Polskie Towarzystwo

Prawa i Gospodarki
Rynkowej

Menu Webinarium
Wygrywanie przetargówSIWZ - zabezpieczenie i obrona, wypełnienie kryteriów
Tworzenie wygrywającej oferty + kryterium ceny

Skuteczne odwołanie
Wygranie przetargu

Nowa książka- Autor; Jacek Matarewicz: red. Irena Ożóg Świadczenia Złożone
Rok publikacji: 2020
Wydanie: 1
Liczba stron: 348Polska Gospodarka
PKB SPRZEDAŻ EXPORT-IMP
2012 1,9 100,5 -8219,4 mln PLN
2013 1,6 101,3 - 10212,8 mln PLN
2014 3,4 102,7 - 3,263 mld USD
2015 3,9 103,6 X 3,678 mld EUR
2016 3,1 104,4 4,760mld EUR
2017 5,1 107,3 0,4 mld EUR
2018 5 105,5 I-V→ -1,5 mld PLN-
2019 5 105,5 I-V→


Polska - Populacja
LUDNOŚĆ MIGRACJA BEZROBOCIE
2012 38533,3 tys. -6,6 tys. 13,4
2013 38495,7 -19,9 tys. 13,4
2014 38478,6 -15,8 tys. 11,5
2015 37986412 9,8
2016 37948016 + 1,5 tys 8,3
2017 37908000 7
2018 37818115 . 5,9
2019 . 5,4
21.07.2020
wtorek

Optymalizacja kosztów i uelastycznianie zatrudnienia, Zatrudnianie , Delegowanie, Mobilność cudzoziemców

 • Sędzia Tomasz Kałużny


  Sędzia orzekający w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych . wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury - zajęcia dydaktyczne z prawa pracy i unijnego prawa pracy oraz szkolenia obejmujące tematykę modernizacji procesów zarządzania organizacją; Współpracuje i uczestniczy w The European Association of Labour Court Judges (EALCJ), The European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) oraz w ramach sieci Court Coordinators European Law (CCE). Specjalizacja: zastosowanie i wykładnia prawa pracy, prawo gospodarcze oraz alternatywne metody rozwiązywania sporów. -->>>
 • Pierwsza dziesiątka państw pochodzenia imigrantów


  Aktualne dane Urzędu ds. Cudzoziemców mówiące o liczbie pozwoleń na pobyt w Polsce. Na 28 maja było ich 445 539 (rok wcześniej było to nieco ponad 419 tys.). Ukraina Białoruś Niemcy Rosja Wietnam Indie Włochy Chiny Gruzja Wielka Brytania Gdybyśmy te dane oczyścili z obywateli Unii Europejskiej otrzymalibyśmy następujące zestawienie: Ukraina Białoruś Rosja Wietnam Chiny Gruzja Turcja Armenia Mołdawia USA Nepal Tylko w jaki sposób te niespełna pół miliona pozwoleń na pobyt przekłada się na 1,5 miliona imigrantów w Polsce? Wszystko za sprawą nieco skomplikowanego polskiego prawa, które przewiduje kilka wariantów uzyskiwania prawa do pobytu i pracy. Statystyki Urzędu ds. Cudzoziemców nie zawierają w większości m.in. danych o osobach, które przebywają w Polsce na podstawie ważnej wizy lub w ramach ruchu bezwizowego (jak np. obywatele Ukrainy).

