Polskie Towarzystwo

Prawa i Gospodarki
RynkowejPunkty za szkolenie
 • Radcowie i prawnicy otrzymują punkty za szkolenie na podstawie certyfikatu z podpisem sędziego
Pliki i formularze
 • Zastosowanie- Cel

  Dochodzenie roszczeń - egzekucja sądowa po zmianach 05.2018 i 01.2019 r.( Nowe prawo komornicze) Przedawnienie roszczeń vs Strategia obrony przed egzekucją. Czy wniosek o postępowanie układowe lub upadłość to wystarczająca ochrona dla członka zarzadu ? Pozwany zarząd - jak bronić się przed egzekucją

 • Dla kogo szkolenie ?

  Właściciele firm, Kadra zarządzająca Radcowie prawni Prokurenci Piony księgowe

MODUŁ I: 9.00-14.30

POZWANY ZARZĄD → EGZEKWOWANIE NALEZNOŚCI → PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ →OBRONA PRZED EGZEKUCJĄ → NOWA USTAWA KOMORNICZA


Sędzia Mirosław Trzaska:
→ Przedawnie nie roszczeń a obrona przed egzekucją.→Strategia obrony przed egzekucją
MODUŁ II: 14.30-19.00
Prawo egzekucyjne vs Prawo restrukturyzacyjne

Sędzia Leszek Ciulkin prezentuje: Restrukturyzacja lub wniosek o upadłość vs strategia obrony zarządu spółki kapitałowej.
→ Kiedy egzekucję wobec spółki lub zarządu można uznać za bezskuteczną? → Kiedy Niewypłacalność dłużnika nie musi prowadzić wyłącznie do jego upadłości?
Pozwany zarząd - jak bronić się przed egzekucją ?


Jak pokazuje praktyka, funkcja członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to nie tylko szerokie uprawnienia do działania w imieniu spółki, ale także odpowiedzialność za jej nieuregulowane zobowiązania w tym ZUS i US . Dodatkowo Organy podatkowe często ścigają członków zarządu spółek, którzy już dawno przestali pełnić tę funkcję - co wymaga podjęcia okreslonej strategii obrony.Układ , Upadłość czy Restrukturyzacja ?
 

Mówiąc o skutkach ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu na prowadzone przeciwko dłużnikowi postępowania egzekucyjne, należy rozróżnić 2 aspekty - prowadzenie postępowania egzekucyjnego w stosunku do wierzytelności objętych z mocy prawa układem oraz nie objętych. Skutki ogłoszenia upadłości będą bowiem zależeć od charakteru egzekwowanych wierzytelności
Przedawnienie roszczeń vs Strategia obrony przed egzekucją

 

Nowela skracająca termin przedawnienia roszczeń.Skrócenie podstawowego terminu przedawnienia roszczenia z 10 do 6 lat - przewiduje podpisana 28.05 przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja m.in. Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego.


Przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności 01.01.2019

 

Egzekucja z użytkowania wieczystego. Do egzekucji z użytkowania wieczystego stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów art. 1005, 1006, 1008, 1010, 1011 k.p.c. W razie skierowania egzekucji do użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego, egzekucja musi objąć także własność budynku. Również budynek na użytkowanym gruncie nie może być przedmiotem egzekucji bez objęcia nią użytkowania wieczystego, bowiem przysługująca wieczystemu użytkowaniu własność budynków jest prawem związanym z użytkowaniem wieczystym. Zajęcie obejmuje użytkowanie wieczyste gruntu oraz znajdujący się na nim budynek stanowiący własność wieczystego użytkownika wraz z przynależnościami.


Strategia obrony członków zarządu- Praktyka

 

→Czy wniosek o wszczęcie postępowania układowego lub upadłościowego to wystarczająca ochrona dla członka zarządu ?
→Czy złożenie wniosku o upadłość przez osobę trzecią zwalnia członków zarządu z odpowiedzialności ?Dochodzenie należności oraz postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne - Pozwany zarząd - jak bronić się przed egzekucją
Nowa ustawa komornicza 1.01.2019.
Ochrona zarządu a przedawnienie roszczeń.
Prawo upadłościowe a prawo egzekucyjne – studium przypadków
Strategia obrony przed egzekucją !
 • skarga na czynność komornika w trybie art. 767 kpc, jej podstawy i udział wierzyciela
 • powództwa przeciwegzekucyjne dłużnika i osoby trzeciej - Przedawnienie roszczeń
 • skarga pauliańska i jej wpływ na skuteczność egzekucji
 • Środki poprawy skuteczności egzekucji
  »Sędzia Mirosław Trzaska jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury , zasiadał w komisjach egzaminacyjnych ds. egzaminów komorniczych i notarialnych. Brał udział w pracach legislacyjnych poświęconych zmianom w księgach wieczystych i postępowaniu egzekucyjnym. Od kilku lat jest także wizytatorem stałym z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie spraw wieczystoksięgowych i egzekucyjnych.


