Polskie Towarzystwo

Prawa i Gospodarki
RynkowejPunkty za szkolenie
 • Radcowie i prawnicy otrzymują punkty za szkolenie na podstawie certyfikatu z podpisem sędziego
POLSKA DELEGUJE PRACOWNIKÓW

Z szacunków Inicjatywy Mobilności Pracy wynika, że co roku około 10 tys. polskich firm deleguje do pracy za granicą ponad 500 tys. pracowników, z czego około 1 tyś. podmiotów wysyła do innych państw ponad 100 osób. Polscy pracownicy wykonują usługi głównie w branży budowlanej, transportowej oraz usługach opieki nad osobami starszymi. Warto jednak wiedzieć, kiedy świadczenie pracy poza granicami Polski należy uznać za oddelegowanie.

MODUŁ I: 9.00-12.00

ODDELEGOWANIE PRACOWNIKA A OBOWIĄZKI PRACODAWCY - OD ZATRUDNIENIA PO DELEGOWANIE


21 listopada upłynie maksymalny limit zatrudnienia pracownika na umowę czasową. Pracodawca, chcący kontynuować współpracę z osobą zatrudnioną na umowie obowiązującej co najmniej od 22 lutego 2016 roku, będzie musiał zawrzeć z nim nową umowę, na czas nieokreślony. Natomiast z końcem listopada upłynie 18-miesięczny limit skierowania pracownika tymczasowego do jednego pracodawcy.
W 2017 roku najwięcej przyjezdnych ze Wschodu pracowało na roli - prawie 300 tys. osób. W tym samym czasie w przetwórstwie pojawiło się 215 tys. osób. To o 38 proc. więcej niż dokładnie sezon wcześniej. Podobnie w budownictwie - w sumie ponad 200 tys. wydanych pozwoleń na pracę w tym sektorze dla Ukraińców.

MODUŁ II: 12.15-14.00
ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW DELEGOWANYCH

Pracodawca płaci nadal składki na ubezpieczenia społeczne w Polsce za oddelegowanego pracownika. Musi jednak spełnić pewne warunki. Przede wszystkim przewidywany czas oddelegowania nie może przekroczyć 12 miesięcy. Pracodawca musi także posiadać siedzibę na terenie Polski. Ważne jest również to, żeby przez cały okres oddelegowania zachodził stosunek pracy pomiędzy pracodawcą a osobą wysłaną za granicę.
Możliwe będzie jeszcze wydłużenie o 6 miesięcy, ale po tym czasie pracownicy będą obowiązkowo objęci prawem pracy kraju, do którego zostali wysłani. To może być problem szczególnie dla małych i średnich firm, które wysyłały swoich pracowników na dłużej niż rok czy 1,5 roku.MODUŁIII: 14.30-15.30
MOBILNOŚĆ, PRZENIESIENIE , DELEGOWANIE CUDZOZIEMCÓW (OBYWATELI PAŃSTW TRZECICH)

Aby skorzystać z przeniesienia wymagane będzie wcześniejsze zatrudnienie, w ramach tego samego przedsiębiorstwa lub tej samej grupy przedsiębiorstw, przez co najmniej 12 miesięcy – w przypadku pracowników kadry kierowniczej i specjalistów oraz 6 miesięcy – w przypadku pracowników odbywających staż. Możliwość korzystania przez pracowników przenoszonych wewnątrz przedsiębiorstwa z mobilności krótkoterminowej i długoterminowej wewnątrz UE w ramach tego samego przedsiębiorstwa lub tej samej grupy przedsiębiorstw.MODUŁIV: 15.40-19.00


OPTYMALIZACJA PODATKOWA

→ zmiana umów o UPO a w szczególności metod eliminacji podwójnego opodatkowania, nowe obowiązki płatników i podatników wobec polskich organów podatkowych. Zasady opodatkowania delegowania pracowników: Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Norwegii.Ćwiczenia i kalkulacje z zasad optymalnego delegowania pracowników -
 • PROCEDURY, OBOWIĄZKI , DOKUMENTACJA
 • Delegowanie do Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Norwegii
 • Optymalizacja pod kątem zatrudniania, podatków i ubezpieczeń
 • Podejście Biznesowe: Od zatrudnienia po optymalne delegowanie
  Ustawa - nowe zasady
  » Konwencja MLI od 1.01.2019 → zmiana metod eliminacji podwójnego opodatkowania,
  » Poznaj zakres polskiego i unijnego prawa pracy w kontekscie delegowania .

