Polskie Towarzystwo

  Prawa i Gospodarki
  Rynkowej

  Wygrywanie przetargów  SIWZ - zabezpieczenie i obrona, wypełnienie kryteriów
  Tworzenie wygrywającej oferty + kryterium ceny

  Skuteczne odwołanie
  Wygranie przetargu

  Nowa książka- Autor; Jacek Matarewicz: red. Irena Ożóg
  Rok publikacji: 2021
  Wydanie: 1
  Liczba stron: 348  Polska Gospodarka
  PKB SPRZEDAŻ EXPORT-IMP
  2012 1,9 100,5 -8219,4 mln PLN
  2013 1,6 101,3 - 10212,8 mln PLN
  2014 3,4 102,7 - 3,263 mld USD
  2015 3,9 103,6 X 3,678 mld EUR
  2016 3,1 104,4 4,760mld EUR
  2017 5,1 107,3 0,4 mld EUR
  2018 5 105,5 I-V→ -1,5 mld PLN-
  2019 5 105,5 I-V→


  Polska - Populacja
  LUDNOŚĆ MIGRACJA BEZROBOCIE
  2012 38533,3 tys. -6,6 tys. 13,4
  2013 38495,7 -19,9 tys. 13,4
  2014 38478,6 -15,8 tys. 11,5
  2015 37986412 9,8
  2016 37948016 + 1,5 tys 8,3
  2017 37908000 7
  2018 37818115 . 5,9
  2019 . 5,4
  13.12.2021
  poniedziałek

  Zatrudnianie CUDZOZIEMCÓW - Legalizacja pobytu i pracy › Polski Ład od 1/2022 › Nowelizacja ustawy o Cudzoziemcach od 1/2022

  • Sędzia Tomasz Kałużny


   Sędzia orzekający w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych . wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Współpracuje i uczestniczy w The European Association of Labour Court Judges (EALCJ), The European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) oraz w ramach sieci Court Coordinators European Law (CCE). -->>>
  • Pierwsza dziesiątka państw pochodzenia imigrantów


   Aktualne dane Urzędu ds. Cudzoziemców mówiące o liczbie pozwoleń na pobyt w Polsce. Na 28 maja było ich 445 539 (rok wcześniej było to nieco ponad 419 tys.). Ukraina Białoruś Niemcy Rosja Wietnam Indie Włochy Chiny Gruzja Wielka Brytania Gdybyśmy te dane oczyścili z obywateli Unii Europejskiej otrzymalibyśmy następujące zestawienie: Ukraina Białoruś Rosja Wietnam Chiny Gruzja Turcja Armenia Mołdawia USA Nepal Tylko w jaki sposób te niespełna pół miliona pozwoleń na pobyt przekłada się na 1,5 miliona imigrantów w Polsce? Wszystko za sprawą nieco skomplikowanego polskiego prawa, które przewiduje kilka wariantów uzyskiwania prawa do pobytu i pracy. Statystyki Urzędu ds. Cudzoziemców nie zawierają w większości m.in. danych o osobach, które przebywają w Polsce na podstawie ważnej wizy lub w ramach ruchu bezwizowego (jak np. obywatele Ukrainy).

   program szkolenia

  • dyrektywa 2018/957/UEZ - 30 lipca 2020 r

   W każdym państwie członkowskim UE zostały wprowadzone przepisy wdrażające dyrektywę 2018/957/UE. Działanie to pociąga za sobą bardzo ważne zmiany w dotychczasowej praktyce delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług. Zmiany te

    W ubiegłym roku powiatowe urzędy pracy w całej Polsce wpisały do ewidencji ponad 1,58 mln oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom zza wschodniej granicy, z czego ponad 90 proc. trafiło do Ukraińców. Dodatkowo urzędy wydały 121,4 tys. zezwoleń na prace sezonowe, również głównie dla pracowników z Ukrainy - wynika z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W sumie w 2018 r do krótkoterminowych pracowników z zagranicy trafiło 1,7 mln oświadczeń i wydawanych po raz pierwszych sezonowych zezwoleń.

