Pliki i formularze


Mandat członka zarządu vs zakres odpowiedzialnośći


→ Bardzo często długość kadencji i okres sprawowania mandatu nie pokrywają się. Co do zasady można wyróżnić dwie sytuacje – pierwszą, w której mandat wygasa przed upływem kadencji (np. odwołanie członka zarządu przed upływem kadencji), oraz drugą, w której mandat wygasa po upływie kadencji. Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być powołany na czas określony lub nieokreślony, na kadencję wspólną lub indywidualną.

Funkcjonowanie członków zarządu sp. z o.o. i SA


→ Funkcja członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to nie tylko szerokie uprawnienia do działania w imieniu spółki, ale także odpowiedzialność za jej nieuregulowane zobowiązania w tym ZUS i US . Dodatkowo Organy podatkowe często ścigają członków zarządu spółek, którzy już dawno przestali pełnić tę funkcję - co wymaga podjęcia okreslonej strategii obrony.


Kontrakt Managerski vs sprawowanie zarządu

 

W przeciwieństwie do stosunku pracy - nie występuje kierownictwo czy podporządkowanie. Jest to związane ze specyfiką zarządu. Daje dużo większą samodzielność i swobodę. To do zatrudnionego menedżera należy wybór sposobu zarządzania przedsiębiorstwem. W tej formie świetnie sprawdzą się osoby dynamiczne, kreatywne i przedsiębiorcze.


Zatrudnianie członka zarządu


→ Samo powołanie w skład zarządu nie oznacza automatycznie nawiązania przez powołanego i spółkę umowy o pracę czy umowy cywilnoprawnej. Wykonywanie czynności związanych z pełnieniem funkcji w zarządzie może być odpłatne lub nieodpłatne. W pierwszym przypadku członek zarządu może być wynagradzany zgodnie z umową o pracę, umową cywilnoprawną bądź w ramach wyłącznie stosunku organizacyjnego.Jaki wpływa na podział kompetencji ma rodzaj zatrudnienia ?
efektywny nadzór → wyższa jakość zarządzania


→Czy rada nadzorcza może zawiesić członka zarządu w pełnieniu przez niego swojej funkcji tylko jeżeli możliwość taką przewidziano w umowie spółki albo na podstawie jakich przesłanek?
→Kiedy Rada Nadzorcza spółki z o.o., choć nie jest przełożonym członka jej zarządu, może go zwolnić ?
→Umowa spółki może również dopuszczać delegowanie przez radę nadzorczą swoich członków do czasowego wykonywania czynności.
ZAPOWIEDŻ SZKOLENIA

GALERIA SZKOLENIA


Efektywne działanie spółki kapitałowej i sprawne funkcjonowanie zarządu
(Dokumentacja, Zatrudnianie,Kontrakt Menedżerski,Podejmowanie uchwał, Nadzór i kontrola )
Efektywny nadzór → Wyższa jakość zarządzania
Skuteczny program sędziego
 • Kontrakt managerski jako efektywna forma sprawowania zarządu.
 • nadzór i kontrola nad spólką - relacje Rady Nadzorczej i Zarządu w sp. z o.o.i S.A
 • Liczba miejsc ograniczona
  » Zapraszamy na najbliższe szkolenie członków zarzadu spółek z o.o. i S.A oraz podmioty planujące zmienić formę prawną


  31.07.2018

  Sędzia Leszek Ciulkin

  Sędzia Sądu Okręgowego. Od 1994 r. orzeka w sprawach gospodarczych.(VII Wydział Gospodarczy). Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z zakresu postępowania rejestrowego, zagadnień dotyczących spółek, elementów procedury cywilnej, Współautor komentarza „Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe". W latach 1999 – 2002 i roku 2007 brał udział w pracach zespołu problemowego postępowania upadłościowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.  Założenie 1. SPRAWNE FUNKCJONOWANIE ZARZĄDU W SPÓŁCE KAPITAŁOWEJ
  Kiedy wygasa mandat członka zarządu ?
  Zakres odpowiedzialności członków zarządu

  Założenie 2.- Jak zatrudnić członka zarządu w spółce z o.o.- ISTOTA KONTRAKTU MENEDŻERSKIEGO
  a)Jak podstawa zatrudnienia ma wpływa na podział kompetencji ?
  b)
  Jak i kiedy o wynagrodzeniu zarządu decydują wspólnicy
  c)Wynagrodzenie bez umowy
  d) Pełnienie funkcji członka zarządu spółki bez wynagrodzenia
  e)Koszty usług świadczonych przez członków zarządu na rzecz spółki

  Założenie 3.- EFEKTYWNY NADZÓR » Wyższa jakosć zarządzania. SPRAWOWANIE NADZORU W SPÓŁCE Z OO I SA relacja pomiędzy zarządem a radą nadzorczą i zgromadzeniem wspólników (walnym zgromadzeniem akcjonariuszy)