  → Szkolenie: zasady optymalnego delegowania pracowników- od zatrudnienia po oddelegowanie


  18.03.2019 godz. 9.00

  Sędzia Tomasz Kałużny

  → Sędzia Orzekający w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury zajęcia dydaktyczne z prawa pracy i uninego prawa pracy z odniesieniem do tematyki konsekwencji członkostwa w UE dla praktyki orzeczniczej sędziów oraz szkolenia obejmujące tematykę modernizacji procesów zarządzania organizacją; współpracujący z The European Association of Labour Court Judges (EALCJ), The European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) oraz w ramach sieci Court Coordinators European Law (CCE).

  Marcin Podżorski

  → Właściciel kancelarii doradztwa podatkowego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego zdobył pracując w międzynarodowych firmach doradczych tzw. „Wielkiej Piątki" (Deloitte & Touche Sp. z o.o. oraz Ernst & Young Sp. z o.o.). Współpracował również z międzynarodową GLN (Gide Loyrette Nouel).

  Założenie 1. OPTYMALNA FORMA ZATRUDNIENIA I UBEZPIECZENIA W KONTEKŚCIE PRACOWNIKÓW DELEGOWANYCH - z uwzględnieniem cudzoziemców z państw trzecich. 21 listopada upłynie maksymalny limit zatrudnienia pracownika na umowę czasową. Pracodawca, chcący kontynuować współpracę z osobą zatrudnioną na umowie obowiązującej co najmniej od 22 lutego 2016 roku, będzie musiał zawrzeć z nim nową umowę, na czas nieokreślony. Natomiast z końcem listopada upłynie 18-miesięczny limit skierowania pracownika tymczasowego do jednego pracodawcy.

  Założenie 2. ANALIZA STANÓW FAKTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTAWA DELEGUJĄCEGO I PRACOWNIKÓW DELEGOWANYCH - CZYLI KIEDY WARTO I TRZEBA DELEGOWAĆ + PROCEDURY I DOKUMENTACJA DELEGOWANIA
  Nowe przepisy o delegowaniu pracowników -Parlament Europejski 29 maja przegłosował nowelizację dyrektywy o delegowaniu pracowników wprowadzającą de facto usankcjonowany prawnie protekcjonizm ekonomiczny bogatych państw centralnej Europy przeciwko krajom biedniejszym. Według danych Instytutu Mobilności Pracy zmiany w unijnej Dyrektywie o delegowaniu pracowników dotkną od 400 do 900 tysięcy miejsc pracy m.in. w opiece, rolnictwie, budownictwie, IT, outsourcingu, w transporcie i wielu innych branżach. Czy będą one korzystne dla zatrudnionych ?

  Założenie 3.OPTYMALIZACJA PODATKOWA W KONTEKSCIE PRACOWNIKÓW DELEGOWANYCH I STOSOWANIU UMÓW O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA. Konwencja MLI od 1.01.2019 → zmiana umów o UPO a w szczególności metod eliminacji podwójnego opodatkowania, nowe obowiązki płatników i podatników wobec polskich organów podatkowych.

