Polskie Towarzystwo

Prawa i Gospodarki
Rynkowej

image

Sędzia Leszek ciulkin

Sędzia Mirek Trzaska


Co zmienia COVID-19 ?UNIKATOWE KNOW HOW


Priorytety i strategie w dochodzeniu roszczeń i egzekucji komorniczej - WAŻNE w dobie kryzysu !


Punkty za szkolenie
 • Radcowie i prawnicy otrzymują punkty za szkolenie na podstawie certyfikatu z podpisem sędziego
Pliki i formularze

MODUŁ I: 9.00-14.00
Dochodzenie roszczeń →Postępowanie elektroniczne → Postępowanie sądowe - Praktyka stosowania

© Sędzia Mirosław Trzaska: → Skuteczne doręczenie wezwania
→ Jak odpowiadać na pozew ?
→ Przedwanienia i Umorzenia
→ EPU - Postępowanie uproszczone
→ Praktyka stosowania


MODUŁ II: 14.00-16.30
Głęboka reforma Kodeksu postępowania cywilnego - Sposoby rozwiązywania problemów, jakie niosą ze sobą nowe przepisy


© Sędzia Leszek Ciulkin:
Bezskuteczność egzekucji wobec spółki ; Zmiany w postępowaniach gospodarczych i odrębnych; Proces gospodarczy, główne zasady prowadzenia postępowania w sprawach gospodarczych
DOCHODZENIE ROSZCZEŃ w dobie kryzysu - To trzeba umieć
 1. Postępowanie administracyjne
 2. Postępowanie uproszczone -E-SĄD
 3. EGZEKUCJA SĄDOWA
 4. Przedawnienia i Umorzenia
 5. Czy COVID 19 - coś zmienia ?Zmiany w elektronicznym postępowaniu upominawczym po reformie k.p.c.

W dniu 7 lutego 2020 r. weszły w życie zmiany w przepisach regulujących elektroniczne postępowanie upominawcze wynikające z reformy k.p.c. Zmiany okazały się na tyle daleko idące, że wpłynęły na przebieg całego postępowania. Sądem właściwym do rozpoznawania spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym jest Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, do którego rocznie wpływa ponad 2 mln spraw. Elektroniczne postępowanie upominawcze służy dochodzeniu roszczeń pieniężnych, niezależnie od wartości przedmiotu sporu.Doręczenia
 

Nowe regulacje dotyczyć mają zasad doręczania korespondencji sądowej przewidując, iż jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia, nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidziany w Kpc i nie ma zastosowania przepis szczególny przewidujący skutek doręczenia, przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika.
Brak odpowiedzi - wyrok zaoczny

 

Niezłożenie odpowiedzi na pozew w przepisanym terminie będzie poskutkować uznaniem za przyznane przez pozwanego twierdzeń, co do faktów przytoczonych w pozwie. Na tej podstawie sąd będzie mógł wydać wyrok zaoczny na posiedzeniu niejawnym. O rygorach związanych z uchybieniem terminu do wniesienia odpowiedzi na pozew, w tym o możliwości wydania wyroku zaocznego na posiedzeniu niejawnym, sąd pouczy pozwanego wraz z doręczeniem odpisu pozwu i wezwania do złożenia odpowiedzi.


Ugoda

 

Sędzia będzie nakłaniał do ugody w posiedzeniu przygotowawczym, mającym odformalizowany charakter, a jeżeli tego typu zabiegi okażą się bezskuteczne - sporządzić przy udziale stron plan rozprawy.


→ Jak odpowiadać na pozew ? - Wymiana pism procesowych między stronami

 

→Art. 14. ustawy z 4 lipca 2019 r. stanowi, że „przepisy art. 50 § 3, art. 52 § 3 i art. 132 § 1 ustawy zmienianej w art. 1 [tj. k.p.c. – przyp. aut.], w brzmieniu nadanym ustawą z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy (…) stosuje się także w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie tej ustawy”. Przepis ten zmienia więc obowiązujące dotychczas zasady doręczeń pism dotyczących postępowań wszczętych przed 8 września 2016 r. i oznacza, że od 7 listopada 2019 r. (tj. dnia wejścia w życie nowelizacji) nie należy już dołączać do nich dowodów doręczeń – powinno ograniczyć się do zamieszczenia oświadczenia o nadaniu.DOCHODZENIE ROSZCZEŃ po nowelizacji KPC → Nowe Elektroniczne postępowanie upominawcze → Czy COVID 19 - coś zmienia ?
Nowe reguły doręczeń.
Nowe przesłanki wydania wyroku zaocznego.
Jak odpowiadać na pozew ? → Wymiana pism
Przedawnienia vs Umorzenia

