Polskie Towarzystwo

Prawa i Gospodarki
RynkowejPunkty za szkolenie
 • Radcowie i prawnicy otrzymują punkty za szkolenie na podstawie certyfikatu z podpisem sędziego
Pliki i formularze

MODUŁ I: 9.15.00-14.45

Głęboka reforma Kodeksu postępowania cywilnego - Sposoby rozwiązywania problemów, jakie niosą ze sobą nowe przepisy


Sędzia Leszek Ciulkin:
Zmiany w postępowaniach gospodarczych i odrębnych: →nakazowe i upominawcze
→elektroniczne postępowanie upominawcze oraz postępowanie uproszczone
. → Wymiana pism procesowych między stronami - NOWE UWARUNKOWANIAMODUŁ II: 15.15-19.00
Pozew po nowemu → Postępowanie sądowe - Praktyka stosowania

Sędzia Mirosław Trzaska: → Skuteczne doręczenie wezwania
→ Jak odpowiadać na pozew ?
→ zmiany w innych postępowaniach odrębnycha
→ Praktyka stosowania
Ograniczenie nadużycia prawa procesowego


wprowadzenie regulacji dotyczących nadużycia uprawnień procesowych, w tym klauzuli generalnej w nowym art. 41 Kpc oraz podstaw do finansowego sankcjonowania niewłaściwych lub nierzetelnych zachowań stron , ograniczenie praktyki wnoszenia ciągu wniosków o wyłączenie sędziego, ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, sprostowanie, uzupełnienie czy też wykładnię wyroku, jak również ciągu zażaleń.Doręczenia - Wyroki zaoczne
 

Nowe regulacje dotyczyć mają zasad doręczania korespondencji sądowej przewidując, iż jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia, nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidziany w Kpc i nie ma zastosowania przepis szczególny przewidujący skutek doręczenia, przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika.
Brak odpowiedzi - wyrok zaoczny

 

Niezłożenie odpowiedzi na pozew w przepisanym terminie będzie poskutkować uznaniem za przyznane przez pozwanego twierdzeń, co do faktów przytoczonych w pozwie. Na tej podstawie sąd będzie mógł wydać wyrok zaoczny na posiedzeniu niejawnym. O rygorach związanych z uchybieniem terminu do wniesienia odpowiedzi na pozew, w tym o możliwości wydania wyroku zaocznego na posiedzeniu niejawnym, sąd pouczy pozwanego wraz z doręczeniem odpisu pozwu i wezwania do złożenia odpowiedzi.


Ugoda

 

Sędzia będzie nakłaniał do ugody w posiedzeniu przygotowawczym, mającym odformalizowany charakter, a jeżeli tego typu zabiegi okażą się bezskuteczne - sporządzić przy udziale stron plan rozprawy.


→ Jak odpowiadać na pozew ? - Wymiana pism procesowych między stronami

 

→Art. 14. ustawy z 4 lipca 2019 r. stanowi, że „przepisy art. 50 § 3, art. 52 § 3 i art. 132 § 1 ustawy zmienianej w art. 1 [tj. k.p.c. – przyp. aut.], w brzmieniu nadanym ustawą z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy (…) stosuje się także w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie tej ustawy”. Przepis ten zmienia więc obowiązujące dotychczas zasady doręczeń pism dotyczących postępowań wszczętych przed 8 września 2016 r. i oznacza, że od 7 listopada 2019 r. (tj. dnia wejścia w życie nowelizacji) nie należy już dołączać do nich dowodów doręczeń – powinno ograniczyć się do zamieszczenia oświadczenia o nadaniu.Głęboka reforma Kodeksu postępowania cywilnego od 7.11.2019 → Praktyka stosowania
Nowe właściwości sądów.
Nowe reguły doręczeń.
nowe przesłanki wydania wyroku zaocznego.
Ugoda vs plan rozprawy
Jak odpowiadać na pozew ?
Wymiana pism → NOWE UWARUNKOWANIA

odrębności postępowania w sprawach gospodarczych,
 • pewne ograniczenia na strony.
 • zmiany w innych postępowaniach odrębnych
 • Środki poprawy skuteczności w Wymianie pism procesowych między stronami
  Poprawność doręczeń bezpośrednich ma więc istotne znaczenie z punktu widzenia praktyki procesowej, ekonomii postępowania i efektywności komunikacji między stronami. Problem ten dotyczy wielu postępowań, które niestety często trwają po kilka lat i muszą być prowadzone pod rządami kolejnych nowelizacji procedury.


