Polskie Towarzystwo

Prawa i Gospodarki
Rynkowej

image

Sędzia Leszek ciulkin

Sędzia Mirek Trzaska


Co zmienia COVID-19 ?UNIKATOWE KNOW HOW


Priorytety i strategie w dochodzeniu roszczeń i egzekucji komorniczej - WAŻNE w dobie kryzysu !


Punkty za szkolenie
 • Radcowie i prawnicy otrzymują punkty za szkolenie na podstawie certyfikatu z podpisem sędziego
Pliki i formularze

MODUŁ I: 9.00-14.15
Dochodzenie roszczeń →Postępowanie elektroniczne → Postępowanie sądowe - Praktyka stosowania

© Sędzia Mirosław Trzaska: → Skuteczne doręczenie wezwania
→ Jak odpowiadać na pozew ?
→ Przedwanienia i Umorzenia
→ EPU - Postępowanie uproszczone
→ Egzekucja z nieruchomości,budynki komercyjne,lokale usługowe
→ Postępowanie w przedmiocie wyjawienia majątku przez dłużnika.


MODUŁ II: 14.20-17.45
Sposoby rozwiązywania problemów, jakie niosą ze sobą nowe przepisy


© Sędzia Leszek Ciulkin:
Jak bronić się przed egzekucją ( wykazanie bezskuteczności, przedawnienia , powoływanie się na siłę wyższą, ) Upadłość przedsiębiorców i upadłości konsumencka po zmianach 2020 vs Postępowania restrukturyzacyjne:
DOCHODZENIE ROSZCZEŃ w dobie kryzysu - To trzeba umieć
 1. Postępowanie administracyjne
 2. Postępowanie uproszczone -E-SĄD
 3. EGZEKUCJA SĄDOWA
 4. Przedawnienia i Umorzenia
 5. Środki poprawy egzekucji i obrona przed egzekucją
 6. co zmienia COVID 19 ?Zmiany w elektronicznym postępowaniu upominawczym po reformie k.p.c.

W dniu 7 lutego 2020 r. weszły w życie zmiany w przepisach regulujących elektroniczne postępowanie upominawcze wynikające z reformy k.p.c. Zmiany okazały się na tyle daleko idące, że wpłynęły na przebieg całego postępowania. Sądem właściwym do rozpoznawania spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym jest Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, do którego rocznie wpływa ponad 2 mln spraw. Elektroniczne postępowanie upominawcze służy dochodzeniu roszczeń pieniężnych, niezależnie od wartości przedmiotu sporu.Doręczenia
 

Nowe regulacje dotyczyć mają zasad doręczania korespondencji sądowej przewidując, iż jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia, nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidziany w Kpc i nie ma zastosowania przepis szczególny przewidujący skutek doręczenia, przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika.
Brak odpowiedzi - wyrok zaoczny

 

Niezłożenie odpowiedzi na pozew w przepisanym terminie będzie poskutkować uznaniem za przyznane przez pozwanego twierdzeń, co do faktów przytoczonych w pozwie. Na tej podstawie sąd będzie mógł wydać wyrok zaoczny na posiedzeniu niejawnym. O rygorach związanych z uchybieniem terminu do wniesienia odpowiedzi na pozew, w tym o możliwości wydania wyroku zaocznego na posiedzeniu niejawnym, sąd pouczy pozwanego wraz z doręczeniem odpisu pozwu i wezwania do złożenia odpowiedzi.


Nowa upadłość konsumencka od 24.03.2020

 

LAWINOWO ROŚNIE LICZBA UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ W 2020 - UŁATWIA TO NOWA UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA od 24.03.2020. Obecnie do ogłoszenia upadłości wystarczy, że wniosek będzie kompletny. Zgodnie z nowymi rozwiązanianiami, plan spłaty wydłużony zostanie nawet do siedmiu lat w przypadku winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Jednak celowe zadłużanie może zniweczyć szanse na umorzenie długów.

