochodzeniu roszczeń z umów, określając co należy rozumieć przez sąd miejsca wykonania umowy (generalnie miejscem wykonania umowy będzie miejsce spełnienia świadczenia specyficznego dla umowy danego rodzaju).

  3.podstawy zwrotu pisma procesowego bez wezwania do jego korekty,


  Ustawa wprowadza rozwiązanie mające na celu umożliwienie zwolnienia sądów od rozpatrywania pism, których - wobec brak skonkretyzowanego żądania - nie można w istocie uznać za pozwy, w postaci ustanowienia instytucji zwrotu pisma bez nadawania mu biegu.

  4.ograniczenie dopuszczalności zgłoszenia zarzutu potrącenia,


  Zgodnie z wprowadzoną przez ustawę zasadą, podstawą zarzutu potrącenia ma być tylko taka wierzytelność pozwanego, która jest niesporna lub udowodniona dokumentem nie pochodzącym wyłącznie od pozwanego, a jeżeli te wymogi nie są spełnione – to tylko wierzytelność powstała z tego samego stosunku prawnego, co wierzytelność dochodzona pozwem.


  5.organizacja postępowania sądowego - posiedzenie przygotowawcze i jego przebieg,


  Wyodrębniono instytucję postępowania przygotowawczego w odrębny rozdział „Organizacja postępowania”, który poza organizacją postępowania sensu stricto określa także zasady i sposoby gromadzenia materiału procesowego, na który składają się przede wszystkim żądania i twierdzenia stron oraz dowody. Ma to przeciwdziałać przedłużaniu czasu trwania postępowania cywilnego.

  6.plan rozprawy i jego znaczenie dla toku postępowania,


  Plan rozprawy

  7.wniosek o dopuszczenie dowodu i podstawy jego pominięcia,


  Postępowanie dowodowe

  8. nowe przesłanki wydania wyroku zaocznego,  Wyrok zaoczny

  Zobowiązanie pozwanego do złożenia odpowiedzi na pozew pod rygorem wydania wyroku zaocznego czy wyposażenie sądu w kompetencję zarządzenia wymiany pism przygotowawczych wraz z możliwością stosowania sankcji w postaci pominięcia spóźnionych twierdzeń i dowodów.
  Wniesienie odpowiedzi na pozew jest procesowym obowiązkiem strony pozwanej. Niezłożenie odpowiedzi na pozew w przepisanym terminie będzie poskutkować uznaniem za przyznane przez pozwanego twierdzeń, co do faktów przytoczonych w pozwie. Na tej podstawie sąd będzie mógł wydać wyrok zaoczny na posiedzeniu niejawnym. → Sąd pouczy pozwanego wraz z doręczeniem odpisu pozwu i wezwania do złożenia odpowiedzi. O rygorach związanych z uchybieniem terminu do wniesienia odpowiedzi na pozew, w tym o możliwości wydania wyroku zaocznego na posiedzeniu niejawnym,


  Odpowiedż na pozew

  1. Jak i dlaczego odpowiadać na pozew
  2. terminy
  3. .
  4. Wymiana pism procesowych między stronami -NOWE UWARUNKOWANIA
  5. przykład
  6. .
  Wymiana pism procesowych

  9. reguły sporządzenia uzasadnienia wyroku,  Moduł II


  Sędzia Mirosław Trzaska


  10.doręczenia wezwania sądowego przez komornika,


  Doręczanie korespondencji sądowej - jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia, nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidziany w Kpc i nie ma zastosowania przepis szczególny przewidujący skutek doręczenia, przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika.


  1. Nowe reguły doręczeń
  2. kiedy sąd może zawiesic postępowanie ?

  Powód, w terminie dwóch miesięcy od doręczenia mu powyższego zobowiązania, składa do akt potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu przez komornika albo zwraca pismo i wskazuje aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie.


  Nowe reguły doręczeń

  11.Nowe zadania dla komorników - Praktyka od 7 listopada

  → Zmiany przepisów ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, a w konsekwencji uzupełnienie postanowień zawartych w ustawie z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych. Zmiany w tym zakresie wiążą się przede wszystkim z rozwiązaniem przyjętym w Kpc, zobowiązującym powoda do doręczenia pisma procesowego przeznaczonego dla pozwanego, za pośrednictwem komornika.

  12. odrębności postępowania w sprawach gospodarczych,


  W ramach tego postępowania będzie stosowany większy rygoryzm, gdyż priorytetem ma być szybkie rozstrzygnięcie sprawy przedłożonej sądowi gospodarczemu. W związku z tym, ustawa nakłada zarówno pewne ograniczenia na strony, jak i obliguje sądy do sprawnego podejmowania czynności. Ustawa przewiduje jednak, iż na wniosek strony, która nie jest przedsiębiorcą lub jest przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną sąd rozpoznaje sprawę z pominięciem przepisów o postępowaniu w sprawach gospodarczych. Żądanie takie będzie więc wiążące dla sądu, a jego konsekwencją będzie rozpoznanie sprawy przez sąd gospodarczy, ale bez stosowania przepisów o postępowaniu gospodarczym, czyli w „zwykłym” procesie.


