Polskie Towarzystwo

Prawa i Gospodarki
Rynkowej

Menu Szkolenia
Wygrywanie przetargówSIWZ - zabezpieczenie i obrona, wypełnienie kryteriów
Tworzenie wygrywającej oferty + kryterium ceny

Skuteczne odwołanie
Wygranie przetargu

Nowa książka- Autor; Jacek Matarewicz: Ustawa o podatku od towarów i usług. Komentarz 2018


Polska Gospodarka
PKB SPRZEDAŻ EXPORT-IMP
2012 1,9 100,5 -8219,4 mln PLN
2013 1,6 101,3 - 10212,8 mln PLN
2014 3,4 102,7 - 3,263 mld USD
2015 3,9 103,6 X 3,678 mld EUR
2016 3,1 104,4 4,760mld EUR
2017 5,1 107,3 0,4 mld EUR
2018 5 105,5 I-V→ -1,5 mld PLN-


Polska - Populacja
LUDNOŚĆ MIGRACJA BEZROBOCIE
2012 38533,3 tys. -6,6 tys. 13,4
2013 38495,7 -19,9 tys. 13,4
2014 38478,6 -15,8 tys. 11,5
2015 37986412 9,8
2016 37948016 + 1,5 tys 8,3
2017 37908000 7
2018 37818115 . 5,9
28.05.2019
wtorek

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania wynikające z umów, nieopłaconych podatków i składek ZUS - Strategia obrony

 • Sędzia Leszek Ciulkin

  Sędzia Sądu Okręgowego . Od 1994 r. orzeka w sprawach gospodarczych. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z zakresu postępowania rejestrowego, zagadnień dotyczących spółek, elementów procedury cywilnej, Współautor komentarza „Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe". W latach 1999 – 2002 i roku 2007 brał udział w pracach zespołu problemowego postępowania upadłościowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Ponad 1000 szkoleń przeprowadzonych. Znakomite referencje. -->>> • Podjęcie określonej strategii obrony.

  Jak pokazuje praktyka, funkcja członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to nie tylko szerokie uprawnienia do działania w imieniu spółki, ale także odpowiedzialność za jej nieuregulowane zobowiązania w tym ZUS i US . Dodatkowo Organy podatkowe często ścigają członków zarządu spółek, którzy już dawno przestali pełnić tę funkcję - co wymaga podjęcia okreslonej strategii obrony.

  program szkolenia

 • Weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego

  skracająca podstawowy termin przedawnienia długów z 10 do 6 lat. Ponadto koniec terminu przedawnienia będzie przypadał na ostatni dzień roku kalendarzowego (chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata). Nowe przepisy przewidują też, że w sprawach przeciwko konsumentom sąd będzie z urzędu badał, czy doszło do przedawnienia czy nie.

  program szkolenia

 • Prawo upadłościowe a prawo egzekucyjne – studium przypadków

   Niewypłacalność dłużnika nie musi prowadzić wyłącznie do jego upadłości. Szansą na przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją są postępowania restrukturyzacyjne.

  program szkolenia21.05.2019
wtorek

Obowiązki pracodawców i firm pośrednictwa przy Zatrudnianiu cudzoziemców, dokumentacji, delegowania- Ochrona cudzoziemców

 • Sędzia Tomasz Kałużny


  Sędzia orzekający w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych . wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury - zajęcia dydaktyczne z prawa pracy i unijnego prawa pracy oraz szkolenia obejmujące tematykę modernizacji procesów zarządzania organizacją; Współpracuje i uczestniczy w The European Association of Labour Court Judges (EALCJ), The European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) oraz w ramach sieci Court Coordinators European Law (CCE). Specjalizacja: zastosowanie i wykładnia prawa pracy, prawo gospodarcze oraz alternatywne metody rozwiązywania sporów. -->>>
 • ZUS - Zbiegi tytułów ubezpieczeń i Elektronizacja Akt Pracowniczych