  Sędzia Mirosław Trzaska

  Sędzia Wizytator ds. Egzekucyjnych i Wieczystoksięgowych i Gospodarczych, Sędzia Sądu Okręgowego. - Jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie oraz zasiadał w komisjach egzaminacyjnych ds. egzaminów komorniczych i notarialnych. Brał udział w pracach legislacyjnych poświęconych zmianom w księgach wieczystych i postępowaniu egzekucyjnym. W latach 2004 i 2005 był Naczelnikiem Wydziału Spraw Cywilnych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od kilku lat jest także wizytatorem stałym z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie spraw wieczystoksięgowych i egzekucyjnych.

  Sędzia Leszek Ciulkin

  Sędzia Sądu Okręgowego . Od 1994 r. orzeka w sprawach gospodarczych.. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z zakresu postępowania rejestrowego, zagadnień dotyczących spółek, elementów procedury cywilnej, Współautor komentarza „Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe".

  Założenie 1. Co zmienia nowa ustawa komornicza 2019 ? Co moze zająć komornik ? .Komornikowi najłatwiej zająć pobory. rentę , emeryturę albo konto w banku - komornik wysyła wniosek do pracodawcy . osobom zatrudnionym w trybie pozapracowniczym ( umowy śmieciowe) komornik może zająć całe wynagrodzenie - jednak nie dotyczy to umów o pracę ! ( kwota wolna od potrąceń)

  Założenie 2.- Prawo upadłościowe a prawo egzekucyjne – studium przypadków Niewypłacalność dłużnika nie musi prowadzić wyłącznie do jego upadłości. Szansą na przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją są postępowania restrukturyzacyjne. Warunkiem skutecznie przeprowadzonej restrukturyzacji jest zdolnośćć dłużnika do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania oraz zobowiązań powstałych po jego otwarciu, a także złożenie takich propozycji restrukturyzacyjnych, które będą korzystne dla wierzycieli. Czy 2 lata obowiązywania Prawa upadłościowego - doprowadziły do wykształcenia zgodnych i powszechnych praktyk w zakresie wpływu postępowania upadłościowego na postępowania egzekucyjne ?

  Założenie 3 Ustawa o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności 01.01.2019 vs EGZEKUCJA z nieruchomości. Zajęcie komornicze obejmuje użytkowanie wieczyste gruntu oraz znajdujący się na nim budynek stanowiący własność wieczystego użytkownika wraz z przynależnościami.

  Założenie 4.- Obrona zarządu a przedawnienie roszczeń . – Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego- skracającą podstawowy termin przedawnienia długów z 10 do 6 lat. Ponadto koniec terminu przedawnienia będzie przypadał na ostatni dzień roku kalendarzowego (chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata). Nowe przepisy przewidują też, że w sprawach przeciwko konsumentom sąd będzie z urzędu badał, czy doszło do przedawnienia czy nie. Rodzaje roszczeń i terminy ich przedawnienia


  9.00- 14.30

  9.04.2019


  Moduł I


  Sędzia Mirosław Trzaska

  1.Co zmienia NOWA USTAWA komornicza ? - 01.2019

  1. Komornicze czynności egzekucyjne po zmianach od 01.2019
  2. Nowe Prawa dłużnika. Zajmowanie przez komornika rzeczy
  3. .
  4. Czy Komornik będzie mógł obciążyć kosztami wierzyciela, który wystąpił o bezzasadną egzekucję ?
  5. Liczba spraw. które może przyjąć komornik
  6. Nadzór sądów nad kancelariami komorniczymi- W kontrolach muszą uczestniczyć fachowcy od finansów i księgowości.
  7. Gdy komornik uporczywie narusza prawo ? - Czy będzie mógł byc odwołany z urzędu ?
  8. Zmiana opłat egzekucyjnych, na których zarabia komornik.
  9. Kwoty wolne od zajęcia komorniczego

  Nowa Ustawa Komornicza 01.2019

  2.Dochodzenie roszczeń - postępowanie cywilne po zmianach → pismo procesowe

  Pismo procesowe
  1. zarządzanie procesem cywilnym przez przewodniczącego i przez sąd
  2. obowiązku procesowe stron
   • w tym ciężar wspierania procesu
  3. czas właściwy na zgłoszenie twierdzeń faktycznych i złożenie wniosków dowodowych
  4. zakres postępowania odwoławczego,
   • w tym uzupełniającego postępowania dowodowego
  5. regulacja instytucji zażalenia
  6. podstawy apelacji w sprawach cywilnych
  7. postępowanie klauzulowe
  → Zadanie 1 - Pismo procesowe- jak sporządzić ?