odrębności postępowania w sprawach gospodarczych,
 • pewne ograniczenia na strony.
 • zmiany w innych postępowaniach odrębnych
 • Środki poprawy skuteczności w Wymianie pism procesowych między stronami
  Poprawność doręczeń bezpośrednich ma więc istotne znaczenie z punktu widzenia praktyki procesowej, ekonomii postępowania i efektywności komunikacji między stronami. Problem ten dotyczy wielu postępowań, które niestety często trwają po kilka lat i muszą być prowadzone pod rządami kolejnych nowelizacji procedury.


  © Sędzia Mirosław Trzaska

  Sędzia Wizytator ds. Egzekucyjnych i Wieczystoksięgowych i Gospodarczych, Sędzia Sądu Okręgowego. - Jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie oraz zasiadał w komisjach egzaminacyjnych ds. egzaminów komorniczych oi notarialnych. Wyznaczony przez KSSiP z ramienia Ministerstwa Sprawiedliowości do przeszkolenia sędziów z postępowań apelacyjnych w ramach zmian KPC. Brał udział w pracach legislacyjnych poświęconych zmianom w księgach wieczystych i postępowaniu egzekucyjnym. W latach 2004 i 2005 był Naczelnikiem Wydziału Spraw Cywilnych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od kilku lat jest także wizytatorem stałym z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie spraw wieczystoksięgowych i egzekucyjnych.Sprawuje nadzór nad prawdidłowymi czynnościami komorników sądowych

  © Sędzia Leszek Ciulkin

  Sędzia Sądu Okręgowego . Od 1994 r. orzeka w sprawach gospodarczych.. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z zakresu postępowania rejestrowego, zagadnień dotyczących spółek, elementów procedury cywilnej, Współautor komentarza „Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe".

  Założenie 1. E-sąd – nowe zasady funkcjonowania EPU - po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego od 7 lutego 2020 Zgodnie ze znowelizowanym art. 505 (37) k. p.c. e-sąd umorzy postępowanie, kiedy nie znajdzie podstaw do wydania nakazu zapłaty. Ta sama sytuacja nastąpi, gdy pozwany złoży od wydanego nakazu zapłaty sprzeciw (w myśl art. 505 (36) k.p.c). Po wprowadzonych zmianach, każdy sprzeciw zakończy postępowanie umorzeniem.

  Założenie 2.→ Zobowiązanie pozwanego do złożenia odpowiedzi na pozew Nowymi rozwiązaniami wprowadzonymi w związku z tym uchwaloną ustawą jest m. in. pod rygorem wydania wyroku zaocznego czy wyposażenie sądu w kompetencję zarządzenia wymiany pism przygotowawczych wraz z możliwością stosowania sankcji w postaci pominięcia spóźnionych twierdzeń i dowodów.
  Wymiana pism procesowych między stronami -NOWE UWARUNKOWANIA Przedawnienia vs Umorzenia → Czy COVID 19 - coś zmienia ? → Wniesienie odpowiedzi na pozew jest procesowym obowiązkiem strony pozwanej. Niezłożenie odpowiedzi na pozew w przepisanym terminie będzie poskutkować uznaniem za przyznane przez pozwanego twierdzeń, co do faktów przytoczonych w pozwie. Na tej podstawie sąd będzie mógł wydać wyrok zaoczny na posiedzeniu niejawnym. O rygorach związanych z uchybieniem terminu do wniesienia odpowiedzi na pozew, w tym o możliwości wydania wyroku zaocznego na posiedzeniu niejawnym, sąd pouczy pozwanego wraz z doręczeniem odpisu pozwu i wezwania do złożenia odpowiedzi.

  Założenie 3 DOCHODZENIE ROSZCZEŃ Przedawnienia vs Umorzenia → Czy COVID 19 - coś zmienia ? Zmiany dotyczące doręczeń weszły w życie z dniem 7 listopada 2019 r. Inną niezwykle istotną zmianą dla praktyki komorników sądowych jest wprowadzenie obowiązku badania, czy tytuł wykonawczy jest przedawniony.