  Od stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy, zgodnie z którymi pracodawca będzie mógł decydować w jakiej formie chce przechowywać dokumentację pracowniczą – papierowo, czy elektronicznie. Obciążenia podatkowe pracodawcy i pracownika z tytułu umów cywilnoprawnych są w przypadku umów cywilnoprawnych niższe lub znacznie niższe niż z tytułu umów o pracę. Ze względu na mniejszy klin podatkowy pracodawca może zaoferować pracownikowi wyższą płacę netto przy niższych kosztach własnych. Z tego powodu samozatrudnienie jest formą zatrudnienia często wybieraną i polecaną sobie nawzajem przez pracowników tzw. wolnych zawodów.

  program szkolenia

 • Aż 40% polskich firm deklaruje zatrudnienia Ukraińców

  Od stycznia 2018r. obowiązują nowe zasady zatrudniania cudzoziemców. Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom zostały zastąpione przez zezwolenia na pracę sezonową i krótkoterminową.

   W 2017 roku dwukrotnie wzrosła liczba pozwoleń na pracę dla obcokrajowców, sięgając prawie 1 miliona, z czego 90 proc. zostało wydanych Ukraińcom. W 2060 roku polski rynek pracy przed zapaścią uratuje tylko napływ 5 mln pracowników z zagranicy. Dziś w Polsce legalnie pracuje ok. miliona Ukraińców, mniej więcej drugie tyle na czarno.

  Więcej na szkoleniu

 • Pracownicy migrujący- skierowanie - wysyłanie- delegowanie

   Przedsiębiorstwa z państw członkowskich mogą także delegować w ramach świadczenia usług legalnie zatrudnionych przez siebie pracowników z państw trzecich. Dotyczy to także polskich pracowników wykonujących pracę w przedsiębiorstwach państw członkowskich Usługodawca prowadzący normalną działalność w jednym państwie członkow-skim może swobodnie oferować swoje usługi na całym jednolitym rynku UE bez obowiązku zakładania oddziałów czy filii. Aby tę usługę za granicą wyko- nać, musi jednak zatrudniać pracowników.

  program szkolenia

15.03.2019
piątek

Odpowiedzialność organów spółek za zobowiązania - kierowanych przez nich podmiotów - CASE STUDY

 • Sędzia Artur Grajewski

  Wiceprezes Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy ds.gospodarczych → największego sądu gospodarczego w Polsce. Aktualnie orzeka w XVI Wydziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Warszawie na delegacji Ministra Sprawiedliwości W przeszłości orzekał w wydziałach cywilnych w Sądzie Rejonowym i Okręgowym, I i II instancji, również w ramach delegacji Ministra Sprawiedliwości Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Autor licznych artykułów z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego Współautor komentarza do nowej ustawy o komornikach sądowych -->>>
 • Odpowiedzialność członków zarządu sp. z o.o. i SA

  Jak pokazuje praktyka, funkcja członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to nie tylko szerokie uprawnienia do działania w imieniu spółki, ale także odpowiedzialność za jej nieuregulowane zobowiązania w tym ZUS i US . Dodatkowo Organy podatkowe często ścigają członków zarządu spółek, którzy już dawno przestali pełnić tę funkcję - co wymaga podjęcia okreslonej strategii obrony.

  program szkolenia

 • Obrona Zarządu

  Podstawę tej odpowiedzialności stanowią, w przypadku spółki z o.o - przepisy art. 293 i następnych k.s.h., a w przypadku spółki akcyjnej – art. 483 i następnych k.s.h. Na podstawie tych, jednobrzmiących przepisów, członek zarządu odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy.

  program szkolenia

 • › KIEDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE UWOLNIĆ SIĘ OD OSKARŻEŃ ZE STRONY WIERZYCIELI , SPÓŁKI, OSÓB TRZECICH.