  Sędzia Mirosław Trzaska

  Sędzia Wizytator ds. Egzekucyjnych i Wieczystoksięgowych i Gospodarczych, Sędzia Sądu Okręgowego. - Jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie oraz zasiadał w komisjach egzaminacyjnych ds. egzaminów komorniczych oi notarialnych. Wyznaczony przez KSSiP z ramienia Ministerstwa Sprawiedliowości do przeszkolenia sędziów z postępowań apelacyjnych w ramach zmian KPC. Brał udział w pracach legislacyjnych poświęconych zmianom w księgach wieczystych i postępowaniu egzekucyjnym. W latach 2004 i 2005 był Naczelnikiem Wydziału Spraw Cywilnych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od kilku lat jest także wizytatorem stałym z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie spraw wieczystoksięgowych i egzekucyjnych.

  Sędzia Leszek Ciulkin

  Sędzia Sądu Okręgowego . Od 1994 r. orzeka w sprawach gospodarczych.. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z zakresu postępowania rejestrowego, zagadnień dotyczących spółek, elementów procedury cywilnej, Współautor komentarza „Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe".

  Założenie 1. Praktyka stosowania nowych zasad .Przyjęcie nowych regulacji dotyczących organizacji postępowania ma przeciwdziałać nadmiernemu przedłużaniu czasu trwania postępowania cywilnego → Zaplanowanie kolejności czynności procesowych sądu i stron, w szczególności kolejności przeprowadzenia dowodów ma prowadzić do rozpoznania sprawy w jak najkrótszym terminie.

  Założenie 2.→ Zobowiązanie pozwanego do złożenia odpowiedzi na pozew Nowymi rozwiązaniami wprowadzonymi w związku z tym uchwaloną ustawą jest m. in. pod rygorem wydania wyroku zaocznego czy wyposażenie sądu w kompetencję zarządzenia wymiany pism przygotowawczych wraz z możliwością stosowania sankcji w postaci pominięcia spóźnionych twierdzeń i dowodów.
  Wymiana pism procesowych między stronami -NOWE UWARUNKOWANIA → Wniesienie odpowiedzi na pozew jest procesowym obowiązkiem strony pozwanej. Niezłożenie odpowiedzi na pozew w przepisanym terminie będzie poskutkować uznaniem za przyznane przez pozwanego twierdzeń, co do faktów przytoczonych w pozwie. Na tej podstawie sąd będzie mógł wydać wyrok zaoczny na posiedzeniu niejawnym. O rygorach związanych z uchybieniem terminu do wniesienia odpowiedzi na pozew, w tym o możliwości wydania wyroku zaocznego na posiedzeniu niejawnym, sąd pouczy pozwanego wraz z doręczeniem odpisu pozwu i wezwania do złożenia odpowiedzi.

  Założenie 3 Ugoda vs plan rozprawy. Przygotowanie planu rozprawy ma być zarazem granicznym momentem przytaczania przez obie strony twierdzeń i dowodów na uzasadnienie ich wniosków bądź też dla odparcia twierdzeń i wniosków strony przeciwne


  9.15.00- 15.30

  28.01.2020  Sędzia Leszek ciulkin

  Moduł I

  1.Praktyka od 7 listopada - Kiedy stosujemy nowe, a kiedy stare przepisy i jak długo jeszcze?


  Praktyka od 7.11 → Pozew po nowemu

  2.Podjęcie próby przeciwdziałania shopping forum, czyli nowo określona właściwość sądu.


  Ustawa wprowadza nowe regulacje dotyczące właściwości sądu przyjmując, iż w sprawach o ochronę dóbr osobistych naruszonych przy wykorzystaniu środków masowego przekazu oraz o roszczenie przeciwko bankowi wynikające z czynności bankowej można wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby powoda. Zmienia też zasady ustalania właściwości sądu przy dochodzeniu roszczeń z umów, określając co należy rozumieć przez sąd miejsca wykonania umowy (generalnie miejscem wykonania umowy będzie miejsce spełnienia świadczenia specyficznego dla umowy danego rodzaju).

  3.Wniosek o dopuszczenie dowodu i podstawy jego pominięcia.

  Ustawa wprowadza rozwiązanie mające na celu umożliwienie zwolnienia sądów od rozpatrywania pism, których - wobec brak skonkretyzowanego żądania - nie można w istocie uznać za pozwy, w postaci ustanowienia instytucji zwrotu pisma bez nadawania mu biegu.

  4.Powrót prekluzji.

  Kodeks postępowania cywilnego nakłada na powoda obowiązek przedstawienia wszystkich twierdzeń oraz dowodów na ich poparcie w pozwie. Nie przedstawienie pewnych twierdzeń lub dowodów w pozwie skutkuje tym, że powód nie ma prawa powoływać się na nie w dalszej części postępowania.