  9.00- 14.00

  23.04.2020


  Moduł I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ w dobie kryzysu


  Sędzia Mirosław Trzaska


  1.E-sąd – nowe zasady działania EPU w po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego - od 7 lutego 2020!

  Nowe EPU od 7.02.2020
  1. Zmiany ram prawnych działania e-sądu
  2. kiedy stosujemy ? - Roszczenia dochodzone w elektronicznym postępowaniu upominawczym
  3. kiedy stare a kiedy nowe zasady ?
  4. Wnoszenie pism w elektronicznym postępowaniu upominawczym
  5. Wymogi formalne pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym OD 7.02.2020

  6. W stosunku do wszystkich nakazów zapłaty wydanych przed 7.02.2020 (a także do wszelkich wszczętych postępowań, które znajdą swój finał w postaci nakazu zapłaty już po 7 lutego 2020) obowiązywać będzie stara procedura


  7. Obligatoryjne umorzenie postępowania - Czy każdy sprzeciw zakończy postępowanie umorzeniem ?

  8. Po nowelizacji przepisów nieopłacalne staje się składanie kolejnego pozwu do e-sądu w tej samej sprawie, w wypadku, gdy sąd nie znalazł podstaw do wydania nakazu zapłaty, lub, gdy strona pozwana złożyła sprzeciw. Spójrzmy, jak wygląda znowelizowany Art. 505 (37). § 1.


  9. Zniesienie kosztów procesu pomiędzy stronami w przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu przez stronę pozwaną
  10. Wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty
  11. Wzór sprzeciwu
  12. Kiedy nakaz zapłaty w postepowaniu będzie uważany za doręczony ? - adres zameldowania vs fikcyjny lub nieaktualny meldunek
  13. Uchybienie i przywrócenie terminu
  14. Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty – podstawy prawne wniosku:

  2.Nowości w postępowaniu egzekucyjnym, w tym dotyczące zmian podmiotowych i badania przedawnienia roszczenia przez komornika oraz zmiana podstawy powództwa przeciwegzekucyjnego z art. 840 kpc.


  Egzekucja po nowemu
  1. badania przedawnienia roszczenia przez komornika
  2. zmiana podstawy powództwa przeciwegzekucyjnego z art. 840 kpc
  3. przejście uprawnienia po powstaniu tytułu wykonawczego

  Zgodnie z dodanym art. 804 § 2 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego jeżeli z treści tytułu wykonawczego będzie wynikało, że termin przedawnienia dochodzonego roszczenia upłynął, a wierzyciel nie przedłożył dokumentu, z którego treści będzie wynikało, że doszło do przerwania biegu przedawnienia, organ egzekucyjny odmówi wszczęcia egzekucji. Zmiana ta modyfikuje diametralnie dotychczasową zasadę, że komornik sądowy nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym i dodatkowo kreuje ryzyko odpowiedzialności odszkodowawczej po stronie komorników sądowych, które może się pojawić zarówno w przypadku wszczęcia postępowania, jak i odmowy wszczęcia postępowania przy złej ocenie lub interpretacji faktu, czy dane roszczenie jest czy nie jest przedawnione. Dodatkowo w art. 825 dodano punkt, zgodnie z którym umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek nastąpi w sytuacji, gdy zażąda tego dłużnik, jeżeli przed dniem złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji roszczenie objęte tytułem wykonawczym uległo przedawnieniu, a wierzyciel nie wykaże, że nastąpiło zdarzenie, wskutek którego bieg terminu przedawnienia został przerwany.


  3.doręczenia wezwania sądowego przez komornika → Wszystko na temat doręczeń komorniczych w procesie cywilnym.


  Doręczanie korespondencji sądowej - jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia, nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidziany w Kpc i nie ma zastosowania przepis szczególny przewidujący skutek doręczenia, przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika.


  1. Nowe reguły doręczeń
  2. kiedy sąd może zawiesic postępowanie ?

  Powód, w terminie dwóch miesięcy od doręczenia mu powyższego zobowiązania, składa do akt potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu przez komornika albo zwraca pismo i wskazuje aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie.


