Polskie Towarzystwo

  Prawa i Gospodarki
  Rynkowej

  Wygrywanie przetargów  SIWZ - zabezpieczenie i obrona, wypełnienie kryteriów
  Tworzenie wygrywającej oferty + kryterium ceny

  Skuteczne odwołanie
  Wygranie przetargu

  Nowa książka- Autor; Jacek Matarewicz: red. Irena Ożóg
  Rok publikacji: 2021
  Wydanie: 1
  Liczba stron: 348  Polska Gospodarka
  PKB SPRZEDAŻ EXPORT-IMP
  2012 1,9 100,5 -8219,4 mln PLN
  2013 1,6 101,3 - 10212,8 mln PLN
  2014 3,4 102,7 - 3,263 mld USD
  2015 3,9 103,6 X 3,678 mld EUR
  2016 3,1 104,4 4,760mld EUR
  2017 5,1 107,3 0,4 mld EUR
  2018 5 105,5 I-V→ -1,5 mld PLN-
  2019 5 105,5 I-V→


  Polska - Populacja
  LUDNOŚĆ MIGRACJA BEZROBOCIE
  2012 38533,3 tys. -6,6 tys. 13,4
  2013 38495,7 -19,9 tys. 13,4
  2014 38478,6 -15,8 tys. 11,5
  2015 37986412 9,8
  2016 37948016 + 1,5 tys 8,3
  2017 37908000 7
  2018 37818115 . 5,9
  2019 . 5,4  Nowa ustawa -Cudzoziemcy 2023
  Z
  E
  Z
  W
  O
  L
  E
  N
  I
  A
  SINGLE PERMIT Legalizacja pobytu i pracy w ramach jednej procedury.
  Pobyt w okresie oczekiwania na wydanie zezwolenia...
  Praca w okresie oczekiwania na wydanie zezwolenia....
  BLUE CARD Możliwość zmiany zezwolenia oraz elastyczność na rynku pracy.
  Mobilność w obrębie Unii Europejskiej
  „Elastyczność” w uzyskaniu tytułu rezydenta długoterminowego UE w Unii Europejskiej

  31.08.2023
  czwartek

  Zatrudnianie CUDZOZIEMCÓW od A do Z - Taktyka w toku kontroli PIP - Analiza błędów →zmiany od 1.08

  • Sędzia Tomasz Kałużny


   Sędzia Orzekający w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury zajęcia dydaktyczne z prawa pracy i uninego prawa pracy z odniesieniem do tematyki konsekwencji członkostwa w UE dla praktyki orzeczniczej sędziów oraz szkolenia obejmujące tematykę modernizacji procesów zarządzania organizacją; współpracujący z The European Association of Labour Court Judges (EALCJ), The European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) oraz w ramach sieci Court Coordinators European Law (CCE). -->>>
  • Pierwsza dziesiątka państw pochodzenia imigrantów


   Aktualne dane Urzędu ds. Cudzoziemców mówiące o liczbie pozwoleń na pobyt w Polsce. Na 28 maja było ich 445 539 (rok wcześniej było to nieco ponad 419 tys.). Ukraina Białoruś Niemcy Rosja Wietnam Indie Włochy Chiny Gruzja Wielka Brytania Gdybyśmy te dane oczyścili z obywateli Unii Europejskiej otrzymalibyśmy następujące zestawienie: Ukraina Białoruś Rosja Wietnam Chiny Gruzja Turcja Armenia Mołdawia USA Nepal Tylko w jaki sposób te niespełna pół miliona pozwoleń na pobyt przekłada się na 1,5 miliona imigrantów w Polsce? Wszystko za sprawą nieco skomplikowanego polskiego prawa, które przewiduje kilka wariantów uzyskiwania prawa do pobytu i pracy. Statystyki Urzędu ds. Cudzoziemców nie zawierają w większości m.in. danych o osobach, które przebywają w Polsce na podstawie ważnej wizy lub w ramach ruchu bezwizowego (jak np. obywatele Ukrainy).

   program szkolenia

  • Zagadnienia problemowe

    Cudzoziemiec otrzymał oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy z wpisem do ewidencji jeszcze przed 29.01.2022 0 – na jaki okres pobytu uzyska wizę ? Cudzoziemiec otrzymał oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy złożone i wpisane do ewidencji po 29.01.2022 na okres 24 miesięcy – czy uzyska wizę na okres 24 miesięcy ? Czy można złożyć oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi z planowanym rozpoczęciem pracy za rok ? Czy można wystawić cudzoziemcowi kolejne oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy, jeśli tak to w jakim terminie ? Czy po zmianach przepisów należy spełnić dodatkowe warunki dla uzyskania wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń

   Więcej na szkoleniu

  • Pracownicy migrujący- skierowanie - wysyłanie- delegowanie

    Przedsiębiorstwa z państw członkowskich mogą także delegować w ramach świadczenia usług legalnie zatrudnionych przez siebie pracowników z państw trzecich. Dotyczy to także polskich pracowników wykonujących pracę w przedsiębiorstwach państw członkowskich Usługodawca prowadzący normalną działalność w jednym państwie członkow-skim może swobodnie oferować swoje usługi na całym jednolitym rynku UE bez obowiązku zakładania oddziałów czy filii. Aby tę usługę za granicą wyko- nać, musi jednak zatrudniać pracowników.