BESTSELLEROWE SZKOLENIE

 © Sędzia Leszek Ciulkin
WEBINARIUM 9.09.2020


OCHRONA MAJĄTKU ZARZĄDU , WYKAZANIE BRAKU WINY, OBRONA ZARZĄDU
PROGRAM
 
Dochodzenie roszczeń → Środki poprawy egzekucji→ Obrona przed egzekucją → Restrukturyzacja 2020 → Upadłość konsumencka od 24.03.2020
Nowe reguły doręczeń.
Jak bronić się przed egzekucją?
Postępowania restrukturyzacyjne - kiedy i jak stosujemy ?:
Upadłość konsumencka 2020

Obrona przed EGZEKUCJĄ - ,
 • Wyjawnienie majątku dłużnika.
 • Środki poprawy skuteczności EGZEKUCJI i Wymiana pism procesowych między stronami
  Poprawność doręczeń bezpośrednich ma więc istotne znaczenie z punktu widzenia praktyki procesowej, ekonomii postępowania i efektywności komunikacji między stronami. Problem ten dotyczy wielu postępowań, które niestety często trwają po kilka lat i muszą być prowadzone pod rządami kolejnych nowelizacji procedury.


  © Sędzia Mirosław Trzaska

  Sędzia Wizytator ds. Egzekucyjnych i Wieczystoksięgowych i Gospodarczych, Sędzia Sądu Okręgowego. - Jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie oraz zasiadał w komisjach egzaminacyjnych ds. egzaminów komorniczych oi notarialnych. Wyznaczony przez KSSiP z ramienia Ministerstwa Sprawiedliowości do przeszkolenia sędziów z postępowań apelacyjnych w ramach zmian KPC. Brał udział w pracach legislacyjnych poświęconych zmianom w księgach wieczystych i postępowaniu egzekucyjnym. W latach 2004 i 2005 był Naczelnikiem Wydziału Spraw Cywilnych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od kilku lat jest także wizytatorem stałym z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie spraw wieczystoksięgowych i egzekucyjnych.Sprawuje nadzór nad prawdidłowymi czynnościami komorników sądowych

  © Sędzia Leszek Ciulkin

  Sędzia Sądu Okręgowego . Od 1994 r. orzeka w sprawach gospodarczych.. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z zakresu postępowania rejestrowego, zagadnień dotyczących spółek, elementów procedury cywilnej, Współautor komentarza „Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe".

  Założenie 1. E-sąd – nowe zasady funkcjonowania EPU - po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego od 7 lutego 2020 Zgodnie ze znowelizowanym art. 505 (37) k. p.c. e-sąd umorzy postępowanie, kiedy nie znajdzie podstaw do wydania nakazu zapłaty. Ta sama sytuacja nastąpi, gdy pozwany złoży od wydanego nakazu zapłaty sprzeciw (w myśl art. 505 (36) k.p.c).

  Założenie 2.→ Jak bronić się przed egzekucją? Podstawy upadłości przedsiębiorców i konsumentów 2020 vs Restrukturyzacja 2020 GWAŁTOWNIE ROŚNIE LICZBA UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ W 2020 - UŁATWIA TO NOWA UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA od 24.03.2020.

  Założenie 3 DOCHODZENIE ROSZCZEŃ Przedawnienia vs Umorzenia → Wpływ epidemii na bieg terminów procesowych i sądowych, oraz postępowania egzekucyjne. Zmiany dotyczące doręczeń weszły w życie z dniem 7 listopada 2019 r. Inną niezwykle istotną zmianą dla praktyki komorników sądowych jest wprowadzenie obowiązku badania, czy tytuł wykonawczy jest przedawniony.


  9.00- 14.00

  16.09.2020


  Moduł I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ w dobie kryzysu


  Sędzia Mirosław Trzaska


  WPROWADZENIE Wpływ epidemii na bieg terminów procesowych i sądowych, oraz postępowania egzekucyjne.

  1. Istone punkty tarczy antykryzysowej dla procesu egzekucji sądowej

  1.E-sąd – Zasady działania EPU w po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego - od 7 lutego 2020!

  Nowe EPU od 7.02.2020
  1. Zmiany ram prawnych działania e-sądu
  2. kiedy stosujemy ? - Roszczenia dochodzone w elektronicznym postępowaniu upominawczym
  3. kiedy stare a kiedy nowe zasady ?
  4. Wnoszenie pism w elektronicznym postępowaniu upominawczym
  5. Wymogi formalne pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym OD 7.02.2020

  6. W stosunku do wszystkich nakazów zapłaty wydanych przed 7.02.2020 (a także do wszelkich wszczętych postępowań, które znajdą swój finał w postaci nakazu zapłaty już po 7 lutego 2020) obowiązywać będzie stara procedura


  7. Obligatoryjne umorzenie postępowania - Czy każdy sprzeciw zakończy postępowanie umorzeniem ?

  8. Po nowelizacji przepisów nieopłacalne staje się składanie kolejnego pozwu do e-sądu w tej samej sprawie, w wypadku, gdy sąd nie znalazł podstaw do wydania nakazu zapłaty, lub, gdy strona pozwana złożyła sprzeciw. Spójrzmy, jak wygląda znowelizowany Art. 505 (37). § 1.