  Nowe reguły doręczeń

  4.Nowe zadania dla komorników - Praktyka od 7 listopada

  → Zmiany przepisów ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, a w konsekwencji uzupełnienie postanowień zawartych w ustawie z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych. Zmiany w tym zakresie wiążą się przede wszystkim z rozwiązaniem przyjętym w Kpc, zobowiązującym powoda do doręczenia pisma procesowego przeznaczonego dla pozwanego, za pośrednictwem komornika.

  5. Przedawnienie roszczeń .

  Przedawnienia vs COVID-19
  1. Jakie czynności przerywają bieg przedawnienia?
  2. Czy dochodzenie roszczeń przed sądem jest ograniczone w czasie?
  3. Rodzaje roszczeń oraz terminy ich przedawnienia
  4. Ogólne terminy przedawnienia
  5. Szczególne terminy przedawnienia
  6. Urząd Skarbowy , ZUS
  7. Przykłady roszczeń i szczególnych terminów przedawnienia
  8. Roszczenia nie podlegające przedawnieniu
  9. Roszczenia pracownicze ( wynagrodzenia ) vs kwota wolna od zajęcia komorniczego

  6. Postępowanie odwoławcze po nowemu.


  W ramach tego postępowania będzie stosowany większy rygoryzm, gdyż priorytetem ma być szybkie rozstrzygnięcie sprawy przedłożonej sądowi gospodarczemu. W związku z tym, ustawa nakłada zarówno pewne ograniczenia na strony, jak i obliguje sądy do sprawnego podejmowania czynności. Ustawa przewiduje jednak, iż na wniosek strony, która nie jest przedsiębiorcą lub jest przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną sąd rozpoznaje sprawę z pominięciem przepisów o postępowaniu w sprawach gospodarczych. Żądanie takie będzie więc wiążące dla sądu, a jego konsekwencją będzie rozpoznanie sprawy przez sąd gospodarczy, ale bez stosowania przepisów o postępowaniu gospodarczym, czyli w „zwykłym” procesie.


  7.Zmiany w postępowaniach zażaleniowych i apelacyjnych, w tym nowe wymogi wobec stron i pełnomocników.

  1. postępowanie zażaleniowe
  2. postępowanie apelacyjne
  3. .
  4. wymogi wobec stron i pełnomocników

  8. Nowości w postępowaniu klauzulowym, w tym dotyczące badania przedawnienia roszczeń z urzędu.

  1. charakter
  2. forma
  3. .
  4. treść i skutki

  9. podstawy odmowy nadania orzeczeniu klauzuli wykonalności,


  Przejście uprawnienia po powstaniu tytułu wykonawczego w postępowaniu gospodarczym Jeżeli po powstaniu tytułu wykonawczego uprawnienie przeszło na inną osobę, osoba ta może wszcząć egzekucję przeciwko dłużnikowi na podstawie tego tytułu, jeżeli wykaże przejście uprawnienia dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

  10. nowe wymogi formalne apelacji,


  Ustawa przewiduje zmiany w zakresie postępowania odwoławczego, m. in. poprzez przyjęcie, że warunkiem wniesienia środka zaskarżenia, np. apelacji, jest uprzednie złożenie wniosku o doręczenie orzeczenia z pisemnym uzasadnieniem. Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku powinien zawierać jednoznaczne wskazanie, czy żąda się uzasadnienia wyroku w całości, czy w części, lub w jakiej części.

  11. zażalenie poziome,


  12.Przejście uprawnienia po powstaniu tytułu wykonawczego art 804 kpc

  Przejście uprawnienia

  13.Nowe terminy umorzenia postępowania po jego zawieszeniu

  terminy umorzenia

  14.Przepisy przejściowe


  W zakresie przepisów przejściowych ustawa przyjmuje jako zasadę stosowanie do spraw w toku ustawy nowej (z zachowaniem waloru prawnego czynności już dokonanych), z określonymi wyjątkami. We wskazanych w ustawie przypadkach, do czasu zakończenia postępowania w danej instancji, stosować się będzie przepisy w dotychczasowym brzmieniu. Te wyjątki dotyczą m. in.: przepisów regulujących postępowanie z wnioskami o wyłączenie sędziego złożonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, przepisów regulujących postępowanie z zażaleniem, apelacją, skargą kasacyjną i skargą na czynność referendarza sądowego w postępowaniach zapoczątkowanych wniesieniem tych środków odwoławczych oraz przepisów ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Również do spraw wszczętych i niezakończonych nie stosuje się nowych regulacji dotyczących postępowania w sprawach gospodarczych oraz w sprawach w których wydano nakaz w postępowaniu upominawczym, rozpoznawanych w postępowaniu nakazowym lub w elektronicznym postępowaniu upominawczym do czasu zakończenia postępowania w danej instancji podlegają