  FRANCJA, NIEMCY, WIELKA BRYTANIA ,NORWEGIA


  9.00 Początek

  DELEGOWANIE I MOBILNOŚĆ PRACOWNIKÓW: Od zatrudnienia → po oddelegowanie

  Sędzia Tomasz Kałużny

  1. STOSUNEK PRACY I ZAWIERANIE UMÓW O PRACĘ - w kontekście osób delegowanych ( optymalna forma zatrudnienia )

  • zatrudnienie pracowników (obywateli polskich i cudzoziemców) w ramach swobody przepływu pracowników a delegowanie pracowników (obywateli polskich i cudzoziemców) w ramach swobody świadczenia usług;
  • wybór formy zatrudnienia (praktyka stosowania prawa, LEGALIZACJA PRACY, dokumentacja kadrowa)
  • PRACOWNICZE I POZAPRACOWNICZE formy zatrudnienia pracownika delegowanego - pojęcie i charakter prawny stosunków pracy, cechy charakterystyczne pracy świadczonej w ramach tych stosunków pracy

   1. zatrudnienie pracownicze (wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy),
   2. „zatrudnienie pozapracownicze” (wykonywanie innej pracy zarobkowej na podstawie umów cywilnoprawnych) oraz samozatrudnienie w ramach prowadzenia działalności gospodarczej;

  • SAMOZATRUDNIENIE - podejmowanie przez osobę fizyczną prowadzenia działalności gospodarczej
  • zawieranie umów o świadczenie usług - uprawnienia i obowiązki SAMOZATRUDNIONYCH
  • zagadnienia praktyczne funkcjonowania pracodawcy w odniesieniu do stosowania i wykładni regulacji prawnych;
  • praktyczne aspekty stosowania przepisów w ramach zatrudniania pracowników polskich i cudzoziemców

  2. CUDZOZIEMCY → swoboda przepływu pracowników w państwach UE

 • LEGALIZACJA PRACY i swoboda przepływu pracowników w państwach UE oraz zatrudnianie obywateli państw z poza UE
  1. zezwolenie na pracę,
  2. zezwolenie na pracę sezonową,
  3. zezwolenie na pobyt czasowy i pracę,
  4. praca bez zezwolenia, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy;
  5. obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu cudzoziemców).

  Delegowanie do UE

  3. Delegowanie do państw unijnych

  • obowiązek stosowania regulacji wynikających z dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy wdrożeniowej 2014/67/UE, oraz polskiej ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, która weszła w życie 18 czerwca 2016r.

  4. delegowanie do państw pozaunijnych + stosowanie przepisów Kodeksu pracy

  Delegowanie poza UE

  5. ZAGADNIENIA PRACOWNICZE W RAMACH DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW (z odniesieniem do praktyki delegowania do Niemiec i Francji)

  • wykonywanie pracy w ramach zatrudnienia oraz wykonywanie innej pracy zarobkowej;
  • delegacja wyjazdu służbowego a delegowanie pracownika w ramach świadczenia usług;
  • pracodawca delegujący a pracownik delegowany (w tym na terytorium RP i z terytorium RP);
  • pojęcie pracownika delegowanego w państwie przyjmującym; "pracownicy delegowani" a "pracownicy wysyłani"
  • przedstawienie i omówienie regulacji prawnych dotyczących delegowania pracowników między państwami członkowskimi UE (dyrektywa 96/71/WE w sprawie delegowania pracowników, dyrektywa 2014/67/UE w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE, ustawa z dnia 10.06.2016r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, projekt nowelizacji dyrektywy o delegowaniu pracowników oraz planowane przepisy "pakietu mobilności");
  • przedstawienie sposobu delegowania pracowników - porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy (opcja wypowiedzenia warunków pracy i płacy);
  • warunki zatrudnienia w państwie przyjmującym
   1. maksymalne okresy pracy i minimalne okresy wypoczynku; minimalny wymiar urlopów rocznych; minimalne stawki płacy
   2. warunki wynajmu pracowników, w szczególności przez przedsiębiorstwa zatrudniania tymczasowego; zdrowie
  • weryfikacja rzeczywistości delegowania oraz zapobieganie nadużyciom i obchodzeniu przepisów
  • obowiązki pracodawcy delegującego pracownika (wymóg złożenia przez usługodawcę oświadczenia zawierającego istotne informacje niezbędne w celu umożliwienia przeprowadzenia kontroli sytuacji faktycznej w miejscu pracy; wymóg przechowywania i udostępniania dokumentów, wymóg wskazania osoby do kontaktów z właściwymi organami państwa przyjmującego);
  • stosowane środki kontrolne oraz środki dyscyplinujące.