   Więcej na szkoleniu

  • Pracownicy migrujący- skierowanie - wysyłanie- delegowanie

    Przedsiębiorstwa z państw członkowskich mogą także delegować w ramach świadczenia usług legalnie zatrudnionych przez siebie pracowników z państw trzecich. Dotyczy to także polskich pracowników wykonujących pracę w przedsiębiorstwach państw członkowskich Usługodawca prowadzący normalną działalność w jednym państwie członkow-skim może swobodnie oferować swoje usługi na całym jednolitym rynku UE bez obowiązku zakładania oddziałów czy filii. Aby tę usługę za granicą wyko- nać, musi jednak zatrudniać pracowników.

   program szkolenia

  7.10.2021
  Online

  Obrona i odpowiedzialność zarządu -Doręczenia elektroniczne od 5.10, Elektroniczna upadłość od 1.12; Postępowanie rejestrowe 1.07

  • Sędzia Leszek Ciulkin

   Sędzia Sądu Okręgowego. Wizytator do spraw gospodarczych i cywilnych procesowych. Od 1994 r. orzeka w sprawach gospodarczych. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie z zakresu postępowania rejestrowego, zagadnień dotyczących spółek, elementów procedury cywilnej. Współautor komentarza „Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe". W latach 1999 – 2002 i roku 2007 brał udział w pracach zespołu problemowego postępowania upadłościowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. -->>>  • Podjęcie określonej strategii obrony.

   Jak pokazuje praktyka, funkcja członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to nie tylko szerokie uprawnienia do działania w imieniu spółki, ale także odpowiedzialność za jej nieuregulowane zobowiązania w tym ZUS i US . Dodatkowo Organy podatkowe często ścigają członków zarządu spółek, którzy już dawno przestali pełnić tę funkcję - co wymaga podjęcia okreslonej strategii obrony.

   program szkolenia

  • COVID-19

   Co COVID-19 zmienia w zakresie odpowiedzialności zarządu ? Czy można renegocjować umowy i płatności ? - Zmiana lub rozwiązanie kontraktu przez sąd Modyfikowanie odpowiedzialności odszkodowawczej ? SPECUSTAWA z 8 marca 2020.

   program szkolenia

  • Utrata zdolności płatniczej (tzw. „płynnościowa" postać niewypłacalności)

    Stan, w którym spółka w danym momencie nie tylko nie jest w stanie spłacić swoich wymagalnych długów, ale też nic nie wskazuje, aby stan ten miał się zmienić. Samo nieregulowanie, nawet wielu wymagalnych zobowiązań, nie jest jeszcze samo w sobie wystarczającą podstawą do stwierdzenia niewypłacalności.....Przy ocenie sytuacji przedsiębiorcy istotny jest trend zmian płynnościowych wskaźników finansowych oraz negatywne zdarzenia gospodarcze zarówno w samej firmie (np. zaniechanie dalszego finansowania przez banki, odejście kluczowych klientów), jak i w jej otoczeniu (kryzys w branży, zmiany regulacyjne).

   program szkolenia

  17.12.2021
  piątek

  Nowe Postępowanie rejestrowe i Sprawozdawczość spółek kapitałowych →PRS od 1.07.2021 →KRZ od 1.12.2021

  • Sędzia Aleksandra Ziółkowska-Majkowska


   Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie. Ministerstwo Sprawiedliwości. W Ministerstwie odpowiedzialna za proces legislacji i wdrażania EKRS. W latach 2019-2021 - Wiceprezes ds. Krajowego Rejestru Sądowego - Wiceprezes Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy. Sędzia orzekająca w sprawach gospodarczych i postępowania rejestrowego. -->>>
  • Wniosek do KRS podpisany przez prokurenta?


   Część sądów rejestrowych, pomimo mogło by się wydawać jednolitego głosu piśmiennictwa, a także orzeczeń w tym zakresie, w dalszym ciągu liberalnie podchodzi do tematu wniosków do KRS podpisywanych przez prokurenta i dopuszcza taką formę reprezentacji spółki w toku postępowania rejestrowego. Brak zarządu / reprezentacji - a wpływ na postępowanie rejestrowe - Niezgłoszenie rezygnacji członka zarządu do KRS - konsekwencje i odpowiedzialność Jak postępować w razie nie zgłoszenia swojej rezygnacji z funkcji członka zarządu do KRS? ( zdarzają się takie kwestie)

   program szkolenia  • Bezpieczniej podpisać wnioski przez zarząd , wspólników , prokurenta ?