  14.00- 16.30


  Sędzia Leszek Ciulkin

  Moduł II

  1.Sprawy cywilne a sprawy gospodarcze, w tym możliwość rozpoznania sprawy gospodarczej w trybie zwykłych przepisów procesu cywilnego.


  2. Bezskuteczność egzekucji z majątku spółki co dalej ...?


  3.Podjęcie próby przeciwdziałania shopping forum, czyli nowo określona właściwość sądu.


  Ustawa wprowadza nowe regulacje dotyczące właściwości sądu przyjmując, iż w sprawach o ochronę dóbr osobistych naruszonych przy wykorzystaniu środków masowego przekazu oraz o roszczenie przeciwko bankowi wynikające z czynności bankowej można wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby powoda. Zmienia też zasady ustalania właściwości sądu przy dochodzeniu roszczeń z umów, określając co należy rozumieć przez sąd miejsca wykonania umowy (generalnie miejscem wykonania umowy będzie miejsce spełnienia świadczenia specyficznego dla umowy danego rodzaju).

  4.Zmiany w postępowaniu dowodowym i ich praktyczne wykorzystanie.


  Postępowanie dowodowe

  5.Wniosek o dopuszczenie dowodu i podstawy jego pominięcia.

  Ustawa wprowadza rozwiązanie mające na celu umożliwienie zwolnienia sądów od rozpatrywania pism, których - wobec brak skonkretyzowanego żądania - nie można w istocie uznać za pozwy, w postaci ustanowienia instytucji zwrotu pisma bez nadawania mu biegu.

  6.Powrót prekluzji.

  Kodeks postępowania cywilnego nakłada na powoda obowiązek przedstawienia wszystkich twierdzeń oraz dowodów na ich poparcie w pozwie. Nie przedstawienie pewnych twierdzeń lub dowodów w pozwie skutkuje tym, że powód nie ma prawa powoływać się na nie w dalszej części postępowania.


  Prekluzja dowodowa

  7.ograniczenie dopuszczalności zgłoszenia zarzutu potrącenia,


  Zarzut potrącenia nie może być bronią tamującą rozpoznanie sprawy z powództwa wierzyciela. Służy temu ograniczenie dopuszczalności zgłoszenia zarzutu potrącenia.
  Zgodnie z wprowadzoną przez ustawę zasadą, podstawą zarzutu potrącenia ma być tylko taka wierzytelność pozwanego, która jest niesporna lub udowodniona dokumentem nie pochodzącym wyłącznie od pozwanego, a jeżeli te wymogi nie są spełnione – to tylko wierzytelność powstała z tego samego stosunku prawnego, co wierzytelność dochodzona pozwem.


  8.Posiedzenie przygotowawcze i jego przebieg + Organizacja posiedzenia sądowego


  →Wyodrębniono instytucję postępowania przygotowawczego w odrębny rozdział „Organizacja postępowania”, który poza organizacją postępowania sensu stricto określa także zasady i sposoby gromadzenia materiału procesowego, na który składają się przede wszystkim żądania i twierdzenia stron oraz dowody. Ma to przeciwdziałać przedłużaniu czasu trwania postępowania cywilnego.


  Plan rozprawy

  prawdopodobny wynik sprawy przed wyrokiem ?


  → Zepchnięcie sędziego z piedestału Sfinksa, czyli sędzia jeszcze przed wyrokiem będzie mógł wypowiedzieć się na temat prawdopodobnego wyniku sprawy.

  9.Powództwo oczywiście niezasadne.