  9.30 Początek

  1. Kluczowe warunki i regulacje w zakresie prowadzenia dokumentacji spółki:

  • Prowadzenie dokumentacji w świetle Kodeksu spółek handlowych w spółce z o.o.
  • Prowadzenie dokumentacji w świetle ustawy o rachunkowości
  • podpisywanie dokumentacji
   1. uchwały,
    1. Uchwały wyrażające zgodę i „opiniujące”
    2. Jakie sprawy wymagają uchwał rady nadzorczej?
    3. błędy w procesie podejmowania uchwał, redagowanie uchwał
   2. potwierdzenia sald,
   3. zarządzenia,
   4. aneksy, kto podpisuje czy zarząd czy główny księgowy?
  • WZA i NWZA.
  • Naruszenia wymogów dokumentacji - skutki dla członków organów spółek z o.o
  • .

  2. Uwarunkowania prawne działania spółki

  • procedura tworzenia spółki z o.o.
   1. wersja tradycyjna oraz elektroniczna
   2. niezbędne dokumenty
   3. formularze
   4. procedura
   5. opłaty
  • moment powstania spółki, spółka z o.o. w organizacji,
  • organy w spółkach kapitałowych i ich obowiązki w związku z zakończeniem roku obrotowego, w tym obowiązku w zakresie sporządzania dokumentacji,
  • kapitał zakładowy- zasady tworzenia,

  3. Umowa spółki/statut spółki:

  • umowa spółki, statut, akt założycielski,
  • zasady zmiany umowy spółki,
  • czy zmiana umowy spółki wymaga do swojej ważności wpisu do KRS (rodzaje wpisów, wpisy konstytutywne, a wpisy deklaratoryjne),
  • jednoosobowa spółka z o. o.,
  • powstanie jednoosobowej spółki z o. o.,
  • uprawnienia jedynego wspólnika,
  • konsekwencje pełnienia przez jedynego wspólnika funkcji członka zarządu,
  • czynności dokonywane przez jedynego wspólnika ze spółką.

  4. Sprawne funkcjonowanie Zarządu w spółce kapitałowej + Mandat

  • ustanowienie zarządu jako organu
  • skład zarządu i jego wpływ na funkcjonowanie tego organu
   1. Zasada indywidualnego działania członków zarządu spółki z o.o.
   2. sprawy przekraczające i nieprzekraczające zwykłych spraw spółki w spółce z o.o.

  • mandat a kadencja członka zarządu,
  • problem uzyskania mandatu i jego wygaśnięcia
  • zakres odpowiedzialnośc członków zarządu wynikający ze sprawowania mandatu

  ! Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być powołany na czas określony lub nieokreślony, na kadencję wspólną lub indywidualną. Jakie są szczegółowe zasady liczenia czasu trwania kadencji i mandatu członka zarządu?

  →REPREZENTACJA a prowadzenie spraw spółki

  • reprezentacja spółki kapitałowej- na podstawie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
   • reprezentacja a prowadzenie spraw spółki
   • Członek zarządu pełnomocnikiem spółki kapitałowej
   • Członek rady nadzorczej pełnomocnikiem spółki kapitałowej

   →Prokurent a pełnomocnik

  • Prokurent czy pełnomocnik - podobieństwa różnice
  • ZASADY UDZIELANIA I ODWOŁYWANIA PROKURY
  • którzy przedsiębiorcy mogą ustanowić prokurenta?
  • które organy spółki uprawnione są do udzielenia prokury?
  • kto i w jakich przypadkach może odwołać prokurę?
  • rodzaje prokury: prokura łączna, samodzielna, oddziałowa i mieszana
  • ZNACZENIE DLA SPRAWNEGO I EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM
  • Prokurent a Zarząd, Rada Nadzorcza i Wspólnicy - wzajemne relacje i zasady współpracy
  • zalety i wady ustanowienia prokurenta w spółce

  5. Zasady zatrudniania członków zarządu , zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami zarządu

  1. umowa o pracę,
  2. umowa zlecenie,
  3. kontrakt menadżerski
  4. kto z członkiem zarządu podpisuje umowę o pracę,
  5. Czy i jak zatrudnić członka zarządu w spółce z o.o.?
  6. Jaka podstawa zatrudnienia?
  7. Jak i kiedy o wynagrodzeniu zarządu decydują wspólnicy
  8. Wynagrodzenie bez umowy
  9. Pełnienie funkcji członka zarządu spółki bez wynagrodzenia
  10. Rola rady nadzorczej w procesie wyboru formy zatrudnienia dla członków zarządu, ustalania wynagrodzenia oraz innych warunków świadczenia pracy
  11. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami zarządów innych spółek kapitałowych - czy i kiedy można ? ( konflikt interesów)
  12. Powołanie jako źródło stosunku korporacyjnego członka zarządu
  13. Koszty usług świadczonych przez członków zarządu na rzecz spółki
  14. Zasady odwoływania członków zarządu.