   Zważywszy na prezentowane podejście doktryny oraz znacznej części sądów rejestrowych, zasadnym wydaje się przyjęcie ostrożnościowego stanowiska, że prokurent nie może podpisać wniosku do KRS i złożyć wniosek opatrzony podpisem zarządu bądź wspólników uprawnionych do rejestracji spółki. Takie rozwiązanie pozwoli z pewnością wyeliminować ryzyko wezwania sądu do przedłożenia prawidłowo podpisanego wniosku, a co za tym idzie może istotnie wpłynąć na przyspieszenie całego procesu. .

   Więcej na szkoleniu

  • Brak zarządu / reprezentacji - a wpływ na postępowanie rejestrowe,

    Odpowiedzialność oraz skutki nienależytej reprezentacji, Niezgłoszenie rezygnacji członka zarządu do KRS - konsekwencje i odpowiedzialność,

    Jak przebiega procedura przekształcenia sp z o.o. w S.A.?

    Procedura przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną przebiega w kilku etapach, które rozciągają się w czasie na kilka miesięcy. Im lepiej cały proces przekształcenia zostanie przygotowany tym sprawniej można go następnie przeprowadzić.

   program szkolenia

  7.12.2021
  wtorek

  Zmiany podatkowe VAT, PIT, CIT i procedurach od 1.01.2022 →"Polski Ład" - Schematy - Kalkulacje - Wskazówki

  • Dr Jacek Matarewicz - Partner

   w Kancelarii Ożóg Tomczykowski sp. z o.o. Doktor nauk prawnych, adwokat i doradca podatkowy, sędzia sądu dyscyplinarnego w Mazowieckim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Lider Praktyki VAT, Akcyzy i Ceł oraz Praktyki Postępowań Podatkowych. Ekspert BCC ds. VAT, akcyzy oraz prawa karnoskarbowego. Członek Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. W 2019 r. zajął 1 miejsce w kategorii "VAT" oraz 3 miejsce w kategorii "Akcyza" w XIII Rankingu Firm i Doradców Podatkowych organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną.

   Dr Radosław Bulejak

   Senior Associate w Kancelarii Ożóg Tomczykowski sp. z o.o. Przewodniczący Zespołu ds. podatków i danin quasi-podatkowych z ramienia Business Center Club w ramach Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.
  • ZMIANY VAT - GRUPY VAT - DOSTAWA TOWARÓW


   Dostawa towarów/świadczenie usług dokonane przez członka grupy na rzecz innego członka tej samej grupy nie podlega opodatkowaniu VAT. Zapewnia to prostotę i neutralność podatkową w rozliczeniach grupowych. Z kolei wszelkie czynności opodatkowane VAT dokonane przez jednego członka grupy VAT lub na jego rzecz w transakcjach z podmiotami trzecimi (spoza grupy) uważa się za dokonane przez całą grupę VAT

   program szkolenia

  • UNIKANIE PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

   Zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami, Szef KAS będzie uprawniony do wyznaczenia jednego naczelnika urzędu skarbowego w sprawach, w których dostrzeżono mechanizm unikania opodatkowania a uczestniczące w schemacie podmioty będą miały siedzibę (miejsce zamieszkania) na obszarze działania więcej niż jednego naczelnika urzędu skarbowego. W opinii projektodawcy, ma to zwiększyć efektywność w identyfikowaniu unikania opodatkowania

   program szkolenia

  • Ceny transferowe 2022

    Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji oraz informacja o cenach transferowych (TPR) W ramach projektu zmiany ustawy o CIT MF proponuje likwidację oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych jako odrębnego dokumentu i przeniesienie go, w zmienionej treści, do formularza TPR. Oznacza to, że podatnicy na koniec roku będą musieli składać jeden dokument elektroniczny zamiast dwóch składanych różnymi kanałami.