  9. Zniesienie kosztów procesu pomiędzy stronami w przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu przez stronę pozwaną
  10. Wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty
  11. Wzór sprzeciwu
  12. Kiedy nakaz zapłaty w postepowaniu będzie uważany za doręczony ? - adres zameldowania vs fikcyjny lub nieaktualny meldunek
  13. Uchybienie i przywrócenie terminu
  14. Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty – podstawy prawne wniosku:

  2.Egzekucja sądowa i środki poprawy skuteczności egzekucji

  1. Zarządzanie procesem cywilnym przez przewodniczącego i przez s ąd
  2. Obowiązki procesowe stron w tym cięż ar wspierania procesu
  3. Czas właściwy na zgłoszenie twierdzeń faktycznych i zło żenie wniosków dowodowych
  4. Zakres postępowania odwoławczego, w tym uzupełniającego postępowania dowodowego

  3.Nowości w postępowaniu egzekucyjnym, w tym dotyczące zmian podmiotowych i badania przedawnienia roszczenia przez komornika oraz zmiana podstawy powództwa przeciwegzekucyjnego z art. 840 kpc.


  Egzekucja po nowemu
  1. badania przedawnienia roszczenia przez komornika
  2. zmiana podstawy powództwa przeciwegzekucyjnego z art. 840 kpc
  3. przejście uprawnienia po powstaniu tytułu wykonawczego
  4. kwota wolna od zajęcia komorniczego

  Zgodnie z dodanym art. 804 § 2 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego jeżeli z treści tytułu wykonawczego będzie wynikało, że termin przedawnienia dochodzonego roszczenia upłynął, a wierzyciel nie przedłożył dokumentu, z którego treści będzie wynikało, że doszło do przerwania biegu przedawnienia, organ egzekucyjny odmówi wszczęcia egzekucji. Zmiana ta modyfikuje diametralnie dotychczasową zasadę, że komornik sądowy nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym i dodatkowo kreuje ryzyko odpowiedzialności odszkodowawczej po stronie komorników sądowych, które może się pojawić zarówno w przypadku wszczęcia postępowania, jak i odmowy wszczęcia postępowania przy złej ocenie lub interpretacji faktu, czy dane roszczenie jest czy nie jest przedawnione. Dodatkowo w art. 825 dodano punkt, zgodnie z którym umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek nastąpi w sytuacji, gdy zażąda tego dłużnik, jeżeli przed dniem złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji roszczenie objęte tytułem wykonawczym uległo przedawnieniu, a wierzyciel nie wykaże, że nastąpiło zdarzenie, wskutek którego bieg terminu przedawnienia został przerwany.


  4.doręczenia wezwania sądowego przez komornika → Wszystko na temat doręczeń komorniczych w procesie cywilnym.


  Doręczanie korespondencji sądowej - jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia, nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidziany w Kpc i nie ma zastosowania przepis szczególny przewidujący skutek doręczenia, przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika.


  1. Nowe reguły doręczeń
  2. kiedy sąd może zawiesic postępowanie ?

  Powód, w terminie dwóch miesięcy od doręczenia mu powyższego zobowiązania, składa do akt potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu przez komornika albo zwraca pismo i wskazuje aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie.


  Nowe reguły doręczeń

  5.Nowe zadania dla komorników - Praktyka od 7 listopada

  → Zmiany przepisów ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, a w konsekwencji uzupełnienie postanowień zawartych w ustawie z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych. Zmiany w tym zakresie wiążą się przede wszystkim z rozwiązaniem przyjętym w Kpc, zobowiązującym powoda do doręczenia pisma procesowego przeznaczonego dla pozwanego, za pośrednictwem komornika.