  program szkolenia

 • Oświadczenia i zezwolenia

   Na ten aspekt nieco światła rzucają dane resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, które informują o liczbie oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom składanych przez polskich pracodawców. Taka możliwości dotyczy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy, a okres zatrudnienia nie przekracza 6 miesięcy w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy. Najnowsze pełne dane MRPiPS dotyczą roku 2018. Wówczas zarejestrowano w Polsce 1 446 304 oświadczeń. Wskaźniki za pierwsze półrocze 2019 r. sugerują, że wynik zostanie przekroczony - rejestracji było 764 759. Kolejną możliwością podjęcia pracy w Polsce jest praca w oparciu o zezwolenie na pracę. Dane o tym zjawisku dosyć dobrze opracowuje Główny Urząd Statystyczny. Wynika z nich, że w 2018 r. zezwolenia wydano 283 334 osobom. Ponownie w w I półroczu 2019 r. widać mocną tendencję wzrostową - zarejestrowano 162 421 zezwolenia. Zdecydowana większość – ponad 95 tysięcy – była wydana na okres od 3 miesięcy do jednego roku. Sporo, bo 73 tys. z nich zezwalało na pracę dłuższą niż dwa lata. Niespełna 60 tys. z wszystkich dotyczyło „prac prostych”, czyli interesujących nas prac sezonowych w rolnictwie. Ponad 46,5 tys. to pozwolenia dla pracowników z Ukrainy. Kolejne miejsca przypadły: obywatelom Nepalu (2810 zezwoleń), obywatelom Filipin (1604), Mołdawii (1373), Białorusi (1287), Gruzji (1259). Na kolejnych miejscach znalazły się tak egzotyczne kierunku jak: Bangladesz, Indie, Uzbekistan, Azerbejdżan, Indonezja czy Wietnam. Co ciekawe, w tym samym okresie zarejestrowano 764 759 oświadczeń o powierzeniu pracy. Z kolei w łącznej liczbie zezwoleń pierwsza dziesiątka kształtuje się następująco: Ukraina Białoruś Nepal Indie Bangladesz Mołdawia Gruzja Filipiny Uzbekistan Azerbejdżan Część osób, które posiadają te zezwolenia może pokrywać się z osobami w statystyce Urzędu ds. Cudzoziemców. Dużo nowsze dane zaprezentowała kilka dni temu prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska, która poinformowała, że w kwietniu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zarejestrowanych było 623 tys. cudzoziemców, za których odprowadzane były składki. Rok wcześniej liczba ta wynosiła 610,1 tys. Zdecydowaną większość stanowią obywatele Ukrainy. Praca sezonowa Ostatnie tygodnie przyniosły poważną dyskusję o znaczeniu pracowników sezonowych w polskim rolnictwie - rolnicy alarmowali, że bez ich pomocy nie zdołają zebrać plonów. Ostatecznie 4 maja "odmrożono" polskie placówki konsularne dla obywateli Ukrainy, którzy chcieliby przyjechać do Polski pracować w rolnictwie, ogrodnictwie i transporcie międzynarodowym. Równocześnie Straż Graniczna otworzyła dodatkowe przejścia graniczne "zamknięte" od 15 marca, a minister rolnictwa poinformował o testowaniu pod kątem obecności sezonowych pracowników rolnych na koszt państwa. Takie osoby będą mogły pracować od pierwszego dnia pobytu w gospodarstwie, choć nie będą mogły go opuszczać - pozostaną w kwarantannie.

  Więcej na szkoleniu

 • Pracownicy migrujący- skierowanie - wysyłanie- delegowanie

   Przedsiębiorstwa z państw członkowskich mogą także delegować w ramach świadczenia usług legalnie zatrudnionych przez siebie pracowników z państw trzecich. Dotyczy to także polskich pracowników wykonujących pracę w przedsiębiorstwach państw członkowskich Usługodawca prowadzący normalną działalność w jednym państwie członkow-skim może swobodnie oferować swoje usługi na całym jednolitym rynku UE bez obowiązku zakładania oddziałów czy filii. Aby tę usługę za granicą wyko- nać, musi jednak zatrudniać pracowników.

  program szkolenia

30.06.2020
Webinarium

Odpowiedzialność i obrona członków zarządu za zobowiązania wynikające z kontraktów, podatków i składek ZUS → Strategie i Konieczne Scenariusze w dobie kryzysu COVID-19

 • Sędzia Leszek Ciulkin

  Sędzia Sądu Okręgowego . Od 1994 r. orzeka w sprawach gospodarczych. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z zakresu postępowania rejestrowego, zagadnień dotyczących spółek, elementów procedury cywilnej, Współautor komentarza „Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe". W latach 1999 – 2002 i roku 2007 brał udział w pracach zespołu problemowego postępowania upadłościowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Znakomite referencje. -->>> • Podjęcie określonej strategii obrony.