  ! Kontrakt managerski (kontrakt manegerski, menedżerski lub menadżerski) jest umową o prace lecz umową cywilno – prawną. Oznacza to, że Kodeks Pracy nie ma tu zastosowania, a w sprawach spornych nie rozstrzyga sąd pracy. We wszystkich sprawach, które nie zostaną dokładnie opisane w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego – dlatego też tak ważne jest, by obie strony zatrudnienie na kontrakt dobrze przemyślały i zabezpieczyły w umowie swoje interesy.

  → ISTOTA KONTRAKTU MENEDŻERSKIEGO

  1. czym jest kontrakt menedżerski?
  2. organy uprawnione do zawierania kontraktów menedżerskich,
  3. w tym problem spółek jednoosobowych
  4. korzyści wynikające z kontraktów menedżerskich

  → KONTRAKT MENEDŻERSKI JAKO UMOWA CYWILNOPRAWNA SUI GENERIS

  1. autonomia stron w kształtowaniu treści kontraktu
  2. problem podporządkowania menedżera
  3. podział ryzyka decyzyjnego
  4. sposób kształtowania wynagrodzenia

  6. Dokumentacja w zakresie kontrolowania i zawierania umów:

 • kluczowe warunki i regulacje w zakresie dokumentacji spółki
 • 7. SPRAWOWANIE NADZORU W SPÓŁCE Z O.O. i S.A

  ! Rada nadzorcza spółki z o.o., choć nie jest przełożonym członka jej zarządu, może go zwolnić. W tym celu musi jednak odwołać go z funkcji i rozwiązać z nim umowę na mocy jednej uchwały.

  • relacja pomiędzy zarządem a radą nadzorczą i zgromadzeniem wspólników (walnym zgromadzeniem akcjonariuszy) w tym problematyka tzw. wiążących poleceń
  • Czy i kiedy Rada Nadzorcza może zawiesić / odwołać członka zarządu lub prezesa zarządu sp. z o.o.
  • Kiedy Rada Nadzorcza spółki z o.o., musi zwolnić Prezesa ?
  • Rola Rady Nadzorczej i jej poszczegolnych członków w procesach kontroli i nadzoru
  • Kontrola przez komisję rewizyjną
  • Szczególne Obowiązki rady nadzorczej
  • Sprawozdanie rady nadzorczej dla wspólników i akcjonariuszy jako element nadzoru właścicielskiego
  • Pozycja członka zarządu wobec rady nadzorczej
  • Rozliczenie członków rady nadzorczej z pełnienia funkcji
  • Wyznaczenie i kontrola przez biegłego rewidenta
  • Potwierzdenia sald - kto podpisuje ? ( zarząd czy główny księgowy )

  8. Rozwiązanie, likwidacja spółki z o. o a wniosek o upadłość spółki (jako ochrona zarządu)- Zakres Odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania podatkowe i handlowe

  • warunki niezbędne do złożenia wniosku o upadłość,
  • Uwolnienie się członka zarządu od zarzutu niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości
  • zakres odpowiedzialnośc członków zarządu
  • przebieg likwidacji spółki z o. o.


  CASE STUDY w trakcie szkolenia


  ZAGADNIENIA PORUSZANE PRZEZ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

  1. pytania
  2. przypadki indywidualne


  19.00 zakończenie

  • Cel: Efektywna spółka → wyższa jakość zarządzania
   Skuteczne sprawowanie zarządu
   Sprawna reprezentacja


   Dokumentacja w zakresie kontrolowania i zawierania umów:
   nadzór i kontrola

  • CASUSY i PREZENTACJE
   Czy podział kompetencji w zarządzie może mieć wpływ na odpowiedzialność członków organu reprezentacji?
   Efektywny nadzór → Wyższa jakosć zarządzania


   Dokumentacja zarządu spółki – charakter odpowiedzialności członków zarządu.
   zapobieganie i skuteczna obrona w przypadku zatajenia informacji i wykorzystania cudzego błędu/wprowadzenia w błąd prez innych członków zarządu

  • Najważniejsze obszary zmian w Kodeksie Cywilnym w 2017/2018 roku


   .

  • Nadzór i Kontrola


   Konkretna analiza nadzoru i kontroli w spółce kapitałowej- Czyli jak uchronić się przed nieuczciwym członkiem zarządu.

   Nowy zakres odpowiedzialności zarządu - nałozony przez nowe prawo restrukturyzacyjne 2016 + własciwy termin zglaszania wniosku o upadlość
  • Share