  Prekluzja dowodowa

  5.ograniczenie dopuszczalności zgłoszenia zarzutu potrącenia,


  Zarzut potrącenia nie może być bronią tamującą rozpoznanie sprawy z powództwa wierzyciela. Służy temu ograniczenie dopuszczalności zgłoszenia zarzutu potrącenia.
  Zgodnie z wprowadzoną przez ustawę zasadą, podstawą zarzutu potrącenia ma być tylko taka wierzytelność pozwanego, która jest niesporna lub udowodniona dokumentem nie pochodzącym wyłącznie od pozwanego, a jeżeli te wymogi nie są spełnione – to tylko wierzytelność powstała z tego samego stosunku prawnego, co wierzytelność dochodzona pozwem.


  6.Posiedzenie przygotowawcze i jego przebieg + Organizacja posiedzenia sądowego


  →Wyodrębniono instytucję postępowania przygotowawczego w odrębny rozdział „Organizacja postępowania”, który poza organizacją postępowania sensu stricto określa także zasady i sposoby gromadzenia materiału procesowego, na który składają się przede wszystkim żądania i twierdzenia stron oraz dowody. Ma to przeciwdziałać przedłużaniu czasu trwania postępowania cywilnego.


  Plan rozprawy

  prawdopodobny wynik sprawy przed wyrokiem ?


  → Zepchnięcie sędziego z piedestału Sfinksa, czyli sędzia jeszcze przed wyrokiem będzie mógł wypowiedzieć się na temat prawdopodobnego wyniku sprawy.

  7.Powództwo oczywiście niezasadne.


  Powództwo niezasadne

  8.wniosek o dopuszczenie dowodu i podstawy jego pominięcia,

  9.Skala stosowania przepisów o nadużywaniu prawa procesowego.


  Postępowanie dowodowe

  10. sugerowane reguły sporządzenia uzasadnienia wyroku- Krótko, treściwie, dosadnie


  11. Nowe przesłanki wydania wyroku zaocznego

  Zobowiązanie pozwanego do złożenia odpowiedzi na pozew pod rygorem wydania wyroku zaocznego czy wyposażenie sądu w kompetencję zarządzenia wymiany pism przygotowawczych wraz z możliwością stosowania sankcji w postaci pominięcia spóźnionych twierdzeń i dowodów.


  1. Kiedy Wyrok zaoczny - co dalej ?
  2. Wymiana pism procesowych- Jak odpisywać/odpowiadać na pozew ?
  3. przykłady

  Wyrok zaoczny


  Wniesienie odpowiedzi na pozew jest procesowym obowiązkiem strony pozwanej. Niezłożenie odpowiedzi na pozew w przepisanym terminie będzie poskutkować uznaniem za przyznane przez pozwanego twierdzeń, co do faktów przytoczonych w pozwie. Na tej podstawie sąd będzie mógł wydać wyrok zaoczny na posiedzeniu niejawnym. → Sąd pouczy pozwanego wraz z doręczeniem odpisu pozwu i wezwania do złożenia odpowiedzi. O rygorach związanych z uchybieniem terminu do wniesienia odpowiedzi na pozew, w tym o możliwości wydania wyroku zaocznego na posiedzeniu niejawnym,
  12.Proces gospodarczy, główne zasady prowadzenia postępowania w sprawach gospodarczych ( stare - po nowemu).


  Odpowiedż na pozew

  Moduł II


  Sędzia Mirosław Trzaska


  13.doręczenia wezwania sądowego przez komornika,

  Wymiana pism procesowych

  Doręczanie korespondencji sądowej - jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia, nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidziany w Kpc i nie ma zastosowania przepis szczególny przewidujący skutek doręczenia, przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika.


  1. Nowe reguły doręczeń
  2. kiedy sąd może zawiesic postępowanie ?

  Powód, w terminie dwóch miesięcy od doręczenia mu powyższego zobowiązania, składa do akt potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu przez komornika albo zwraca pismo i wskazuje aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie.


  Nowe reguły doręczeń

  14.Nowe zadania dla komorników - Praktyka od 7 listopada

  → Zmiany przepisów ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, a w konsekwencji uzupełnienie postanowień zawartych w ustawie z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych. Zmiany w tym zakresie wiążą się przede wszystkim z rozwiązaniem przyjętym w Kpc, zobowiązującym powoda do doręczenia pisma procesowego przeznaczonego dla pozwanego, za pośrednictwem komornika.

  15. odrębności postępowania w sprawach gospodarczych,


  W ramach tego postępowania będzie stosowany większy rygoryzm, gdyż priorytetem ma być szybkie rozstrzygnięcie sprawy przedłożonej sądowi gospodarczemu. W związku z tym, ustawa nakłada zarówno pewne ograniczenia na strony, jak i obliguje sądy do sprawnego podejmowania czynności. Ustawa przewiduje jednak, iż na wniosek strony, która nie jest przedsiębiorcą lub jest przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną sąd rozpoznaje sprawę z pominięciem przepisów o postępowaniu w sprawach gospodarczych. Żądanie takie będzie więc wiążące dla sądu, a jego konsekwencją będzie rozpoznanie sprawy przez sąd gospodarczy, ale bez stosowania przepisów o postępowaniu gospodarczym, czyli w „zwykłym” procesie.


