Polskie Towarzystwo

Prawa i Gospodarki
Rynkowej

Menu Webinarium
Wygrywanie przetargówSIWZ - zabezpieczenie i obrona, wypełnienie kryteriów
Tworzenie wygrywającej oferty + kryterium ceny

Skuteczne odwołanie
Wygranie przetargu

Nowa książka- Autor; Jacek Matarewicz: red. Irena Ożóg Świadczenia Złożone
Rok publikacji: 2020
Wydanie: 1
Liczba stron: 348Polska Gospodarka
PKB SPRZEDAŻ EXPORT-IMP
2012 1,9 100,5 -8219,4 mln PLN
2013 1,6 101,3 - 10212,8 mln PLN
2014 3,4 102,7 - 3,263 mld USD
2015 3,9 103,6 X 3,678 mld EUR
2016 3,1 104,4 4,760mld EUR
2017 5,1 107,3 0,4 mld EUR
2018 5 105,5 I-V→ -1,5 mld PLN-
2019 5 105,5 I-V→


Polska - Populacja
LUDNOŚĆ MIGRACJA BEZROBOCIE
2012 38533,3 tys. -6,6 tys. 13,4
2013 38495,7 -19,9 tys. 13,4
2014 38478,6 -15,8 tys. 11,5
2015 37986412 9,8
2016 37948016 + 1,5 tys 8,3
2017 37908000 7
2018 37818115 . 5,9
2019 . 5,4
1.12.2020
wtorek

Obniżanie kosztów i uelastycznianie zatrudnienia, Zatrudnianie , Delegowanie, Mobilność cudzoziemców

 • Sędzia Tomasz Kałużny


  Sędzia orzekający w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych . wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury - zajęcia dydaktyczne z prawa pracy i unijnego prawa pracy oraz szkolenia obejmujące tematykę modernizacji procesów zarządzania organizacją; Współpracuje i uczestniczy w The European Association of Labour Court Judges (EALCJ), The European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) oraz w ramach sieci Court Coordinators European Law (CCE). Specjalizacja: zastosowanie i wykładnia prawa pracy, prawo gospodarcze oraz alternatywne metody rozwiązywania sporów. -->>>
 • Pierwsza dziesiątka państw pochodzenia imigrantów


  Aktualne dane Urzędu ds. Cudzoziemców mówiące o liczbie pozwoleń na pobyt w Polsce. Na 28 maja było ich 445 539 (rok wcześniej było to nieco ponad 419 tys.). Ukraina Białoruś Niemcy Rosja Wietnam Indie Włochy Chiny Gruzja Wielka Brytania Gdybyśmy te dane oczyścili z obywateli Unii Europejskiej otrzymalibyśmy następujące zestawienie: Ukraina Białoruś Rosja Wietnam Chiny Gruzja Turcja Armenia Mołdawia USA Nepal Tylko w jaki sposób te niespełna pół miliona pozwoleń na pobyt przekłada się na 1,5 miliona imigrantów w Polsce? Wszystko za sprawą nieco skomplikowanego polskiego prawa, które przewiduje kilka wariantów uzyskiwania prawa do pobytu i pracy. Statystyki Urzędu ds. Cudzoziemców nie zawierają w większości m.in. danych o osobach, które przebywają w Polsce na podstawie ważnej wizy lub w ramach ruchu bezwizowego (jak np. obywatele Ukrainy).

  program szkolenia

 • dyrektywa 2018/957/UEZ - 30 lipca 2020 r

  jednocześnie w każdym państwie członkowskim UE zostaną wprowadzone przepisy wdrażające dyrektywę 2018/957/UE. Działanie to pociąga za sobą bardzo ważne zmiany w dotychczasowej praktyce delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług. Zmiany te

   W ubiegłym roku powiatowe urzędy pracy w całej Polsce wpisały do ewidencji ponad 1,58 mln oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom zza wschodniej granicy, z czego ponad 90 proc. trafiło do Ukraińców. Dodatkowo urzędy wydały 121,4 tys. zezwoleń na prace sezonowe, również głównie dla pracowników z Ukrainy - wynika z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W sumie w 2018 r do krótkoterminowych pracowników z zagranicy trafiło 1,7 mln oświadczeń i wydawanych po raz pierwszych sezonowych zezwoleń.

