Polskie Towarzystwo

Prawa i Gospodarki
RynkowejPliki i formularzeOdpowiedzialność członków zarządu sp. z o.o. i S.A


Jak pokazuje praktyka, funkcja członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to nie tylko szerokie uprawnienia do działania w imieniu spółki, ale także odpowiedzialność za jej nieuregulowane zobowiązania w tym ZUS i US . Dodatkowo Organy podatkowe często ścigają członków zarządu spółek, którzy już dawno przestali pełnić tę funkcję - co wymaga podjęcia okreslonej strategii obrony.
Członek zarządu spółki akcyjnej


Odpowiada min. jeśli zamieścił lub współdziałał w zamieszczeniu w statucie, sprawozdaniach, opiniach, ogłoszeniach i zapisach fałszywych danych lub dane te w inny sposób rozpowszechniał bądź też pominął lub współdziałał w pominięciu w tych dokumentach danych istotnych dla powstania spółki, w szczególności dotyczących wkładów niepieniężnych, nabycia mienia oraz przyznania akcjonariuszom lub innym osobom wynagrodzenia lub szczególnych korzyści, albo współdziałał w czynnościach prowadzących do zarejestrowania spółki na podstawie dokumentu zawierającego fałszywe dane.

Odpowiedzialność deliktowa względem spółki.

 

Podstawę tej odpowiedzialności stanowią, w przypadku spółki z o.o - przepisy art. 293 i następnych k.s.h., a w przypadku spółki akcyjnej – art. 483 i następnych k.s.h. Na podstawie tych, jednobrzmiących przepisów, członek zarządu odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy.
Działanie na szkodę spółki vs Odpowiedzialność wobec ładu korporacyjnego

 

pojęcie szkody obejmuje zarówno rzeczywistą stratę (zmniejszenie aktywów majątku), jak i utracony zysk, czyli to co firma mogła zyskać, gdyby nie działanie zaniechanie) sprawcy.ZAPOWIEDŻ SZKOLENIA


Odpowiedzialność organów spółek za zobowiązania - kierowanych przez nich podmiotów;
( case study w odniesieniu do największego Sądu Gospodarczego w Polsce → M. Stoł. Warszawa )
Skuteczny program sędziego
 • Czy niezbędne jest posiadanie tytułu wykonawczego wydanego przeciwko spółce, aby dochodzić roszczenia od członka zarządu?
 • Strategia obrony - Kiedy egzekucję można uznać za bezskuteczną?
 • Czy podział kompetencji w zarządzie może mieć wpływ na odpowiedzialność członków organu reprezentacji?
 • Wprowadzenie w błąd lub wykorzystanie cudzego błędu przez członków kadry kierowniczej
 • Nowy zakres odpowiedzialności zarządu - nałozony przez nowe prawo restrukturyzacyjne 2016
 • Liczba miejsc ograniczona !
  » Zapraszamy na najbliższe szkolenie członków zarzadu spółek z o.o. i S.A oraz podmioty planujące zmienić formę prawną

  » Poznaj zakres odpowiedzialności i strategię obrony członka zarządu przed roszczeniami wierzycieli spółki
  » Poznaj strategię obrony w razie wprowadzenia w błąd i nadużycia uprawnień przez innych członków zarządu

  szkolenie: Odpowiedzialność członków zarządu Sp. z o.o. i SA oraz kadry managerskiej- W RAZIE BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI WOBEC SPÓŁKI


  15.03.2019

  Sędzia Artur Grajewski


  Wiceprezes Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy ds. Gospodarczych → największego sądu gospodarczego w Polsce. Aktualnie orzeka w XVI Wydziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Warszawie na delegacji Ministra Sprawiedliwości W przeszłości orzekał w wydziałach cywilnych w Sądzie Rejonowym i Okręgowym, I i II instancji, również w ramach delegacji Ministra Sprawiedliwości Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Autor licznych artykułów z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego Współautor komentarza do nowej ustawy o komornikach sądowych


  Założenie 1.Odpowiedzialność zarządu i kadry managerskiej:

  • Różnice między Sp z o.o a S.A
  • ANALIZA SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKÓW na przykładzie największego sądu gospodarczego - M.St. Warszawa
  • Omówienie DZIAŁANIA ORGANÓW spółki sp z o o i SA

  Założenie 2. → strategia obrony członków zarządu przed ZUS, US i wierzycielami .

  Założenie 3. → KIEDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE UWOLNIĆ SIĘ OD OSKARŻEŃ ZE STRONY WIERZYCIELI , SPÓŁKI, OSÓB TRZECICH.