  Postępowania gospodarcze

  13.Zmiany w innych postępowaniach odrębnych

  1. nakazowe i upominawcze
  2. elektroniczne postępowanie upominawcze oraz postępowanie uproszczone
  3. .
  4. postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

  Postępowania odrębne

  14. umowa dowodowa,

  1. charakter
  2. forma
  3. .
  4. treść i skutki
  Sędzia Leszk Ciulkin

  15. nowe wymogi formalne apelacji,


  Ustawa przewiduje zmiany w zakresie postępowania odwoławczego, m. in. poprzez przyjęcie, że warunkiem wniesienia środka zaskarżenia, np. apelacji, jest uprzednie złożenie wniosku o doręczenie orzeczenia z pisemnym uzasadnieniem. Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku powinien zawierać jednoznaczne wskazanie, czy żąda się uzasadnienia wyroku w całości, czy w części, lub w jakiej części.

  16. zażalenie poziome,

  17. podstawy odmowy nadania orzeczeniu klauzuli wykonalności,

  18. nowe rozwiązania w zakresie kosztów postępowania – które weszły w życie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy nowelizacyjnej w Dzienniku Ustaw.


  Przepisy przejściowe

  19.Przepisy przejściowe


  W zakresie przepisów przejściowych ustawa przyjmuje jako zasadę stosowanie do spraw w toku ustawy nowej (z zachowaniem waloru prawnego czynności już dokonanych), z określonymi wyjątkami. We wskazanych w ustawie przypadkach, do czasu zakończenia postępowania w danej instancji, stosować się będzie przepisy w dotychczasowym brzmieniu. Te wyjątki dotyczą m. in.: przepisów regulujących postępowanie z wnioskami o wyłączenie sędziego złożonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, przepisów regulujących postępowanie z zażaleniem, apelacją, skargą kasacyjną i skargą na czynność referendarza sądowego w postępowaniach zapoczątkowanych wniesieniem tych środków odwoławczych oraz przepisów ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Również do spraw wszczętych i niezakończonych nie stosuje się nowych regulacji dotyczących postępowania w sprawach gospodarczych oraz w sprawach w których wydano nakaz w postępowaniu upominawczym, rozpoznawanych w postępowaniu nakazowym lub w elektronicznym postępowaniu upominawczym do czasu zakończenia postępowania w danej instancji podlegają

  20.katalog opłat dotyczących ochrony praw autorskich, prawa własności przemysłowej czy czynów nieuczciwej konkurencji,
  19.00 zakończenie

  • Cel:DUŻA Nowelizacja KPC
   Dochodzenie roszczeń postepowaniu sądowym
   Nowe reguły doręczeń- Odpowiedż na pozew - wyrok zaoczny


   Ugoda vs Plan rozprawy
   Zmiany postępowaniu gospodarczym i postępowaniach odrębnych

  • CASUSY i PREZENTACJE
   Organizacja postępowania sądowego - posiedzenie przygotowawcze i jego przebieg,
   Kiedy egzekucję można uznać za bezskuteczną ?


   Postępowanie dowodowe, umowa dowodowa,
   Przedawnienia


   1. Ograniczenie nadużycia prawa procesowego - wprowadzenie regulacji dotyczących nadużycia uprawnień procesowych, w tym klauzuli generalnej w nowym art. 41 Kpc oraz podstaw do finansowego sankcjonowania niewłaściwych lub nierzetelnych zachowań stron , ograniczenie praktyki wnoszenia ciągu wniosków o wyłączenie sędziego, ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, sprostowanie, uzupełnienie czy też wykładnię wyroku, jak również ciągu zażaleń..

   .

  • Wymiana pism procesowych między stronami


   › Jak odpowiadać na pozew ? ›Art. 14. ustawy z 4 lipca 2019 r. stanowi, że „przepisy art. 50 § 3, art. 52 § 3 i art. 132 § 1 ustawy zmienianej w art. 1 [tj. k.p.c. – przyp. aut.], w brzmieniu nadanym ustawą z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy (…) stosuje się także w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie tej ustawy”. Przepis ten zmienia więc obowiązujące dotychczas zasady doręczeń pism dotyczących postępowań wszczętych przed 8 września 2016 r. i oznacza, że od 7 listopada 2019 r. (tj. dnia wejścia w życie nowelizacji) nie należy już dołączać do nich dowodów doręczeń – powinno ograniczyć się do zamieszczenia oświadczenia o nadaniu.do wykształcenia zgodnych i powszechnych praktyk w zakresie wpływu postępowania upadłościowego na postępowania egzekucyjne ?

  • Share