Polskie Towarzystwo

Prawa i Gospodarki
Rynkowej

image

Sędzia Leszek ciulkin


Co zmienia COVID-19 ?


UNIKATOWE KNOW HOW


Priorytety zarządu - Jak zarząd ma chronić spółkę przed upadłością ?

Zagrożenie niewypłacalnością i sposoby jej ustalania

 

Niewypłacalność określona w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym rozpatrywana w czasie uprawnia do stwierdzenia, że w teorii ekonomii odpowiadają jej dwa zjawiska: brak płynności i brak wypłacalności. Przedsiębiorstwo może charakteryzować się jednocześnie wypłacalnością i brakiem płynności oraz występowaniem stanu braku wypłacalności przy zachowaniu płynności. Brak płynności dzisiaj nie musi oznaczać, że przedsiębiorstwo nie wywiąże się ze swoich zobowiązań np. za tydzień.iem środków na bieżące regulowanie zobowiązań pieniężnych.

STRATEGIA OBRONY i ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDU

 © Sędzia Leszek Ciulkin
180 stron INSTRUKTAŻU - PAKIETU RATUNKOWEGO dla zarządu

DO NABYCIA
PREZENTACJA W CENIE 145 zł + 23% VAT

Szczegóły → Zamawiam
 Efektywny zarząd - Priorytety członków zarządu i COVID-19 !


 • Jak zarząd ma chronić spółkę przed momentem utraty płynności i przed upadłością ? - wpływ COVID-19
 • Kiedy niewypłacalność dłużnika nie będzie prowadziła do jego upadłości?
 • MAJĄTEK FIRMY › Stan niewypłacalności vs zagrożenie niewypłacalnością
 • Kiedy egzekucję wobec spółki lub członków zarządu można uznać za bezskuteczną

Sędzia Leszek Ciulkin


Sędzia Sądu Okręgowego. Od 1994 r. orzeka w sprawach gospodarczych . Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z zakresu postępowania rejestrowego, zagadnień dotyczących spółek, elementów procedury cywilnej. Współautor komentarza „Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe". W latach 1999 – 2002 i roku 2007 brał udział w pracach zespołu problemowego postępowania upadłościowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. .

szkolenie: Efektywny Zarząd w dobie kryzysu- Jak chronić spółkę ?


20.05.2020

Sędzia Leszek Ciulkin

Sędzia Sądu Okręgowego. Od 1994 r. orzeka w sprawach gospodarczych (VII Wydział Gospodarczy). Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z zakresu postępowania rejestrowego, zagadnień dotyczących spółek, elementów procedury cywilnej. Współautor komentarza „Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe". W latach 1999 – 2002 i roku 2007 brał udział w pracach zespołu problemowego postępowania upadłościowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. .Założenie 1.PRIORYTETY DZIAŁANIA → Stan niewypłacalności vs zagrożenie niewypłacalnością - Na czym polega monitoring i jaka jest rola zarządu ? → Co zmienia COVID-19 ? →

  Czy zarząd moze renegocjować umowy i faktury ?

Założenie 2.Kontrakt Managerski: → Czy podział kompetencji w zarządzie zapisany w kontrakcie może mieć wpływ na odpowiedzialność członków organu reprezentacji?

Założenie 3.COVID-19 → Utrata płynności, Bezskutecznośc EGZEKUCJI wobec spółki.Sędzia Leszek Ciulkin

9.30 Początek

1. Zarząd w spółce vs zagrożenie niewypłacalnością vs COVID-19

Priorytety działania
 • Priorytety dzaiałania i COVID-19
 • Niedotrzymanie umów - Czy zarząd może renegocjować umowy i faktury ?
 • Płatności - Jak zarząd może odroczyć termin płatności

2. Obowiązki i uprawnienia zarządu:

Obowiązki zarządu, a za nimi odpowiedzialność, przybierają formę zobowiązań cywilnych, publicznoprawnych, pracowniczych, czy też wewnątrzkorporacyjnych.