  Więcej na szkoleniu

 • Pracownicy migrujący- skierowanie - wysyłanie- delegowanie

   Przedsiębiorstwa z państw członkowskich mogą także delegować w ramach świadczenia usług legalnie zatrudnionych przez siebie pracowników z państw trzecich. Dotyczy to także polskich pracowników wykonujących pracę w przedsiębiorstwach państw członkowskich Usługodawca prowadzący normalną działalność w jednym państwie członkow-skim może swobodnie oferować swoje usługi na całym jednolitym rynku UE bez obowiązku zakładania oddziałów czy filii. Aby tę usługę za granicą wyko- nać, musi jednak zatrudniać pracowników.

  program szkolenia

8.12.2020
Webinarium

Odpowiedzialność i obrona członków zarządu wobec kontraktów, US i ZUS → Wykazanie braku winy →Ochrona majątku

 • Sędzia Leszek Ciulkin

  Sędzia Sądu Okręgowego. Wizytator do spraw gospodarczych i cywilnych procesowych. Od 1994 r. orzeka w sprawach gospodarczych. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie z zakresu postępowania rejestrowego, zagadnień dotyczących spółek, elementów procedury cywilnej. Współautor komentarza „Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe". W latach 1999 – 2002 i roku 2007 brał udział w pracach zespołu problemowego postępowania upadłościowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. -->>> • Podjęcie określonej strategii obrony.

  Jak pokazuje praktyka, funkcja członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to nie tylko szerokie uprawnienia do działania w imieniu spółki, ale także odpowiedzialność za jej nieuregulowane zobowiązania w tym ZUS i US . Dodatkowo Organy podatkowe często ścigają członków zarządu spółek, którzy już dawno przestali pełnić tę funkcję - co wymaga podjęcia okreslonej strategii obrony.

  program szkolenia

 • COVID-19

  Co COVID-19 zmienia w zakresie odpowiedzialności zarządu ? Czy można renegocjować umowy i płatności ? - Zmiana lub rozwiązanie kontraktu przez sąd Modyfikowanie odpowiedzialności odszkodowawczej ? SPECUSTAWA z 8 marca 2020.

  program szkolenia

 • Utrata zdolności płatniczej (tzw. „płynnościowa" postać niewypłacalności)

   Stan, w którym spółka w danym momencie nie tylko nie jest w stanie spłacić swoich wymagalnych długów, ale też nic nie wskazuje, aby stan ten miał się zmienić. Samo nieregulowanie, nawet wielu wymagalnych zobowiązań, nie jest jeszcze samo w sobie wystarczającą podstawą do stwierdzenia niewypłacalności.....Przy ocenie sytuacji przedsiębiorcy istotny jest trend zmian płynnościowych wskaźników finansowych oraz negatywne zdarzenia gospodarcze zarówno w samej firmie (np. zaniechanie dalszego finansowania przez banki, odejście kluczowych klientów), jak i w jej otoczeniu (kryzys w branży, zmiany regulacyjne).

  program szkolenia

30.09.2020
czwartek

Wygrywanie przetargów → Pozyskiwanie zamówień → NOWA USTAWA Prawo zamówień publicznych 2020

 • Dr Robert Siwik

  na zdj. dr Robert Siwik i Hubert Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