  Sędzia Artur Grajewski

  9.00 Początek

  I. Organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – ich prawa i obowiązki;

  SP Z O.O
  1. Zarząd – bieżące decyzje sp z o.o
   • Rodzaje Zarządów i wpływ na podejmowanie decyzji
  2. Zgromadzenie wspólników – decyzje strategiczne dla sp. z o.o.
   • powołanie członków zarządu, zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki, podjęcie decyzje o przekształceniu oraz likwidacji spółki, czy wyrażenie zgody na dokonywanie istotnych z punktu widzenia spółki czynności prawnych przez zarząd – na przykład wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład majątku spółki z o.o.
   • Kto wchodzi w skład zgromadzenia wspólników?
  3. Rada nadzorcza –kontrola w spółce zoo
   • Obowiązek powołania rady nadzorczej
   • zadania rady nadzorczej - nadzór nad działalnością spółki zoo.
    • dostęp do dokumentów spółki,
    • ocena sprawozdań finansowych spółki przedkładanych do zatwierdzenia zgromadzeniu wspólników.
    • Odpowiedzialność rady nadzorczej za sprawozdawczość podmiotu
  4. komisja rewizyjna

  II. Odpowiedzialność odszkodowawcza członka zarządu w razie bezskuteczności egzekucji wobec spółki +

  RODZAJE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  RODZAJE OBRONY
  • Odpowiedzialność cywilnoprawna osób wchodzących w skład organów spółki z o.o. za szkody wyrządzone spółce;
  • Odpowiedzialność członków zarządu i likwidatorów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wobec wierzycieli spółki (art. 299 k.s.h.);
  • Odpowiedzialność cywilnoprawna osób wchodzących w skład organów spółki z o.o. za szkody wyrządzone osobom trzecim;
  • Odpowiedzialność w przypadku złożenia rezygnacji
  • Odpowiedzialność pracownicza
  • Odpowiedzialność według ustawy o KRS za niezgłoszenie danych do KRS
  • Odpowiedzialność za zaległości podatkowe i składki wobec ZUS
  • Odpowiedzialność majątkowa członka zarządu za zobowiązania publiczno-prawne

  III. Organy spółki akcyjnej – ich prawa i obowiązki; ( różnice miedzy sp zoo )

  SPÓŁKA AKCYJNA
  1. Zarząd SA – róznice między sp zoo
   • reprezentacja na zewnątrz i prowadzenie spraw
   • Kto może być. Członkiem zarządu ?
   • Podejmowanie uchwał
  2. Rada nadzorcza SA:- różnice między sp zoo
   • badanie dokumentów spółki; Odpowiedzialność rady nadzorczej za sprawozdawczość podmiotu/li>
   • żądanie od pracowników oraz zarządu wyjaśnień, sprawozdań i analiz;/li>
   • rewizja stanu majątku spółki.
   • Kto może być członkiem rady nadzorczej ?
   • podejmowanie uchwał
  3. Walne zgromadzenie akcjonariuszy - róznice między sp zoo

  IV. Odpowiedzialność odszkodowawcza członka zarządu S A w razie bezskuteczności egzekucji wobec spółki

  RODZAJE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  RODZAJE OBRONY
  1. Odpowiedzialność cywilnoprawna osób wchodzących w skład organów spółki akcyjnej za szkody wyrządzone spółce;
  2. Odpowiedzialność cywilnoprawna osób wchodzących w skład organów spółki akcyjnej za szkody wyrządzone osobom trzecim;
  3. Odpowiedzialność w przypadku złożenia rezygnacji
  4. Odpowiedzialność pracownicza
  5. Odpowiedzialność według ustawy o KRS za niezgłoszenie danych do KRS
  6. Odpowiedzialność za zaległości podatkowe i składki wobec ZUS
  7. Odpowiedzialność majątkowa członka zarządu za zobowiązania publiczno-prawne

  V. Skuteczna Obrona członków zarządu przed roszczeniami – czyli kiedy członek zarządu może uwolnić się od oskarżeń ze strony wierzycieli , spółki, osób trzecich.

  OBRONA ZARZĄDU
  1. CASE STUDY → Sp zoo
  2. CASE STUDY → S. A.
  3. Analiza szczególnych przypadków na przykładzie największego sądu gospodarczego - M.St. Warszawa
  CASE STUDY SP ZOO i S.A

  CASE STUDY w trakcie szkolenia

  18.00 zakończenie

  • Cel: OBRONA ZARZĄDU
   Odpowiedzialność wobec ZUS i US
   Odpowiedzialność odzskodowawcza


   Skuteczna linia i strategia obrony
   Przesłanki wyłączające odpowiedzialność

  • CASUSY i PREZENTACJE
   Czy podział kompetencji w zarządzie może mieć wpływ na odpowiedzialność członków organu reprezentacji?
   Kiedy egzekucję można uznać za bezskuteczną?


   Podwójny mandat członka zarządu – sprzeczność interesów ?
   zapobieganie i skuteczna obrona w przypadku zatajenia informacji i wykorzystania cudzego błędu/wprowadzenia w błąd prez innych członków zarządu

  • Istotne dla członków zarządu Zmiany w ustawie o KRS z 15.03.2018


   1. Forma dokumentowa czynności prawnych
   2. Nowe obowiązki adresowe,
   3. zmiany proceduralno -porządkowe

   .

  • Nadzór i Kontrola


   Konkretna analiza nadzoru i kontroli w spółce kapitałowej- Czyli jak uchronić się przed nieuczciwym członkiem zarządu
   Działanie na szkodę spółki vs Odpowiedzialność wobec ładu korporacyjnego
   Nowy zakres odpowiedzialności zarządu - nałozony przez nowe prawo restrukturyzacyjne 2016 + własciwy termin zglaszania wniosku o upadlość
   .

  • Share