Polskie Towarzystwo

Prawa i Gospodarki
Rynkowej

Menu Szkolenia
Wygrywanie przetargówSIWZ - zabezpieczenie i obrona, wypełnienie kryteriów
Tworzenie wygrywającej oferty + kryterium ceny

Skuteczne odwołanie
Wygranie przetargu
Karuzele finansowe i oszustwa VAT 2017Polska Gospodarka
PKB SPRZEDAŻ EXPORT-IMP
2012 1,9 100,5 -7146
2013 1,6 101,3 635
2014 3,4 102,7 1629 mln
2015 3,9 103,6 X 2826,2 X
2016 3,1 104,4 1470 mln


Polska - Populacja
LUDNOŚĆ MIGRACJA BEZROBOCIE
2012 38533,3 tys. -6,6 tys. 13,4
2013 38495,7 -19,9 tys. 13,4
2014 38478,6 -15,8 tys. 11,5
2015 38437,23 9,8
2016 8,6 VII
31.07.2017
poniedziałek

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania wynikające z umów oraz wobec ZUS i Urzędu Skarbowego - Strategia obrony


Sędzia Leszek Ciulkin


Sędzia Sądu Okręgowego . Od 1994 r. orzeka w sprawach gospodarczych.(VII Wydział Gospodarczy).Były Wizytator Sądu Okręgowego do spraw gospodarczych. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z zakresu postępowania rejestrowego, zagadnień dotyczących spółek, elementów procedury cywilnej, Współautor komentarza „Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe". W latach 1999 – 2002 i roku 2007 brał udział w pracach zespołu problemowego postępowania upadłościowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. -->>>2.08.2017
środa

Ćwiczenia z wygrywania przetargów -Nowelizacja ustawy PZP z lipca 2016 ( Jak sporządzić wygrywającą ofertę ?)


Robert Siwik


Przewodniczący komisji ds. zamówień publicznych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, członek zarządu Polsko-Austriackiego Stowarzyszenia Prawników, Pracował przez 7 lat w kancelarii JARA & PARTNERS Sp.k - Obecnie partner zarządzający w kancelarii SIWIK & PARTNERS , specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych i prawa handlowego. , Członek niemieckiej organizacji arbitrażowej German Institution of Arbitration oraz arbiter (m.in. w sporach przy Sądzie Polubownym przy Związku Banków Polskich). Autor ponad 60 publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, handlowego, arbitrażu oraz prawa zamówień publicznych, w tym współautor Komentarza do Kodeksu Spółek Handlowych wydawnictwa C.H. Beck w serii Duże Komentarze Becka, Warszawa 2014. -->>>

26.07.2017
środa

Ćwiczenia z zatrudniania/zwalniania cudzoziemców ( nowy projekt ustawy) oraz delegowania pracowników

 • Sędzia Tomasz Kałużny


  Sędzia orzekający w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych . wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury - zajęcia dydaktyczne z prawa pracy i unijnego prawa pracy oraz szkolenia obejmujące tematykę modernizacji procesów zarządzania organizacją; Współpracuje i uczestniczy w The European Association of Labour Court Judges (EALCJ), The European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) oraz w ramach sieci Court Coordinators European Law (CCE). Specjalizacja: zastosowanie i wykładnia prawa pracy, prawo gospodarcze oraz alternatywne metody rozwiązywania sporów. -->>>
 • Optymalizacja podatkowa oraz ZUS


  Obciążenia podatkowe pracodawcy i pracownika z tytułu umów cywilnoprawnych są w przypadku umów cywilnoprawnych niższe lub znacznie niższe niż z tytułu umów o pracę. Ze względu na mniejszy klin podatkowy pracodawca może zaoferować pracownikowi wyższą płacę netto przy niższych kosztach własnych. Z tego powodu samozatrudnienie jest formą zatrudnienia często wybieraną i polecaną sobie nawzajem przez pracowników tzw. wolnych zawodów.
  W przypadku umów cywilnoprawnych, jeśli strony nie postanowią inaczej, czas pracy nie jest rejestrowany, a zleceniobiorcy, wykonawcy dzieła itp. nie przysługuje w związku z tym dodatkowa zapłata na nadgodziny

  program szkolenia

 • Aż 40% polskich firm deklaruje zatrudnienia Ukraińców

   W roku zmienią się zasady zatrudniania cudzoziemców. Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom zostaną zastąpione przez zezwolenia na pracę sezonową i krótkoterminową. Uprości to procedury i da możliwość doboru zezwolenia do specyfiki pracy danego pracownika. Wprowadzone zostaną nowe zezwolenia na pobyt dla pracowników delegowanych z krajów trzecich..
   W 2016 roku dwukrotnie wzrosła liczba pozwoleń na pracę dla obcokrajowców, sięgając prawie 1 miliona, z czego 90 proc. zostało wydanych Ukraińcom. W 2060 roku polski rynek pracy przed zapaścią uratuje tylko napływ 5 mln pracowników z zagranicy. Dziś w Polsce legalnie pracuje ok. miliona Ukraińców, mniej więcej drugie tyle na czarno.