  → Przedawnienie roszczeń - Nowela o przedawnieniu roszczeń (maj 2018)

  28.05.2018 Prezydent podpisał nowelizację kodeksu cywilnego skracającą podstawowy termin przedawnienia długów z 10 do 6 lat. Ponadto koniec terminu przedawnienia będzie przypadał na ostatni dzień roku kalendarzowego (chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata). Nowe przepisy przewidują też, że w sprawach przeciwko konsumentom sąd będzie z urzędu badał, czy doszło do przedawnienia czy nie.

  Nowe Przedawnienia
  • Jakie czynności przerywają bieg przedawnienia?
  • Czy dochodzenie roszczeń przed sądem jest ograniczone w czasie?
  • Rodzaje roszczeń oraz terminy ich przedawnienia
  • Ogólne terminy przedawnienia
  • Szczególne terminy przedawnienia
  • Urząd Skarbowy , ZUS
  • Przykłady roszczeń i szczególnych terminów przedawnienia
  • Roszczenia nie podlegające przedawnieniu
  • Roszczenia pracownicze ( wynagrodzenia ) vs kwota wolna od zajęcia komorniczego

  3. Ustawa o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności 01.01.2019 vs EGZEKUCJA z nieruchomości

  Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności - dotyczy przede wszystkim gruntów zabudowanych budynkami wielorodzinnymi z wyodrębnionymi lokalami mieszkalnymi oraz domami jednorodzinnymi. Co ważne, obejmie również nieruchomości, na których znajdują się zarówno lokale mieszkalne, jak i usługowe.


  Przekształcenie użytkowania wieczystego 01.2019
  • budynki mieszkalne i komercyjne
  • lokale usługowe
  • Egzekucja z użytkowania wieczystego z nieruchomości

  4. Węzłowe zagadnienia egzekucji sądowej i środki poprawy skuteczności egzekucji

  1. wniosek egzekucyjny,
  2. wybór sposobów egzekucji przez wierzyciela
  3. wybór komornika przez wierzyciela
  4. wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika przez komornika,
   • potrzeba jego zgłoszenia,
   • zakres działania komornika na skutek tego rodzaju wniosku,
   • opłaty związane z tym wnioskiem
  Egzekucja z nieruchomości

  5. współpraca wierzyciela z komornikiem od 01.2019


   • zmiana zakresu egzekucji przedmiotowa i podmiotowa
   • obowiązki informacyjne komornika, ich formy i zakres
   • skargi na działalność komornika do organów nadzoru administracyjnego
   • skarga na przewlekłość do sądu okręgowego

  6. Strategia obrony przed egzekucją

  1. skarga na czynność komornika w trybie art. 767 kpc, jej podstawy i udział wierzyciela w postępowaniu skargowym
  2. plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji i zarzuty stron przeciwko planowi podziału
  3. powództwa przeciwegzekucyjne dłużnika i osoby trzeciej
  4. skarga pauliańska i jej wpływ na skuteczność egzekucji
  5. opłaty egzekucyjne, podstawy wniosku o obniżenie opłaty egzekucyjnej
  6. Obrona przed egzekucją


  14.30-19.00

  Moduł II

  Sędzia Leszk Ciulkin  Wstęp. Główne zamierzenia dużej nowelizacji KPC w 2019 r.

  1. Kiedy egzekucję wobec spółki lub członków zarządu można uznać za bezskuteczną?

  2. Kiedy Niewypłacalność dłużnika nie musi prowadzić wyłącznie do jego upadłości?

  3. Kiedy upadłość , kiedy Układ , kiedy Restrukturyzacja ?


  Updałość czy Układ ?
  1. Właściwy i optymalny czas na złożenie wniosku o postepowanie upadłościowe
  2. Czy złożenie wniosku o upadłość przez osobę trzecią zwalnia członków zarządu z odpowiedzialności ?
  3. Czy lub kiedy URZĄD SKARBOWY,ZUS może zgłosić wniosek o upadłość spółki?
  4. Pojęcie zdolności upadłościowej
  5. Podstawy ogłoszenia upadłości
  6. Rodzaje postępowania upadłościowego
  7. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości
  8. Orzeczenie o ogłoszeniu upadłości
  9. Skutki ogłoszenia upadłości

  → Zadanie 2 - Wniosek o upadłość

  4. Prawo upadłościowe a prawo egzekucyjne

  Czy Prawo upadłościowe doprowadziło do wykształcenia zgodnych i powszechnych praktyk w zakresie wpływu postępowania upadłościowego na postępowania egzekucyjne ?