 • mandat a kadencja członka zarządu
 • wygaśnięcie mandatu
 • zasady odwoływania członków zarządu
 • Ustalenie okresu w którym spółka zaciągnęła zobowiązania, za który odpowiadają członkowie zarządu

3. Relacja pomiędzy zarządem, radą nadzorczą i zgromadzeniem wspólników. - Polityka informacyjna i komunikacja.

! Zarządzający muszą monitorować tylko stan niewypłacalności, ale również zagrożenia niewypłacalnością, nie tylko w związku z podstawowymi funkcjami zarządzania, ale również z ustawowego obowiązku i w konsekwencji własnej odpowiedzialności. Metody prognozowania muszą być proste, upowszechnione i adekwatne dla danego przedsiębiorstwa

Obowiązki rady nadzorczej.Nadzór


4. Kluczowe warunki i regulacje w zakresie prowadzenia dokumentacji spółki:

 • podpisywanie dokumentacji,
 • uchwały,
 • potwierdzenia sald,
 • aneksy, kto podpisuje czy zarząd czy główny księgowy?
 • WZA i NWZA.

Na skutek nie dochowania nadzoru nad pracownikiem opracowującym dokumentację podatkową spółki dochodzi do złożenia przez spółkę nieprawdziwej informacji podsumowującej.

.

Członek zarządu zatrudniony w oparciu o kontrakt menedżerski

Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może wykonywać swoje obowiązki na podstawie umowy o zarządzanie na podstawie, której menedżer mający zarządzać spółką nabywa kompetencje do prowadzenia i reprezentowania spółki przez oznaczony w umowie czas. Takie umowy, określane jako kontrakty menedżerskie, często rodzą problemy w kwestiach prawnych i podatkowych.
PODZIAŁ KOMPETENCJI vs ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 • Jak należy traktować kontrakt menedżerski członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?
 • Podział kompetencji w zarządzie zapisany w kontrakcie vs Odpowiedzialność członka zarządu na kontrakcie

5. Jak uniknąć grzywny wymierzanej przez sąd, w ramach wymuszania wykonania obowiązków rejestrowych.

UNIKNIĘCIE GRZYWNY

Kiedy postępowanie przymuszające nie doprowadzi do spełnienia obowiązku przez zobowiązanego ?

6. Kiedy egzekucję wobec spółki lub członków zarządu można uznać za bezskuteczną - I co dalej ?

BEZSKUTECZNOŚĆ EGZEKUCJI !


Bezskuteczność egzekucji wobec spółki stanowi podstawową przesłankę odpowiedzialności członków zarządu za jej zobowiązania. Chodzi tu zarówno o egzekucję sądową, prowadzoną w trybie przepisów kodeksu postępowania cywilnego, jak i tzw. egzekucję administracyjną.

7. Kiedy niewypłacalność dłużnika nie będzie prowadziła do jego upadłości?

Niewypłacalność dłużnika

8. Rodzaje prokury. Czy prokurent odpowiada za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości?

9. Pozycja prawna wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo w Prawie upadłościowym.

UTRATA ZDOLNOŚCI PŁATNICZEJ

Utrata zdolności płatniczej (tzw. „płynnościowa" postać niewypłacalności) to stan, w którym spółka w danym momencie nie tylko nie jest w stanie spłacić swoich wymagalnych długów, ale też nic nie wskazuje, aby stan ten miał się zmienić.10. Zasady prawa upadłościowego broniące Zarząd – Kiedy mamy do czynienia z niewypłacalnością ?.

 
Niewypłacalność

Samo nieregulowanie, nawet wielu wymagalnych zobowiązań, nie jest jeszcze samo w sobie wystarczającą podstawą do stwierdzenia niewypłacalności. Może być przecież tak, że spółka realizuje istotny kontrakt, z którego lada moment ma prawo spodziewać się uzyskania wpływów umożliwiających odzyskanie przejściowo utraconej płynności.


 1. Właściwy termin do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, skutkujący uwolnieniem się członka zarządu od odpowiedzialności.
 2. Czy Urząd Skarbowy, ZUS mogą złożyć wniosek o upadłość spółki ?