  Jak pokazuje praktyka, funkcja członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to nie tylko szerokie uprawnienia do działania w imieniu spółki, ale także odpowiedzialność za jej nieuregulowane zobowiązania w tym ZUS i US . Dodatkowo Organy podatkowe często ścigają członków zarządu spółek, którzy już dawno przestali pełnić tę funkcję - co wymaga podjęcia okreslonej strategii obrony.

  program szkolenia

 • COVID-19

  Czy COVID-19 zmienia w zakresie odpowiedzialności zarządu ? Czy można renegocjować umowy i płatności ? - Zmiana lub rozwiązanie kontraktu przez sąd Modyfikowanie odpowiedzialności odszkodowawczej ? SPECUSTAWA z 8 marca 2020.

  program szkolenia

 • Utrata zdolności płatniczej (tzw. „płynnościowa" postać niewypłacalności)

   Stan, w którym spółka w danym momencie nie tylko nie jest w stanie spłacić swoich wymagalnych długów, ale też nic nie wskazuje, aby stan ten miał się zmienić. Samo nieregulowanie, nawet wielu wymagalnych zobowiązań, nie jest jeszcze samo w sobie wystarczającą podstawą do stwierdzenia niewypłacalności.....Przy ocenie sytuacji przedsiębiorcy istotny jest trend zmian płynnościowych wskaźników finansowych oraz negatywne zdarzenia gospodarcze zarówno w samej firmie (np. zaniechanie dalszego finansowania przez banki, odejście kluczowych klientów), jak i w jej otoczeniu (kryzys w branży, zmiany regulacyjne).

  program szkolenia

21.07.2020
wtorek

Optymalizacja i uelastycznianie zatrudnienia: Rozwiązywanie umów o pracę › Modyfikacja treści umów o pracę › Realizacja roszczeń pracowniczych › Elastyczne formy zatrudnienia cudzoziemców

 • Sędzia Tomasz Kałużny


  Sędzia orzekający w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych . wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury - zajęcia dydaktyczne z prawa pracy i unijnego prawa pracy oraz szkolenia obejmujące tematykę modernizacji procesów zarządzania organizacją; Współpracuje i uczestniczy w The European Association of Labour Court Judges (EALCJ), The European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) oraz w ramach sieci Court Coordinators European Law (CCE). Specjalizacja: zastosowanie i wykładnia prawa pracy, prawo gospodarcze oraz alternatywne metody rozwiązywania sporów. -->>>
 • ZUS - Zbiegi tytułów ubezpieczeń i Elektronizacja Akt Pracowniczych


  Od stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy, zgodnie z którymi pracodawca moż decydować w jakiej formie chce przechowywać dokumentację pracowniczą – papierowo, czy elektronicznie. Obciążenia podatkowe pracodawcy i pracownika z tytułu umów cywilnoprawnych są w przypadku umów cywilnoprawnych niższe lub znacznie niższe niż z tytułu umów o pracę. Ze względu na mniejszy klin podatkowy pracodawca może zaoferować pracownikowi wyższą płacę netto przy niższych kosztach własnych. Z tego powodu samozatrudnienie jest formą zatrudnienia często wybieraną i polecaną sobie nawzajem przez pracowników tzw. wolnych zawodów.

  program szkolenia

 • dyrektywa 2018/957/UEZ - 30 lipca 2020 r

  jednocześnie w każdym państwie członkowskim UE zostaną wprowadzone przepisy wdrażające dyrektywę 2018/957/UE. Działanie to pociąga za sobą bardzo ważne zmiany w dotychczasowej praktyce delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług. Zmiany te

   W ubiegłym roku powiatowe urzędy pracy w całej Polsce wpisały do ewidencji ponad 1,58 mln oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom zza wschodniej granicy, z czego ponad 90 proc. trafiło do Ukraińców. Dodatkowo urzędy wydały 121,4 tys. zezwoleń na prace sezonowe, również głównie dla pracowników z Ukrainy - wynika z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W sumie w 2018 r do krótkoterminowych pracowników z zagranicy trafiło 1,7 mln oświadczeń i wydawanych po raz pierwszych sezonowych zezwoleń.

  Więcej na szkoleniu

 • Pracownicy migrujący- skierowanie - wysyłanie- delegowanie

   Przedsiębiorstwa z państw członkowskich mogą także delegować w ramach świadczenia usług legalnie zatrudnionych przez siebie pracowników z państw trzecich. Dotyczy to także polskich pracowników wykonujących pracę w przedsiębiorstwach państw członkowskich Usługodawca prowadzący normalną działalność w jednym państwie członkow-skim może swobodnie oferować swoje usługi na całym jednolitym rynku UE bez obowiązku zakładania oddziałów czy filii. Aby tę usługę za granicą wyko- nać, musi jednak zatrudniać pracowników.

  program szkolenia

9.06.2020
Webinarium

Dochodzenie roszczeń w dobie kryzysu ,Egzekucja sądowa, Środki poprawy egzekucji, Obrona przed egzekucją