  Przewodniczący komisji ds. zamówień publicznych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, POLSKA AKADEMIA NAUK. Biegły sądowy z zakresu zamówień publicznych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, Olsztynie, Katowicach, Gdańsku, Wrocławiu, Białymstoku, Rzeszowie, Bydgoszczy, Krakowie, Poznaniu oraz Łodzi; Członek zarządu Polsko-Austriackiego Stowarzyszenia Prawników, Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP).- Obecnie partner zarządzający w kancelarii SIWIK & PARTNERS , specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych i prawa handlowego. , Członek niemieckiej organizacji arbitrażowej German Institution of Arbitration oraz arbiter (m.in. w sporach przy Sądzie Polubownym przy Związku Banków Polskich). -->>>
 • Nowa Ustawa PZP- duże środki do zdobycia -


  Jednym z głównych celów nowej ustawy jest pozyskanie nowych przedsiębiorców z sektora MŚP do przystępowania do przetargów. Dotychczasowe regulacje powodowały, że jedynie największe przedsiębiorstwa decydowały się uczestniczyć w systemie zamówień publicznych. W efekcie był on dość hermetyczny, a pula przedsiębiorców korzystających z publicznych środków ograniczona. Tymczasem tylko w 2018 r. firmy miały szansę konkurować aż o 202 mld zł! Ogromne środki, jakie w rezultacie wygranych przetargów mogą uzyskać małe firmy mogą skutecznie wzmocnić ich pozycję na rynku. Z punktu widzenia tej grupy przedsiębiorców – zwłaszcza z niektórych branż, np. budowlanej – to szansa na dalszy rozwój i zdobywanie nowych, atrakcyjnych zleceń.

  program szkolenia

 • Zamówienia podprogowe po nowemu

   Nowa ustawa PZP wprowadza procedurę uproszczoną w przypadku zamówień poniżej progów unijnych. To ułatwienie zarówno dla zamawiającego, jak i każdej firmy startującej w przetargu. Zapisy te spowodują, że przedsiębiorcy nie będą musieli choćby wpłacać wadium, którego zgromadzenie – zwłaszcza dla małych firm – może być kłopotliwe. Ustalenia kontroli przeprowadzonej przez NIK w 24 jednostkach sektora finansów publicznych pokazują wzrost liczby i wartości zamówień podprogowych. Znacząco zmniejszyła się również liczba opublikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeń o zamówieniach i konkursach (o 52 proc. w roku 2016 w stosunku do roku 2013), a także ogłoszeń o udzieleniu zamówienia lub wyniku konkursu (o 49 proc.). Kontrola 371 zamówień podprogowych, o łącznej wartości blisko 36 mln zł, wykazała, że najwięcej dotyczyło zakupu usług (128 za ponad 12 mln zł). W ten sposób kupowano także sprzęt, roboty budowlane i remontowe, samochody, materiały biurowe i paliwa.

  Więcej na szkoleniu

 • Pracownicy migrujący- skierowanie - wysyłanie- delegowanie

   Przedsiębiorstwa z państw członkowskich mogą także delegować w ramach świadczenia usług legalnie zatrudnionych przez siebie pracowników z państw trzecich. Dotyczy to także polskich pracowników wykonujących pracę w przedsiębiorstwach państw członkowskich Usługodawca prowadzący normalną działalność w jednym państwie członkow-skim może swobodnie oferować swoje usługi na całym jednolitym rynku UE bez obowiązku zakładania oddziałów czy filii. Aby tę usługę za granicą wyko- nać, musi jednak zatrudniać pracowników.

  program szkolenia

12.11.2020
czwartek

Zawieranie i rozliczanie kontraktów podczas pandemii - odstąpienie od kontraktu - Umowy korzystne w dobie COVID-19


Sędzia Leszek Ciulkin


Sędzia Sądu Okręgowego. Wizytator do spraw gospodarczych i cywilnych procesowych. Od 1994 r. orzeka w sprawach gospodarczych. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie z zakresu postępowania rejestrowego, zagadnień dotyczących spółek, elementów procedury cywilnej. Współautor komentarza „Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe". W latach 1999 – 2002 i roku 2007 brał udział w pracach zespołu problemowego postępowania upadłościowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.