  6.EGZEKUCJA z nieruchomości budynki mieszkalne i komercyjne, lokale usługowe

  1. Odszkodowania po ustaniu stosunku najmu (odszkodowania od gmin i od byłych lokatorów)

  7. Przedawnienie roszczeń .

  Przedawnienia vs COVID-19
  1. Jakie czynności przerywają bieg przedawnienia?
  2. Czy dochodzenie roszczeń przed sądem jest ograniczone w czasie?
  3. Rodzaje roszczeń oraz terminy ich przedawnienia
  4. Ogólne terminy przedawnienia
  5. Szczególne terminy przedawnienia
  6. Urząd Skarbowy , ZUS
  7. Przykłady roszczeń i szczególnych terminów przedawnienia
  8. Roszczenia nie podlegające przedawnieniu
  9. Roszczenia pracownicze ( wynagrodzenia ) vs kwota wolna od zajęcia komorniczego
  Przerwanie biegu przedawnienia

  8. Postępowanie odwoławcze po nowemu.


  W ramach tego postępowania będzie stosowany większy rygoryzm, gdyż priorytetem ma być szybkie rozstrzygnięcie sprawy przedłożonej sądowi gospodarczemu. W związku z tym, ustawa nakłada zarówno pewne ograniczenia na strony, jak i obliguje sądy do sprawnego podejmowania czynności. Ustawa przewiduje jednak, iż na wniosek strony, która nie jest przedsiębiorcą lub jest przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną sąd rozpoznaje sprawę z pominięciem przepisów o postępowaniu w sprawach gospodarczych. Żądanie takie będzie więc wiążące dla sądu, a jego konsekwencją będzie rozpoznanie sprawy przez sąd gospodarczy, ale bez stosowania przepisów o postępowaniu gospodarczym, czyli w „zwykłym” procesie.


  9.Zmiany w postępowaniach zażaleniowych i apelacyjnych, w tym nowe wymogi wobec stron i pełnomocników.

  1. postępowanie zażaleniowe
  2. postępowanie apelacyjne
  3. .
  4. wymogi wobec stron i pełnomocników

  10. Nowości w postępowaniu klauzulowym, w tym dotyczące badania przedawnienia roszczeń z urzędu.

  1. charakter
  2. forma
  3. .
  4. treść i skutki

  11. podstawy odmowy nadania orzeczeniu klauzuli wykonalności,


  Przejście uprawnienia po powstaniu tytułu wykonawczego w postępowaniu gospodarczym Jeżeli po powstaniu tytułu wykonawczego uprawnienie przeszło na inną osobę, osoba ta może wszcząć egzekucję przeciwko dłużnikowi na podstawie tego tytułu, jeżeli wykaże przejście uprawnienia dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

  12. nowe wymogi formalne apelacji,


  Ustawa przewiduje zmiany w zakresie postępowania odwoławczego, m. in. poprzez przyjęcie, że warunkiem wniesienia środka zaskarżenia, np. apelacji, jest uprzednie złożenie wniosku o doręczenie orzeczenia z pisemnym uzasadnieniem. Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku powinien zawierać jednoznaczne wskazanie, czy żąda się uzasadnienia wyroku w całości, czy w części, lub w jakiej części.

  13. zażalenie poziome,


  14.Przejście uprawnienia po powstaniu tytułu wykonawczego art 804 kpc

  Przejście uprawnienia

  15.Nowe terminy umorzenia postępowania po jego zawieszeniu

  terminy umorzenia

  16.Przepisy przejściowe


  W zakresie przepisów przejściowych ustawa przyjmuje jako zasadę stosowanie do spraw w toku ustawy nowej (z zachowaniem waloru prawnego czynności już dokonanych), z określonymi wyjątkami. We wskazanych w ustawie przypadkach, do czasu zakończenia postępowania w danej instancji, stosować się będzie przepisy w dotychczasowym brzmieniu. Te wyjątki dotyczą m. in.: przepisów regulujących postępowanie z wnioskami o wyłączenie sędziego złożonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, przepisów regulujących postępowanie z zażaleniem, apelacją, skargą kasacyjną i skargą na czynność referendarza sądowego w postępowaniach zapoczątkowanych wniesieniem tych środków odwoławczych oraz przepisów ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Również do spraw wszczętych i niezakończonych nie stosuje się nowych regulacji dotyczących postępowania w sprawach gospodarczych oraz w sprawach w których wydano nakaz w postępowaniu upominawczym, rozpoznawanych w postępowaniu nakazowym lub w elektronicznym postępowaniu upominawczym do czasu zakończenia postępowania w danej instancji podlegają


  14.25- 17.45


  Sędzia Leszek Ciulkin

  Moduł II

  Obrona przed egzekucją

  1.Jak bronić się przed egzekucją?