Sędzia Leszek Ciulkin


Sędzia Sądu Okręgowego . Od 1994 r. orzeka w sprawach gospodarczych. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z zakresu postępowania rejestrowego, zagadnień dotyczących spółek, elementów procedury cywilnej, Współautor komentarza „Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe". W latach 1999 – 2002 i roku 2007 brał udział w pracach zespołu problemowego postępowania upadłościowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Znakomite referencje


Sędzia Mirosław TrzaskaSędzia Sądu Okręgowego , Sędzia Wizytator ds. Egzekucyjnych i Wieczystoksięgowych i Gospodarczych- Jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie oraz zasiadał w komisjach egzaminacyjnych ds. egzaminów komorniczych i notarialnych. Wyznaczony przez KSSiP z ramienia Ministerstwa Sprawiedliowości do przeszkolenia sędziów z postępowań apelacyjnych i zmian KPC. -->>>9.07.2020
czwartek

Odpowiedzialność karnoskarbowa zarządu ( obrona przed Urzędem skarbowym i kontrolą skarbową ) Co zmienia COVID-19 ? + skomplikowana problematyka Świadczeń złożonych

 • Irena Ożóg, Dr Jacek Matarewicz

  Doktor nauk prawnych, adwokat i doradca podatkowy, sędzia sądu dyscyplinarnego w Mazowieckim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Lider Praktyki VAT, Akcyzy i Ceł oraz Praktyki Postępowań Podatkowych w Kancelarii Ożóg Tomczykowski sp. z o.o. Ekspert BCC ds. VAT, akcyzy oraz prawa karnoskarbowego. Członek Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. Brał udział w przygotowywaniu opinii eksperckich dla Sejmu RP w zakresie akcyzy. Autor kilkuset publikacji z zakresu podatków i prawa (w tym m.in. monografii oraz komentarzy do ustawy o VAT, ustawy o podatku akcyzowym oraz dyrektywy 2006/112/WE, a także publikacji Przestępstwa karuzelowe i inne przestępstwa w VAT) oraz wypowiedzi dla prasy.
  W 2019 r. zajął 1 miejsce w kategorii "VAT" oraz 3 miejsce w kategorii "Akcyza" w XIII Rankingu Firm i Doradców Podatkowych organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną oraz został wybrany najlepszym ekspertem w zakresie Podatku Akcyzowego w XIII Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego Dziennika Rzeczpospolita. -->>>
 • Optymalizacja=Ograniczenie Ryzyka


  Ograniczenie ryzyka Ograniczeniu ryzyka poniesienia odpowiedzialności karnej służą wprowadzane coraz częściej zarządzanie ryzykiem zgodności, czyli compliance. Zapewnienie zgodności prawnej procedur z obowiązującymi przepisami prawa w istotny sposób pomaga ograniczać ewentualną odpowiedzialność. Często stosowaną metodą jest również wyraźne rozgraniczenie zakresu obowiązków i uprawnień w ramach wewnętrznych regulacji firmy. Podział kompetencji pozwala łatwiej wskazać osobę odpowiedzialną za ewentualne naruszenie. ?
 • Jak uniknąć odpowiedzialności

  Przestępstwa skarbowe władz spółek - Jak uniknąć ? Członkowie zarządu spółki z o.o. mogą ponieść odpowiedzialność karną za przestępstwa skarbowe, które popełnią działając w imieniu lub na rzecz reprezentowanych przez nich spółek. Odpowiedzialność ta wynika z przepisu art. 9 § 3 KKS, który to stanowi, że "za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada, jak sprawca, także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną".

  program szkolenia

 • 3-LETNIE PRZEDAWNIENIE czy 5- LETNIE ?

   3-LETNIE PRZEDAWNIENIE Obrona z powołaniem się na 3-letnie przedawnienie - Kiedy członek zarządu będzie się mógł powołać na przedawnienie, dzięki czemu odpowiedzialność zarządu za podatki spółki przestanie stanowić ryzyko dla jego prywatnego majątku? Ponadto urząd skarbowy nie może wydać decyzji obciążającej członka zarządu długami spółki, jeśli minęło już 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstała zaległość podatkowa. Tylko jak długo członek zarządu musi się liczyć z tym, że urząd skarbowy będzie chciał wyegzekwować od niego kwoty wskazane w tej decyzji?

  program szkolenia


SZKOLENIA I-IV 2020
 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE -

 
PRAWO PRACY vs COVID-19

Legalizacja cudzoziemców 21.07.2020


MIGRACJA


MOBILNOŚĆ


program