  6. Obowiązki zgłoszeniowe i dokumentacja osób delegowanych

  Obowiązki zgłoszeniowe
  • Oświadczenie o delegowaniu pracownika
  • dokument A1 dotyczący ubezpieczenia społecznego- Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego
  • kopia zgłoszenia delegowania
  • dokumenty płacowe, z których w każdym wypadku wynika, jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikom w okresie ich zatrudnienia
  • Do dokumentów płacowych zaliczają się: umowa o pracę albo pisemny zapis o treści umowy o pracę w rozumieniu dyrektywy 91/533/EWG o dokumentowaniu potwierdzenia wypłaty, dowody dokonania wypłaty przez pracodawcę albo potwierdzenia przelewów bankowych zapisy płacowe oraz
  • dokumentacja dotycząca zaszeregowania do celów płacowych (np. wykształcenie i poprzednie okresy zatrudnienia, gdy ma to znaczenie według układu zbiorowego).

  → ĆWICZENIE- STEP BY STEP DELEGOWANIA DO NIEMIEC I FRANCJI;

  ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW DELEGOWANYCH

  Ubezpieczenia społeczne
  • przedstawienie i omówienie regulacji prawnych dotyczących zabezpieczenia społecznego (rozporządzenie 883.2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
  • rozporządzenie 987.2009 dotyczące wykonania rozporządzenia 883.2004);
  • zagadnienia podmiotowe oraz podstawowe zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
  • przesłanki podlegania ustawodawstwu państwa wysyłającego (przewidywany okres delegowania do 24 miesięcy, wymagany okres podlegania ubezpieczeniom przed delegowaniem przez 1 miesiąc; wykluczenie zastępowania pracowników delegowanych innymi delegowanymi osobami, obowiązek prowadzenia przez delegującego pracodawcę znacznej części działalności w państwie, w którym ma siedzibę);
  • dokument potwierdzający podleganie ustawodawstwu państwa wysyłającego - FORMULARZ A1 (wykładnia obowiązujących regulacji w poglądach judykatury).

  MOBILNOŚĆ PRACOWNIKÓW i delegowanie cudzoziemców (obywateli państw trzecich)

  Mobilność Cudzoziemców
  • przesłanki podlegania pracowników "samozatrudnionych" ustawodawstwu państwa wysyłającego;
  • zasady podlegania ustawodawstwu w odniesieniu do osób wykonujących pracę najemną lub prowadzących działalność na własny rachunek w kilku państwach członkowskich;
  • zasady podlegania ustawodawstwu w odniesieniu do obywateli państw trzecich wykonujących pracę w obszarze UE;
  • migracje pracowników celem wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa;
  • delegowanie cudzoziemców (obywateli państw trzecich) zatrudnionych na terytorium RP;
  • realizacja roszczeń pracowniczych pracowników delegowanych.
  Analiza stanów faktychznych

  → ANALIZA STANÓW FAKTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWA DELEGUJĄCEGO PRACOWNIKÓW i SAMYCH PRACOWNIKÓW DELEGOWANYCH

   →Kiedy firma musi delegować a kiedy może szukać alternatywnych form mobilności i zatrudniania za granicą z podróżą służbową włącznie.