  1. wykazanie bezskuteczności egzekucji
  2. wykazanie przedawnienia
  3. powoływanie się na siłę wyższą
  4. niewykazanie odpowiedniego stopnia staranności i zapobiegliwości wierzyciela
  5. uniewaznienie umowy przez sąd

  2.Podstawy upadłości przedsiębiorców i upadłości konsumenckiej od 24.03.2020

  Aktualnie samo ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest dużo łatwiejsze, ponieważ 24 marca 2020 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące upadłości. Obecnie osoby, które wpadły w problemy finansowe umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa mogą ogłosić upadłość konsumencką. Sąd już nie bada przyczyn niewypłacalności przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej. Obecnie do ogłoszenia Twojej upadłości wystarczy, że wniosek będzie kompletny. Jednak napisanie wniosku, skompletowanie i opisanie dokumentów, oraz przygotowanie dokładnego uzasadnienia jest dla większości dłużników sprawą najtrudniejszą. Większość naszych Klientów, nie jest w stanie samodzielnie przejść przez ten etap, dlatego powierzają nam swoje sprawy.

  3. Przyczyny oddalenia wniosków o ogłoszenie upadłości / (w tym konsumenckiej)

  Upadłość konsumencka 2020

  4. Postępowania restrukturyzacyjne - kiedy i jak stosujemy ?:

 • Finansowanie przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji -Restrukturyzacja wg Tarczy 4.0,
 • Restrukturyzacja 2020
  1. postępowanie o zatwierdzenie układu,
  2. przyspieszone postępowanie układowe,
  3. postępowanie układowe,
  4. postępowanie sanacyjne.  17.45 zakończenie

  • Cel:Dochodzenie roszczeń po nowelizacji
   Dochodzenie roszczeń postepowaniu sądowymi uproszczonym EPU
   Nowe reguły doręczeń- Odpowiedż na pozew - wyrok zaoczny


   Ugoda vs Plan rozprawy
   Zmiany postępowaniu gospodarczym i postępowaniach odrębnych

  • CASUSY i PREZENTACJE
   Organizacja postępowania sądowego - posiedzenie DOCHODZENIE ROSZCZEŃ w dobie kryzysu - To trzeba umieć
   Kiedy egzekucję można uznać za bezskuteczną ?


   Postępowanie dowodowe
   Przedawnienia

  • DOCHODZENIE ROSZCZEŃ - To trzeba umieć


   1. E-sąd – nowe zasady funkcjonowania po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego od 7 lutego 2020 Zgodnie ze znowelizowanym art. 505 (37) k. p.c. e-sąd umorzy postępowanie, kiedy nie znajdzie podstaw do wydania nakazu zapłaty. Ta sama sytuacja nastąpi, gdy pozwany złoży od wydanego nakazu zapłaty sprzeciw (w myśl art. 505 (36) k.p.c). Po wprowadzonych zmianach, każdy sprzeciw zakończy postępowanie umorzeniem.

   .

  • Wymiana pism procesowych między stronami


   › Jak odpowiadać na pozew ? ›Art. 14. ustawy z 4 lipca 2019 r. stanowi, że „przepisy art. 50 § 3, art. 52 § 3 i art. 132 § 1 ustawy zmienianej w art. 1 [tj. k.p.c. – przyp. aut.], w brzmieniu nadanym ustawą z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy (…) stosuje się także w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie tej ustawy”. Przepis ten zmienia więc obowiązujące dotychczas zasady doręczeń pism dotyczących postępowań wszczętych przed 8 września 2016 r. i oznacza, że od 7 listopada 2019 r. (tj. dnia wejścia w życie nowelizacji) nie należy już dołączać do nich dowodów doręczeń – powinno ograniczyć się do zamieszczenia oświadczenia o nadaniu.do wykształcenia zgodnych i powszechnych praktyk w zakresie wpływu postępowania upadłościowego na postępowania egzekucyjne ?

  • Share