   program szkolenia

  21.04.2021
  środa

  Wygrywanie przetargów i POZYSKIWANIE ZAMÓWIEŃ w dobie KRYZYSU → NOWA USTAWA Prawo zamówień publicznych

  • Agnieszka Chwiałkowska, Dr Jarosław Kola


   Agnieszka Chwiałkowska Radca prawny i partner w kancelarii WKB z kilkunastoletnim doświadczeniem w doradztwie z zakresu prawa zamówień publicznych, docenianym w prestiżowych rankingach (np. Chambers Europe). Doradzała m.in. przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych i energetycznych o strategicznym znaczeniu z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, funduszach unijnych oraz PPP, obsługując m in podmioty z branży energetycznej, transportowej oraz komunalnej. Członek Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych.

   Dr Jarosław Kola prawnik w kancelarii WKB. Uzyskał stopień naukowy doktora na podstawie rozprawy „Interes zamawiającego w polskim prawie zamówień publicznych”, obronionej na WPiA UAM. Badania naukowe prowadził w wiodących zagranicznych ośrodkach naukowych w Paryżu, Oxfordzie, Nottingham, Cape Town oraz w Heidelbergu. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych i elektromobilności. Członek Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych.

   program szkolenia

  • DUŻE ŚRODKI DO ZDOBYCIA


   Aktualne dane Urzędu ds. Jednym z głównych celów nowej ustawy Pozyskanie nowych przedsiębiorców z sektora MŚP do przystępowania do przetargów. Dotychczasowe regulacje powodowały, że jedynie największe przedsiębiorstwa decydowały się uczestniczyć w systemie zamówień publicznych. W efekcie był on dość hermetyczny, a pula przedsiębiorców korzystających z publicznych środków ograniczona. Tymczasem tylko w 2018 r. firmy miały szansę konkurować aż o 202 mld zł! Ogromne środki, jakie w rezultacie wygranych przetargów mogą uzyskać małe firmy mogą skutecznie wzmocnić ich pozycję na rynku. Z punktu widzenia tej grupy przedsiębiorców – zwłaszcza z niektórych branż, np. budowlanej – to szansa na dalszy rozwój i zdobywanie nowych, atrakcyjnych zleceń.

   program szkolenia

  • PROCEDURA KRAJOWA vs UNIJNA


   →nowe warunki zamówień na tle nowych wymagań prawnych,
   →weryfikacja zdolności wykonawcy do należytej realizacji zamówienia publicznego,
   →kształtowanie kryteriów oceny ofert przetargowych,
   →jak przeciwdziałać opisowi przedmiotu zamówienia preferującego konkretnego producenta (wykonawcę)?

   Więcej na szkoleniu

  • ZAMÓWIENIA PODPROGOWE W DOBIE PANDEMII ?

    Nowa ustawa PZP wprowadza procedurę uproszczoną w przypadku zamówień poniżej progów unijnych. To ułatwienie zarówno dla zamawiającego, jak i każdej firmy startującej w przetargu. Zapisy te spowodują, że przedsiębiorcy nie będą musieli choćby wpłacać wadium, którego zgromadzenie – zwłaszcza dla małych firm – może być kłopotliwe. Ustalenia kontroli przeprowadzonej przez NIK w 24 jednostkach sektora finansów publicznych pokazują wzrost liczby i wartości zamówień podprogowych. Znacząco zmniejszyła się również liczba opublikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeń o zamówieniach i konkursach (o 52 proc. w roku 2016 w stosunku do roku 2013), a także ogłoszeń o udzieleniu zamówienia lub wyniku konkursu (o 49 proc.). Kontrola 371 zamówień podprogowych, o łącznej wartości blisko 36 mln zł, wykazała, że najwięcej dotyczyło zakupu usług (128 za ponad 12 mln zł). W ten sposób kupowano także sprzęt, roboty budowlane i remontowe, samochody, materiały biurowe i paliwa.

   program szkolenia

  SZKOLENIA IX 2021
   
  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE -

   
  PRAWO PRACY vs COVID-19

  Zatrudnianie cudzoziemców 28.09.2021


  MIGRACJA


  MOBILNOŚĆ


  program