  • wzajemne relacje w ramach pracowniczego i pozapracowniczego zatrudnienia;
  • zarządzanie/administrowanie kapitałem ludzkim - czyli kiedy warto i trzeba oddelegować pracowników ?
  • delegowanie vs przemieszczenie w ramach przedsiębiorstwa

  OPTYMALIZACJA PODATKOWA DELEGOWANIA w tym Niemcy,Francja,Wielka Brytania,Norwegia


  Mec. Marcin Podżorski


  1. Zagadnienia ogólne niezbędne do ustalenia zasad opodatkowania dochodów osiągniętych za granicą przez osoby delegowane
   • Podróż służbowa vs delegowanie pod kątem opodatkowania
   • Pracownicze i pozapracownicze formy delegowania
   • Delegowanie a kwestia określenia rezydencji podatkowej (przepisy dotyczące ograniczonego i nieograniczonego obowiązku podatkowego)
   • Rola umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w kontekście określenia zasad opodatkowania delegowanej osoby w kontekście przepisów ustawodawstwa lokalnego

   • Konwencja MLI od 1.01.2019 → zmiana umów o UPO a w szczególności metod eliminacji podwójnego opodatkowania, nowe obowiązki płatników i podatników wobec polskich organów podatkowych.

  2. Podatkowe aspekty rozliczania podróży służbowej za granicą:
   • Opodatkowanie diet;
   • Zwrot poniesionych kosztów;
   • Koszty uzyskania przychodów dla pracodawcy.
  3. Zasady opodatkowania delegowania pracowników: Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, NORWEGII
  4. FRANCJA, NIEMCY, WIELKA BRYTANIA, NORWEGIA   • Umowa o pracę i inne dochody z pracy najemnej – omówienie zagadnienia;
   • Zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych – analiza warunków określonych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania;
   • Rozróżnienie pomiędzy świadczeniem usług przy użyciu oddelegowanych osób a wynajmem siły roboczej;
   • Skutki podatkowe zatrudnienia polskiego pracownika za granicą przez zagranicznego pracodawcę;
   • Omówienie podstawowych zasad opodatkowania dochodów delegowanych pracowników w Wielkiej Brytanii, Niemczech ora Francji.
   • Podatkowe skutki oddelegowania pracownika dla pracodawcy, w tym:
    • Zasady dotyczące pobierania zaliczek na podatek;
    • Obowiązki płatników, sporządzanie informacji PIT – 11;
    • Przeliczanie dochodów zagranicznych i podatku zapłaconego za granicą na złote
    →KALKULACJA: FRANCJA, NIEMCY, WIELKA BRYTANIA, NORWEGIA

  5. Metody eliminacji podwójnego opodatkowania:
   • Metoda wyłączenie z progresją – omówienie przykładów;
   • Metoda zaliczenia – omówienie przykładów;
   • Ulga abolicyjna – zasady jej stosowania.
   • Omówienie skutków w zakresie eliminacji podwójnego opodatkowania wynikających z Konwencji MLI.
   Konwencja MLI od 1.01.2019
  6. 5.Opodatkowanie dochodów z umów cywilnoprawnych realizowanych za granicą:
   • Kwalifika cja umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, o dzieło, kontrakty menedżerskie, itp.) na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
   • Opodatkowanie osób wykonujących czynności jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich;
   • Obowiązki nałożone na polskie podmioty delegujące do wykonywania czynności za granicą;

   →KALKULACJE i WARIANTY:
  7. Delegowanie” osoby samozatrudnionej:
   • Omówienie zasad opodatkowania osób samozatrudnionych za granicą na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
   • Szczegółowa analiza przypadków, kiedy działalność osoby samozatrudnionej tworzy zakład (stała placówka, działalność agenta zależnego);
   • Optymalizacja działalności w zakresie samozatrudnienia.
   SAMOZATRUDNIENIE
  8. Zasady dotyczące opodatkowania innych kategorii dochodów osiąganych za granicą:
   • opodatkowanie uczniów i studentów;
   • opodatkowanie artystów i sportowców;
   • opodatkowanie rent i emerytur uzyskiwanych z zagranicy;
   • dochody marynarzy;
   • inne dochody.