  Powództwo niezasadne

  10. sugerowane reguły sporządzenia uzasadnienia wyroku- Krótko, treściwie, dosadnie


  11. Nowe przesłanki wydania wyroku zaocznego

  Zobowiązanie pozwanego do złożenia odpowiedzi na pozew pod rygorem wydania wyroku zaocznego czy wyposażenie sądu w kompetencję zarządzenia wymiany pism przygotowawczych wraz z możliwością stosowania sankcji w postaci pominięcia spóźnionych twierdzeń i dowodów.


  1. Kiedy Wyrok zaoczny - co dalej ?
  2. Wymiana pism procesowych- Jak odpisywać/odpowiadać na pozew ?
  3. przykłady

  Wyrok zaoczny


  Wniesienie odpowiedzi na pozew jest procesowym obowiązkiem strony pozwanej. Niezłożenie odpowiedzi na pozew w przepisanym terminie będzie poskutkować uznaniem za przyznane przez pozwanego twierdzeń, co do faktów przytoczonych w pozwie. Na tej podstawie sąd będzie mógł wydać wyrok zaoczny na posiedzeniu niejawnym. → Sąd pouczy pozwanego wraz z doręczeniem odpisu pozwu i wezwania do złożenia odpowiedzi. O rygorach związanych z uchybieniem terminu do wniesienia odpowiedzi na pozew, w tym o możliwości wydania wyroku zaocznego na posiedzeniu niejawnym,
  12.Proces gospodarczy, główne zasady prowadzenia postępowania w sprawach gospodarczych ( stare - po nowemu).


  Jeżeli po powstaniu tytułu wykonawczego uprawnienie przeszło na inną osobę, osoba ta może wszcząć egzekucję przeciwko dłużnikowi na podstawie tego tytułu, jeżeli wykaże przejście uprawnienia dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym. W przypadku niezłożenia przez uprawnionego ww. dokumentów komornik sądowy odmówi wszczęcia egzekucji bez wzywania wierzyciela do uzupełnienia braków. Takich sytuacji przejścia uprawnień po powstaniu tytułu wykonawczego jest w obrocie gospodarczym coraz więcej.

  Odpowiedż na pozew
  16.30 zakończenie

  • Cel:Dochodzenie roszczeń po nowelizacji
   Dochodzenie roszczeń postepowaniu sądowymi uproszczonym EPU
   Nowe reguły doręczeń- Odpowiedż na pozew - wyrok zaoczny


   Ugoda vs Plan rozprawy
   Zmiany postępowaniu gospodarczym i postępowaniach odrębnych

  • CASUSY i PREZENTACJE
   Organizacja postępowania sądowego - posiedzenie DOCHODZENIE ROSZCZEŃ w dobie kryzysu - To trzeba umieć
   Kiedy egzekucję można uznać za bezskuteczną ?


   Postępowanie dowodowe
   Przedawnienia

  • DOCHODZENIE ROSZCZEŃ - To trzeba umieć


   1. E-sąd – nowe zasady funkcjonowania po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego od 7 lutego 2020 Zgodnie ze znowelizowanym art. 505 (37) k. p.c. e-sąd umorzy postępowanie, kiedy nie znajdzie podstaw do wydania nakazu zapłaty. Ta sama sytuacja nastąpi, gdy pozwany złoży od wydanego nakazu zapłaty sprzeciw (w myśl art. 505 (36) k.p.c). Po wprowadzonych zmianach, każdy sprzeciw zakończy postępowanie umorzeniem.

   .

  • Wymiana pism procesowych między stronami


   › Jak odpowiadać na pozew ? ›Art. 14. ustawy z 4 lipca 2019 r. stanowi, że „przepisy art. 50 § 3, art. 52 § 3 i art. 132 § 1 ustawy zmienianej w art. 1 [tj. k.p.c. – przyp. aut.], w brzmieniu nadanym ustawą z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy (…) stosuje się także w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie tej ustawy”. Przepis ten zmienia więc obowiązujące dotychczas zasady doręczeń pism dotyczących postępowań wszczętych przed 8 września 2016 r. i oznacza, że od 7 listopada 2019 r. (tj. dnia wejścia w życie nowelizacji) nie należy już dołączać do nich dowodów doręczeń – powinno ograniczyć się do zamieszczenia oświadczenia o nadaniu.do wykształcenia zgodnych i powszechnych praktyk w zakresie wpływu postępowania upadłościowego na postępowania egzekucyjne ?

  • Share