9.11.2020
poniedziałek

ZMIANY VAT - Optymalizacja Świadczeń złożonych - ODPOWIEDZIALNOŚĆ władz → OGRANICZENIE RYZYKA

 • Dr Jacek Matarewicz

  Doktor nauk prawnych, adwokat i doradca podatkowy, sędzia sądu dyscyplinarnego w Mazowieckim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Lider Praktyki VAT, Akcyzy i Ceł oraz Praktyki Postępowań Podatkowych w Kancelarii Ożóg Tomczykowski sp. z o.o. Ekspert BCC ds. VAT, akcyzy oraz prawa karnoskarbowego. Członek Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. Brał udział w przygotowywaniu opinii eksperckich dla Sejmu RP w zakresie akcyzy. Autor kilkuset publikacji z zakresu podatków i prawa (w tym m.in. monografii oraz komentarzy do ustawy o VAT, ustawy o podatku akcyzowym oraz dyrektywy 2006/112/WE, a także publikacji Przestępstwa karuzelowe i inne przestępstwa w VAT) oraz wypowiedzi dla prasy.
  W 2019 r. zajął 1 miejsce w kategorii "VAT" oraz 3 miejsce w kategorii "Akcyza" w XIII Rankingu Firm i Doradców Podatkowych organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną oraz został wybrany najlepszym ekspertem w zakresie Podatku Akcyzowego w XIII Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego Dziennika Rzeczpospolita. -->>>
 • Ograniczenie ryzyk


  Instytucja świadczenia złożonego jest powszechnie stosowana w praktyce obrotu gospodarczego. w przypadku niektórych rodzajów działalności gospodarczej wykorzystywanie tej instytucji jest częstsze niż w innych. Przykładowo można wymienić następujące czynności: 1) najem i związane z nim usługi dodatkowe (np. sprzątanie lub dostawa mediów), 2) sprzedaż tzw. zestawów wydawniczych (tj. czasopism wraz z gadżetami) oraz zestawów apteczno-kosmetycznych (np. bandaż plus krem), 3) akcje marketingowe połączone z wydawaniem nagród, 4) usługi informatyczne związane z dostawą specjalistycznego oprogramowania, 5) dzierżawa sprzętu wraz z usługą serwisu lub dostawą materiałów eksploatacyjnych, 6) kompleksowe usługi magazynowania towarów.

  program szkolenia

 • WŁAŚCIWA INTERPRETACJA

  Jeżeli dane świadczenie obejmuje dwa lub więcej elementów, w pierwszej kolejności trzeba rozważyć, czy stanowi ono jedno świadczenie, czy też kilka odrębnych i niezależnych świadczeń (każde z nich z punktu widzenia VAT należy oceniać osobno). Jak zostało wspomniane powyżej, Trybunał w swoich orzeczeniach wskazuje, że przy podejmowaniu decyzji w tym zakresie należy wziąć pod uwagę zarówno ww. zasadę, że każde świadczenie powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jak też okoliczność, iż świadczenie obejmujące z ekonomicznego punktu widzenia jedną usługę nie powinno być sztucznie dzielone16.

  program szkolenia

 • ZMIANY W ZAKRESIE ROZLICZENIA VAT OD IMPORTU TOWARÓW OD 1 LIPCA 2020

   Z dniem 1 lipca 2020 r. weszły w życie zmiany w zakresie art. 33a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług , zwanej dalej „ustawą o VAT”, wprowadzone przepisami art. 33 ustawy z dnia 31 lipca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. poz. 1495) polegające na rozszerzeniu grupy podatników uprawnionych do rozliczania podatku z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej. Przepisy te umożliwią rozliczanie podatku z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej podatnikom zarejestrowanym jako podatnicy VAT czynni, jeżeli będą dokonywać zgłoszeń celnych przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych

  program szkolenia


SZKOLENIA I-IV 2020
 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE -

 
PRAWO PRACY vs COVID-19

Legalizacja cudzoziemców 1.12.2020


MIGRACJA


MOBILNOŚĆ


program