   KONSULTACJE , PYTANIA

   19.00 zakończenie

   • Cel: Delegowanie Pracowników
    Forma i rodzaj zatrudnienia
    Optymalizacja pod kątem ZUS i US


    Optymalizacja: Delegowanie, Przemieszczenie w ramach firmy
    Delegowanie cudzoziemców z UE i z poza UE

   • Ustawa z dnia 10.06.2016r. o delegowaniu pracowników
     W całej UE pracowników delegowanych w ramach świadczenia usług było rocznie 1,9 mln. Z Polski delegowanych jest 430 tys. osób - 22,3 proc. wszystkich w UE. Najwięcej pracowników z Polski pracuje w sektorze budowlanym - 46,7 proc., przemyśle – 16,6 proc., edukacji, ochronie zdrowia i zajęciach socjalnych 13,9 proc. Najczęściej osoby delegowane są do Niemiec (56 proc. wszystkich Polaków), Francji (12 proc.), Holandii i Belgii. Pracownik delegowany to osoba, którą firma z kraju UE wysyła na pewien czas do pracy w innym państwie członkowskim. Pozostaje on pracownikiem firmy wysyłającej i podlega przepisom kraju, w którym przedsiębiorstwo ma siedzibę, ale w kraju wykonywania pracy, przysługuje mu określony zestaw podstawowych praw - płaca minimalna, okres wypoczynku czy urlop.

     Przedstawienie regulacji dotyczących delegowania pracowników do wykonywania pracy poza granicami siedziby pracodawcy, omówienie przepisów ustawy z dnia 10.06.2016r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, w tym podstawowe pojęcia, warunki zatrudniania pracowników delegowanych, obowiązki pracodawcy delegującego pracownika i podmiotu współpracującego z pracodawcą.
    1.04.2017 - Zmiany w delegowaniu do Niemiec
     Problemy przedsiębiorców związane z delegowaniem do Niemiec od 1 kwietnia 2017 -konieczna zmiana dokumentacji i strategii na niemieckim rynku. W kwietniu 2017 roku wchodzą w Niemczech w życie poważne zmiany dla polskich firm delegujących. Delegowanie w sektorach stacjonarnych (spawacze, logistyka, prztwórstwo spożywcze, obiekty przemysłowe, energetyka) nie będzie w wielu przypadkach możliwe bez zmiany dokumentacji. Nowe przepisy przewidują wyższe koszty delegowania dla polskich firm i ich niemieckich kontrahentów. Poważne zmiany skutkujące konieczności zmiany dokumentacji przewidziano też dla branży pracy tymczasowej

    Prezes Zarządu.

   • Optymalne formy zatrudnienia → skuteczna delegacja

    » Podsumowanie aktywności przedsiębiorcy w realizacji optymalnych form zatrudnienia ( umowy cywilnoprawne vs pracownicze formy zatrudienia)

    » Jak zatrudniać cudzoziemców z krajów poza UE ( min. Ukraina, Białoruś) Od stycznia 2018 roku zmienią się zasady zatrudniania cudzoziemców. Na mocy znowelizowanej ustawy z 1.08.2017 - oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom zostaną zastąpione przez zezwolenia na pracę sezonową i krótkoterminową.

    .

   • Referencje z ostatniego szkolenia !...

    1. 1. Szkolenie było bardzo interesujące a Pan Sędzia potrafił zainteresować uczestników formą omawianych zagadnień. Proszę nas informować na wypadek podobnych szkoleń w przyszłości. -- Marek Pastwa Ochrona Krajobrazu Przyrodniczego

    2. 2. Dziękujemy za możliwość uczestniczenia w zeszłotygodniowym szkoleniu.Pani Prezes była zachwycona poziomem prowadzonego szkolenia i wiedzą Pana Sędziego. Tym samym chcieli byśmy uczestniczyć w kolejnych organizowanych przez Państwa szkoleniach. Aldona Sobierajska - ROWENA SP ZOO
    3. 3. dzięki za wspaniałe szkolenie. Proszę o informacje o kolejnych, prowadzonych przez Towarzystwo. Agnieszka Dykałowicz AKMA sp.zo.o
    .