  Postępowania gospodarcze

  16.Zmiany w innych postępowaniach odrębnych

  1. nakazowe i upominawcze
  2. elektroniczne postępowanie upominawcze oraz postępowanie uproszczone
  3. .
  4. postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

  Postępowania odrębne

  17 umowa dowodowa,

  1. charakter
  2. forma
  3. .
  4. treść i skutki
  Sędzia Leszk Ciulkin

  18. nowe wymogi formalne apelacji,


  Ustawa przewiduje zmiany w zakresie postępowania odwoławczego, m. in. poprzez przyjęcie, że warunkiem wniesienia środka zaskarżenia, np. apelacji, jest uprzednie złożenie wniosku o doręczenie orzeczenia z pisemnym uzasadnieniem. Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku powinien zawierać jednoznaczne wskazanie, czy żąda się uzasadnienia wyroku w całości, czy w części, lub w jakiej części.

  19. zażalenie poziome,

  20. podstawy odmowy nadania orzeczeniu klauzuli wykonalności,

  21. nowe rozwiązania w zakresie kosztów postępowania – które weszły w życie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy nowelizacyjnej w Dzienniku Ustaw.


  Przepisy przejściowe

  22.Przepisy przejściowe


  W zakresie przepisów przejściowych ustawa przyjmuje jako zasadę stosowanie do spraw w toku ustawy nowej (z zachowaniem waloru prawnego czynności już dokonanych), z określonymi wyjątkami. We wskazanych w ustawie przypadkach, do czasu zakończenia postępowania w danej instancji, stosować się będzie przepisy w dotychczasowym brzmieniu. Te wyjątki dotyczą m. in.: przepisów regulujących postępowanie z wnioskami o wyłączenie sędziego złożonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, przepisów regulujących postępowanie z zażaleniem, apelacją, skargą kasacyjną i skargą na czynność referendarza sądowego w postępowaniach zapoczątkowanych wniesieniem tych środków odwoławczych oraz przepisów ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Również do spraw wszczętych i niezakończonych nie stosuje się nowych regulacji dotyczących postępowania w sprawach gospodarczych oraz w sprawach w których wydano nakaz w postępowaniu upominawczym, rozpoznawanych w postępowaniu nakazowym lub w elektronicznym postępowaniu upominawczym do czasu zakończenia postępowania w danej instancji podlegają

  22.katalog opłat dotyczących ochrony praw autorskich, prawa własności przemysłowej czy czynów nieuczciwej konkurencji,
  19.00 zakończenie

  • Cel:DUŻA Nowelizacja KPC
   Dochodzenie roszczeń postepowaniu sądowym
   Nowe reguły doręczeń- Odpowiedż na pozew - wyrok zaoczny


   Ugoda vs Plan rozprawy
   Zmiany postępowaniu gospodarczym i postępowaniach odrębnych

  • CASUSY i PREZENTACJE
   Organizacja postępowania sądowego - posiedzenie przygotowawcze i jego przebieg,
   Kiedy egzekucję można uznać za bezskuteczną ?


   Postępowanie dowodowe, umowa dowodowa,
   Przedawnienia


   1. Ograniczenie nadużycia prawa procesowego - wprowadzenie regulacji dotyczących nadużycia uprawnień procesowych, w tym klauzuli generalnej w nowym art. 41 Kpc oraz podstaw do finansowego sankcjonowania niewłaściwych lub nierzetelnych zachowań stron , ograniczenie praktyki wnoszenia ciągu wniosków o wyłączenie sędziego, ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, sprostowanie, uzupełnienie czy też wykładnię wyroku, jak również ciągu zażaleń..

   .

  • Wymiana pism procesowych między stronami


   › Jak odpowiadać na pozew ? ›Art. 14. ustawy z 4 lipca 2019 r. stanowi, że „przepisy art. 50 § 3, art. 52 § 3 i art. 132 § 1 ustawy zmienianej w art. 1 [tj. k.p.c. – przyp. aut.], w brzmieniu nadanym ustawą z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy (…) stosuje się także w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie tej ustawy”. Przepis ten zmienia więc obowiązujące dotychczas zasady doręczeń pism dotyczących postępowań wszczętych przed 8 września 2016 r. i oznacza, że od 7 listopada 2019 r. (tj. dnia wejścia w życie nowelizacji) nie należy już dołączać do nich dowodów doręczeń – powinno ograniczyć się do zamieszczenia oświadczenia o nadaniu.do wykształcenia zgodnych i powszechnych praktyk w zakresie wpływu postępowania upadłościowego na postępowania egzekucyjne ?

  • Share