  • czy koszty postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika, co do którego ogłoszono upadłość, powinny być zgłoszone na listę wierzytelności?
  • czy zaawansowanie postępowania egzekucyjnego wpływa na rodzaj skutków jakie wywołuje ogłoszenia upadłości na postępowanie egzekucyjne?

  5. Pozycja prawna wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo w Prawie upadłościowym

  Możliwość zabezpieczenia wierzytelności prawem rzeczowym stanowi fundamentalną zasadę polskiego systemu prawnego. Prawo upadłościowe i Prawo restrukturyzacyjne mody?kują tę zasadę a praktyka stosowania prawa nie daje jednoznacznych odpowiedzi na pytania:

  1. czym są koszty likwidacji przedmiotu zabezpieczenia oraz inne koszty postępowania upadłościowego zaspakajane z kwoty uzyskanej z likwidacji przedmiotu zabezpieczenia jak wyliczyć 10% części sumy uzyskanej z likwidacji?
  2. jak wygląda praktyka stosowania przepisów o bezskuteczności zabezpieczeń w upadłości i restrukturyzacji?
  3. jakie uprawnienia przysługują w postępowaniu upadłościowym wierzycielowi rzeczowemu?

  Skuteczna Restrukturyzacja

  6. Postępowania restrukuryzacyjne

  1. Kiedy wniosek o układ vs kiedy o upadłość ?
  2. Postępowanie o zatwierdzenie układu
  3. Przyspieszone postępowanie układowe
  4. Postępowanie układowe
  5. Postępowanie sanacyjne

  → Zadanie 3 - Postępowanie Restrukturyzacyjne


  Postępowanie przeznaczone dla przedsiębiorców, którzy są na skraju wypłacalności lub są już niewypłacalni. Co do zasady zarząd nadal będzie w ręku przedsiębiorcy, będzie jednak pod stałą kontrolą sądu i wierzycieli. Dłużnik będzie mógł uzyskać ochronę przed egzekucjami.

  7. Zbieg wniosku upadłościowego i wniosku restrukturyzacyjnego

  8. Zasady ogólne postępowania po ogłoszeniu upadłości i układu

  1. Zgłoszenie wierzytelności
  2. Lista wierzytelności
  3. Likwidacja masy upadłości
  4. Oszukańcze i nie oszukańcze bankructwo
  Układ vs obrona przed niewypłacalnością

  Wnioski: Czy wniosek o wszczęcie postępowania układowego lub upadłościowego to wystarczająca ochrona dla członka zarządu ?  19.00 zakończenie

  • Cel: Dochodzenie roszczeń
   Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej
   Kiedy egzekucję można uznać za bezskuteczną?


   Postepowanie restrukturyzacyjne
   Postępowanie upadłościowe - Zbieg wniosku upadłościowego i wniosku restrukturyzacyjnego

  • CASUSY i PREZENTACJE
   Dochodzenie roszczeń - sądowe wezwanie do zapłaty
   Kiedy egzekucję można uznać za bezskuteczną?


   Prawo upadłościowe a prawo egzekucyjne oraz Zbieg wniosku upadłościowego i wniosku restrukturyzacyjnego
   Przedawnienie roszczeń vs Strategia obrony przed egzekucją

  • Istotne zmiany w Kodeksie Cywilnym 2018


   1. Maj 2018 - nowelizacja kodeksu cywilnego skraca podstawowy termin przedawnienia długów z 10 do 6 lat. Ponadto koniec terminu przedawnienia będzie przypadał na ostatni dzień roku kalendarzowego (chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata). Nowe przepisy przewidują też, że w sprawach przeciwko konsumentom sąd będzie z urzędu badał, czy doszło do przedawnienia czy nie.

   .

  • Nadzór - Strategia obrony przed egzekucją


   Prawo upadłościowe a prawo egzekucyjne – studium przypadków Czy 2 lata obowiązywania Prawa upadłościowego - doprowadziły do wykształcenia zgodnych i powszechnych praktyk w zakresie wpływu postępowania upadłościowego na postępowania egzekucyjne ?

  • Share