11. Niewypłacalność a płynność finansowa vs COVID-19

 1. COVID-19 - Siła wyższa ?
 2. COVID-19 vs Niezłożenie wniosku o upadłość/ restrukturyzację
 3. Uwolnienie się członka zarządu od zarzutu niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości
 4. obiektywny a subiektywny charakter niewypłacalności dłuznika.
 5. okoliczności powodujące stan niewypłacalności

12. Pojęcie zdolności upadłościowej – jak prognozowac zagrożenie upadłością ?

13. Ustalenie stanu majątku ( przed złożeniem wniosku o upadłości )

Majątek firmy
 1. Czym jest majątek firmy (dłużnika)?
 2. Ocena wartości majątku

14. Zagrożenie niewypłacalnością : Kiedy wniosek o upadłosć a kiedy wniosek o restrukturyzację i układ ?

15. Skuteczna polityka informacyjna w spółce -Jak i kiedy zarząd może ocenić sytuację niewypłacalności?

Trend zmian płynnościowych

Przy ocenie sytuacji przedsiębiorcy istotny jest trend zmian płynnościowych wskaźników finansowych oraz negatywne zdarzenia gospodarcze zarówno w samej firmie (np. zaniechanie dalszego finansowania przez banki, odejście kluczowych klientów), jak i w jej otoczeniu (kryzys w branży, zmiany regulacyjne).

 1. Czy zarząd winien brać pod uwagę tylko analizę finansową ?
 2. Na czym polega monitoring i jaka jest rola zarządu ?
 3. Trend zmian płynnościowych

16. Co na prawdę bierze pod uwagę SĄD przy zatwierdzaniu/ odrzucaniu wniosków ?

Przedawnienia wierzytelności
 • Ocena wartości majątku przez sąd - Weryfikacja wniosku w zakresie składu i wartości majątku
 • Termin przedawnień wierzytelności - objętych postępowaniami sądowymi/komorniczym

17. Niewidoczne aktywa - wykrycie dodatkowych środków z majątku upadłego.

18. „Czasu właściwy" do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

19. Czy złożenie wniosku o upadłość przez osobę trzecią zwalnia członków zarządu z odpowiedzialności ?

20. Czy lub kiedy URZĄD SKARBOWY, ZUS może zgłosić wniosek o upadłość spółki?

21. Czy wniosek o wszczęcie postępowania układowego lub upadłościowego to wystarczająca ochrona dla członka zarządu?

Pytania i odpowiedzi

CASE STUDY w trakcie szkolenia17.00 zakończenie

 • Cel: OBRONA ZARZĄDU
  Odpowiedzialność wobec ZUS i US
  Odpowiedzialność odzskodowawcza


  Skuteczna linia i strategia obrony
  Przesłanki wyłączające odpowiedzialność

 • CASUSY i PREZENTACJE
  Czy podział kompetencji w zarządzie może mieć wpływ na odpowiedzialność członków organu reprezentacji?
  Kiedy egzekucję można uznać za bezskuteczną?


  Podwójny mandat członka zarządu – sprzeczność interesów ?
  zapobieganie i skuteczna obrona w przypadku zatajenia informacji i wykorzystania cudzego błędu/wprowadzenia w błąd prez innych członków zarządu

 • Istotne dla członków zarządu Zmiany w ustawie o KRS z 15.03.2018


  1. Forma dokumentowa czynności prawnych
  2. Nowe obowiązki adresowe,
  3. zmiany proceduralno -porządkowe

  .

 • Nadzór i Kontrola


  Konkretna analiza nadzoru i kontroli w spółce kapitałowej- Czyli jak uchronić się przed nieuczciwym członkiem zarządu
  Działanie na szkodę spółki vs Odpowiedzialność wobec ładu korporacyjnego
  Nowy zakres odpowiedzialności zarządu - nałozony przez nowe prawo restrukturyzacyjne 2016 + własciwy termin zglaszania wniosku o upadlość
  .

 • Share