   program szkolenia

  13.09.2023
  ŚRODA

  Obrona zarządu i wspólników spółek osobowych → ZUS, US, KONTRAKTY→ Strategia w dobie kryzysu

  • Sędzia Leszek Ciulkin

   Sędzia Sądu Okręgowego. Wizytator do spraw gospodarczych i cywilnych procesowych. Od 1994 r. orzeka w sprawach gospodarczych. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie z zakresu postępowania rejestrowego, zagadnień dotyczących spółek, elementów procedury cywilnej. Współautor komentarza „Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe". W latach 1999 – 2002 i roku 2007 brał udział w pracach zespołu problemowego postępowania upadłościowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. -->>>  • Podjęcie określonej strategii obrony.

   Jak pokazuje praktyka, funkcja członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to nie tylko szerokie uprawnienia do działania w imieniu spółki, ale także odpowiedzialność za jej nieuregulowane zobowiązania w tym ZUS i US . Dodatkowo Organy podatkowe często ścigają członków zarządu spółek, którzy już dawno przestali pełnić tę funkcję - co wymaga podjęcia okreslonej strategii obrony.

   program szkolenia

  • COVID-19

   Czy można renegocjować umowy i płatności ? - Zmiana lub rozwiązanie kontraktu przez sąd Modyfikowanie odpowiedzialności odszkodowawczej ? .

   program szkolenia

  • Utrata zdolności płatniczej (tzw. „płynnościowa" postać niewypłacalności)

    Stan, w którym spółka w danym momencie nie tylko nie jest w stanie spłacić swoich wymagalnych długów, ale też nic nie wskazuje, aby stan ten miał się zmienić. Samo nieregulowanie, nawet wielu wymagalnych zobowiązań, nie jest jeszcze samo w sobie wystarczającą podstawą do stwierdzenia niewypłacalności.....Przy ocenie sytuacji przedsiębiorcy istotny jest trend zmian płynnościowych wskaźników finansowych oraz negatywne zdarzenia gospodarcze zarówno w samej firmie (np. zaniechanie dalszego finansowania przez banki, odejście kluczowych klientów), jak i w jej otoczeniu (kryzys w branży, zmiany regulacyjne).

   program szkolenia

  19.07.2023
  środa

  Nowelizacja KRS - Elektroniczne postępowanie rejestrowe i sprawozdawczość po zmianach KRS i KPC

  • Sędzia Aleksandra Ziółkowska-Majkowska


   Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie. Ministerstwo Sprawiedliwości. W Ministerstwie odpowiedzialna za proces legislacji i wdrażania EKRS. W latach 2019-2021 - Wiceprezes ds. Krajowego Rejestru Sądowego - Wiceprezes Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy. Sędzia orzekająca w sprawach gospodarczych i postępowania rejestrowego. -->>>
  • Wniosek do KRS podpisany przez prokurenta?


   Część sądów rejestrowych, pomimo mogło by się wydawać jednolitego głosu piśmiennictwa, a także orzeczeń w tym zakresie, w dalszym ciągu liberalnie podchodzi do tematu wniosków do KRS podpisywanych przez prokurenta i dopuszcza taką formę reprezentacji spółki w toku postępowania rejestrowego. Brak zarządu / reprezentacji - a wpływ na postępowanie rejestrowe - Niezgłoszenie rezygnacji członka zarządu do KRS - konsekwencje i odpowiedzialność Jak postępować w razie nie zgłoszenia swojej rezygnacji z funkcji członka zarządu do KRS? ( zdarzają się takie kwestie)

   program szkolenia  • Bezpieczniej podpisać wnioski przez zarząd , wspólników , prokurenta ?

   Zważywszy na prezentowane podejście doktryny oraz znacznej części sądów rejestrowych, zasadnym wydaje się przyjęcie ostrożnościowego stanowiska, że prokurent nie może podpisać wniosku do KRS i złożyć wniosek opatrzony podpisem zarządu bądź wspólników uprawnionych do rejestracji spółki. Takie rozwiązanie pozwoli z pewnością wyeliminować ryzyko wezwania sądu do przedłożenia prawidłowo podpisanego wniosku, a co za tym idzie może istotnie wpłynąć na przyspieszenie całego procesu. .

   Więcej na szkoleniu

  • Brak zarządu / reprezentacji - a wpływ na postępowanie rejestrowe,

    Odpowiedzialność oraz skutki nienależytej reprezentacji, Niezgłoszenie rezygnacji członka zarządu do KRS - konsekwencje i odpowiedzialność,

    Jak przebiega procedura przekształcenia sp z o.o. w S.A.?