  Więcej na szkoleniu

 • Jak delegować pracowników ?

   Pracodawca delegujący pracownika za granicę musi wziąć pod uwagę regulacje międzynarodowe, w tym te o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz regulacje unijne dotyczące warunków pracy i koordynacji ubezpieczeń społecznych. Polskie organy podatkowe i ZUS nie zawsze kierują się tymi wytycznymi. Nie ułatwiają sytuacji niedawne niekorzystne dla polskiego pracodawcy orzeczenie ETS w zakresie możliwości pozostawania oddelegowanych pracowników w polskim systemie ubezpieczeń oraz zapowiedzi dotyczące zaostrzenia przepisów dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników .
   Ustawa z dnia 10.06.2016r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług Z Polski delegowanych jest 430 tys. osób - 22,3 proc. wszystkich w UE. Najwięcej pracowników z Polski pracuje w sektorze budowlanym - 46,7 proc., przemyśle – 16,6 proc., edukacji, ochronie zdrowia i zajęciach socjalnych 13,9 proc.

  program szkolenia

17.07.2017
poniedziałek

Transakcje międzynarodowe 2017 + karuzele finansowe i inne oszustwa VAT ( + nowa książka w cenie szkolenia)

 • Jacek Matarewicz

  Adwokat i doradca podatkowy, sędzia sądu dyscyplinarnego w Mazowieckim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych. W 2017 r. zajął 2 miejsce w kategorii "Akcyza" w XI edycji Rankingu Firm i Doradców Podatkowych organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna. Brał udział w przygotowywaniu opinii eksperckich dla Sejmu RP w zakresie opodatkowania akcyzą energii elektrycznej a także wyrobów węglowych.Uczestniczył i kierował zespołem w wielu projektach obejmujących przegląd prawidłowości rozliczeń VAT w spółkach z różnych sektorów gospodarki. Posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentowania podatników w toku postępowań podatkowych oraz postępowań kontrolnych, a także przed sądami administracyjnymi. Autor kilkuset publikacji z zakresu podatków i prawa (w tym m.in. monografii oraz komentarzy do ustawy o VAT, ustawy o podatku akcyzowym oraz dyrektywy 2006/112/WE) . Współautor podręcznika "Przestępstwa karuzelowe i nne oszustwa VAT" W roku 2017 r. Kancelaria zajęła 1 miejsce w kategorii "Projekty Podatkowe”. -->>>
 • Transakcje Łańcuchowe, Optymalizacja łańcucha dostaw, Jak i dlaczego unikać Karuzeli vat ?


 • Prawidłowa kwalifikacja transakcji

  O kwalifikacji transakcji decyduje faktyczne przemieszczenie towaru między państwami członkowskimi

  W związku z faktem, że wielu zagranicznych kontrahentów (nie tylko z Unii Europejskiej ale również spoza jej terytorium) rejestruje się w Polsce jako podatnicy VAT powstaje wątpliwość czy nabywając od nich towar mamy do czynienia z WNT czy może importem towarów. Wątpliwość jest tym większa, gdy towar nabywamy z terytorium UE sam sprzedawca ma siedzibę natomiast poza granicami UE np. w Norwegii , Szwajcarii , Rosji. Do tego jeszcze posługuje się polskim numerem VAT.
  Należy zwrócić uwagę na stosowaną coraz powszechniej przy WDT praktykę sprzedaży z magazynu należącego do polskiego podatnika, lecz znajdującego się na terytorium innego państwa członkowskiego. W konsekwencji zniesienia granic celnych, takie przemieszczenie towarów stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Z kolei import usługi to zakup zagranicznej usługi, od której VAT jest zobowiązany rozliczyć w kraju polski nabywca usługi. W rzeczywistości definicja importu usług oraz warunki, które muszą zostać spełnione, aby nabycie zagranicznej usługi podlegało rozliczeniu przez polskiego usługobiorcę, są bardziej złożone.