   Jeżeli członkowie zarządu wyrządzą spółce szkodę, wówczas spółka może im wytoczyć powództwo o naprawienie wyrządzonej jej szkody, a jeśli spółka tego nie zrobi w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, wtedy każdy wspólnik (akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub podziale majątku) może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej spółce.

  program szkolenia12.06.2019
poniedziałek

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW i →OPODATKOWANIE DZIAŁALNOŚCI PODEJMOWANEJ PRZEZ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

 • 1. Sędzia Tomasz Kałużny 2. Marcin Podżorski- Doradca podatkowy

  → Marcin Podżorski - Właściciel kancelarii doradztwa podatkowego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego zdobył pracując w międzynarodowych firmach doradczych tzw. „Wielkiej Piątki" (Deloitte & Touche Sp. z o.o. oraz Ernst & Young Sp. z o.o.). Współpracował również z międzynarodową GLN (Gide Loyrette Nouel).
  → Tomasz Kałużny - Sędzia orzekający w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych . wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury - zajęcia dydaktyczne z prawa pracy i unijnego prawa pracy oraz szkolenia obejmujące tematykę modernizacji procesów zarządzania organizacją; Współpracuje i uczestniczy w The European Association of Labour Court Judges (EALCJ), -->>>

 • Opodatkowanie pracowników delegowanych- unikanie podwójnego opodatkowania


  Jak unknąć podwójnego opodatkowania - Ponad 1 mln Ukraińców i Białorusinów w Polsce. W 2018 r Wzrosła liczba pozwoleń na pracę dla obcokrajowców - z czego 90 proc. zostało wydanych Ukraińcom. Ponadto Polska w tzw. delegowaniu pracowników do pracy za granicą jest liderem UE. Nasi pracownicy stanowią więcej niż jedna piąta wszystkich delegowanych pracowników w Unii. Polacy za granicą pracują w sektorze budowlanym, rolniczym, przy opiece i usługach zdrowotnych, ale coraz częściej też w branży IT

 • Optymalizacja Delegowania → Od zatrudnienia po oddelegowanie

  Zasady i najkorzystniejsze możliwości rozliczeń podatkowo-finansowych 2018, Maksymalizacja zysku

  program szkolenia

 • Pracownicy delegowani

   Duże znaczenie ma delegowanie pracowników ( sczególnie Niemcy, Austria, Francja). Polska w ubiegłym roku wysłała do innych krajów Wspólnoty ponad 500 tys. pracowników. Pod względem liczby delegowanych pracowników Polska jest liderem, 22 proc. wszystkich delegowanych pochodzi właśnie z naszego kraju. Rzeczpospolita Polska zawarła szereg umów międzynarodowych w przedmiocie unikania podwójnego opodatkowania, opartych zasadniczo o modelową konwencję OECD, które będą w dużym zakresie regulowały także sytuację pracowników oddelegowanych.

  program szkolenia

17.07.2019
Środa

Ćwiczenia z wygrywania przetargów -Jak sporządzić wygrywającą ofertę ? (w tym: E-ZAMÓWIENIA I zamówienia < 30 tys. EUR)


Dr.Robert Siwik


Przewodniczący komisji ds. zamówień publicznych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, POLSKA AKADEMIA NAUK. Członek zarządu Polsko-Austriackiego Stowarzyszenia Prawników, Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP).- Obecnie partner zarządzający w kancelarii SIWIK & PARTNERS , specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych i prawa handlowego. , Członek niemieckiej organizacji arbitrażowej German Institution of Arbitration oraz arbiter (m.in. w sporach przy Sądzie Polubownym przy Związku Banków Polskich). Autor ponad 60 publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, handlowego, arbitrażu oraz prawa zamówień publicznych, w tym współautor Komentarza do Kodeksu Spółek Handlowych wydawnictwa C.H. Beck w serii Duże Komentarze Becka, Warszawa 2014.W latach 2012 -2015 członek Zespołu Problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do spraw regulacji świadczenia usług w przyszłym Kodeksie Cywilnym. -->>>


SZKOLENIA V 2019
 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE -

 
ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW 2019

Cudzoziemcy 21.05.2019


MIGRACJA


MOBILNOŚĆ


program