    Procedura przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną przebiega w kilku etapach, które rozciągają się w czasie na kilka miesięcy. Im lepiej cały proces przekształcenia zostanie przygotowany tym sprawniej można go następnie przeprowadzić.

   program szkolenia

  27.07.2023
  czwartek

  Nowelizacja „naprawcza” Kodeksu postępowania cywilnego - Zmiany w postępowaniach od 3/07/2023 - Nowe obowiązki pełnomocników- Analiza błędów

  • Sędzia Mirosław Trzaska
   Sędzia Wizytator ds. Egzekucyjnych i Wieczystoksięgowych i Gospodarczych, Sędzia Sądu Okręgowego. - Jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie oraz zasiadał w komisjach egzaminacyjnych ds. egzaminów komorniczych oi notarialnych. Wyznaczony przez KSSiP z ramienia Ministerstwa Sprawiedliowości do przeszkolenia sędziów z postępowań apelacyjnych w ramach zmian KPC. Brał udział w pracach legislacyjnych poświęconych zmianom w księgach wieczystych i postępowaniu egzekucyjnym. W latach 2004 i 2005 był Naczelnikiem Wydziału Spraw Cywilnych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od kilku lat jest także wizytatorem stałym z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie spraw wieczystoksięgowych i egzekucyjnych.Sprawuje nadzór nad prawdidłowymi czynnościami komorników sądowych
  • Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego


   dokonana ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz. U. poz. 1469, z późn. zm.), wprowadziła szereg istotnych zmian procedury cywilnej w zakresie postępowania rozpoznawczego, odwoławczego i egzekucyjnego. W trakcie obowiązywania ustawy ujawnione zostały problemy wymagające ponownego przeanalizowania wprowadzonych w 2019 r. rozwiązań.

   program szkolenia

  • Zajęcie rzeczy

   W przypadku zajęcia rzeczy lub prawa majątkowego przez co najmniej dwa organy egzekucyjne. Dotyczy to rezygnacji z obowiązku zawiadamiania komornika sądowego o sposobie rozliczenia środków pieniężnych – w przypadku, gdy nie przekazał organowi egzekucyjnemu adnotacji, która umożliwia prowadzenie łącznej egzekucji, a także, gdy zajęcie zostanie dokonane w ramach postępowania zabezpieczającego.

   program szkolenia

  • POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

    Rejestr Należności Publicznoprawnych

    Projekt ma usprawnić korzystanie z Rejestru Należności Publicznoprawnych służącego do uzyskaniu informacji o podmiotach, które pomimo obowiązku nie wykonują zapłaty należności pieniężnych, podlegających egzekucji administracyjnej, których wierzycielami są naczelnicy urzędów skarbowych albo jednostki samorządu terytorialnego. Łatwiejszy dostęp do rejestrów dla organów państwowych

   program szkolenia

  27.06.2023
  środa

  Obowiązki profesjonalnych pełnomocników i zarządu po zmianach KPC z 9.03.2023

  • Sędzia Leszek Ciulkin   Sędzia Sądu Okręgowego. Wizytator do spraw gospodarczych i cywilnych procesowych. Od 1994 r. orzeka w sprawach gospodarczych. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie z zakresu postępowania rejestrowego, zagadnień dotyczących spółek, elementów procedury cywilnej. Współautor komentarza „Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe". W latach 1999 – 2002 i roku 2007 brał udział w pracach zespołu problemowego postępowania upadłościowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.
  • DUŻE ŚRODKI DO ZDOBYCIA


   Nowelizacja grubej nowelizacji kpc wejdzie w życie z początkiem lipca 2023 r. (tj. po 3-miesięcznym vacatio legis) Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego dokonana ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz. U. poz. 1469, z późn. zm.), wprowadziła szereg istotnych zmian procedury cywilnej w zakresie postępowania rozpoznawczego, odwoławczego i egzekucyjnego. W trakcie obowiązywania ustawy ujawnione zostały problemy wymagające ponownego przeanalizowania wprowadzonych w 2019 r. rozwiązań.

   program szkolenia

  • NOWE OBOWIĄZKI PEŁNOMOCNIKÓW od 03.07.2023

   Obowiązki pełnomocników profesjonalnych Zawodowy pełnomocnik oznacza prawnika lub inną osobę, która została zaangażowana lub wyznaczona do reprezentowania strony postępowania przed SAET (osobiście lub przez pracownika lub agenta). Istotą pracy profesjonalnego pełnomocnika jest rzetelne dbanie o interesy mocodawcy, między innymi poprzez wypełnianie w terminie wszystkich wymogów proceduralnych umożliwiających stronie pełny udział w postępowaniu

   Więcej na szkoleniu

  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ PEŁNOMOCNIKÓW

    Pełnomocnik ponosi odpowiedzialność wobec spółki w ramach łączącego pełnomocnika i spółkę stosunku prawnego. Jeśli pełnomocnik w wyniku nierzetelnego działania zawinionego spowodował, że spółka poniosła stratę, wówczas pełnomocnik odpowiada za powstałą w ten sposób szkodę

   program szkolenia

  SZKOLENIA IX-X 2022
   
  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE -

   
  NOWA USTAWA 2023

  Zatrudnianie cudzoziemców 18.05.2023  NOWA USTAWA


  program