  program szkolenia

 • Optymalizacja= Maksymalizacja zysku

   Optymalizacja łańcucha dostaw – sposoby i metody na racjonalne opodatkowanie transakcji łańcuchowych Jak stosować 0-proc. stawkę VAT w wewnątrzwspólnotowej dostawie i eksporcie towarów ? Korzyści z Zakładania oddziałów zagranicznych oraz rozliczanie transakcji transgranicznych. WDT w Polsce dla kontrahentów z poza UE np. Ukraina, Rosja, Chiny? , ,
   Karuzela Vat - fikcyjne transakcje wewnątrzwspólnotowe - jak nie dać się wciągnąć w jej tryby - i przez to uniknąć kontroli skarbowej.

  program szkolenia

24.05.2017
środa

Ceny transferowe 2017 - Dokumentacja + Metody ustalania

 • Kancelaria Galt Tax Sp.z o.o.- Ekspert cen transferowych.

  Kancelaria Galt współtworzy grono ekspertów światowych stowarzyszeń i organizacji uczestnicząc w dyskusjach i wymianie doświadczeń zarówno w kraju, jak i na arenie. międzynarodowejKompleksowy zakres doradztwa prawnego dla polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych zapewniamy dzięki współpracy wyspecjalizowanych zespołów: Galt Legal, Galt Tax, Galt Accounting. ancelaria Galt jest członkiem sieci prawniczej International Business Law Consortium (IBLC), a także partnerem wspierającym polski oddział stowarzyszenia International Facility Managment Asscociation (IFMA). -->>>

 • Zmiany w dokumentacji cen transferowych


  Nowe zasady sporządzania dokumentacji cen transferowych Udokumentowaniu będą podlegały dokonane przez podatnika w danym roku podatkowym: transakcje z podmiotami powiązanymi i inne zdarzenia ujęte w danym roku podatkowym w księgach rachunkowych, mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika. Za takie transakcje lub inne zdarzenia będą uznawane transakcje lub zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekroczy w roku podatkowym równowartość 50 tyś. euro. 15 lipca 2016 r. weszła w życie klauzula, która ograniczy zjawisko szkodliwej "optymalizacji" podatkowej , w tym firmy stanowiące spółki działające w ramach ponadnarodowych korporacji. dotycząca klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania oraz porozumień i nadużyć w zakresie ustalania cen transferowych.

 • Prawidłowa kwalifikacja transakcji

  Sporządzanie dokumentacji cen transferowych pomiędzy podmiotami powiązanymi

  Znowelizowane przepisy w zakresie dokumentowania rozliczeń wewnątrzgrupowych. Podczas spotkania szczegółowo omówione zostaną zmiany przepisów o cenach transferowych, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, podpisaną przez Prezydenta 27 października b.r. W trakcie warsztatów przeanalizowane zostaną w szczególności nowe wymogi sporządzania dokumentacji cen transferowych.

  program szkolenia

 • Dokumentacja cen transferowych- zmiany 2016/2017

   Podatnicy, dokonując transakcji jako podmioty powiązane, muszą ocenić, czy nie przekroczą limitów ustawowych. Jeżeli tak się stanie, muszą prowadzić tzw. dokumentację cen transferowych. Ma ona ułatwić organom podatkowym ocenę racjonalności np. zakupu usług między podmiotami powiązanymi oraz sprawdzenie, czy zapłacona cena odbiegała od ceny rynkowej.
   Obowiązek prowadzenia dokumentacji cen transferowych obejmuje transakcję lub transakcje między podmiotami powiązanymi, w których łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość limitów (art. 9a ust. 1 ustawy o CIT). Od 1 stycznia 2017 roku czeka nas rewolucja w cenach transferowych - zarówno w samej definicji podmiotów powiązanych kapitałowo, jak i w sporządzaniu dokumentacji, która zgodnie z projektem ustawy będzie prowadzona w sposób rozbudowany, trójstopniowy (na poziomie lokalnym, na poziomie grupy i według krajów). Z kolei 15 lipca 2016 r. weszła w życie klauzula, która ograniczy zjawisko szkodliwej "optymalizacji" podatkowej , w tym firmy stanowiące spółki działające w ramach ponadnarodowych korporacji. dotycząca klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania oraz porozumień i nadużyć w zakresie ustalania cen transferowych.

  program szkolenia